خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:15581   بروزرسانی: 07-04-1403

Mohamad taghi. heydari
محمد تقی حیدری
دانشیار

پست الکترونيکی
Mt.heydari@znu.ac.ir      taghiheydari@yahoo.com
آدرس اینترنتی
 http://www.znu.ac.ir/members/heidarit

تلفن
      +98 (0) 24 3305 4311

آدرس 
دانشگاه زنجان، دانشکده علوم اجتماعی، گروه جغرافیا، اتاق 634، کدپستی 38791-45371

 

دستیابی به رضایت خاطر و خشنودی، بدون گذر از رنج ها و ناملایمات زندگی ممکن نیست اگر کسی بالاترین طالب بالاترین میزان خشنودی و رضایت باشد، باید به همان میزان دشواری و ناخشنودی را نیز تجربه کرده باشد. به طرز عجیبی منشا عمیق ترین شادی های ما  به خاستگاه بزرگترین دردهایمان نزدیک است، پس در صورتی می توانیم به چالش های زندگی غلبه کنیم، که خودمان را برای سختی و مشکلات  این مسیر اماده کرده باشیم.ما تصور می کنیم زنده هستیم تا خوشبخت باشیم، و تا زمانی که بر این اشتباه پافشاری می کنیم ، دنیا  برایمان پر از تناقض خواهند بود( آلن دوباتن). پس زبان زندگی همواره مبارزه ای است با پیامدهای نامشخص(استیون کلرت) و ترجمان آن تکراری بی نهایت و ابدی از خط فارقی است که با تمام شدن انسان تنها دایره تکرار و دور تسلسل آن وسیعتر خواهد گشت. لذا در این فضای مه آلود آنقدر کامل (لذت) باش که بزرگترین تنبیهت برای دیگران، گرفتن خودت از دیگران باشد «پائولو کوئیلو»

https://scholar.google.com/citations?hl=en&user=F_

https://sciprofiles.com/profile/2050834

https://orcid.org/0000-0003-4359-8850?lang=en

https://www.researchgate.net/profile/Mohammad-Heydari-36

https://www.webofscience.com/wos/author/record/AEW-3042-2022