خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:25592   بروزرسانی: 01-03-1402

A. Jodairi

Publications in Journals

  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
9.  ایوب جدیری
Review of Meredith, Giles & Stommel (2022): Analysing Digital Interaction
نقد بازخورد و تجزیه و تحلیل دیجیتالی توسط مریدث، گیلز و استامل
Revista Espanola de Linguistica Aplicada Issue https://doi.org/10.1075/resla. (2023-11-27P. --- 
  نشریه علمی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
8.  سید حسام الدین آل یاسینرضا کثیرلوایوب جدیری پینه
The Efficacy of Self-regulated Learning Strategies on Learning English Grammar: The Mediating Role of Identity Styles
تأثیر راهبردهای یادگیری خودنظم جویی بر فراگیری دستور زبان انگلیسی: نقش میانجی گر سبکهای هویت
علوم روانشناختی - خصوصی شماره 115 (1401/07/01صفحات 1359-1374 
  علمی-پژوهشی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
7.  ایوب جدیری
Exploring Nominalization Use in EFL Students’ Argumentative Writing over a Genre Based Teaching and Learning Approach
بررسی استفاده دانشجویان زبان خارجی انگلیسی از اسم سازی در نوشتار استدلالی در جریان استفاده از راهبرد ژانر محور
= دانشگاه اهواز = journal of research in applied linguistics Issue (1) 13 (2022-03-13PP. 110-122 
  علمی-پژوهشی
Scopus
6.  سید حسام الدین آل یاسینزهرا سعیدیایوب جدیری پینه
The relationship between EFL teachers’ perception of task-based language teaching and their dominant teaching style
رابطه بین تصور معلمان زبان انگلیسی از روش تدریس تکلیف محور و سبک تدریس آنها
Cogent Education Issue (1)6 (2019-03-11PP. 1-16 
  علمی-پژوهشی
None ISI
5.  ایوب جدیری
Directions in Discourse Analysis: Theory & Method
جهت گیری ها ی تئوریک و روش شناسی در تحلیل گفتمان
Journal of Language & Education Issue 3 (2017-12-31PP. 76-77 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
4.  ایوب جدیری
Moving against the Grain: Exploring Genre-Based Pedagogy in a New Context
حرکت در جهت عکس جریان: بررسی آموزش ژانر-محور در یک محیط جدید
= دانشگاه اهواز = journal of research in applied linguistics Issue 8 (2017-08-23PP. 136-158 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
3.  ایوب جدیری پینهسیدفرید بهشتی نژادرباب خسروی سقزچی
Exploring Impacts of Consciousness-raising in a Genre-based Pedagogy
بررسی اثر خودآگاهی در روش آموزش ژانر-محور
= دانشگاه اهواز = journal of research in applied linguistics Issue Special Issue (2017-03-30PP. 43-59 
  علمی-پژوهشی
None ISI
2.  ایوب جدیری
A critical Review of Consciousness-raising Approaches: Applied Linguistics vs. Systemic Functional Linguistics
نقد و بررسی راهبردهای آگاهی بخش در زبانشناسی کاربردی و زبانشناسی معنا محور
InternationalJournal ofLinguistics Issue 8 (2) (2016-04-15PP. 12-30 
  علمی-پژوهشی
None ISI
1.  ایوب جدیری
Bookreview: Language Curriculum Design and Socialisation
نقد و بررسی: طراحی برنامه درسی زبان از طریق اجتماعی کردن
International Journal of English Language Teaching Issue 2 (2015-07-02PP. 56-58 


Presentations in Seminars & Conferences


بین‌المللی 17. سمیه اریانفرایوب جدیری پینهرباب خسروی سقزچی
بررسی نقش آموزش ژانر در تولید متادیسکورسهای زبانی در نوشتار دانشجویان با انگیزه و عادی ایرانی
Exploring Metadiscourse Markers Deployments over a Genre Teaching Approach: A Comparison Between Regular and Motivated EFL Writers
--- دانشگاه شهید چمران اهواز, اهواز, 2019-01-30 - 2019-02-01
ملی معتبر 16. ایوب جدیری
تحلیل معنایی تشابه گرامری بینا فردی ترامپ و کلینتون در مناظره ریاست جمهوری
A Functional Analysis of Interpersonal Grammatical Metaphor in Trump’s and Clinton’s Presidential Debate
------- دانشگاه گلستان, گرگان, 2018-02-15 - 2018-02-15
بین‌المللی 15. ایوب جدیری
نقدی بر روشهای خودآگاهانه در راهبردهای آموزشی
A Critical Reflection on Consciousness-raising Approaches across Language Pedagogies
international conference on language focus دانشگاه های شهید چمران اهواز و علم و فن ارومیه, ارومیه, 2017-10-05 - 2017-10-06
بین‌المللی 14. ایوب جدیری پینهسمیه اریانفررباب خسروی سقزچی
بررسی پیشرفت ساختار های کلی در نوشتار دانشجویان با انگیزه و عادی
Exploring Generic Structure Progression in Motivated and Regular Students’ Texts
international conference on language focus دانشگاه های شهید چمران اهواز و علم و فن ارومیه, ارومیه, 2017-10-05 - 2017-10-06
ملی معتبر 13. مژگان علیمحمدیایوب جدیری پینهفریبا مبینی
تحلیل مقابله ای ژورنال های زبانشناسی از دیدگاه زبانشناسی سیستیمی
Contrastive analysis of Linguistic Journals: A view From SFL
کنفرانس سالانه پژوهش های نوین در آموزش زبان انگلیسی دانشگاه امام خمینی قزوین, قزوین, 1395/11/21 - 1395/11/21
بین‌المللی 12. ایوب جدیری
برسی کیفی نوشتار آکادمیک دانشجویان خارجی زبان انگلیسی
A Qualitative Investigation of EFL Students' Academic Writings
FOURTH INTERNATIONAL CONFERENCE ON LANGUAGE DISCOURSE AND PRAGMATICS دانشگاه شهید چمران اهواز, اهواز, 2017-01-25 - 2017-01-27
بین‌المللی 11. ایوب جدیری
مقایسه زبان فارسی و انگلیسی از نکته نظر تشابه گرامری
A Contastive Study of Grammatical Metaphor in English and Persian
FOURTH INTERNATIONAL CONFERENCE ON LANGUAGE DISCOURSE AND PRAGMATICS دانشگاه شهید چمران اهواز, اهواز, 2017-01-25 - 2017-01-27
بین‌المللی 10. ایوب جدیری پینهسیدفرید بهشتی نژادرباب خسروی سقزچی
روش ژانر-محور در یک آموزشگاه زبان
Genre-based Approach in a Language Institute
FOURTH INTERNATIONAL CONFERENCE ON LANGUAGE DISCOURSE AND PRAGMATICS دانشگاه شهید چمران اهواز, اهواز, 2017-01-25 - 2017-01-27
بین‌المللی 9. سیدفرید بهشتی نژادایوب جدیری پینهرباب خسروی سقزچی
بررسی نقش آموزش ژانر محور در محیط نوشتار دانشجویان زبان انگلیسی بعنوان زبان خارجی
Exploring the Role of Teaching Genre in the Context of EFL Writers
کنفرانس TELSI دانشگاه لرستان, خرم آباد, 1394/08/26 - 1394/08/28
بین‌المللی 8. ایوب جدیری
دستاوردهای جدید در نوشتار دانشگاهی با رویکرد هماهنگی کمی در موقعیت های مختلف...
Advances in academic writing: Implications for quantitative complementarities...
کنفرانس انجمن آموزش زبان و ادبیات انگلیسی دانشگاه سیستان و بلوچستان, زاهدان, 1393/12/06 - 1393/12/08
بین‌المللی 7. ایوب جدیری
برسی تاثیر آموزش ژانر در افزایش خودآگاهی در استفاده از ساختار های مشترک
On Consciousness-raising Impacts of a Genre-based Pedagogy for Generic Structure Deployment in EFL Students Academic Writing
. استرالیا-آدلاید-دانشگاه South Australia, Australia, 2011-11-24 - 2011-11-25
بین‌المللی 6. ایوب جدیری
بررسی بکارگیری گروه اسمی در نوشتار دانشجویان زبان خارجی....
An Investigation of Grammatical Metaphor Deployment in EFL Students Academic Writing on the Introduction of Genre-based Pedagogy
ISFC پرتغال-لیسبون-دانشگاه لیسبون-دانشکده ادبیات, Portugal, 2011-07-25 - 2011-07-29
سایر 5. ایوب جدیری
راهبرد کاربردی برای طراحی کتاب درسی
Task-based Approach as a Supplement for Designing Humanised EAP Textbooks
نامشخص داخلی مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی, تهران, 1385/10/27 - 1385/10/28
بین‌المللی 4. ایوب جدیری
نمونه درس برای انگلیسی با اهداف ویژه
Developing ESP Curricula: A Sample Lesson
--National ESP/EAP conference مرکز تحقیقات کانون زبان, تهران, 2005-06-09 - 2005-06-10
بین‌المللی 3. ایوب جدیری
نقش محوری معلمها در پیشبرد برنامه درسی انگلیسی برای اهداف ویژه
Teachers as Coordinators in Developing ESP Curriculum
--National ESP/EAP conference مرکز تحقیقات کانون زبان , تهران, 2005-06-09 - 2005-06-10
بین‌المللی 2. ایوب جدیری پینهبهین بهرام
بررسی بهم پیوستگی زبان استعاری و لفظی...
On the Integration of Literal and Metaphoric Language: A Critique of Systemic-based Approach for Reading Literature in Hypertext Environment
International confernce (TEFLIN) دانشگاه تربیت مدرس., Iran, Islamic Republic of, 2005-02-03 - 2005-02-03
بین‌المللی 1. ایوب جدیری
جنبه های منفی انتخاب یک زبان واحد....
Negative Aspects of Selecting One of the Worlds Live Languages as.....
--- دانشگاه اصفهان, اصفهان, 2004-04-24 - 2004-04-25