خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:34916   بروزرسانی: 24-05-1394

Dariush Najafi
داریوش نجفی
مربی

پست الکترونيکی
d_najaf[at]znu.ac.ir      d_najaf[at]yahoo.com
آدرس اینترنتی
 http://www.znu.ac.ir/members/najafi-dariush

تلفن
      +98 (0) 24 3305 2281

فکس
   +98 (0) 24 3228 +98-2433583204

آدرس 
دانشگاه زنجان:دانشكده فني-گروه كامپيوتر