خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:24582   بروزرسانی: 27-02-1401

Mahmoud Kazemi
محمود کاظمی
استادیار

پست الکترونيکی
mdkazemi@znu.ac.ir      mdkazemy@yahoo.com
آدرس اینترنتی
 http://www.znu.ac.ir/members/kazemi-mahmoud

تلفن
      +98 (0) 24 3305 4107

فکس
   +98 (0) 24 3228 1

آدرس 
دانشگاه زنجان، دانشکده علوم انسانی، گروه روانشناسی، طبقه سوم ،ص پ 313