خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:24874   بروزرسانی: 26-10-1389

Mohammad Moradi

Publications in Journals

  علمی-پژوهشی
Scopus
68.  Ersen Aydın YAĞMURابوالفضل اکبریمحمد مرادی قرخلونجمه جعفری یزدی
On the Morphology of Orthochirus stockwelli(Lourenç and Vachon,1995) with First Description of a Famale (Scorpiones:Buthidae)
بررسی ریخت شناسی Orthochirus stockwelli(Lourenç and Vachon,1995)بااولین توصیف یک ماده ازخانواده بوتیده از راسته عقزب ها(Scorpiones:Buthidae)
Commagene Journal of Biology Issue 7(1) (2023-05-10PP. 44-49 
  علمی-پژوهشی
Scopus
67.  محمد مرادی قرخلوErsen Aydın YAĞMURابوالفضل اکبرینجمه جعفری یزدی
HOTTENTOTTA POOYANI SP.NOV .(SCORPIONES,BUTHIDAE) FROM THE KHUZESTAN PROVINCE , IRAN
ثبت گونه جدید (SCORPIONES,BUTHIDAE) HOTTENTOTTA POOYANI SP.NOV ازاستان خوزستان درایران
BULLETIN OF THE IRAQ NATURAL HISTORY MUSEUM Issue (2)17 (2022-12-20PP. 251-265 
  نشریه علمی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
66.  محمد رضا صحرائیانایگدری سهیلغلامرضا رفیعیآرش زیباییمحمد مرادی قرخلو
Comparison of cartilage and bone staining methods based on using acid and acid-free protocols for study of ontogeny in common Bream (Abramis brama)
مقایسه دو روش رنگ آمیزی غضروف و استخوان بر اساس کاربرد و عدم کاربرد اسید برای مطالعه تکوین اولیه سیم معمولی (Abramis brama)
فیزیولوژی و تکوین جانوری شماره 60 (1401/08/11صفحات 13-22 
  علمی-پژوهشی
نمایه تخصصی بین‌المللی
65.  Ersen Aydın YAĞMURمحمد مرادی قرخلومحمد طباطبایینجمه جعفری
Contributions to the Scorpion fauna of Iran ,Part II. Hottentotta akbarii sp.now.(Scororpiones:Buthidae)from the Fars province
مروری برفون عقرب های ایران.قسمت دوم: شناسایی گونه جدید Hottentotta akbarii sp(Scorpiones:Buthidae) ازاستان فارس
serket Issue 58جلد15 (2022-05-02PP. 252-262 
  علمی-پژوهشی
نمایه تخصصی بین‌المللی
64.  zafar sancakمحمد مرادی قرخلوbursa sahin
The first record of Stemonyphantes agantus Tanaseviteh,1990(Araneae:Linyphiidae)in Turkey
اولین رکورد Stemonyphantes agantus Tanaseviteh,1990(Araneae:Linyphiidae)درترکیه
serket Issue (3) 18 (2022-05-02PP. 321-323 
  علمی-پژوهشی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
63.  محمد مرادی
Evaluation of Embryonic Development in Yellow Ground Squirrels (Spermophilus fulvus) and Electrophoresis Comparison of Serum and Cytogenetic Proteins of TheseSquirrels with Gray Squirrels (Spermophilus xanthoprymnus) (Mammalia: Rodentia) in Iran
بررسی رشدونموجنینی درسنجاب های زرد ایرانی (Spermophilus fulvus) ومقایسه الکتروفوروزی پروتئین‌های سرم خون وسیتوژنتیکی این سنجاب باسنجاب خاکستری(Spermophilus xanthoprymnus) (Mammalia: Rodentia) درایران
فیزیولوژی و تکوین جانوری شماره 58جلد15 (1400/10/11صفحات 77-89 
  علمی-پژوهشی
Scopus
62.  محمد مرادی قرخلوAhmet Karatasرضا قاسمی
On the karyology,morphology and biology of Gilis gilis (Linnaeus,1766) (rodentia:Gliridae) in Iran
بررسی کاریولوژی،مورفولوژی و بیولوژی (Rodentia:Gliridae) ( Linnaeus,1766 ) Glis glis درایران
Biharean Biologist Issue 15(1) (2021-08-14PP. 53-58 
  علمی-پژوهشی
Scopus
61.  Melek ERDEKمحمد مرادی قرخلو
Comparison of the external morphology in males of Rhagodes caucasicus Birula 1905 and Rhagodes eylandti (Walter 1889) (Arachnida: Solifugae: Rhagodidae)
مقایسه ریخت شناسی سطح خارجی درنرهای Rhagodes caucasicus Birula 1905 and Rhagodes eylandti (Walter 1889)(Arachnida:Solifugae:Rhagodidae)
Biharean Biologist Issue (2)14 (2021-01-20PP. 72-79 
  علمی-پژوهشی
Scopus
60.  محمد مرادی قرخلوErsen Aydın YAĞMURمهری سلطان ابادیصدیقه میراحمدی سرپیری
The scorpion fauna (Arachnida: Scorpiones) of the Southern regions of Sistan and Baluchestan Province with notes on the occurrence of Androctonus baluchicus (Pocock, 1900) in Iran
بررسی فون عقرب های جنوب استان سیستان وبلوچستان باتاکیدبرنکاتی Androctonus baluchicus(Pocock,1900) درایران
Biharean Biologist Issue (2)14 (2021-01-20PP. 90-97 
  علمی-پژوهشی
نمایه تخصصی بین‌المللی
59. YAĞMUR Ersen AYDINمحمد مرادی قرخلوه جعفری
Contributions to the scorpion fauna of Iran. Part I. Records of Genus Hottentotta Birula, 1908 (Arachnida: Scorpiones: Buthidae)
مروری برفون عقرب های ایران قسمت اول: رکورد جنس Hottentotta Birula, 1908 (Arachnida: Scorpiones: Buthidae)
serket Issue (3)17 (2020-11-22PP. 284-305 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
58.  Murat TelcİoğluOsman İbişEren AksöyekServet Özcanمحمد مرادی قرخلوÖmer Fİkret GürkanCoşkun Tez
Genetic analysis of Iranian and Turkish red foxes (Vulpes vulpes) based on mitochondrial DNA (Dloop) sequences
آنالیزژنتیکی روباه های(Vulppes vulpes) قرمزایران وترکیه براساس سکانس DNA میتوکندریائی (D-loop)
ETHOLOGY ECOLOGY & EVOLUTION Issue 31 (2019-07-30PP. 568-582 
  علمی-پژوهشی
Scopus
57.  محمد مرادی قرخلوصدیقه اسدوندحیدرابادErsen Aydın YAĞMUR
The scorpion fauna of West Azarbaijan Province in Iran(Arachnida:Scorpiones)
برسی فون عقرب های استان آذربایجانغربی درایران (Arachnida:Scorpiones)
Biharean Biologist Issue 12(2) (2019-01-01PP. 84-87 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
56.  Alaettin Kayaمحمد مرادی قرخلوYüksel COŞKUN
Geographic variation in the skull morphology of Ellobius lutescens Thomas, 1897 (Mammalia: Rodentia) by geometric morphometric analyses
تجزیه وتحلیل ژئومتریک ریخت شناسی درتغییرات جغرافیائی Ellobius lutescens Thomas, 1897 (Mammalia: Rodentia)
Vertebrate Zoology Issue 68 (2018-08-15PP. 157-164 
  علمی-پژوهشی
None ISI
55.  Kova ř ík František ارسن آیدین یاغمورمحمد مرادی قرخلو
Two New HottentottaSpecies from Iran, with a Review of Hottentotta saulcyi(Scorpiones: Buthidae)
معرفی دوگونه جدید از Hottentotta (Scorpiones: Buthidae) باتاکیدبرمروری به گونه Hottentotta saulcyi
Occasional Publications in Scorpiology Issue 265 (2018-07-15PP. 1-14 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
54.  - Ayça ÖZKAN KOCAمحمد مرادی قرخلوÖzlem DeliklitaşAmine Uçanعرفان کندمیر
Discrimination of dwarf honey bee (Apis florea, Fabricius 1876) populations in Iran using elliptic Fourier wing cell shape analysis
شناسایی جمعیت های زنبور عسل کوچک (Apis florea, Fabricius 1876) در ایران بر اساس آنالیز شکل حجره ها در بال های جلویی
JOURNAL OF APICULTURAL RESEARCH Issue 57 (2018-02-13PP. 195-202 
  علمی-پژوهشی
Scopus
53.  ایگدری سهیلمحمد مرادی قرخلو
Range extension of the lake goby Rhinogobius similis Gill, 1859 (Teleost: Gobiidae) to Urmia Lake basin in northwestern Iran
بررسی دامنه پراکنش Rhnogobius sinilis Gill,1859(Teleost:Gobiidae) درحوزه دریاچه ارومیه واقع درشمال غربی ایران
Biharean Biologist Issue 11 (2017-12-26PP. 123-125 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
52.  محمد مرادی قرخلوایگدری سهیل
Morphological and electrophoretical comparison of blood- serum protenis of Spermophilus fulvus and Spermophilus xanthoprymnus (Mammalia: Rodentia) in Iran
مقایسه ریخت شناسی و الکتروفوروزی پروتئین‌های سرم خون (Mammalia: Rodentia) Spermophilus fulvus و Spermophilus xanthoprymnus در ایران
نشریه محیط زیست طبیعی شماره 1 (1396/07/03صفحات 173-179 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
51.  Aksoyek ErenOsman İbişOzcan Servetمحمد مرادی قرخلوCoşkun Tez
DNA barcoding of three species (Canis aureus, Canis lupus and Vulpes vulpes) of Canidae
توالی یابی DNA سه گونه از(Canis aureus, Canis lupus and Vulpes vulpes) ازخانواده سگ سانان
Mitochondrial DNA Part A Issue 28NO5 (2017-05-14PP. 747-755 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
50.  Ersen Aydın YAĞMURمحمد مرادی قرخلومریم لارتیسمیرا لشکری
First record of Androctonus robustus Kovařík & Ahmed, 2013 (Scorpiones: Buthidae) for Iran
رکوردجدیدAndroctonus robustus Kovarik and Ahmed 2013 Scorpions Buthidaeازایران
ZOOLOGY IN THE MIDDLE EAST Issue 62 (2016-10-28PP. 370-372 
  علمی-پژوهشی
Scopus
49.  محمد مرادی قرخلوErsen Aydın YAĞMURپویان مرادی قرخلوعلیرضا زمانی
First record of Filistata lehtineni Marusik & Zonstein, 2014 for the fauna of Iran (Araneae: Filistatidae)
اولین ثبت Filistata lehtineni در فون ایران
Biharean Biologist Issue 10(1) (2016-06-01PP. 53-54 
  علمی-پژوهشی
Scopus
48.  شقایق حسن پورایگدری سهیلباقر موجزی امیریمحمد مرادی قرخلو
Skeletal development of the caudal complex in Caspian roach, Rutilus caspicus(Yakovlev, 1927) (Teleostei: Cyprinidae)
تکامل اسکلت دم در Caspian roach (Rutilus caspicus)
Biharean Biologist Issue 10(1) (2016-06-01PP. 16-19 

47.  Aksoyek ErenIbis OsmanOzcan Servetمحمد مرادی قرخلوCoşkun Tez
DNA barcoding of three species (Canis aureus, Canis lupus and Vulpes vulpes) of Canidae
بارکد گذاری DNA سه گونه از سگ سانان(Canis aureus, Canis lupus and Vulpes vulpes)
Mitochondrial DNA Part A Issue 27 (2016-05-13PP. 1-9 
  علمی-پژوهشی
Scopus
46.  نجمه جعفری یزدیمحمد مرادی قرخلوپویان مرادیابوالفضل اکبری
Scorpion Fauna of Alborz Province, Iran (Arachnida: Scorpiones)
فون عقرب های استان البرز(Arachnida: Scorpion)
Journal of Applied Biological Sciences Issue 9(2) (2015-08-30PP. 83-85 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
45.  هالیل کوکمحمد مرادی قرخلوملک فردکارسن آیدین یاغمورپویان مرادی قرخلو
CORRECTION OF THE TYPE LOCALITY OF RHAGODES CAUCASICUS BIRULA, 1905, AND THE FIRST RECORD OF THE SPECIES FROM IRAN WITH REDESCRIPTION OF THE SPECIES FROM TURKEY (SOLIFUGAE: RHAGODIDAE) 1
اصلاح تیپ لوکالتی RHAGODES CAUCASICUS BIRULA, 1905 واولین رکوردازگونه ایرانی با بازتوصیف گونه ای ازترکیه
ENTOMOLOGICAL NEWS Issue 125 Issue 4 (2015-07-15PP. 260-268 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
44.  Osman İbişCoşkun TezOzcan ServetTarkan YorulmazAlaettin Kayaمحمد مرادی قرخلو
Insights into the Turkish and Iranian badgers (the genus Meles) based on the mitochondrial cyto chrome bgene sequences
مطالعاتی روی گورکن های ایران و ترکیه (جنس Meles) بر اساس توالی های ژن سیتوکروم b میتوکندریایی
Vertebrate Zoology Issue 65 (3) (2015-07-12PP. 399-407 
  علمی-پژوهشی
None ISI
43.  زمانی مظاهرایگدری سهیلمحمد مرادی قرخلو
Patterns of Body Shape Variation in Capoeta gracilis (Pisces: Cyprinidae) in Relation to Environmental Variables in Sefidrud River Basin, Iran
الگو های تغییر شکل بدن در(Capoeta gracilis (Pisces: Cyprinidae در اثر متغیر های محیطی در حوزه رودخانه سفید رود، ایران
Journal of Applied Biological Sciences Issue 9(1) (2015-01-29PP. 36-42 

42.  Çiçek Erdoğan Karataş Mehmet Avşar Dursunمحمد مرادی قرخلو
Catch Composition of the bottom trawl fishery along the coasts of Karataş-Adana (Northeastern Mediterranean Sea)
ترکیب صید ترال کف در طول سواحل کاراتاش-آدانا(شمال شرقی دریای مدیترانه)
International Journal Of Aquatic Biology - انجمن ماهی شناسی ایران با همکاری دانشگاه تهران Issue 2(3) (2014-12-18PP. 229-237 
  علمی-پژوهشی
None ISI
41.  محمد مرادی قرخلوYAĞMUR Ersen AYDINپویان مرادی قرخلوفاطمه احمدی کرد
Scorpion Fauna of Zanjan Province, Iran (Arachnida: Scorpiones)
بررسی فون عقرب های استان زنجان
Journal of Applied Biological Sciences Issue 9 (1) (2014-12-14PP. 11-14 
  علمی-پژوهشی
None ISI
40.  محمد مرادی قرخلوایگدری سهیل
First Record of the Lake Goby Rhinogobius similis Gill, 1859 from the Urmia Lake Basin, Iran
ثبت گونه جدید گاوماهی (Rhinogobius similis) از بستر دریاچه ارومیه ، ایران
NOBEL Science And Research Center Issue 7 (2014-11-04PP. 52-55 
  علمی-پژوهشی
None ISI
39.  جلیلی پریا ایگدری سهیلمحمد مرادی قرخلو
Phylogeny of Oxynoemacheilus bergianus (Derzhavin, 1934) (Nemacheilidae: Cypriniformes) in Iran Using Osteological Characteristics
بررسی فیلوژنتیکی Oxynoemacheilus bergianus در ایران با استفاده از صفات استخوانی
NOBEL Science And Research Center Issue 7 (2014-10-27PP. 45-51 

38.  -- Burçin TERZİ- Ayça ÖZKAN KOCAمحمد مرادی قرخلو- Mustafa SÖZEN-- İrfan KANDEMİR
GENETIC VARIATION OF DWARF HONEYBEE (Apis floreaFabricius) POPULATIONS DISTRIBUTED IN THE WESTERN PART OF IRAN BASED ON RAPD ANALYSIS
مطالعه تنوع ژنتیکی جمعیت های زنبور عسل (Apis floreaFabricius) در نواحی غرب ایران بر اساس آنالیز های RAPD
ULUDAG BEE JOURNAL Issue 14(1) (2014-05-14PP. 4-14 
  علمی-پژوهشی
None ISI
37.  محمد مرادی قرخلوپویان مرادی
Electrophoretic comparison of blood- Serum proteins of Ellobius Fisher, 1814. (Mammalia: Rodentia) in Iran
-
Journal of Applied Biological Sciences Issue 7(3) (2013-08-26PP. 23-25 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
36.  Aysegul Karatasمحمد مرادی قرخلو
A new Hemiscorpius Peters, 1861 (Scorpiones: Hemiscorpiidae) from southwestern Iran
-
TURKISH JOURNAL OF ZOOLOGY Issue 37 (2013-01-15PP. 15-23 

35.  A CoskonA KayaS UluturkG Yurumezمحمد مرادی قرخلو
Karyotypes of the mole rates genus nannospalax (palmer 1903) (spalacidae rodentia) populations in .....
بررسی کاریوتایپ موش های رات در جمعیت جنس Nannospalax apalacidae rodentia palmar 1903 در شرق ترکیه
Iranian Journal of Animal Biosystematics بیوسیستماتیک جانوری - دانشگاه فردوسی مشهد Issue 2 (2012-12-25PP. 195-202 
  علمی-پژوهشی
None ISI
34.  Aysegul KaratasVictor Fetمحمد مرادی قرخلو
On the Type Locality of Mesobuthus vesiculatus (Pocock, 1899) (Scorpiones: Buthidae)
-
Occasional Publications in Scorpiology Issue 147 (2012-10-15PP. 1-3 
  علمی-پژوهشی
None ISI
33.  علی اکبر جمالی بیرامیفریبا اکبریمحمد مرادی قرخلوMiguel de la Guardinاحمد یاری خسروشاهی
Applications of Diatoms as Potential Microalgae in Nanobiotechnology
-
BioImpacts Issue 2(2) (2012-04-15PP. 83-89 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
32.  Aysegul Karatasمحمد مرادی قرخلوmunir ucak
Contribution to the distribution of the scorpions of Iran
بررسی پراکنش عقرب ها در ایران
ZOOLOGY IN THE MIDDLE EAST Issue 55 (2012-02-15PP. 111-120 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
31.  Aysegul Karatasمحمد مرادی قرخلو
Redescription of Mesobuthus vesiculatus (Pocock, 1899) (Scorpiones: Buthidae) based on specimens from Iran
-
TURKISH JOURNAL OF ZOOLOGY Issue 36(5) (2012-02-15PP. 576-584 
  علمی-پژوهشی
None ISI
30.  Stefano Zianiمحمد مرادی قرخلو
Further records of Scarabaeoidea found inside burrows of rodents in Iran
رکوردهای جدید از Ccarabaeoidea پیدا شده در داخل لانه جوندگان در ایران
Fragmenta entomologica Issue 43(1) (2011-12-15PP. 57-74 
  علمی-پژوهشی
معتبر
29.  محمد مرادی
-
بررسی تنوع زیستی جوندگان و تاثیر آنها بر روی مزارع کشاورزی استان زنجان
مجله علوم کشاورزی و منابع طبیعی - تخصصی شده دانشکده علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان شماره 16 (1389/10/25صفحات 456-466 
  علمی-پژوهشی
None ISI
28.  محمد مرادی قرخلوStefano Ziani
Iranian dung beetles (coleoptera:scarabaeoidea) associated with rodent burrows:list of collected species and some additional comments
بررسی لیستی از گونه های جمع آوری شده سوسک های فضله ای ایران (coleoptera Scarabaeoidea ) همزیست در لانه ی جوندگان
Boletin de la siciedad entomologica aragonesa Issue 47 (2010-12-31PP. 165-170 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
27.  Stefano Zianiمحمد مرادی قرخلو
Studies on palearctic onthophagus associated with burrows of small mammals.IV.A new Iranian species belonging to the furciceps group (coleoptera , scarabaeidae , onthophagini)
مطالعه همزیستی پال آرکتیک آنتوفاگوس ها در گالریهای ( لانه های ) پستانداران کوچک رکورد یک گونه جدید در ایران
ZooKeys Issue 34 (2010-01-15PP. 33-40 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
26.  عرفان کندمیرمحمد مرادی قرخلوبرنا ازدنایکا ازکن
Wing geometry as a tool for studying the population structure of dwarf honey bees (Apis florea Fabricius ) in Iran
بررسی ساختار جمعیت زنبورهای عسل ریز با استفاده از اشکال هندسی بال آنها در ایران
JOURNAL OF APICULTURAL RESEARCH Issue 48 (2009-09-15PP. 238-246 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
25.  سید نجم الدین مرتضویر نادری محمد مرادی قرخلو
The stydy of stem recutting and aluminum - sulphate application on the some morphophysiologic traits in rosa ( rosa hybrida cv.illona)
-
International journal of natural and Engineering Sciences Issue 3(3) (2009-08-31PP. 162-167 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
24.  محمد مرادی قرخلواکبر وحدتی
Karyological analysis of the species of genus Spermophilus (Mammalia:Rodentia) in Iran
آنالیز کاریولوژیکی گونه های جنس سنجاب(Spermophilus ,Mammalia:Rodentia) زمینی درایران
مجله زیست شناسی ایران - انجمن زیست شناسی ایران شماره جلد18 شماره 2 (1388/05/25صفحات 165-171 
  علمی-پژوهشی
Scopus
23.  محمد مرادی قرخلوStefano Ziani
Occurrence of Scarab beetles inside rodent burrows in som parts of Iran
مطالعه Scarab beetlesکه بطوراتفاقی درکنار گالری های جوندگان دربعضی نقات ایران بسرمی برند
ZOOLOGY IN THE MIDDLE EAST Issue 46 (2009-06-15PP. 95-98 
  سایر
با هیات تحریریه
22.  محمد مرادی
Biosystematics study of the genus Allactaga Cuvier ,1837 in Qazvin Province
بررسی بیوسیستماتیکی جمعیت های محلی موش های دوپا دراستان قزوین Allctaga Cuvier 1837
فصلنامه علوم زیستی دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان شماره 2 (1388/02/07صفحات 65-74 
  علمی-پژوهشی
Scopus
21.  ayca ozkanمحمد مرادی قرخلوberna ozdenIrfan Kandemir
Multivariate Morphometric study Apis florae Distributed in Iran
بررسی پراکنش تغییرات مورفولوژکی زنبورهای ریزدرایران
TURKISH JOURNAL OF ZOOLOGY Issue 33 (2009-02-15PP. 93-102 
  علمی-پژوهشی
None ISI
20.  محمد مرادی
Kariological and Biological study on Genus Allactaga Cuvier, 1836 (Mammalia:Rodentia) in Iran
بررسی کاریولوژی وبیولوژی جنس موش دوپا(Allactaga Cuvier, 1836 (Mammalia:Rodentia)) درایران
NOBEL Science And Research Center Issue 1(1) (2008-08-20PP. 57-62 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
19.  علی میلاتی علی نظریان جاصم احمدیمحمد مرادی قرخلو
The hyTSH Measurement by Solid – phase Fluoro Immunoassay and Using FITC as Probe
-
International journal of natural and Engineering Sciences Issue 2(3) (2008-06-15PP. 151-154 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
18.  محمد مرادی قرخلوAhmet KaratasTeoman Kankilic
Karyotype of pipistrellus kuhlii(Natter in Kuhi, 1819), (chiroptera: Vespertilionidae) from Iran
-
International journal of natural and Engineering Sciences Issue 2(2) (2008-06-15PP. 75-76 
  علمی-پژوهشی
Scopus
17.  Ahmet Karatasمحمد مرادی قرخلوTeoman Kankilic
Karyotypes of Two Iranian Bat Species, Myotis blythii and Miniopterus schreibersii (Chiroptera: Vespertilionidae, Miniopteridae)
-
TURKISH JOURNAL OF ZOOLOGY Issue 32 (2008-06-15PP. 305-308 
  علمی-پژوهشی
None ISI
16.  مهدی رهنمامحمد مرادی قرخلو
Morphometric ,Karyological Analayses of Meriones tristrami (Thomas) in Iran
آنالیز مورفومتری وکاریولوژی زیرگونه های جربیل( Meriones tristrami) درایران
NOBEL Science And Research Center Issue 1(2) (2008-06-15PP. 49-54 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
15.  Ahmet Karatasمحمد مرادی قرخلوTolga Kankiliç
Cranial Features and Karyotypes of Two Hedgehogs (Insectivora: Erinaceidae) from Iran
-
ANATOMIA HISTOLOGIA EMBRYOLOGIA Issue 007930X (2007-06-06)  
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
14.  S Ozkurt Mustafa SÖzenNuri YiĞit Irfan KandemirReyhan çolakمحمد مرادی قرخلوErcüment çolak
Taxonomic Status of the genus Spermophilus (Mammalia: Rodentia) in Turkey and Iran with description of a new species
-
ZOOTAXA Issue 1529 (2007-06-06PP. 1-15 
  علمی-پژوهشی
Scopus
13.  Nuri YiĞit Tolga Kankiliç Reyhan çolakErcüment çolak Rolf Gattermann Karsten Neumann S Ozkurt محمد مرادی قرخلو
Allozyme Variations and Genetic Differentiation in Mesocricetus brandti Nehring, 1898 and Mesocricetus auratus (Waterhouse, 1839)(Mammalia:Rodentia)
-
TURKISH JOURNAL OF ZOOLOGY Issue 31 (2007-06-06PP. 219-227 

12.  محمد مرادی قرخلوشاکر اوزکرت اکبر وحدتی
A study on the morphology and biology of Spermophilus fulvus (Mammalia:Rodentia) in Zanjan province
بررسی ریخت شناسی وزیست شناسی Spermophilus fulvus (Mammalia:Rodentia) دراستان زنجان
آفات و بیماریهای گیاهی شماره 2 جلد 74 (1385/12/15صفحات 1-22 
  علمی-پژوهشی
Scopus
11.  Ahmet Karatasمحمد مرادی قرخلومهدی رهنما
The karyotypic characterisation of the Large Horseshoe Bate, Rhinolophus ferruequinum (Schrober,1774) (Chiroptera: Rhinolophidae) from Iran
بر رسی ویژگی های کاریوتیپی خفاش های نعل اسبی بزرگ Rhinolophus ferruequinum (Schrober,1774) (Chiroptera: Rhinolophidae) ازایران
ZOOLOGY IN THE MIDDLE EAST Issue 38 (2006-04-09PP. 17-20 

10.  Aysegul Karatasمحمد مرادی قرخلو
A contribution to the knowledge of Hottentotta saulcyi (Simon, 1880)(Scorpiones:Buthidae)
بر رسی ویژگی های Hottentotta saulcyi (Simon, 1880)(Scorpiones:Buthidae)
ZOOLOGY IN THE MIDDLE EAST Issue 38 (2006-03-11PP. 52-92 
  علمی-پژوهشی
Scopus
9.  Nuri YiĞit محمد مرادی قرخلوErcüment çolak Şakir Önder Özkurtmasumeh safi-songhorabadTolga Kankiliç Reyhan çolak
The Karyotype of some Rodent Species (Mammalia:Rodentia) from Eastern Turkey and Northern Iran with a Record Microtus schidolvskii Argyropulo,1933, from Eastern Turkey
برسی کاریوتیپ بعضی ازگونه های جوندگان(Mammalia: Rodentia) در شرق ترکیه وشمال ایران با ی رکورد Microtus Schidlovskii جدید در شرق ترکیه
TURKISH JOURNAL OF ZOOLOGY Issue 30 (2006-02-03PP. 459-464 
  علمی-پژوهشی
Scopus
8.  Nuri YiĞit Ercüment çolak Rolf Gattermann Karsten Neumann Şakir Önder Özkurtمحمد مرادی قرخلوPeter VirnauReyhan çolak
Morphological and Biometrical Comparisons of Mesocricetus ,Nehring, 1898(Mammalia:Rodentia) Species distributed in the Palaerctic Region
بررسی صفات ریخت شناسی و ریخت سنجی گونه های Mesocricetus,Nehring, 1898(Mammalia:Rodentia) پراکنش یافته درنواحی پالئارکتیک
TURKISH JOURNAL OF ZOOLOGY Issue 30 (2005-09-17PP. 291-299 

7.  محمد مرادی
Morphological and Karyological Perculiarities of Cricetulus migratorius (Pallas,1773)(Mammalia:Rodentia) in the Zanjan Province of Iran
بر رسی صفات مورفولوژی و کاریولوژی Cricetulus migratorius (Pallas,1773)(Mammalia:Rodentia)دراستان زنجان ایران
ZOOLOGY IN THE MIDDLE EAST Issue 37 (2005-07-16PP. 9-12 
  علمی-پژوهشی
Scopus
6.  Şakir Önder ÖzkurtNuri YiĞit Ercüment çolak محمد مرادی قرخلو
Observation on the Ecology, Reproduction and Behavior of Spermophilus Bennet,1835(Mammalia:Rodentia)in Turkey
مشاهدات تجربی روی اکولوژی، تولید مثلی ورفتار Spermophilus Bennet,1835(Mammalia:Rodentia) درترکیه
TURKISH JOURNAL OF ZOOLOGY Issue 29 (2004-12-02PP. 91-99 

5.  Irfan Kandemirayca ozkanمحمد مرادی قرخلو
Scientific Note- A Scientific note on allozyme variability in Persian honey bee (Apis mellifera meda) from the Elburz mountains ih Iran
یاداشت علمی- مروری برتغییرات آلوزایم در روی زنبورهای عسل ایرانی ازرشته کوه های البرز درایران
APIDOLOGIE Issue 35 (2004-01-29PP. 521-522 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
4.  محمد مرادی قرخلوعرفان کندمیر
Morphometric and Allozyme Variability Persian Bee Population from the Alburz Mountain,in Iran
بررسی تنوع مورفومتریک و آلوززیم درجمعیت زنبور های ایرانی از رشته کوه های البرز درایران
iranian journal of biotechnology Issue 5(2) (2003-09-03PP. 151-166 

3.  Irfan Kandemirمحمد مرادی قرخلو
Persian honey bees and beekeeping observations in Iran
مطالعه زنبورهای ایران و بررسی موقعیت زنبورداری درایران
AMERICAN BEE JOURNAL Issue 144(9) (2003-08-23PP. 699-703 

2.  محمد مرادی قرخلوerkut kivanc
A study on the Morphology, Karyology and Distribution of Ellobius Fisher,1814 (Mammalia:Rodentia)in Iran
بررسی صفات ریخت شناسی، کاریولوژی و پراکنش Ellobius Fisher,1814 (Mammalia:Rodentia)درایران
TURKISH JOURNAL OF ZOOLOGY Issue 27 (2003-08-14PP. 281-292 

1.  محمد مرادی قرخلوIrfan Kandemir
Observations on Apis floea " The Dwarf honey Bee) in Iran
بررسی زنبورهای عسل Apis florea" زنبورهای عسل کوچلو"درایران
AMERICAN BEE JOURNAL Issue 144(15) (2003-05-31PP. 498-502 


Presentations in Seminars & Conferences


بین‌المللی 66. MELEK ERDEKمحمد مرادی قرخلو
مقایسه صفات مورفولوژیک خارجی در (RHAGODES CAUCASICUS BIRULA AND RHAGODES EYLANDTI (WALTER) (RHAGODIDAE, SOLIFUGAE
COMPARISON OF THE EXTERNAL MORPHOLOGY IN MALES RHAGODES CAUCASICUS BIRULA AND RHAGODES EYLANDTI (WALTER) (RHAGODIDAE, SOLIFUGAE)
International Engineering and Natural Sciences Conference DICLE UNIVERSITY, Turkey, 2019-11-06 - 2019-11-08
بین‌المللی 65. محمد مرادی قرخلوNursel Aşan Baydemir
بررسی موفولوژیک، مورفومتریک و بیومتریک بر روی فون خفاش های استان همدان (Chiropetra: Megachiropetra, Michrochiropetra)
Morphological, Morphometrical and Biometrical study on Bat (Chiropetra: Megachiropetra, Michrochiropetra) fauna in Hamadan province
INTERNATIONAL EURASIAN CONFERENCE ON BIOLOGICAL AND CHEMICAL SCIENCES Gazi University, Turkey, 2019-06-28 - 2019-06-29
بین‌المللی 64. Nursel Aşan Baydemirمحمد مرادی قرخلو
Habitat preference of Myotis blythii (Lesser mouse-eared Myotis) from Eastern Anatolia and Iran
Habitat preference of Myotis blythii (Lesser mouse-eared Myotis) from Eastern Anatolia and Iran
INTERNATIONAL EURASIAN CONFERENCE ON BIOLOGICAL AND CHEMICAL SCIENCES Gazi University, Turkey, 2019-06-28 - 2019-06-29
بین‌المللی 63. محمد مرادی قرخلوNursel Aşan Baydemirحسن کاظمیان مهتاج
مطالعه چهارگونه ازخفاش های خانواده های Rhinolophidae and Vestperotilionidae (Chiroptera:Megachiropeta,Microchiroptera)درغرب ایران (استان همدان)
Karyological study on four species from bat families Rhinolophidae and Vestperotilionidae (Chiroptera:Megachiropeta,Microchiroptera) from west Iran (Hamadan province)
کنگره ملی و کنگره بین المللی زیست شناسی ایران دانشگاه مراغه, مراغه, 1397/06/20 - 1397/06/20
بین‌المللی 62. محمد مرادی قرخلوآتیه علی شاههما براتی
بررسی صفات مورفولوژی ، مورفومتری و بیومتری سنجاب های درختی (Sciurus anomalus Guldenstaedti, 1785) در استان مازندران
Morphological,morphometerical and biometrical study on tree squirrel (Sciurus anomalus Guldenstaedti, 1785) in Mazandaran province
International Conference of Biology دانشگاه مراغه, مراغه, 2018-08-22 - 2018-08-24
بین‌المللی 61. محمد مرادی قرخلوالنا زنجانی
بررسی زیستگاه ، تغذیه وتولید مثل موش کور(Rodentia: Cricetidae) Ellobius lutescens Thomas, 1897در استان زنجان
Habitat, nutrition and reproduction study of Ellobius lutescens Thomas, 1897, (Rodentia: Cricetidae) in zanjan Province
کنگره ملی و کنگره بین المللی زیست شناسی ایران دانشگاه مراغه, مراغه, 1397/05/31 - 1397/06/02
بین‌المللی 60. محمد مرادی قرخلوفاطمه قبله وردینسترن قدرت نژاد
بررسی تاکسونومی جنس همستر(Cricetulus Milne- Edwards , 1867 ) ( Rodentia: Cricetidae)در استان زنجان
Taxonomical studies on hamster (Cricetulus Milne Edwards, 1867) genus (Rodentia: Cricetidae) in Zanjan province
کنگره ملی و کنگره بین المللی زیست شناسی ایران دانشگاه مراغه, مراغه, 1397/05/31 - 1397/06/02
بین‌المللی 59. محمد مرادی قرخلوفاطمه خسرویآرزو همتی تبر لطفی زنجانی
مطالعه تاکسونومیکی گونه های جنس میکروتوسRodentia:Cricetidae))Schrank,1798Microtus دراستان زنجان
Taxonomic study ofgenusMicrotusSchrank,1798(Rodentia:Cricetidae) species in Zanjan province
کنگره ملی و کنگره بین المللی زیست شناسی ایران دانشگاه مراغه, مراغه, 1397/05/31 - 1397/06/02
بین‌المللی 58. صدیقه اسدوندحیدرابادمحمد مرادی قرخلو
رکوردجدید Hottentotta saulcyi (Simon, 1880)(Scorpiones: Buthidae)ازآذربایجانغربی،ایران
Anew record of Hottentotta saulcyi Simon( 1880)species(Scorpiones: Buthidae) from West Azarbaijan province of Iran
International Conference of Biology دانشگاه مراغه, مراغه, 2018-08-22 - 2018-08-24
بین‌المللی 57. محمد مرادی قرخلوزهرا نوری
بررسی اکولوژی، تولید مثل و رفتار سنجاب های زمینی (Spormophilus fulvus, Lichtenstein,1823) در استان زنجان
Ecological, reproduction and behavior studyon Spormpphilus fulvus; Lichtenstein 1823 (Mammalia :Rodentia) in Zanjan province
کنگره ملی و کنگره بین المللی زیست شناسی ایران دانشگاه مراغه, مراغه, 1397/05/31 - 1397/06/02
بین‌المللی 56. Ersen Aydın YAĞMURHalil Koçمحمد مرادی قرخلو
موقعیت فعلی عقرب های خانواده بوتیده (Scorpiones: Buthidae)درترکیه
The study Present Status of the Buthidae family of Scorpions of Turkey (Scorpiones: Buthidae)
کنگره ملی و کنگره بین المللی زیست شناسی ایران دانشگاه مراغه, مراغه, 1397/05/31 - 1397/06/02
بین‌المللی 55. محمد مرادی قرخلوErsen Aydın YAĞMURسمیرا لشکری
مطالعه مورفولوژی ومورفومتری هشت گونه عقرب ازخانواده بوتیده درشمال وشمالشرقی استان سیستان وبلوچستان ایران
Morphological,morphometrical study eight speciece scorpions of family Buthidae on North and Northeast of Sistan and Balochestan province of Iran
کنگره ملی و کنگره بین المللی زیست شناسی ایران دانشگاه مراغه, مراغه, 1397/05/31 - 1397/06/02
بین‌المللی 54. محمد مرادی قرخلوNursel Aşan Baydemirحسن کاظمیان مهتاج
بررسی کاریولوژیکی چهارگونه از ازدوخانواده Rhinolophidae و Vespertilionidaeازخفاشان (Chiroptera:Megachiroptera,Microchiroptera) درغرب ایران
Karyological study of four species from two Family (Rhinolophidae and Vespertilionidae)(Chiroptera:Megachiroptera,Microchiroptera)in west of Iran
کنگره ملی و کنگره بین المللی زیست شناسی ایران دانشگاه مراغه, مراغه, 1397/05/31 - 1397/06/02
بین‌المللی 53. Nursel Aşan Baydemirمحمد مرادی قرخلو
برسی کایولوژیکی بعضی ازگونه های خفاش هادرشرق آناتولی
Karyological pecularities of some bat species from Eastern Anatolia
کنگره ملی و کنگره بین المللی زیست شناسی ایران دانشگاه مراغه, مراغه, 1397/05/31 - 1397/06/02
بین‌المللی 52. محمد مرادی قرخلوNursel Aşan Baydemirحسن کاظمیان مهتاج
بررسی ریخت شناسی،ریخت سنجی وزیست سنجی فون خفاشان (Chiroptera:Megachiroptera,Microchiropteraاستان آذربایجان غربی
Morphological,morphometrical and biometrical study on bat fauna i(Chiroptera:Megachiroptera,Microchiroptera)n Wes Azerbaijan province of Iran
کنگره ملی و کنگره بین المللی زیست شناسی ایران دانشگاه مراغه, مراغه, 1397/05/31 - 1397/06/02
بین‌المللی 51. Cokhan Conduzمحمد مرادی قرخلو
معرفی دورکوردجدیدازEnoplognatha Pavesi, 1880 برای فون عنکبوتیان ایران
Introducing two new records of Enoplognatha Pavesi, 1880 from Iranian spider fauna
کنگره ملی و کنگره بین المللی زیست شناسی ایران دانشگاه مراغه, مراغه, 1397/05/31 - 1397/06/02
بین‌المللی 50. tamas szutsrahsens kayaYAĞMUR Ersen AYDINpierre ogermagali fabregatمحمد مرادی قرخلوjeremy miller
مروری برگونه های (Eresidae)Loureedia درنواحی شرقی
East side story:review of the Loureedia species (Eresidae)
E UROPEAN C ONGRESS OF A RACHNOLOGY Vac, Hungary, 2018-07-08 - 2018-07-13
بین‌المللی 49. رضا قاسمی کساریمحمد مرادی قرخلو
بررسی تغییرات وزنی در دوران زمستان خوابی Glis glis در استان گیلان
THE STUDY OF THE WEIGHT CHANGE OF GLIS GLIS DURING ON THE HIBERNATION IN GUILAN PROVINCE
-- دانشگاه فردوسی, مشهد, 2018-01-27 - 2018-01-29
بین‌المللی 48. Nursel Aşan Baydemirمحمد مرادی قرخلو
بررسی ویژگی های اکولوژیکی و کاریولوژیکی Myotis blythii (Tomes, 1857)(Chiroptera: Vespertilionidae ) غرب ایران و شرق ترکیه
Some Ecological and Karyological Features of Myotis blythii (Tomes, 1857) (Chiroptera: Vespertilionidae) From Eastern Anatolia and Western Iran
IN TERNATIONAL SYMPOSIUM ON ECOLOGY AND ENVIRONMENTAL PRO BLEMS Çanakkale Onsekiz Mart University, Turkey, 2017-10-04 - 2017-10-07
بین‌المللی 47. محمد مرادی قرخلوارسن آیدین یاغمورمهری سلطان آبادیHalil KoçTeiyebe Tolabi
رکوردهای جدید Hemiscorpius and Orthochirus (Scorpiones Hemiscorpiidae, Buthidae) از ایران
Hemiscorpius and Orthochirus Records from Iran (Scorpiones: Hemiscorpiidae, Buthidae)
IN TERNATIONAL SYMPOSIUM ON ECOLOGY AND ENVIRONMENTAL PRO BLEMS Çanakkale Onsekiz Mart University, Turkey, 2017-10-04 - 2017-10-07
ملی معتبر 46. نسا میرابیانمحمد مرادی قرخلوحسن کاظمیان مهتاج
بررسی اکولوژی Myotis blythii , Thomas, 1857 (Chiroptera:Vespertilionidae) در استان همدان
Ecology Study on Myotis blythii , Thomas, 1857 (Chiroptera:Vespertilionidae) in Hamadan Province
-- دانشگاه شهرکرد, اردل شهرکرد, 2017-08-23 - 2017-08-25
ملی معتبر 45. حسن کاظمیان مهتاجمحمد مرادی قرخلو
بررسی تاثیر عوامل جغرافیایی و اکولوژیکی بر پایان زمستان خوابی خفاش بال بلند 1819 ,Miniopterus schreibersii kuhlo (Chiroptera:Vespertilionidae) در مناطق مختلف استان همدان
To Investigate the Effect of Ecological & Geographical Factors on the End of the Hibernation on 1819 ,Miniopterus schreibersii kuhlo (Chiroptera:Vespertilionidae) in Hamadan province
-- دانشگاه شهرکرد, اردل شهرکرد, 2017-08-23 - 2017-08-25
ملی معتبر 44. مهری سلطان ابادیمحمد مرادی قرخلوسمیرا لشکری
بررسی فون عقرب های جنوب و جنوب غربی استان سیستان و بلوچستان
A study on the Scorpion fauna in borderline cities of South and Southwest Sistan and Baluchestan province
-- دانشگاه شهرکرد, اردل شهرکرد, 2017-08-23 - 2017-08-25
ملی معتبر 43. صدیقه اسدوندحیدرابادمحمد مرادی قرخلو
بررسی مورفولوژی و مورفومتری دو گونه از جنس Mesobuthus در استان آذربایجان غربی
A study Morphology & Morphometry of two species MesobuthusGenus(Scorpiones: Buthidae) from West Azarbaijan province, northwest Iran
-- دانشگاه شهرکرد, اردل شهرکرد, 2017-08-23 - 2017-08-25
ملی معتبر 42. سمیرا لشکریمحمد مرادی قرخلومهری سلطان ابادی
بررسی فون عقرب های شمال و شمال شرقی استان سیستان و بلوچستان
A study on Scorpion fauna in borderline cities of north and northeast Sistan and Baluchestan province
-- دانشگاه شهرکرد, اردل شهرکرد, 2017-08-23 - 2017-08-25
ملی معتبر 41. محمد مرادی قرخلوحسن کاظمیان مهتاجنسا میرابیان
بررسی کاریولوژی و مورفولوژی Miniopterus schreibersii در استان همدان
Karyological and Morphological Study on Miniopterus schreibersii kuhlo,1819(Chiroptera:Vespertilionidae) in Hamadan Province
== دانشگاه ملایر, ملایر, 2017-05-11 - 2017-05-11
ملی معتبر 40. محمد مرادی قرخلورضا قاسمی کساری
معرفی زیرگونه جدید Glis glis از جنوب غربی استان گیلان
A new record of subspecies Glis glis (Linneus, 1766) a.ssp (Mammalia: Rodetia) from Southwestern Guilan province
== دانشگاه ملایر, ملایر, 2017-05-11 - 2017-05-11
ملی معتبر 39. محمد مرادی قرخلوحسن کاظمیان مهتاجنسا میرابیان
بررسی کاریولوژی و مورفولوژی Myotis blythii Thomas,1857 (Chiroptera:Vespertilionidae)در استان همدان
Karyological and Morphological Study on Myotis blythii , Thomas, 1857 (Chiroptera:Vespertilionidae) in Hamadan Province
== دانشگاه ملایر, ملایر, 2017-05-11 - 2017-05-11
ملی معتبر 38. محمد مرادی قرخلوشقایق میری ابی سفلی
آنالیز کاریوتایپ سنجابدرختیSciurus anomalus Guldenstaedti,1785 (Mammalia: Rodentia) در استان قزوین
Karyotypic analysis of the Sciurus anomalus ,Guldenstaedti, 1785 (Mammalia :Rodentia) in Qazvin province
== دانشگاه ملایر, ملایر, 2017-05-11 - 2017-05-11
بین‌المللی 37. Ibis Osman Ahmed Qasim Najiمحمد مرادی قرخلوOzcan ServetCoşkun Tez
آنالیز ژنتیکی جمعیت خرگوش های قهوه ای ایران و عراق بر اساس ترادف COXI میتوکندریایی
Genetic Analysis of Brown Hare Populations from Iran and Iraq Based on Mitochondrial COXI Sequences
Ecology symposium Erciyes University, Turkey, 2017-05-11 - 2017-05-13
ملی معتبر 36. محمد مرادی قرخلوزینب جوکار
آنالیز کاریولوژیکی دو گونه از جربیل ها Meriones Illiger 1811 (Mammalia : Rodentia) در استان فارس
Karyological analysis on two species of Meriones Illiger,1811 (Mammalia : Rodentia) in Fars province.
== دانشگاه ملایر, ملایر, 2017-05-11 - 2017-05-11
ملی معتبر 35. محمد مرادی قرخلوصدیقه اسدوندحیدراباد
بررسی فون عقرب های شهرستان های مرزی استان آذربایجان غربی
A study on the Scorpion fauna in borderline cities of West Azarbaijan province
== دانشگاه ملایر, ملایر, 2017-05-11 - 2017-05-11
ملی معتبر 34. رضا قاسمی کساریمحمد مرادی قرخلو
مطالعه مورفولوژی و کاریولوژی سنجاب درختی(Glis glis) در استان گیلان
the morphology and karyological study on Sanjabak tree (Glis glis) in Gilan province
کنفرانس ملی یافته های نوین زیست شناسی دانشگاه سیستان و بلوچستان, زاهدان, 1395/09/03 - 1395/09/04
ملی معتبر 33. صدیقه اسدوندحیدرابادمحمد مرادی قرخلو
بررسی تاثیر دمای آب بر میزان طول عمر Mesobuthus eupeus در ایران
Studying the water temperature effect on longevity rate of Mesobuthus eupeus (scorpion) in IRAN
کنفرانس ملی یافته های نوین زیست شناسی دانشگاه سیستان و بلوچستان, زاهدان, 1395/09/03 - 1395/09/04
بین‌المللی 32. محمد مرادی
مقایسه مرفولوژی و الکتروفورزی پروتئین‌های سرم خون Spermophilus fulvus و Spermophilus xanthoprymnus در ایران
Morphological and Electrophoretical comparison of blood- serum proteins in Spermophilus fulvus and Spermophilus Xanthoprymnus (Mammalia: Rodentia) in Iran
کنگره ملی و کنگره بین المللی زیست شناسی ایران دانشگاه تبریز, تبریز, 1395/06/09 - 1395/06/11
بین‌المللی 31. محمد مرادی قرخلوارسن آیدین یاغمورمریم لارتی
گزارش های جدید از پراکنش عقرب ها در ایران
New records from Scorpions distribution in Iran (Arachnida: Scorpions)
کنگره ملی و کنگره بین المللی زیست شناسی ایران دانشگاه تبریز, تبریز, 1395/06/09 - 1395/06/11
بین‌المللی 30. محمد مرادی
مطالعه مرفولوژی وکاریولوژی هشت گونه از جوندگان شمال غرب ایران
Karyological and Morphological Study on eight rodent species
کنگره ملی و کنگره بین المللی زیست شناسی ایران دانشگاه تبریز, تبریز, 1395/06/09 - 1395/06/11
بین‌المللی 29. محمد مرادی
مطالعه مرفولوژی وکاریولوژی چهارگونه از جربیل ها (Meriones) دراستان زنجان
Karyological and Morphological Study on four species from Meriones genus
کنگره ملی و کنگره بین المللی زیست شناسی ایران دانشگاه تبریز, تبریز, 1395/06/09 - 1395/06/11
ملی معتبر 28. حسن کاظمیان مهتاجمحمد مرادی قرخلو
تغییرات جغرافیایی خفاش گوش موشی کوچک Myotis blythii بر پایه ریخت سنجی و زیست سنجی در استان همدان
Geographical changes of Lesser mouse-eared bat, Myotis blythii, based on morphological traits in Hamadan province
-- دانشگاه شهرکرد, اردل شهرکرد, 2016-08-22 - 2016-08-24
ملی معتبر 27. الهام محسن پورداود رضائیمریم کلامیمحمد مرادی قرخلو
راه کارهایی در جهت ارتقا فضای معماری برای نابینایان بر مبنای ادراک نابینا
Solutions of promotion architectural space for blind with perception of blind person
- دانشگاه کاشان, کاشان, 2015-10-13 - 2015-10-14
بین‌المللی 26. محمد مرادی قرخلوپویان مرادی قرخلواشکان مرادی قرخلو
مطالعه اکولوژی، تولید مثل و رفتار سنجاب زمینی در استان های قزوین و زنجان
A study on ecology,reproduction, and behaviour of Spermophilus fulvus Lichtenstein, 1832(MAMMALIA:RODENTIA) in Zanjan and Qazvin provinces
XII. ULUSAL EKOLOJİ VE ÇEVRE KONGRESİ دانشگاه موغلا, Turkey, 2015-09-14 - 2015-09-17
بین‌المللی 25. محمد مرادی قرخلوErsen Aydın YAĞMURپویان مرادی قرخلو
بررسی فون عقرب های غرب و جنوب غربی ایران
A study on west and south west scorpion fauna of IRAN
İRAN'IN KUZEY VE KUZEYBATISINDAN AKREP KAYITLARI دانشگاه موغلا, Turkey, 2015-09-14 - 2015-09-17
بین‌المللی 24. Alaettin KAYAYüksel COŞKUNمحمد مرادی قرخلو
مقایسه روش های مطالعاتی مورفومتریک و ژئومتریک در در تراکم جمعیت موش کور (Ellobius lutescens (MAMMALIA: RODENTIA
A comparison on morphometric and geometric study methods in Ellobius lutescens (MAMMALIA: RODENTIA) populations
XII. ULUSAL EKOLOJİ VE ÇEVRE KONGRESİ دانشگاه موغلا, Turkey, 2015-09-14 - 2015-09-17
بین‌المللی 23. محمد مرادی قرخلوYAĞMUR Ersen AYDINپویان مرادی قرخلو
بررسی فون عقرب های استان زنجان
Scorpions Fauna of Zenjan Province, Iran (Arachnida: Scorpiones)
International Conference of Biology دانشگاه خوارزمی, کرج, 2014-08-26 - 2014-08-29
بین‌المللی 22. Aksoyek Erenمحمد مرادی قرخلوIbis OsmanGurkan Omer fikretOzcan ServetTez Coskun
آنالیز ژنتیکی D-loop در میتوکندری گونه Vulpes vulpes در ایران
İran’da Yayılış Gösteren Vulpes vulpes (Carnivora: Mammalia) Türünün Kısmi Mitokondriyal D-Loop Dizilerini Kullanarak Genetik Analizi
ulusal biyoloji kongresi Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Eskişehir, Türkiye, Turkey, 2014-06-23 - 2014-06-27
بین‌المللی 21. محمد مرادی قرخلوپویان مرادی قرخلو
بررسی پراکنش گونه های مختلف جوندگان باتوجه به ویژگی های زیستگاهی آنها درایران
A study on the geographical distribution along with habitat aspects of Rodent species of Iran
International Conference on Environmental Science and Technology آنتالیا-سیده, Turkey, 2014-05-14 - 2014-05-17
بین‌المللی 20. پویان مرادی قرخلومحمد مرادی قرخلو
مشاهداتی ازاکولوژی ، بیولوژی ورفتارهای Spermophilus fulvus and درایران Spermophilus xantophrymnus(Mammalia:Rodentia)
Observations on the Ecology, Biology and Behavior of Spermophilus fulvus and Spermophilus xantophrymnus(Mammalia:Rodentia) in Iran
International Conference on Environmental Science and Technology آنتالیا-سیده, Turkey, 2014-05-14 - 2014-05-17
ملی معتبر 19. چیچک اردوغانکاراتاس محمداوشار دورسونمحمد مرادی قرخلو
صیدماهی درطول سواحل کاراتاش-آدانا (شمال شرقی دریای مدیترانه)
Catch composition of the Bottom Trawel Fishey along the coasts of karatşa
-- دانشکده کشاورزی -دانشگاه تهران, کرج, 2014-05-07 - 2014-05-08
بین‌المللی 18. محمد مرادی قرخلوپویان مرادی
-
A study on taxonomic of arvicola terrestris linnaeus,1757 (Mammalia: Rodentia) in Iran
Zoology Conference ترکیه, Turkey, 2013-08-28 - 2013-08-31
بین‌المللی 17. محمد مرادی قرخلوپویان مرادی قرخلو
-
A study on reproduction biology of cricetulus migratorius (pallas,1773) (mammalia : rodentia) in Iran
ulusal biyoloji kongresi ترکیه , Turkey, 2012-09-03 - 2012-09-07
بین‌المللی 16. محمد مرادی قرخلوپویان مرادی قرخلو
-
A study on ecological and biological karactristic of meriones persicus in Zanjan province
ulusal biyoloji kongresi ترکیه , Turkey, 2012-09-03 - 2012-09-07
ملی معتبر 15. Yuksel CoshunKaya Alaettin,Ulutgrk ServetYurumez Gokhanمحمد مرادی قرخلو
بررسی کایوتایپ جنس Nannospalax در آسیای میانه، ترکیه
Karyotypes of the mole rats genus nannospalax(palmer 1903) (spalacidae:rodentiai)in eastern anatoliaTturkey
همایش جانور شناسی یگانشی، ایران دانشگاه فردوسی مشهد, مشهد, 1391/02/07 - 1391/02/09
بین‌المللی 14. محمد مرادی قرخلوعایشه گل کاراتاش
بررسی فون عقرب های ایران
-
International Conference of Biology دانشگاه فردوسی مشهد, مشهد, 2010-09-14 - 2010-09-16
بین‌المللی 13. ayca ozkanمحمد مرادی قرخلوعرفان کندمیر
آنالیز بال های زیر گونه های زنبور های عسل خاورمیانه با استفاده از لندمارک ها
wing shape analysis of honey bee subspecies distributed in the middle east using landmark method
european confrence of apidology METU- ANKARA,TURKEY, Turkey, 2010-09-07 - 2010-09-09
بین‌المللی 12. ayca ozkanمحمد مرادی قرخلوعرفان کندمیر
آنالیز شکل بال در زیرگونه های زنبورهای عسل خاورمیانه با متد نشانه گذاری
wing shape analysis of honey bee subspecies distributed in the middle east using landmark method
european confrence of apidology METU.university, Turkey, 2010-09-07 - 2010-09-09
بین‌المللی 11. Ayce OZKANمحمد مرادی قرخلوIrfan Kandemir
آنالیز سلولهای بال در جمعیت زنبورهای عسل ایران
Iran bal arisi ( apis mellifera meda) populasyonlarinda kant hucreleri sekil analizi
uluslarasi katilimi marmara ariclik kongresi دانشگاه مرمره, Turkey, 2010-09-03 - 2010-09-04
بین‌المللی 10. محمد مرادی
مقایسه الکتروفورزی پروتئین های سرم خوندر ایران
electrophoretic comparison of blood -serum proteins of elobius fisher,1814 .(mammalia: rodentia) in iran
internatinal biological congress in turkry pamukkale university, Turkey, 2010-06-21 - 2010-06-26
بین‌المللی 9. محمد مرادی
بررسی خسارت زایی موش مغان بر روی محصولات کشاورزی استان قزوین در ایران
the effect of microtus socialis pallas1773 (mammaliaL: rodentia) to the grain fields on qazvins in iran
internatinal biological congress in turkry pamukkale university, Turkey, 2010-06-21 - 2010-06-26
بین‌المللی 8. عرفان کندمیرmeixner marinadمحمد مرادی قرخلو
مطالعه c-mtdna در زنبورهای عسل ایران
persian honey bees (apis mellifera meda) belong to c-mtdna lineage inferred from coi-coii dra i restriction and nd2 dna seqencing
congress apimondia montpeller-rouussillon, France, 2009-09-15 - 2009-09-20
بین‌المللی 7. محمد مرادی قرخلوberna ozdenayca ozkan
آنالیز ژومتریک ومورفومتریک زنبورهای ریز Fabrıcıus) Apis florae) ایران
Iran küçük Balarısı (Apıs florea Fabrıcıus) populasyonlarında Geometrik Morfometrik Analiz
ulusal biyoloji kongresi karadeniz tekhnik university, Turkey, 2008-09-23 - 2008-09-27
بین‌المللی 6. محمد مرادی قرخلومهدی رهنما
مطالعه کاریولوژی وبیولوژی موش دوپا
Irandakı Allactaga Cuvıer .1836(Mammalia.Rodentia)Cinsinin Karyoloji ve Biolojisi Üzerinde Bir Çalışma
ulusal biyoloji kongresi karadeniz tekhnik university, Turkey, 2008-09-23 - 2008-09-27
بین‌المللی 5. محمد مرادی
آنالیزالکتروفوروزی سرم خون سنجاب های زمینی درایران (Spermophilus fulvus and Spermophilus xanthoprymnus)
Electrophoretic comparison of Blood-Serum proteins of Spermophilus fulvus and Spermophilus xanthoprymnus in Iran
ulusal biyoloji kongresi karadeniz tekhnik university, Turkey, 2008-09-23 - 2008-09-27
بین‌المللی 4. محمد مرادی
بررسی تنوع زیستی جوندگان و تاثیر آنها بر روی مزارع کشاورزی استان زنجان
-
International Conference of Biology دانشگاه تهران, تهران, 2008-08-19 - 2008-08-21
ملی معتبر 3. محمد مرادی قرخلومهدی رهنما
مطالعه صفات مورفولوژی، بیومتری و تغییرات Allozyme در کلنی‌های زنبور عسل‌های ایران
-
سمینار ملی زیست‌شناسی دانشگاه اسلامی واحد مرند, مرند, 1386/02/26 - 1386/02/27
ملی معتبر 2. مهدی رهنمامحمد مرادی قرخلو
مطالعه تولید و رشد و نمو جنین در سنجا‌بهای زمینی استان زنجان
-
سمینار ملی زیست‌شناسی دانشگاه اسلامی واحد مرند, مرند, 1386/02/26 - 1386/02/27
دانشجویی 1. محمد مرادی قرخلوسیران بهرامیعظیم ظفریمریم رضائیحافظ حقیفاطمه یعقوبیسمیه سعیدیرقیه شریفی
مطالعه تاکسونومی و کاریولوژی Allactaga elater aralychensis Satunin, 1901 در(Rodenti Dipodidae) استان زنجان
-
conference of science رشت, 2007-05-01 - 2007-05-04