Home :: Academic Members :: News

view:24065   Last Update: 2022-5-17

Mahmoud Kazemi

Publications in Journals

  نشریه علمی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
20.  سعیده محمدیمحمود کاظمیمجید یوسفی افراشته
The Mediating Role of Resilience in the Relationship Between Religious Components and Psychological Well-being in Older Adults
نقش میانجی گری تاب آوری در رابطه بین مولفه های دین داری و بهزیستی روان شناختی در سالمندان
سالمند شماره 2 (1402/05/25صفحات 1-21 
  سایر
با هیات تحریریه
19.  محمود کاظمیلیلا بیطرفان
Comparison of psychological well-being, cognitive impairment, physical activity and coping styles in the elderly with and without sleep disorders
مقایسه بهزیستی روان شناختی، نارسایی شناختی، فعالیت فیزیکی و سبک های مقابله ای در سالمندان مبتلا به اختلال خواب و بدون اختلال خواب
سلامت و سالمندی خزر شماره 2 (1401/03/27صفحات 85-100 
  علمی-ترویجی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
18.  الهه نیلیمحمود کاظمیمحسن امیری
The Effectiveness of Positive Negative Education on Irrelevant Beliefs and Happiness of Mothers of Hearing Impaired Children
اثربخشی آموزش مثبت نگری بر باورهای غیرمنطقی و شادکامی مادران کودکان با نقص شنوایی
تعلیم و تربیت استثنایی - سازمان آموزش و پرورش شماره 19 (1398/11/27صفحات 29-40 

17.  سیدموسی موسویمحمود کاظمی
Investigating the relationship between school ethics and teaching styles with academic procrastination In the second high school students of District 1 of Zanjan city
بررسی ارتباط بین جو اخلاقی مدرسه و سبکهای تدریس با تعلل ورزی تحصیلی در دانش آموزان متوسطه دوم ناحیه 1 شهر زنجان
پژوهش های کاربردی در مشاوره شماره 5 (1398/06/15صفحات 1-17 
  علمی-ترویجی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
16.  محمود کاظمیصیدی علی اکبر
The Role of Compassion in Education From the Perspective of Quran and Sunnah
نقش مهرورزی در تربیت از منظر قرآن و سنت
بصیرت و تربیت اسلامی شماره  48 (1398/03/30صفحات 89-111 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
15.  لیلا بیطرفانمحمود کاظمیمجید یوسفی افراشته
Relation between Attachment to God and Resiliency with Death Anxiety in the elderly
رابطه سبک های دلبستگی به خدا و تاب آوری با اضطراب مرگ در سالمندان
سالمند شماره دوره 12 . شماره4 (1396/10/15صفحات 446-457 
  سایر
با هیات تحریریه
14.  محمود کاظمیذکراله مروتی
the prediction of addiction through mental health components   And Excitement Dimensions in Teens in Zanjan City
پیش بینی اعتیاد از طریق مولفه های بهداشت روان و ابعاد هیجان پذیری در نوجوانان شهر زنجان
فصلنامه دانش انتظامی زنجان شماره شماره 52 (1396/10/01صفحات 1-17 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
13.  صدیقه اشتریمحمود کاظمیجواد صالحی
Relationship to religious beliefs and moral identity with psychological well-being: the mediating role of moral identity
رابطه عمل به باورهای دینی و هویت اخلاقی با بهزیستی روانشناختی: نقش واسطه ای هویت اخلاقی
روان شناسی و دین شماره  39 (1396/09/30صفحات 71-84 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
12.  خدیجه شیرخانیطاهره الهیمحمود کاظمی
Comparison of Normal and Gifted Student's Social Skills and Its Relation with problem Solving Skills and Perceived Parenting
بررسی و مقایسه ی مهارت های اجتماعی دانش آموزان دبیرستانی تیزهوش و عادی و ارتباط آن با مهارت حل مسئله و شیوه های فرزند پروری
کودکان استثنایی (پژوهش در حیطه کودکان استثنایی) - وزارت آموزش و پرورش شماره 57 (1394/09/30صفحات 77-87 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
11.  محبوبه صادق آبادیطاهره الهیمحمود کاظمی
gender differences in the family drawing test
تفاوت جنسیتی در آزمون ترسیم خانواده
روانشناسی - انجمن ایرانی روانشناسی شماره 73 (1394/02/21صفحات 88-101 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
10.  قاسمی حسینمحمود کاظمی
Content Analysis of the sixth grade textbook of "the Heaven Gifts" And the degree of its corrrspondenes with the rudiments of the Holey Quran and the document of Fundamental Development of education
تحلیل محتوای کتاب درسی هدیه های آسمان پایه ششم ابتدایی و میزان انطباق آن با مبانی قرآنی و سند تحول بنیادین آموزش و پرورش
نوآوریهای آموزشی - وزارت آموزش و پرورش شماره 52 (1393/11/15صفحات 100-116 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
9.  محمود کاظمیبهرام بهرامی
The role of spiritual belief and Islamic practice in upgrading mental health and prevention of mental disorders
نقش اعتقادت معنوی و فرائض اسلامی در ارتقاء سلامت روانی و پیشگیری از اختلالات روانی
مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی زنجان شماره 90 (1393/02/15صفحات 62-74 

8.  جعفری خیرالهاحمدی مجیدمحمود کاظمیجعفری سمیه
Relationship between Social Development, Competence Perception & Responsibility in students
رابطه بین رشد اجتماعی، ادراک لیاقت و مسئولیت پذیری در دانش آموزان
International Journal Of Psychology And Behavioral Research Issue 1 (2014-02-25PP. 353-359 

7.  الهیاری عباسعلیمحمود کاظمیحیدری سعیدپیکان حیرتی حبیبه
Attachment styles and personality Characteristics in Drug Addicts
سبک های دلبستگی و صفات شخصیتی در معتادان به مواد مخدر
روانشناسی سلامت - دانشگاه پیام نور - با همکاری دانشگاه های دیگر شماره سال دوم- شماره 4 (1392/10/15صفحات 50-60 

6.  سیده فاطمه یعقوبی هشتجینجعفر حسنیمحمود کاظمی
Psychometrics characteristics of Farsi version of the Schedule of Sexist Events (SSE)
بررسی خصوصیات روان سنجی نسخه فارسی پرسشنامه رویدادهای تبعیض آمیز جنسیتی
پژوهشهای روانشناسی اجتماعی - انجمن روانشناسی اجتماعی ایران شماره یازدهم (1392/09/01صفحات 109-124 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
5.  الهام قنواتیمحمود کاظمیجواد صالحی
A comparison of psychological disorders among medical and nonmedical students........
مقایسه آسیب های روانی دانشجویان پزشکی و غیر پزشکی در سطوح مختلف تحصیلی
مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی زنجان شماره 78 (1391/04/10صفحات 89-98 
  علمی-ترویجی
سایر
4.  بهرام بهرامیمحمود کاظمی
-
بررسی مفهوم شناختی کرامت انسانی از منظر قرآن کریم
دو فصلنامه علامه دانشگاه تبریز شماره 24 (1389/05/16صفحات 25-38 
  علمی-ترویجی
سایر
3.  سمیه مداحیمحمود کاظمیجواد صالحیعلی رمضانی
a study on the relationship between identity crisis and education success of students at zanjan university
بررسی رابطه میزان بحران هویت و موفقیت تحصیلی در دانشجویان دانشگاه زنجان
توسعه آموزش در علوم پزشکی زنجان( Journal Of Medical Education Development) شماره 4 (1389/05/06صفحات 47-52 
  علمی-پژوهشی
سایر
2.  محمود کاظمی
-
نیازسنجی و الویت بندی نیازهای آموزشی شهروندان شهر مشهد
مشهد پژوهی(مجله تخصصی مدیریت شهری) شماره 1 (1387/09/08صفحات 29-51 
  علمی-پژوهشی
معتبر
1.  مسعود صفایی مقدممحمود کاظمیجعفر پاک سرشتمنصور مرعشی
-
بررسی اصول اساسی تربیت مدنی(با رویکرد اسلامی)
مجله علوم تربیتی (علوم تربیتی و روان شناسی سابق)دانشگاه شهید چمران اهواز شماره 3 (1387/08/02صفحات 3-30 


Presentations in Seminars & Conferences


بین‌المللی 62. سیدموسی موسویمحمود کاظمی
پیش بینی تعلل ورزی تحصیلی بر اساس هوش اخلاقی و خودپنداره تحصیلی در بین دانش آموزان
Prediction of academic procrastination based on mOral intelligence and academic self-concept among students
---- سازمان بین المللی مطالعات دانشگاهی, چرزه خون, 2022-12-08 - 2022-12-08
بین‌المللی 61. سیدموسی موسویمحمود کاظمی
پیش بینی تعلل ورزی تحصیلی بر اساس هوش هیجانی و خودپنداره تحصیلی در بین دانش آموزان
Prediction of academic procrastination based on emotional intelligence and academic self-concept among students
---- سازمان بین المللی مطالعات دانشگاهی, چرزه خون, 2022-12-08 - 2022-12-08
ملی معتبر 60. محمود کاظمیسمانه هاشمی زاده
بررسی و مقایسه ویژگی های شخصیتی و تصویر بدن در افراد متقاضی عمل رینو پلاستی و افراد عادی
Evaluation and comparison of personality traits and body image in rhinoplasty applicants and normal people
--- دانشگاه پیام نور شیراز, شیراز, 2022-03-10 - 2022-03-10
ملی معتبر 59. فاطمه حسینیمحمود کاظمی
چیستی و چرایی مفاهیم سبک زندگی اسلامی، نظم و امنیت و ارتباط آنها
What and why the concepts of Islamic lifestyle, order and security and their relationship.
---- دانشگاه پیام نور استان فارس, شیراز, 2021-11-06 - 2021-11-06
بین‌المللی 58. سیدموسی موسویمحمود کاظمی
راهکارهای ایجاد نظم و انظباط درروابط درونِ مدرسه
Strategies for creating discipline in relationships within the school
- سازمان بین المللی مطالعات دانشگاهی با همکاری دانشگاه جرجیا, انرجان, 2021-11-05 - 2021-11-05
بین‌المللی 57. سیدموسی موسویمحمود کاظمی
تحلیلی بر عوامل پیشگیری از مصرف دخانیات در نوجوانان
An analysis of the factors preventing smoking in adolescents
- سازمان بین المللی مطالعات دانشگاهی با همکاری دانشگاه جرجیا, انرجان, 2021-11-05 - 2021-11-05
ملی معتبر 56. محمود کاظمینسیم سهیلی
آسیب شناسی و پیامدهای روانشناختی ویروس کرونا بر بهداشت و سلامت روانی افراد جامعه
Pathology and psychological consequences of corona virus on mental health of people in the community
--- دانشکده رفاه تهران, تهران, 2021-10-13 - 2021-10-14
ملی معتبر 55. سیدموسی موسویمحمود کاظمی
مروری بر دستاوردهای روان درمانی اسلامی در مواجهه با اختلالات روانی
A review of the achievements of Islamic psychotherapy in the face of mental disorders
-- دانشگاه محقق اردبیلی, اردبیل, 2021-09-15 - 2021-09-15
ملی معتبر 54. سیدموسی موسویمحمود کاظمی
روان درمانی اسلامی به عنوان مکتب یا ابزار
Islamic psychotherapy as a school or tool
-- دانشگاه محقق اردبیلی, اردبیل, 2021-09-15 - 2021-09-15
بین‌المللی 53. محمود کاظمی
مقایسه باورهای فراشناختی و خودکارآمدی افراد مبتلا به اختالل اضطراب و افراد عادی
Comparing the role of metacognitive beliefs and self-efficacy in people with generalized anxiety disorder and normal people
---- موسسه آموزش عالی شاندیز, مشهد, 2021-02-07 - 2021-02-07
ملی معتبر 52. محمود کاظمیزهرا آزادی
ارتباط فرسودگی شغلی، دلزدگی زناشویی با سلامت روان پرستاران
The relationship between burnout, marital burnout and mental health of nurses
---- دانشگاه تبریز, تبریز, 2019-10-08 - 2019-10-09
بین‌المللی 51. محمود کاظمی
رابطه میزان هوش معنوی و خودکارآمدی عمومی در بین زنان جوان متاهل و مطلقه
The relationship between spiritual intelligence and general self-efficacy among married and divorced young women
---- موسسه آموزش عالی شاندیز مشهد, نامشخص, 2018-12-13 - 2018-12-13
بین‌المللی 50. حسن دادخواه اتشگاهمحمود کاظمی
نقش واسطه ای خود کارآمدی در رابطه بین جرأت ورزی با امیدواری و تاب آوری در دانشجویان دانشگاه زنجان
The mediating role of self-efficacy in the relationship between assertiveness with hope and resilience in students at Zanjan University
کنفرانس بین المللی روانشناسی و علوم اجتماعی شرکت همایشگران مهر اشراق , تهران, 1395/11/28 - 1395/11/28
ملی معتبر 49. فاطمه حسینی تبارمحمود کاظمی
نگاهی تحلیلی بر نقش و اثرات ماهواره برسبک زندگی خانواده و فرهنگ ایرانی - اسلامی
Take on the role and impact analysis Satellite Brsbk family life and culture - Islamic
کنفرانس روانشناسی، علوم تربیتی و سبک زندگی با رویکرد بین المللی  دانشگاه تربیت حیدریه, مشهد, 1395/06/04 - 1395/06/04
ملی معتبر 48. فاطمه حسینی تبارمحمود کاظمی
مفهوم شناسی نظم و امنیت در سبک زندگی اسلامی
The concept of order and security in the Islamic life style
- دانشگاه زنجان, زنجان, 2015-05-21 - 2015-05-21
ملی معتبر 47. صیدی علی اکبر محمود کاظمیبهرام بهرامی
نقش و اثربخشی حسن انجام وظایف همسران در نظم و امنیت خانواده (با رویکرد سبک زندگی اسلامی)
The role and responsibilities of spouses in the order and security effectiveness, performance Family (Islamic life style approach)
- دانشگاه زنجان, زنجان, 2015-05-21 - 2015-05-21
ملی معتبر 46. محمود کاظمیصیدی علی اکبر بهرام بهرامی
نقش مهرورزی درتربیت دینی و تأمین امنیت (با تأکید بر آموزه ها و سبک زندگی اسلامی)
The role of compassion in religious education and security (With emphasis on Islamic teachings and lifestyle)
- دانشگاه زنجان, زنجان, 2015-05-21 - 2015-05-21
ملی معتبر 45. محمود کاظمیبهرام بهرامی
تبیین سبک زندگی معنویت محور در امنیت و سلامت روانی بر اساس آموزه های اسلامی
Explaining spiritual lifestyle based on security and mental health based on Islamic teachings
- دانشگاه زنجان, زنجان, 2015-05-21 - 2015-05-21
ملی معتبر 44. محمود کاظمیمحمدلو میلادمطلبی حسین آبادی رضا
نقش و جایگاه اقتضائات اقتصادی معلم در کیفیت بخشی نظام تربیت معلم
The role and status of teachers Economic requirements in quality the teacher training system
-- دانشگاه فرهنگیان الزهراء زنجان, زنجان, 2014-12-29 - 2014-12-29
ملی معتبر 43. فاطمه حسینی تبارمحمود کاظمی
نقش اخلاق محوری در سلامت روانی و اجتماعی خانواده
Role of Ethics in Mental Health Social and Family
--- انجمن علمی روانشناسی خانواده ایران, اهواز, 2014-11-20 - 2014-11-21
ملی معتبر 42. فاطمه حسینی تبارمحمود کاظمی
نقش و تأثیرات فضای مجازی بر سلامت اجتماعی و روانی خانواده
The role and Effects of virtual space on social and family mental health
همایش ملی روانشناسی و خانواده انجمن علمی روانشناسی - دانشگاه شهید چمران اهواز, اهواز, 1393/08/29 - 1393/08/30
ملی معتبر 41. فاطمه حسینی تبارمحمود کاظمی
مولفه ها و شاخصه های خانواده سالم:(بر اساس الگوی خانواده های اسلامی-ایرانی)
Components and characteristics of a healthy family(Model-based Islamic-Iranian families)
همایش ملی روانشناسی و خانواده انجمن روانشناسی خانواده ایران با همکاری اندیشکده خانواده مرکز الگوی اسلامی ایرانی , اهواز, 1393/08/29 - 1393/08/30
ملی معتبر 40. صیدی علی اکبر محمود کاظمی
نقش مهر ورزی در زندگی خانوادگی از منظر اخلاق اسلامی
The role of lovemaking in family life from the perspective of Islamic Ethics
-- زنجان- دانشگاه زنجان - سالن همایش الغدیر, زنجان, 2014-05-08 - 2014-05-08
ملی معتبر 39. محمود کاظمیبهرام بهرامی
مولفه های اخلاق معلمی از منظر قرآن و روایات
Teaching ethics components from the perspective of Quran and Hadith
-- زنجان- دانشگاه زنجان - سالن همایش الغدیر, زنجان, 2014-05-08 - 2014-05-08
ملی معتبر 38. بهرام بهرامیمحمود کاظمی
بایسته ها و نبایسته های اخلاق مدیریتی از منظر اسلام
Inconsistent management ethics from the perspective of Islam
-- زنجان- دانشگاه زنجان - سالن همایش الغدیر, زنجان, 2014-05-08 - 2014-05-08
بین‌المللی 37. فاطمه قنبریمحمود کاظمیجواد صالحیالهام رضائی دوغ آبادی
بررسی استرس درک شده با تاب آوری و خودکارآمدی دانشجویان
The relationship between perceived stress with resiliency and self-efficacy in students
کنفرانس بین المللی علوم شناختی دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی, تهران, 1392/08/15 - 1392/08/15
بین‌المللی 36. الهام رضائی دوغ آبادیفاطمه قنبریمحمود کاظمی
نقش مهد کودک در رشد هوش هیجانی کودکان 7 تا 11 ساله
The role of emotional intelligence in preschool children 7 to 11 years
-- دانشگاه علوم پزشکی, تبریز, 2013-09-17 - 2013-09-19
ملی معتبر 35. مصطفی صادقیمحمود کاظمیجعفر حسنی
ارتباط خودکارآمدی و راهبردهای مقابله با استرس با استعداد سوء مصرف مواد در دانشجویان
relationship self-efficacy and stress coping strategies The with potential substance abuse
-- دانشگاه علوم پزشکی ایران - مرکز همایش های بین المللی رازی, تهران, 2013-09-11 - 2013-09-13
ملی معتبر 34. مصطفی صادقیمحمود کاظمیجعفر حسنی
ارتباط خودکارامدی، هوش هیجانی و راهبردهای مقابله با استرس با استعداد سوء مصرف مواد در دانشجویان
relationship self-efficacy, emotional intelligence and stress coping strategies The with potential substance abuse
-- دانشگاه علوم پزشکی ایران- مرکز همایش های بین المللی رازی, تهران, 2013-09-11 - 2013-09-13
بین‌المللی 33. محمود کاظمیبهرام بهرامی
بررسی مفهوم شناختی اسلام ناب محمدی و اسلام امریکایی و مقایسه تطبیقی آن(با تأکید بر اندیشه های امام خمینی«ره»)
Study of the concept of cognitive Islam Mohammadi Islam and the U.S. and its comparative(With emphasis on the ideas of Imam Khomeini)
-- سالن همایش های بین المللی صدا و سیما, تهران, 2013-05-30 - 2013-05-31
بین‌المللی 32. بهرام بهرامیمحمود کاظمی
ویژگی ها و شاخصه های حکومتی پیامبر اکرم(ص)
Features and characteristics of the Holy Prophet rule
-- سالن همایش های بین المللی صدا و سیما, تهران, 2013-05-30 - 2013-05-31
ملی معتبر 31. بهرام بهرامیمحمود کاظمی
اهمیت علو و علم آموزی در فرهنگ اسلامی و روشهای کاربردی آن از منظر اسلام (با تکیه بر قرآن و سنت)
Importance of science and science instruction in islamic culture and practical methods in view point of islam
همایش روش های کاربردی آموزش در اسلام دانشگاه سیستان و بلوچستان, زاهدان, 1392/03/02 - 1392/03/02
ملی معتبر 30. محمود کاظمیبهرام بهرامی
نقش مولفه ها و اصول اخلاقی در تحکیم بنیان خانواده از منظر قرآن کریم
The role of Components and Ethical Principles at The family bonds of The Holy Quran Perspective
همایش ملی قرآن کریم"سفینه النجاه عصر" دانشگاه تربیت معلم شهید مدنی آذربایجان شرقی, آذرشهر, 1392/02/18 - 1392/02/18
ملی معتبر 29. محمود کاظمیبهرام بهرامی
بررسی برخی از مولفه ها و اصول اساسی در اخلاق جنسی از منظر قرآن و اسلام
Review some of the basic elements and principles of sexual morality from the Quran and Islam
همایش ملی قرآن کریم"سفینه النجاه عصر" دانشگاه تربیت معلم شهید مدنی آذربایجان شرقی, آذرشهر, 1392/02/08 - 1392/02/08
ملی معتبر 28. فاطمه قنبریمحمود کاظمیمصطفی صادقی
سبک های دلبستگی سلامت روان و هوش معنوی
-
همایش ملی روانشناسی مشاوره و دین دانشگاه شهید بهشتی, تهران, 1391/09/29 - 1391/09/30
بین‌المللی 27. بهرام بهرامیمحمود کاظمی
بررسی مفهوم شناختی بیداری اسلامی و مولفه های آن
-
همایش اجلاس جهانی بیداری اسلامی مجمع جهانی بیداری اسلامی, تهران, 1391/09/20 - 1391/09/21
ملی معتبر 26. آیدا فتحیمحمود کاظمی
بررسی تاثیر فرایند داوری خانوادگی بر کاهش میل به طلاق زوجهای متقاضی طلاق و مقایسه آن با فرآیند مشاوره در شهر زنجان
-
همایش ملی روانشناسی و خانواده دانشگاه آزاد واحد کرمانشاه, کرمانشاه, 1391/08/10 - 1391/08/10
ملی معتبر 25. ناهید کریمیمحمود کاظمیسکینه آقایاریسیده زهرا مداح کرانی
بررسی فرآیند رشد اخلاقی از منظر تحول شناختی
-
همایش ملی سهروردی دانشگاه زنجان, زنجان, 1391/08/03 - 1391/08/03
ملی معتبر 24. محمود کاظمیبهرام بهرامی
بررسی مفهوم شناختی تربیت اخلاقی
-
همایش ملی سهروردی دانشگاه زنجان, زنجان, 1391/08/03 - 1391/08/03
بین‌المللی 23. محمود کاظمیسعید حیدری
نیمرخ شخصیتی معتادان به انواع مواد مخدر
-
کنگره بین امللی دانشجویی اعتیاد دانشگاه علوم پزشکی ارومیه, ارومیه, 1391/07/18 - 1391/07/20
ملی معتبر 22. فاطمه قنبریمحمود کاظمی
هوش هیجانی سلامت روان و نگرش مذهبی دانشجویان
-
سمینار سراسری بهداشت روانی دانشجویان دانشگاه گیلان, رشت, 1391/02/27 - 1391/02/28
ملی معتبر 21. فایزه اربابیانمحمود کاظمیجعفر حسنیمصطفی صادقی
ویژگی های شخصیتی و هوش معنوی
-
سمینار سراسری بهداشت روانی دانشجویان دانشگاه گیلان, رشت, 1391/02/27 - 1391/02/28
ملی معتبر 20. محمود کاظمی, احمد حنیفی
پیش بینی بهزیستی اجتماعی دانشجویان بر اساس پنج عامل اصلی شخصیت و عزت نفس
-
سمینار سراسری بهداشت روانی دانشجویان دانشگاه گیلان, رشت, 1391/02/27 - 1391/02/28
ملی معتبر 19. فاطمه حسینی تبارمحمود کاظمیبهرام بهرامی
بررسی نقش آموزه های اسلام در ارتقای بهداشت و سلامت روانی
-
همایش ملی معنویت و سلامت دانشگاه علوم پزشکی گناباد, گناباد, 1391/02/19 - 1391/02/21
ملی معتبر 18. فاطمه حسینی تبارمحمود کاظمیبهرام بهرامی
بررسی نقش آموزه های اسلامی در پیشگیری و کاهش اختلالات سو مصرف الکل
-
همایش ملی معنویت و سلامت دانشگاه علوم پزشکی گناباد, گناباد, 1391/02/19 - 1391/02/21
ملی معتبر 17. بهرام بهرامیمحمود کاظمی
رویکردی به عدالت مالیاتی از منظر اسلام با تکیه بر سیره و سخن علی (ع) در نهج البلاغه
-
همایش ملی نهج البلاغه و علوم انسانی دانشگاه بوعلی همدان, همدان, 1391/02/19 - 1391/02/21
ملی معتبر 16. محمود کاظمیبهرام بهرامی
ترسیم الگوی نظام سیاسی و حکومت اسلامی بر مبنای شیوه و اصول مدیریتی امام علی (ع)از منظر نهج البلاغه
-
همایش ملی نهج البلاغه و علوم انسانی دانشگاه بوعلی همدان, همدان, 1391/02/19 - 1391/02/21
ملی معتبر 15. بهرام بهرامیمحمود کاظمی
رویکردی به رفاه و تامین اجتماعی از منظر نهج البلاغه با تاکید بر سیره و سخن امام علی(ع)
-
همایش ملی نهج البلاغه و علوم انسانی دانشگاه بوعلی همدان, همدان, 1391/02/19 - 1391/02/21
ملی معتبر 14. فاطمه حسینی تبارمحمود کاظمیبهرام بهرامی
تبیین نقش اعتقادات معنوی و فرایض اسلامی در ارتقای سلامت روانی و پیشگیری از اختلاف روانی
-
همایش قرآن پژوهی و طب دانشگاه علوم پزشکی زنجان, زنجان, 1390/12/02 - 1390/12/04
ملی معتبر 13. بهرام بهرامیمحمود کاظمی
مالیات های اسلامی و نقش آن در توسعه اقتصاد اسلامی
-
همایش قران کریم "سفینه النجاه عصر ما" دانشگاه تربیت معلم آذربایجان, تبریز, 1390/09/28 - 1390/09/28
ملی معتبر 12. محمود کاظمی
مروری برچالش های اساسی فرآوری نظام آموزش عالی ایران
-
همایش ملی مدیریت پژوهش و فناوری مرکز همایشهای کتابخانه ملی ایران, تهران, 1390/09/27 - 1390/09/27
ملی معتبر 11. محمود کاظمی
چالش های اساسی فرآوری آموزش عالی در هزاره سوم
-
همایش ملی مدیریت پژوهش و فناوری مرکز همایشهای کتابخانه ملی ایران, تهران, 1390/09/27 - 1390/09/27
ملی معتبر 10. محمود کاظمیفاطمه حسینی تبار
بررسی نقش آموزه های اسلام در پیشگیری و کاهش اختلالات روانی
-
همایش قرآن و سلامت مرکز همایش های دانشگاه علوم پزشکی ساری, ساری, 1390/09/03 - 1390/09/04
ملی معتبر 9. محمود کاظمی
بررسی اهداف و نقش آموزش های همگانی شهروندی در ارتقا فرهنگ شهروندی و مدیریت شهری
-
همایش ملی آموزش در ایران 1404 مرکز همایش های بین المللی رازی, تهران, 1390/08/09 - 1390/08/10
ملی معتبر 8. محمود کاظمی
نیازسنجی آموزشی و الویت بندی نیازهای آموزشی شهروندان شهر مشهد
-
همایش ملی آموزش در ایران 1404 مرکز همایش های بین المللی رازی, تهران, 1390/08/09 - 1390/08/10
ملی معتبر 7. محمود کاظمیبهرام بهرامی
بررسی برخی از مولفه ها و اصول تربیت شهروندی و کرامت انسانی از منظر قرآن
-
همایش ملی قرآن کریم"سفینه النجاه عصر" دانشگاه تربیت معلم آذربایجان, تبریز, 1389/09/30 - 1389/09/30
ملی معتبر 6. بهرام بهرامیمحمود کاظمی
چگونگی شکل گیری وهابیت و مبانی فکری آن
-
همایش بررسی اندیشه های وهابیت دانشگاه علوم پزشکی تبریز, تبریز, 1389/09/21 - 1389/09/22
ملی معتبر 5. محمود کاظمیبهرام بهرامی
بررسی برخی از آموزه های روانشناختی روابط همسران از منظر اسلام (و نقش آن در آموزش ،مشاوره ازدواج و روان درمانی)
-
سمینار کشوری علمی - تحلیلی آموزش پیش از ازدواج ماهان کرمان, کرمان, 1389/09/10 - 1389/09/11
ملی معتبر 4. محمود کاظمیبهرام بهرامی
بررسی مفهوم شناختی دروغ از منظر قرآن و روایات (عوامل آسیب‌ها، آثار و راههای درمان آن)
-
همایش منطقه ای دروغ دانشگاه پیام نور, میانه, 2009-10-15 - 2009-10-16
ملی معتبر 3. محمود کاظمیبهرام بهرامی
نگاهی تحلیلی به محتوای آموزه‌عای روانشناختی روابط همسران از منظر اسلام : نقش، تاثیر و کاربرد آن در مشاوره ازدواج و رابط زناشویی
-
همایش ملی دانشجویی مشاوره و دین دانشگاه تهران - دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی, تهران, 1388/03/04 - 1388/04/05
ملی معتبر 2. محمود کاظمینسیم سهیلی
بررسی مفهوم شناختی کرامت نفس از منظر اسلام و کاربرد آن به مثابه یک اصل روانشناختی در مشاوره و وران درمانی
-
همایش ملی نوآوری و نظریه پردازی فرهنگی در مشاوره و روان درمانی با رویکرد اسلامی دانشگاه آزاد خمین شهر اصفهان, خمینی شهر, 1388/02/15 - 1388/02/15
ملی معتبر 1. محمود کاظمی
جهانی شدن و چالش های فرا روی آموزش عالی در هزاره سوم
Globalization And higher education challenges in center 21
Globalization & Localization in School Curriculum: Challenges and Opportunities دانشگاه مازندران, بابلسر, 2008-10-29 - 2008-10-30

 

 

Copyright © 2024, University of Zanjan, Zanjan, Iran
master[at]znu.ac.ir