خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:35621   بروزرسانی: 24-05-1394

Dariush Najafi


Presentations in Seminars & Conferences


بین‌المللی 7. داریوش نجفی
ارایه الگوریتم تقسیم و غلبه برای تولید کد گری
A Novel Algorithm Based On Divide & Conquare For Gray Code
- مرجع علمی و اطلاع رسانی کنفرانس ها, تهران, 2017-11-18 - 2017-11-19
بین‌المللی 6. داریوش نجفیسعید ناصحی بشرزاد
ارائه یک الگوریتم جدید برای تولید تمامی جایگشتها بر اساس الگوی تقسیم وغلبه
A Novel Algorithm for Generating Permutations using Divide and Conquer Technique
International Conference on Electrical, Computer , Mechanical and Mechatronics Engineering (ICE) Science and Research Pioneers Institute, United Arab Emirates, 2017-02-09 - 2017-02-10
بین‌المللی 5. داریوش نجفیسعید ناصحی بشرزاد
ارائه یک الگوریتم بازگشتی برای تولید کدهای گری n تایی
A recursive algorithm for generating n-ary gray code
کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در مهندسی برق و کامپیوتر فدراسیون بین المللی مخترعین جهان در ایران, تهران, 1395/02/23 - 1395/02/24
بین‌المللی 4. داریوش نجفیسعید ناصحی بشرزاد
ارائه یک الگوریتم بازگشتی برای تولید تمامی حالات زوج گزینی در گرافهای کامل
A recursive algorithm for Finding all perfect pair matching in complete graph
کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در مهندسی برق و کامپیوتر فدراسیون بین المللی مخترعین جهان در ایران, تهران, 1395/02/23 - 1395/02/24
بین‌المللی 3. امید عباس زادهعلی امیریعلیرضا خان تیموریداریوش نجفی
ارائه یک مدل ترکیبی برای طبقه بندی داده های جریانی در حضور تغییر مفهوم
An ensemble based model for Data Stream classification in presence of concept drift
-- دانشگاه گیلان، دانشکده برق و کامپیوتر , رشت, 2015-03-20 - 2015-03-12
بین‌المللی 2. سلیم حسینی دادوکلاییعلی امیریحسین صفریداریوش نجفی
ارائه یک مدل طبقه بندی چند برچسبی با قابلیت تعمیم بالا
A Multi-Label Classifier with High Generalization Capacity
-- دانشگاه گیلان، دانشکده برق و کامپیوتر , رشت, 2015-03-11 - 2015-03-12
بین‌المللی 1. داریوش نجفی
دانلود داده به یک شبکه چند وجهی با پیکربندی ستاره ای با پیوندهای خطادار
Downloadinmg data into hypercube plus star configuration with faulty links
scientific conference of Iranian academics in turkey ترکیه, Turkey, 2010-05-22 - 2010-05-22