Home :: Academic Members :: News

view:33760   Last Update: 2020-1-27

Mahdi Moghimi

Publications in Journals

  سایر
با هیات تحریریه
2.  مهدی مقیمی
Residing in cities or citizenship
شهرنشینی یا شهروندی
فصلنامه فنی و مهندسی بنا و نما شماره 9و8 (1390/09/07صفحات 6-10 
  علمی-پژوهشی
معتبر
1.  هوشیار نوشینمهدی مقیمی
FORMEX FORMULATION OF FREEFORM STRUCTURAL SURFACES
تاشه پردازی فرمکسی رویه های سازه های فرم آزاد
Asian Journal of Civil Engineering (Building and Housing) Issue VOL. 8, NO. 4  (2007-06-20PP. 407-417 


Presentations in Seminars & Conferences


بین‌المللی 39. مهدی مقیمیزهرا ملکیمهشید سهیلی مهدی زاده
نقش پیاده راه ها در ایجاد فضاهای شهری مطلوب انسان مدار با مقایسه تطبیقی: پیاده راه های تربیت تبریز، بوعلی سینا همدان، سبزه میدان زنجان
The Role of Pedestrian Streets in Creation of Desirable Human-oriented Urban Spaces, A Comparative Study in Three Iranian Cities
= دانشگاه هنر اسلامی تبریز, تبریز, 2022-12-29 - 2022-12-29
ملی معتبر 38. مهدی مقیمی
اقلیم زمین، زندگی شهری و الگوهای رفتاری که باید تغییر کنند
Earth Climate, Urban Life and Behavioral Patterns to Be Changed
-- دانشگاه تحصیلات تکمیلی در علوم پایه, زنجان, 2022-03-03 - 2022-03-04
ملی معتبر 37. زهرا ملکیمهدی مقیمی
ارائه راهبردهای گردشگری- فرهنگی در بازآفرینی بافت های تاریخی سرخاب تبریز
Presenting tourism-cultural strategies in recreating historical contexts Sorkhab Tabriz
National Conference on Architecture, Civil Engineering,Urban Development and Horizons of Islamic Art in the Second Step Statement of the Revolution دانشگاه هنر اسلامی تبریز, تبریز, 2021-05-27 - 2021-05-27
ملی معتبر 36. مهشید سهیلی مهدی زادهمهدی مقیمی
بازآفرینی فرهنگ- مبنا با تاکید بر برنامه ریزی محله محور (مطالعه موردی:محله جولان همدان)
Culture-Based Reconstruction with Emphasis on Neighborhood-Based Planning (Case Study: Golan Neighborhood, Hamadan)
National Conference on Architecture, Civil Engineering,Urban Development and Horizons of Islamic Art in the Second Step Statement of the Revolution دانشگاه هنر اسلامی تبریز, تبریز, 2021-05-27 - 2021-05-27
ملی معتبر 35. مهدی مقیمیمهسا پژوهان نسب سعید رحمانی
مقایسه تطبیقی کیفیت فضا در بقاع متبرکه و تبیین تجربه طراحی طرح جامع بقعه قیدارالنبی (ع) "مطالعه موردی: مقایسه حرم قیدار النبی (ع) با امامزادگان شاه عبدالعظیم (ع) و شاهچراغ (ع)"
A Comparative Study on the Quality of Space in Islamic Shrines (Case Study: the Qeydar Nabi Tomb)
National Conference on Architecture, Civil Engineering,Urban Development and Horizons of Islamic Art in the Second Step Statement of the Revolution دانشگاه هنر اسلامی تبریز, تبریز, 2021-03-20 - 2021-05-27
ملی معتبر 34. مهدی مقیمی
اقلیم، معماری، شهر، تاثیرات متقابل اقلیم بر سبک زندگی بشر، معماری و شهرسازی
Climate, Architecture and the City (Effects on Lifestyle, Architecture and Urbanism)
-- دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان, زنجان, 2021-03-04 - 2021-03-05
ملی معتبر 33. مهدی مقیمیبهرام ملکی زنجانیسعید رحمانیرضا تارانسیما حسن زادهمحدثه مجدیمهدی جم نژاد
نقش مدیریت سبز در فرآیند توسعه پایدار دانشگاهها (مطالعه موردی: دانشگاه زنجان)
The Role of Green Management Methods in the Sustainable Development of Universities (Case Study: University of Zanjan)
همایش ملی معماری فضاهای دانشگاهی دانشگاه یزد, یزد, 1398/10/17 - 1398/10/19
ملی معتبر 32. مهدی مقیمیسعید رحمانیسیما حسن زادهمحدثه مجدی
عوامل مطلوبیت در خلق فضاهای دانشگاهی (نمونه موردی: دانشگاه زنجان)
The Factors of Desirability in University Campuses (Case Study: University of Zanjan, Iran)
همایش ملی معماری فضاهای دانشگاهی دانشگاه یزد, یزد, 1398/10/17 - 1398/10/19
ملی معتبر 31. مهشید سهیلی مهدی زادهزهرا ملکیمهدی مقیمیمهرداد سلطانی
تأثیر بازآفرینی در ارتقا کیفیت فضای اسکان های غیر رسمی نمونه موردی کوی فاطمیه زنجان
The Effects of Urban Regeneration on Space Quality Enhancement of the Slums (Case Study: Zanjan Fatemieh District)
- دانشگاه زنجان, زنجان, 2019-05-01 - 2019-05-01
ملی معتبر 30. نوشین قدرت نمامهدی مقیمیمهرداد سلطانی
باز آفرینی بافت ناکارآمد شهری با رویکرد محله محوری
Regenerating Deficient Urban Context with a Community based Approach
- دانشگاه زنجان, زنجان, 2019-05-01 - 2019-05-01
ملی معتبر 29. مهسا پژوهان نسب ابوسعید فلسفیمهدی مقیمیمهرداد سلطانی
بررسی نقش باز آفرینی در ارتقای کیفیت بافت های نا کارآمد شهری، نمونه موردی: مطالعه و طراحی محله نجف آباد، بیسیم زنجان
Studying the Effects of Urban Regeneration on Enhancement of Living Conditions in Incompetent Urban Context (Case Study: Zanjan Najaf-abad&bisim District)
- دانشگاه زنجان, زنجان, 2019-05-01 - 2019-05-01
ملی معتبر 28. مسعود جعفری اقدممهدی مقیمیمهرداد سلطانی
نسبت باز آفرینی شهری با رویکردهای مداخله برای ارتقاء کیفیت زندگی، نمونه موردی: محله بیسیم زنجان
Studying the Relations Between Urban Regeneration and Direct Interventions to Improve Urban Life Quality (Case Study: Zanjan Bisim District)
- دانشگاه زنجان, زنجان, 2019-05-01 - 2019-05-01
بین‌المللی 27. مهدی ولی تبارمهدی مقیمیمحمد جواد مهدوی نژادپیمان پیله چی ها
-
DESIGN OPTIMUM RESPONSIVE FAÇADE BASED ON VISUAL COMFORT AND ENERGY PERFORMANCE
CAADRIA Association for Computer-Aided Architectural Design Research in Asia (CAADRIA), China, 2018-05-17 - 2018-05-23
بین‌المللی 26. بهرام ملکی زنجانیمهدی مقیمی
مسیر سبز دانشگاه زنجان به سوی توسعه ی پایدار
The Green Road of the University of Zanjan to Sustainable Development
INTERNATIONAL WORKSHOP ON UI GREENMETRIC UI GreenMetric World University Rankings , Turkey, 2017-04-09 - 2017-04-10
بین‌المللی 25. مریم شادپورمهدی مقیمی
نقش معماری بومی در پایداری اکوسیستم‏های طبیعی (مطالعه‏ امکان‏سنجی برای طرح مجموعه‏ اکوتوریستی- پژوهشی تالاب هشیلان کرمانشاه)
The Role of Vernacular Architecture in the Sustainability of Natural Ecosystems- A Feasibility Study for a Tourist-research Complex in Hashilan Wetland, Kermanshah
- دانشگاه تربیت مدرس, تهران, 2017-01-04 - 2017-01-05
بین‌المللی 24. فرشته محمدزاده سراجه لومهدی مقیمی
ارزیابی تطبیقی کیفیت های محیطی موثر بر طراحی سیما و منظر شهری، مورد پژوهی: مسیر گردشگری جداره شمالی ارگ سلطانیه
Comparative Evaluation of Qualitative Factors of Cityscape Design, Case Study: Soltaniyeh, Zanjan, Iran
- دانشگاه تربیت مدرس, تهران, 2017-01-04 - 2017-01-05
ملی معتبر 23. الهام میرعلویمهدی مقیمی
شکل گیری رویداد و تجربه ی هنر در شهر با نگاه پساساختارگرا به متن شهری
Formation of an Event and the Experience of City Art with a Post-structuralist Approach to the Urban Context
-- دانشگاه بین المللی امام خمینی, قزوین, 2015-11-16 - 2015-11-16
ملی معتبر 22. داود رضائیمهدی مقیمیحسن محمدجعفری صادقی
آسیب شناسی کالبدی مناطق حاشیه نشین جهت نیل به توسعه پایدارشهری(نمونه مورد مطالعه: محله احمدآباد تبریز)
Physical Pathology of marginalized areas to achieve sustainable development ( Case Study: Ahmedabad neighborhood of Tabriz )
همایش ملی معماری پایدار و توسعه شهری انجمن علمی پدافند غیر عامل ایران, قم قلعه, 1393/12/17 - 1393/12/17
بین‌المللی 21. نجمه ملک پوربهابادیمهدی مقیمی
بهره گیری از ارزش های معماری بافت تاریخی به منظور ظرفیت سازی جهت توسعه ی پایدار (راهکاری برای توسعه بندر کنگ)
Utilization of Architectural Assets of Historical Urban Context for Capacity-building, A Strategy for Sustainable development of Bandar-e-Kong, Iran
- دانشگاه تربیت مدرس با همکاری سایر سازمانها, تهران, 2015-01-07 - 2015-01-08
بین‌المللی 20. مریم زرگریمهدی مقیمی
مطالعه معمارانه برای استفاده بهینه از فضاهای عمومی شهری در مناطق سردسیر (نمونه مطالعاتی شهر همدان)
An Architectural Study on the Methods of Efficient Use of Urban Public Spaces in Cold Climate Regions (Case Study: Hamedan, Iran)
- دانشگاه تربیت مدرس با همکاری سایر سازمانها, تهران, 2015-01-07 - 2015-01-08
ملی معتبر 19. علی اکبر نظریمهدی مقیمیدیانت نصراله
استفاده از نی بافت در سازه های فضاکار کامپوزیت و کاربرد آن در سقف طبقات با دهانه وسیع
Applying Fabricated Cane Shits as Formwork in Composite Large-span Spatial Structures
- دانشگاه تهران, تهران, 2014-05-20 - 2014-05-21
ملی معتبر 18. فاطمه نقی لومهدی مقیمیدشتی مینا
مطالعه وضعیت حاشیه نشینی در شهرهای کوچک در حال توسعه (مطالعه موردی: محله حسین آباد ابهر)
A Study on the Situation of Slums of Developing Towns - Case Study: Abhar
-- دانشگاه فردوسی, مشهد, 2013-11-22 - 2013-11-22
ملی معتبر 17. سیده الهام رضائیمهدی مقیمی
اسکان غیررسمی، چالشی فراروی توسعه پایدار شهری (نمونه موردی: محله بی سیم زنجان)
Informal Settlement, A Challenge Confronting Sustainable Urban Development - Case Study: Zanjan
-- دانشگاه فردوسی, مشهد, 2013-11-22 - 2013-11-22
ملی معتبر 16. فاطمه کشاورزمهدی مقیمی
مطالعه عوامل گسترش زندگی حاشیه نشینی و آثار آن در مسیر توسعه پایدار شهری (مطالعه موردی: شهرک سعدی شیراز)
A Study on the Causes for Expansion of Squatter Life and Its Effects on the Sustainable Urban Development- Case Study: Shiraz
-- دانشگاه فردوسی, مشهد, 2013-11-22 - 2013-11-22
ملی معتبر 15. مریم زرگریمهدی مقیمی
عوامل گسترش و پیامدهای حاشیه نشینی شهری (نمونه موردی: محله خضر همدان)
Factors and Consequences of the Development of Urban Informal Settlements - Case Study: Hamadan
-- دانشگاه فردوسی, مشهد, 2013-11-22 - 2013-11-22
ملی معتبر 14. نجمه ملک پوربهابادیمهدی مقیمی
ریشه شناسی توسعه مناطق حاشیه نشین شهری بر مبنای شناخت عوامل منطقه ای- مطالعه موردی: یزد
Studying Roots of Developing Urban Squatter Settlements on the Basis of Regional Factors- Case Study: Yazd
-- دانشگاه فردوسی, مشهد, 2013-11-22 - 2013-11-22
ملی معتبر 13. مهدی مقیمیعلی اکبر نظری
کاربرد سازه فضاکار کامپوزیت
The Applicatoin of Composite Space Structure
همایش ملی اندیشه ها فناوری نو در معماری دانشگاه تبریز, تبریز, 1391/12/10 - 1391/12/10
ملی معتبر 12. مهدی مقیمیغزل سلطانیعلی نظری
بررسی کلی اسکان موقت کوتاه مدت در ایران
Studying the Experiences of Temporary Shelters at the Aftermath of Natural Disasters in Iran
کنفرانس ملی مدیریت بحران وزارت کشور, تهران, 1391/03/30 - 1391/03/31
ملی معتبر 11. مهدی مقیمیغزل سلطانیعلی نظری
. طرح فروشگاه های زنجیره ای چندمنظوره با رویکردی به وضعیت پس از سانحه
A Scheme for a Multi-functional Shopping Mall as a Aid Distribution Centre in Disasters
کنفرانس ملی مدیریت بحران وزارت کشور, تهران, 1391/03/30 - 1391/03/31
بین‌المللی 10. مهرداد سلطانیمهدی مقیمی
آسیب شناسی کالبدی تردد پیاده و راهکارهای استفاده بهینه از فضای پیاده رو در شهرهای ایران
A damage study on the pedestrian routs and the use of public spaces of Iranian cities
همایش بین المللی زندگی پیاده شهری سالن همایش های بین المللی برج میلاد, تهران, 1390/12/14 - 1390/12/16
بین‌المللی 9. مهدی مقیمیهوشیار نوشین
lمعرفی روشی برای طراحی گنبدهای فضاکار ترکیبی با استفاده از جبر فرمکس
A method for creating compound spatial domes using formex algebra
IABSE-IASS Symposium London لندن - انگلستان, a, 2011-09-20 - 2011-09-24
بین‌المللی 8. مهدی مقیمیسمیه ملایی
استفاده از چلیک های قیچی سان تاشو به عنوان سر پناه اضطراری
Using foldable barral vaults as disaster shelters
کنفرانس بین المللی سازه های فضاکار دانشگاه تهران, تهران, 1390/02/27 - 1390/02/28
بین‌المللی 7. مهدی مقیمیمهرداد سلطانیپیام اشتری
همراهی معماری و سازه در یک طرح نمادین , تجربه طراحی و اجرای سر در دانشگاه زنجان
interaction between architecture and structure in designing a monument
کنفرانس بین المللی معماری و سازه پژوهشکده فرهنگ و هنر جهاد دانشگاهی, تهران, 1390/02/25 - 1390/09/26
ملی معتبر 6. مهرداد سلطانیمهدی مقیمی
آسیب شناسی منظر شهر در فرایند مداخلات برنامه ریزی نشده
Vulnerability Study of Urban Landscape in the Process of Unplanned Intervention
همایش ملی منظر شهری پژوهشکدهی فرهنگ و هنر جهاد دانشگاهی, تهران, 1389/09/07 - 1389/09/09
ملی معتبر 5. مهدی مقیمیمهرداد سلطانی
بازپردازی منظرشهری در بافت فرسوده زنجان
Reprocessing of Townscape in Eroded Textures of Zanjan
همایش ملی منظر شهری پژوهشکدهی فرهنگ و هنر جهاد دانشگاهی, تهران, 1389/09/07 - 1389/09/09
ملی معتبر 4. مهدی مقیمیمهرداد سلطانی
آثار اجتماعی مداخله برنامه ریزی نشده در بافت فرسوده شهری
Social Impacts of Unplanned Interferences in Urban Eroded Textures
همایش ملی ارزیابی تاثیرات اجتماعی سیاست ها، برنامه ها و طرح ها دانشگاه شهید بهشتی-مرکز همایشهای بین المللی ابوریحان, تهران, 1389/07/28 - 1389/07/29
ملی معتبر 3. محمود کلابجیمهدی مقیمی
عدم بهره گیری دانش آموختگان رشته های مهندسی معماری از سازه های نوین أسیب شناسی و جستجوی راه حلها
-
کنفرانس آموزش مهندسی در 1404 دانشکاه تهران, تهران, 1388/02/22 - 1388/02/23
ملی معتبر 2. اسلامی معصومهبیات زاده مهریبیدادی امیرمهدی مقیمی
بررسی سیر تحول ساخت سازه های گلخانه ای از اوایل انقلاب صنعتی تاکنون
Studying the Development of the Greenhouse Structures, from the Industrial Revolution to Present
- دانشکده معماری دانشگاه تهران, تهران, 2007-05-22 - 2007-05-23
ملی معتبر 1. ابوترابیان فایضهانصاری بتولحسینی فریبافخاری الهامزندی بهزادمهدی مقیمی
مطالعه سیر تحول سیستم های سازه و پوشانه استادیوم های ورزشی
A Study on the Evolution of Structures and Cladding Systems of Stadia
- دانشکده معماری دانشگاه تهران, تهران, 2007-05-22 - 2007-05-23

 

 

Copyright © 2023, University of Zanjan, Zanjan, Iran
master[at]znu.ac.ir