خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:18159   بروزرسانی: 01-08-1385

Mostafa Memarian

Publications in Journals

  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
4.  نادر پاپیمصطفی تهرانیحمید امانلومصطفی معماریان
Effects of Dietary Forage-to-Concentrate Ratios on Performance and Carcass Characteristics of Growing Fat-Tailed Lambs
اثرات نسبت علوفه به کنسانتره جیره غذایی بر توان تولیدی و ویژگی های لاشه بره های دنبه دار در حال رشد
ANIMAL FEED SCIENCE AND TECHNOLOGY Issue 163 (2011-01-31PP. 93-98 
  علمی-پژوهشی
سایر
3.  محمدرسول ستایشمرادپاشا اسکندری نسبمصطفی معماریاناحمد صفی جهانشاهی
-
اثر همخونی بر صفات اقتصادی بز کرکی رایینی
مجله فن آوری های نوین کشاورزی شماره 1 (1386/11/15)  
  علمی-پژوهشی
معتبر
2.  ام البنین پیراهریمصطفی معماریانجلیل شجاعطاهر هرکی نژاد
-
بررسی کاریوتیپ گاو سرابی با الگوی نوار بندی GTG
مجله علوم کشاورزی و منابع طبیعی - تخصصی شده دانشکده علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان شماره 3 (1386/05/15صفحه - 
  علمی-پژوهشی
معتبر
1.  ام البنین پیراهریمصطفی معماریانجلیل شجاعمحمد طاهر هرکی نژاد نلیوان
-
بررسی کاریتیپ گاو سرابی با نواربندی GTG
مجله علوم کشاورزی و منابع طبیعی - تخصصی شده دانشکده علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان شماره 2 (1386/05/02صفحات 98-110 


Presentations in Seminars & Conferences


ملی معتبر 2. نادر پاپیحمید امانلومصطفی معماریانابوالحسن صادقی پناه
بررسی اثرات سطوح مختلف کنسانتره بر عملکرد پروار بره های نر شال
-
Congress on Animal Science دانشگاه فردوسی مشهد, مشهد, 2008-10-15 - 2008-10-16
ملی معتبر 1. محمدرسول ستایشمرادپاشا اسکندری نسبمصطفی معماریاناحمد صفی جهانشاهی
بررسی ضرایب همخونی و اثرات آن بر صفات تولیدی در گله اصلاح نژادی بز کرکی رایینی بافت
-
Congress on Animal & Aquatic Sciences کرج, 2007-05-16 - 2007-05-16