خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:22766   بروزرسانی: 26-10-1389

Mohammad Moradi

سوابق تحصیلی


دکترا : دانشگاه آنكارا , تركيه, زيست شناسي سلولي و مولكولي , 1379-1376
عنوان رساله : بررسي بيوسيستماتيك Ellobius
زمینه رساله : ژنتيك
استاد راهنما : Erkut Kivanc

کارشناسی ارشد : دانشگاه تهران , ايران, زيست سلولي مولكولي , 1369-1366
عنوان پایان نامه : مطالعه آنزيم هاي ليزوزوم
زمینه پایان نامه : آنزيم
استاد راهنما : دكتر مجيد عبداللهي

کارشناسی : دانشگاه تهران, ايران, زيست شناسي , 1362-1355