خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:18739   بروزرسانی: 01-08-1385

Mostafa Memarian
مصطفي معماريان
استادیار - بازنشسته

پست الکترونيکی
memarian@znu.ac.ir      
آدرس اینترنتی
 http://www.znu.ac.ir/members/memarian-mostafa

فکس
   +98 (0) 24 3228 1

آدرس 
دانشگاه زنجان، دانشکده ---، گروه ---، اتاق -----، صندوق پستی 45195-313