خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:22101   بروزرسانی: 23-02-1403

Ahmad Rahmani

Publications in Journals

  نشریه علمی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
34.  ابراهیم شعبانی ازدینیاحمد رحمانیمحبوبه اسماعیلی نیاالهام قلی زادهIsmail DergaaTyler W Lebaron
The Impact of Aerobic Exercise on Athletic Performance in Recovered and Uninfected COVID-19 Athletes during Post-COVID-19 Period
تاثیر تمرین هوازی بر عملکرد ورزشی در ورزشکاران مبتلا و غیر مبتلا به کووید 19 در دوره پسا کرونا
International Journal of Sport Studies for Health شماره 2 (1402/11/25صفحات 1-8 
  نشریه علمی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
33.  ابراهیم شعبانی ازدینیاحمد رحمانیجواد صالحی
The effect of aerobic exercise and caffeine supplementation on the cognitive performance and balance of college student-athletes recovered from COVID-19
اثر تمرین هوازی و مکمل دهی کافئین بر عملکرد شناختی و تعادل دانشجویان ورزشکار بهبود یافته از کووید 19
Sport Sciences and Health Research Issue 1 (2023-06-01PP. 85-98 
  نشریه علمی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
32.  لیلا یوزباشیپریسا عبدالهیاحمد رحمانیاکرم کریمی اصل
The effect of jujube extract consumption two types of high intensity interval training and intensive endurance training on oxidative stress and antioxidant indices of liver tissue in immature male Wistar rats
تأثیــر مصــرف عصــارۀ عنــاب طــی دو نــوع تمریــن تناوبــی و اســتقامتی شــدید بــر فشــار ا کسایشی و شاخصهای ضدا کسایشی بافت کبد موشهای صحرایی نر ویستار نابالغ
فیزیولوژی ورزشی و فعالیت بدنی دانشگاه شهید بهشتی شماره 1 (1402/01/15صفحات 104-114 
  نشریه علمی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
31.  علی گرزیاحمد رحمانیسمانه اکرادی
The Effect of Intake Duration of Curcumin Supplementation along with HIIT on Antioxidant Balance of Skeletal Muscle, Heart and Liver in Male Rats
اثر طول دورة مصرف کورکومین به همراه تمرینات HIIT بر تعادل آنتیاُکسیدانی عضلۀ اسکلتی، قلب و کبد رتهای نر
دو فصلنامه مطالعات کاربردی تندرستی در فیزیولوژی ورزش شماره 1 (1402/01/01صفحات 112-126 
  نشریه علمی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
30.  اکرم کریمی اصلفریده قاسمی کلاتهاحمد رحمانیحمید رضا نوروزی
The Effect of High Intensity Interval Training and Endurance Training Along With Jujube Supplement Consumption on the State of Oxidative Stress and Antioxidant Capacities of Testicular Tissue of Immature Male Wistar Rats
تاثیر دو نوع تمرین تناوبی و استقامتی شدید به همراه مصرف مکمل عناب بر وضعیت استرس اکسایشی و ظرفیت‌های آنتی‌اکسیدانی بافت بیضه رت های نر ویستار نابالغ
دو فصلنامه مطالعات کاربردی تندرستی در فیزیولوژی ورزش شماره 2 (1401/10/08صفحات 1-11 
  نشریه علمی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
29.  لیلا یوزباشیپریسا عبدالهیاحمد رحمانی
The effect of two different intense training protocols on oxidative stress of Liver tissue in male rats during puberty
تأثیر دو پروتکل تمرینی شدید متفاوت بر استرس اکسیداتیو بافت کبد در موش‌های صحرایی نر در دوران بلوغ
Sport Sciences and Health Research Issue 14 (2022-07-01PP. 1-12 
  نشریه علمی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
28.  مژگان یوسف پورآقاعلی قاسم نیاناحمد رحمانی
The Effect of Strenuous Endurance Training in Combination with Zingiber Supplementation on Serum Interleukin-17 and Skeletal Muscle Total Oxidant in Male Rats
تأثیر تمرینات استقامتی شدید در تعامل با مکمل Zingiber بر روی اینترلوکین-17 سرم و سطوح آنتی اکسیدان تام عضلات اسکلتی در موش های صحرایی نر
Journal of Archives in Military Medicine Issue 10 (2022-04-01PP. 1-6 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
27.  علی گرزیفاطمه جعفرینسرین اله مرادیاحمد رحمانیWalter Krause Neto
Training Intensity, Not Duration, May Be Key to Upregulating Presynaptic Proteins of Calcium Dynamics and Calcium‑Dependent Exocytosis in Fast‑ and Slow‑Twitch Skeletal Muscles, in Addition to Maintaining Performance After Detraining
Training Intensity, Not Duration, May Be Key to Upregulating Presynaptic Proteins of Calcium Dynamics and Calcium‑Dependent Exocytosis in Fast‑ and Slow‑Twitch Skeletal Muscles, in Addition to Maintaining Performance After Detraining
MOLECULAR NEUROBIOLOGY Issue 7 (2021-10-04PP. 1-14 
  علمی-پژوهشی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
26.  احمد رحمانیاحمد ولیدیاحمد آزاد
The effect of cold-water immersion on exhaustion time, serum levels of lactate and electrolyte indices of untrained men following an exhaustive exercise in the heat conditions
اثر غوطه وری در آب خنک بر زمان واماندگی، مقدار لاکتات و شاخص های الکترولیتی خون مردان تمرین نکرده متعاقب تمرین وامانده ساز در گرما
علوم زیستی ورزشی- تهران شماره 2 (1400/04/07صفحات 195-212 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
25.  علی گرزیاحمد رحمانیزهرا محمدیWalter Krause Neto
Efects of diferent lengths of high‑intensity interval training microcycles on the systemic and hippocampal infammatory state and antioxidant balance of immature rats
Efects of diferent lengths of high‑intensity interval training microcycles on the systemic and hippocampal infammatory state and antioxidant balance of immature rats
MOLECULAR BIOLOGY REPORTS Issue 48 (2021-06-24PP. 5003-5011 
  علمی-پژوهشی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
24.  احمد رحمانیعلی گرزیزهرا اجلی راد
The Effect of Endurance Training, Detraining and Shock Training on Monocarboxylate Transporters in the Gastrocnemius Muscle and Endurance Performance of Male Rats
اثر تمرین استقامتی، بی تمرینی و شوک تمرینی بر ا نتقال دهنده های لاکتات عضلۀ دوقلو و عملکرد استقامتی موشهای صحرایی نر
علوم زیستی ورزشی- تهران شماره 4 (1399/09/01صفحات 437-452 
  علمی-پژوهشی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
23.  آقاعلی قاسم نیاناحمد رحمانیعهدیه پرویزی
Effects of Progressive Aerobic Training on Serum and Gastric Acylated Ghrelin, IGF-1 and Body Weight in Female Rats
تأثیر تمرین هوازی پیشرونده بر گرلین آسیل شده معده و سرم ، IGF1 و وزن بدن در موشهای صحرایی ماده
مجله تحقیقات علوم پزشکی زاهدان (طبیب شرق) zahedan journal of research in medical sciences Issue 22 (2020-11-17PP. 1-7 
  علمی-پژوهشی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
22.  آقاعلی قاسم نیانمژگان یوسف پوراحمد رحمانیزینب ایده لویی
Comparing the Effect of Two Methods of High-Intensity Interval Training (HIIT) and High-Intensity Continuous Training (HICT) on Damage and Antioxidant Indices of Liver in Male Wistar Rats
مقایسه دو شیوه تمرینی تناوبی شدید(HIIT) و تداومی شدید (HICT) بر شاخص¬های آسیب و آنتی اکسیدانی کبد رت¬های نر ویستار
Journal of Archives in Military Medicine Issue J Arch Mil Med. 2020 March; 8 (2020-09-17PP. 1-6 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
21.  علی گرزیفیروز جمشیدیاحمد رحمانیWalter Krause Neto
Muscle gene expression of CGRP-α, CGRP receptor, nAchR-β, and GDNF in response to different endurance training protocols of Wistar rats
بیان ژن CGRP-α، گیرنده CGRP، و nAchR-β و GDNF در پاسخ به تمرینات استقامتی مختلف در موشهای صحرایی نر ویستار
MOLECULAR BIOLOGY REPORTS Issue 47 (2020-07-22PP. 3503-3514 
  علمی-پژوهشی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
20.  آقاعلی قاسم نیانزینب ایده لوییاحمد رحمانیمژگان یوسف پور
Effects of ginger along with exercise training on serum levels of ALT and AST liver enzymes and malondialdehyde and the activity of liver tissue superoxide dismutase in male Wistar rats
تأثیر زنجبیل به همراه تمرین ورزشی بر سطح سرم آنزیم های کبدی ALT و AST و مالون دی آلدهید و فعالیت آنزیم سوپراکسید دیسموتاز بافت کبد در رت های نر نژاد ویستار
journal of shahrekord university of medical sciences - مجله دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد Issue 17351448- ISSN (2020-04-29PP. 67-73 
  علمی-پژوهشی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
19.  علی گرزیراحله جزاییاحمد رحمانیعباسعلی بهاری
The effects of different rest interval durations between resistance exercise sets on gene expression of CGRP and IGF-1 of muscle in male wistar rats
مطالعۀ تأثیر فاصله های گوناگون استراحت بین نوبتهای تمرین مقاومتی بر بیان ژن CGRP و 1-IGF عضلۀ موشهای صحرایی نر ویستار
پژوهش در طب ورزشی و فناوری- دانشگاه خوارزمی شماره 18 (1398/11/01صفحات 23-33 
  علمی-پژوهشی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
18.  احمد رحمانیعلی گرزیزهرا محمدی
The Effects of Two Models of Training with Different Days of Rest-to-Training Ratios and Natural Honey Supplementation on Serum Concentration of Interleukin-6 and its Hippocampal Gene Expression in Male Immature Rats
اثر دو الگوی تمرین با نسبت روزهای استراحت به تمرین متفاوت و مصرف مکمل عسل طبیعی بر غلظت اینترلوکین-6 سرم و بیان آن در بافت هیپوکمپ موشهای صحرایی نر نابالغ
فیزیولوژی ورزشی (پژوهش در علوم ورزشی سابق ) پژوهشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی شماره 42 (1398/06/20صفحات 111-130 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
17.  احمد رحمانیعلی گرزیمهدی قنبری
The effects of high intensity interval training and strenuous resistance training on hippocampal antioxidant capacity and serum levels of malondialdehyde and total antioxidant capacity in male rats
تأثیر تمرینات تناوبی شدید و مقاومتی شدید بر ظرفیت آنتیاُکسیدانی هیپوکمپ و سطوح سرمی مالوندیآلدهید و ظرفیت آنتیاکسیدان تام موشهای صحرایی نر
مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی کردستان شماره 6 (1397/11/01صفحات 47-58 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
16.  علی گرزیسمانه اکرادیاحمد رحمانی
The effect of strenuous endurance training on the antioxidant defense and lipid peroxidation of male wistar rats
تأثیر تمرینات استقامتی شدید بر دفاع آنتی اکسیدانی و پراکسیداسیون لیپیدی موش های صحرایی نر ویستار
علوم زیستی ورزشی- تهران شماره 3 (1397/09/30صفحات 333-345 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
15.  احمد رحمانیناصر نقدی
Protective Effects of Exercise and Insulin Against Stress-Induced Impairment of Spatial Learning
اثرات حفاظتی تمرین و انسولین در برابر تخریب یادگیری ناشی از استرس
مجله تحقیقات علوم پزشکی زاهدان (طبیب شرق) zahedan journal of research in medical sciences Issue 20 (2018-09-23P. 0 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
14.  علی گرزیسمانه اکرادیاحمد رحمانی
The effect of 8 weeks of sprint interval training on oxidative and antioxidative capacity of heart, liver and skeletal muscle in male Wistar rats
اثر هشت هفته تمرین تناوبی سرعتی بر ظرفیت اکسایشی و ضداکسایشی قلب، کبد و عضلۀ اسکلتی موش¬های صحرایی نر ویستار
فیزیولوژی ورزشی (پژوهش در علوم ورزشی سابق ) پژوهشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی شماره 37 (1397/03/31صفحات 123-138 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
13.  آقاعلی قاسم نیانعهدیه پرویزیاحمد رحمانی
The Effect of Three Months of Zinc-Magnesium Supplementation along with Intense Endurance Training on Somatomedin C and Endurance Performance in Mature Female Rats.
اثر سه ماه مصرف مکمل روی - منیزیم همراه با تمرین استقامتی فزاینده بر سطوح سوماتومدین C و عملکرد استقامتی رت‌های ماده بالغ
مجله دانشگاه علوم پزشکی قم شماره  1735-7799 (1397/02/18صفحات 19-27 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
12.  مژگان یوسف پورآقاعلی قاسم نیاناحمد رحمانی
The Effect of a period of high intensive interval training on total antioxidant capacity and level of liver tissue malondialdehyde in male Wistar rats
تاثیر یک دوره تمرین تناوبی شدید بر میزان ظرفیت آنتی اکسیدانی تام و مالون دی آلدهید بافت کبدی موش‌های صحرایی نر ویستار
مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی کردستان شماره 5 (1396/09/18صفحات 103-110 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
11.  علی گرزیلیلا طاهرخانیاحمد رحمانی
The effect of folate supplementation during 10 weeks of HIIT on ghrelin and leptin level of serum in male wistar rats
اثر مصرف مکمل فولات برگرلین و لپتین سرم موش¬های صحرایی نر ویستار در طی 10هفته تمرینHIIT
مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی کردستان شماره 5 (1396/08/20صفحات 13-21 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
10.  جواد صالحیطاهره الهیغلامحسین انتصار فومنیاحمد رحمانیعفت قاسمی
The Interactive Effects of Attributional Style and Experience of Failure on Children’s Subsequent Mathematical Word Problem Solving
تاثیر تعاملی سبک اسناد و تجربه شکست بر حل مسایل کلامی ریاضی در کودکان
international journal of psychology شماره 21 (1396/04/11صفحات 28-52 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
9.  علی گرزیامید مهرابیحمید آقا علی نژاداحمد رحمانیآقاعلی قاسم نیان
The Effect of endurance, strength and concurrent training on plasma level of IL-6 and cortisol in untrained men
اثر تمرینات استقامتی، قدرتی و موازی بر مقادیر اینترلوکین-6 و کورتیزول پلاسمای مردان تمرین نکرده
مطالعات راهبردی ورزش و جوانان- مرکز پژوهشهای راهبردی وزارت ورزش و جوانان شماره 35 (1396/03/01صفحات 225-236 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
8.  عهدیه پرویزیآقاعلی قاسم نیاناحمد رحمانی
XML The effect of 12 weeks of aerobic training with folic acid supplementation on ghrelin hormone, the amount of food intake and weight changes in female wistar rats
بررسی تاثیر 12 هفته تمرین هوازی ، همراه با مصرف مکمل اسید فولیک بر سطح هورمون گرلین، میزان غذای مصرفی و تغییرات وزن موش های صحرایی ماده ویستار
ارمغان دانش شماره 8 (1395/10/01صفحات 746-756 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
7.  جواد صالحیغلامحسین انتصار فومنیاحمد رحمانیطاهره الهی
The Contribution of MMPI Subscales in Predicting the Likelihood of Tattoo among Iranian Young Men
نقش مقیاسهای MMPI در پیش بینی احتمال تاتو در میان مردان جوان ایرانی
International Journal of Mental Health and Addiction Issue 2 (2016-08-07PP. 174-188 

6.  احمد رحمانیناصر نقدیجواد صالحیعلی گرزی
The effect of systemic administration of insulin on spatial memory and learning in male rats
تأثیر تجویز سیستمیک انسولین بر حافظه و یادگیري فضایی موشهاي صحرایی نر
رفتار حرکتی (پژوهش در علوم ورزشی سابق) - پژوهشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی شماره 22 (1394/12/20صفحات 55-70 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
5.  احمد آزادفاطمه قاسمی جورابیاحمد رحمانی
Influence of Endurance Exercise Overloading Patterns on the Levels of Left Ventricular Catechoamines After a Bout of Lactate Threshold Test in Male Wistar Rat
اثر الگوهای افزایش بار تمرین استقامتی بر سطح تاکولامین های بطن چپ پس از یک آزمون آستانه لاکتاک در موش های ویستار
asian journal of sports medicine شماره 4 (1394/08/10صفحات 1-6 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
4.  جواد صالحیاحمد رحمانی
the role of social physique anxiety in determining the motivation for ......
نقش اضطراب اجتماعی اندام در تعیین انگیزه مشارکت در تمرینات ورزشی
رشد و یادگیری حرکتی- ورزشی شماره 6 (1390/08/11صفحات 81-101 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
3.  احمد رحمانیجواد صالحیمریم آذرشینطیبه بخشی نیا
The role of Extrinsic and intrinsic motivation on adults tendency toward physical activity
نقش انگیزش بیرونی و درونی در گرایش بزرگسالان به فعالیت جسمانی
رشد و یادگیری حرکتی- ورزشی شماره 7 (1390/03/15صفحات 57-79 
  سایر
با هیات تحریریه
2.  احمد رحمانیمحمد فلسفی نژادطیبه بخشی نیازهرا ایزانلوجواد صالحی
Metabilic value of leisure exercise and cardiovascular risk factors
ارزش متابولیکی ورزش فراغتی و میزان عوامل خطرساز قلبی در دانشجویان
پژوهش های فیزیولوژی و مدیریت در ورزش شماره 4 (1389/10/11صفحات 31-44 
  سایر
با هیات تحریریه
1.  احمد رحمانیطیبه بخشی نیا
The effect of alcohol on athletic performance: A review
مروری بر اثرات الکل بر عملکرد ورزشی
ورزش خانواده شماره 2 (1387/02/05صفحات 25-28 


Presentations in Seminars & Conferences


بین‌المللی 58. مرضیه عربلواکرم کریمی اصلحمید رضا نوروزیاحمد رحمانی
The Effect of Pre-Pregnancy Aerobic Exercise and Physical Activity During Pregnancy on BDNF, NGF, of Female Rats after Childbirth
The Effect of Pre-Pregnancy Aerobic Exercise and Physical Activity During Pregnancy on BDNF, NGF, of Female Rats after Childbirth
همایش بین المللی علوم ورزشی دانشگاه تبریز, تبریز, 1402/12/01 - 1402/12/02
بین‌المللی 57. مریم چراغیاکرم کریمی اصلحمید رضا نوروزیاحمد رحمانی
The effect of aerobic exercise of parent rats before pregnancy and activity of motherrats during pregnancy on BDNF and NGF Gene expression of hippocampus tissue oftheir female offsprings
The effect of aerobic exercise of parent rats before pregnancy and activity of motherrats during pregnancy on BDNF and NGF Gene expression of hippocampus tissue oftheir female offsprings
- دانشگاه تبریز, تبریز, 2024-02-20 - 2024-02-21
بین‌المللی 56. سودابه محمدی ازمودهاکرم کریمی اصلاحمد رحمانیحمید رضا نوروزی
The effect of two types of interval training with jujube extract consumption on oxidative stress and BDNF and NGF gene expression in the hippocampal tissue of male rats
The effect of two types of interval training with jujube extract consumption on oxidative stress and BDNF and NGF gene expression in the hippocampal tissue of male rats
- دانشگاه تبریز, تبریز, 2024-02-20 - 2024-02-21
ملی معتبر 55. وحید نعمتیاحمد رحمانیسمانه هادیمحمد بابایی
تأثیر تمرین استقامتی با زمانبندی خطی و غیر خطی بر روی برخی شاخصهای فشار اکسایشی هیپوکمپ موشهای صحرایی نر نژاد ویستار
The effect of endurance training with linear and non-linear periodization on some indicators of hippocampal oxidative stress in male Wistar rats
-- دانشگاه محقق اردبیلی, اردبیل, 2024-02-18 - 2024-02-18
ملی معتبر 54. وحید نعمتیاحمد رحمانیعبدالحکیم آق آتابایسمانه هادی
اثر تمرین استقامتی خطی و غیرخطی بر روی عملکرد استقامتی موشهای صحرایی نر ویستار
the effect of linear and non-linear endurance training on endurance performance of male wistar rats
-- دانشگاه محقق اردبیلی, اردبیل, 2024-02-18 - 2024-02-18
بین‌المللی 53. وحید نعمتیاحمد رحمانیمهدی توکلی زادهاکرم کریمی اصلآقاعلی قاسم نیان
اثر تمرین استقامتی همراه با مصرف عصاره مریم گلی بر میزان مالون دی آلدئید هیپوکمپ موش¬های صحرایی نر ویستار
Effect of Endurance Training with Salvia Officinalis Supplementation on the Level of Hippocampal Malondialdehyde in Male Wistar Rats
--- دبیرخانه دائمی همایش, همدان, 2023-01-26 - 2023-01-26
بین‌المللی 52. پریسا عبدالهیاحمد رحمانیلیلا یوزباشی
تاثیر مکمل دهی عصاره عناب در طی تمرین استقامتی شدید بر عملکرد استقامتی موشهای نر در دوره بلوغ
The effect of jujube extract supplementation during intense endurance training on endurance performance in male rats during puberty
International Congress on Physical Education and Sport Sciences پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی, تهران, 2022-03-07 - 2022-03-09
بین‌المللی 51. پریسا عبدالهیاحمد رحمانیلیلا یوزباشی
تاثیر تمرین تناوبی شدید بر وضعیت فشار اکسایشی و آنتی اکسیدان تام بافت کبد موشهای صحرایی نر در دوره بلوغ
Effect of high intensity interval training on oxidative stress status and Total antioxidant capacity in Liver tissue of male rats during puberty
International Congress on Physical Education and Sport Sciences پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی, تهران, 2022-03-07 - 2022-03-09
بین‌المللی 50. زهرا اجلی راداحمد رحمانیعلی گرزی
اثر تمرین استقامتی، بی تمرینی و تمرین شوک بر پروتئین MCT1 عضله دوقلو و عملکرد موش های صحرایی نر
The Effect of Endurance Training, Detraining and Shock Training on Monocarboxylate Transporter Protein1 of Gastrocnemius Muscle and Performance in Male Wistar Rats
همایش بین المللی علوم ورزشی پژوهشگاه علوم ورزشی, تهران, 1399/08/19 - 1399/08/22
ملی معتبر 49. آقاعلی قاسم نیانزینب ایده لوییاحمد رحمانی
تاثیر تمرینات استقامتی شدید همراه با مصرف مکمل حاوی آنتی اکسیدان بر سطوح سرمی آنزیم های کبدی (ALT,AST) موش¬های صحرایی نر ویستار
The effect of strenuous endurance training in combination with Supplements containing antioxidants on serum levels of liver enzymes (ALT, AST) in male rats
---- دانشکده تربیت بدنی علوم ورزشی, تبریز, 2018-10-10 - 2018-10-12
بین‌المللی 48. علی گرزیفیروز جمشیدیاحمد رحمانیوحید سلمانی
The effect of high intensity interval training on the gene expression of nicotinic AchR in gastrocnemius muscle of male rats
The effect of high intensity interval training on the gene expression of nicotinic AchR in gastrocnemius muscle of male rats
همایش بین المللی علوم ورزشی پژوهشگاه علوم ورزشی, تهران, 1397/02/22 - 1397/02/23
بین‌المللی 47. احمد رحمانیاحمد آزاداحمد ولیدی
تاثیر غوطه وری در آب خنک بر میزان لاکتات سرم و عملکرد متعاقب یک تمرین وامانده ساز در گرما
Effect of cold water immersion on serum levels of lactate and performance following an exhaustive exercise in the heat conditions
همایش بین المللی علوم ورزشی پژوهشگاه علوم ورزشی, تهران, 1397/02/22 - 1397/02/23
ملی معتبر 46. احمد رحمانیعلی گرزیزهرا محمدی
تأثیر تمرین اینتروال شدید همراه با مصرف مکمل عسل طبیعی بر غلظت اینترلوکین- 6 سرم در موشهای صحرایی نابالغ
The Effects of High Intensity Interval Training along with Natural Honey Supplementation on Serum Concentration of Interlukin-6 in Immature Rats
-------- پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی , کیش, 2017-11-30 - 2017-12-01
بین‌المللی 45. احمد رحمانیعلی گرزیمهدی قنبری
اثر تمرینات تناوبی و مقاومتی شدید بر سطح مالون دی آلدئید سرم
The effect of high intensity interval and resistance training on serum malondialdehyde level
--- دانشگاه علوم پزشکی ایران, تهران, 2017-10-11 - 2017-10-13
ملی معتبر 44. علی گرزیسمانه اکرادیاحمد رحمانی
مصرف عصاره زردچوبه در طی 2 ماه تمرینات تناوبی شدید مانع از تضعیف ظرفیت آنتی-اُکسیدانی (GPX) عضلة اسکلتی می¬شود
Turmeric Rhizome supplementation prevents from weakening the antioxidant capacity (GPX) of skeletal muscles during 8 weeks of HIIT training
-- دانشگاه زنجان, زنجان, 2017-09-02 - 2017-09-03
ملی معتبر 43. مژگان یوسف پورآقاعلی قاسم نیاناحمد رحمانیعلی عمارلوبهزادیان شهریارسعید حضرتی
تاثیر یک دوره تمرین متناوب بر میزان ظرفیت آنتی اکسیدانی تام پلاسما و مالون دی آلدهید
Effect of intermittent exercise on plasma total antioxidant capacity and Liver malondialdehyde هد
همایش ملی علوم ورزشی و تربیت بدنی ایران انجمن توسعه و ترویج علوم و فنون بنیادین, تهران, 1396/02/20 - 1396/02/20
ملی معتبر 42. زینب ایده لوییآقاعلی قاسم نیانمژگان یوسف پوراحمد رحمانی
بررسی آسیب کبدی موشهای صحرایی نر ویستار در پاسخ به یک دوره فعالیت ورزشی متناوب
Evaluation of liver damage Wistar male rats in response to a period of intermittent exercise
همایش ملی علوم ورزشی و تربیت بدنی ایران انجمن توسعه و ترویج علوم و فنون بنیادین, تهران, 1396/02/20 - 1396/02/20
ملی معتبر 41. زینب ایده لوییآقاعلی قاسم نیانمژگان یوسف پوراحمد رحمانی
تاثیر تمرینات استقامتی بر سطوح سرمی آنزیم های کبدی موشهای صحرایی نر ویستار
Effect of endurance training on the levels of liver enzymes of in Wistar rats
همایش ملی علوم ورزشی و تربیت بدنی ایران انجمن توسعه و ترویج علوم و فنون بنیادین, تهران, 1396/02/20 - 1396/02/20
بین‌المللی 40. علی گرزیراحله جزاییاحمد رحمانیعباسعلی بهاری
تأثیر زمان‌های استراحت 90 ثانیه و 180 ثانیه بین نوبت‌های تمرینی بر میزان بیان ژن‌ CGRP هیپوکمپ بلافاصله و دو ساعت پس از تمرین مقاومتی شدید در موش‌های نر ویستار
The effects of 90 seconds and 180 seconds rest intervals between sets on gene expression of CGRP in hippocampus immediately and two hours after strenuous resistance exercise in male Wistar rats
همایش بین المللی علوم ورزشی پژوهشگاه علوم ورزشی, تهران, 1396/02/06 - 1396/02/07
بین‌المللی 39. فرزانه حسینیاحمد رحمانیجواد صالحی
مقایسه مهارت حل مساله شطرنج بازان و غیر شطرنج بازان
Comparison of problem-solving skill in chess players and non-chess players
همایش بین المللی علوم ورزشی پژوهشگاه علوم ورزشی, تهران, 1396/02/06 - 1396/02/07
بین‌المللی 38. فاطمه بیاتاحمد رحمانیجواد صالحی
مقایسه ویژگیهای شخصیتی زنان فعال دارای خالکوبی و بدون خالکوبی
Comparing personality traits of active women with and without tattoo
همایش بین المللی علوم ورزشی پژوهشگاه علوم ورزشی, تهران, 1396/02/06 - 1396/02/07
بین‌المللی 37. زهرا محمدیاحمد رحمانیعلی گرزی
تاثیر طول هفته ای متفاوت تمرین اینتروال شدید بر میزان بیان ژن اینترلوکین-6 هیپوکمپ موش-های صحرایی نابالغ
The effect of different weekly periods of High Intensity Interval Training (HIIT) on expression of hippocampal Interlukin-6 (IL-6) in immature rats
همایش بین المللی علوم ورزشی پژوهشگاه علوم ورزشی, تهران, 1396/02/06 - 1396/02/07
بین‌المللی 36. فرناز ترابیاحمد رحمانیمریم رومی
مقایسه مهارتهای دستگاری دختران شناگر و غیرشناگر 8-10 سال شهر زنجان
The comparison of manipulation skills between female swimmers and non-swimmer of Zanjan at age 8-10
همایش بین المللی علوم ورزشی دانشگاه شهید بهشتی, تهران, 1396/02/06 - 1396/02/07
ملی معتبر 35. شامی زهرااحمد رحمانیجواد صالحی
تاثیر یوگا بر رضایت از زندگی مادران دارای فرزند ورزشکار کم توان ذهنی
Effect of yoga on life satisfaction in mothers with mental disability athlete kids
همایش ملی علوم ورزشی زنان دانشگاه الزهرا, تهران, 1395/12/19 - 1395/12/19
ملی معتبر 34. شامی زهرااحمد رحمانیجواد صالحی
تاثیر یوگا بر شادکامی مادران دارای فرزند ورزشکار کم توان ذهنی
Effect of yoga on happiness in mothers with mental disability athlete kids
همایش ملی علوم ورزشی زنان دانشگاه الزهرا, تهران, 1395/12/19 - 1395/12/19
ملی معتبر 33. آقاعلی قاسم نیانعهدیه پرویزیاحمد رحمانی
بررسی تغییرات (IGF-1) و عملکرد در پاسخ به تاثیر یک دوره تمرین استقامتی شدید در رت های ماده نژاد ویستار
Study changes in (IGF-1) and performance in response to the effect of aperiod of intense endurance training in female Wistar rats
همایش ملی یافته های نوین در علوم ورزشی دانشگاه تربیت دبیر شهیدرجائی – دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی , تهران, 1395/09/25 - 1395/09/25
ملی معتبر 32. آقاعلی قاسم نیانعهدیه پرویزیاحمد رحمانی
تغییرات سطح هورمون فزاینده اشتها، میزان غذای مصرفی و وزن موش های صحرایی ماده در پاسخ به یک دوره تمرین استقامتی طولانی مدت
Changes in increased appetite hormone levels, , food intake and body weight in female rats in response to a long-term endurance training
همایش ملی یافته های نوین در علوم ورزشی دانشگاه تربیت دبیر شهیدرجائی – دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی , تهران, 1395/09/25 - 1395/09/25
ملی معتبر 31. مژگان یوسف پورآقاعلی قاسم نیاناحمد رحمانی
تاثیر 8 هفته تمرین هوازی شدید بر ظرفیت آنتی اکسیدانی تام و پراکسیداسیون لیپیدی کبد رت های نر ویستار
The effect of 8 weeks of intense aerobic exercise training onliver antioxidant capacity and lipid peroxidation in male Wistar rats
همایش ملی یافته های نوین در علوم ورزشی دانشگاه تربیت دبیر شهیدرجائی – دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی , تهران, 1395/09/25 - 1395/09/25
ملی معتبر 30. غلامحسین انتصار فومنیاحمد رحمانیجواد صالحی
رابطه کمالگرایی و تفکرات غیرمنطقی با شادکامی در معلمان شهر زنجان
The relation between perfectionism and irrational thoughts in teachers
همایش روانشناسی مدرسه دانشگاه محقق اردبیلی, اردبیل, 1395/02/23 - 1395/02/23
ملی معتبر 29. جواد صالحیمژگان امامیغلامحسین انتصار فومنیاحمد رحمانی
رابطه ابعاد کمال گرایی با اضطراب اجتماعی اندام در دانش آموزان دختر دبیرستانی
The relationship between dimensions of perfectionism and social physique anxiety among female high school students
همایش روانشناسی مدرسه دانشگاه محقق اردبیلی, اردبیل, 1395/02/23 - 1395/02/23
ملی معتبر 28. احمد رحمانیجواد صالحیغلامحسین انتصار فومنی
تاثیر تمرینات طناب زنی بر حافظه کاری دانش آموزان دختر 8-10 ساله
effect of jumping rope training on working memory in 8-10 years old female students
همایش روانشناسی مدرسه دانشگاه محقق اردبیلی, اردبیل, 1395/02/23 - 1395/02/23
ملی معتبر 27. علی گرزیلیلا طاهرخانیاحمد رحمانیسید سعید قوامی
اثر مصرف مکمل فولات بر گرلین سرم موشهای صحرایی نر ویستار در طی 10 هفته تمرین HIIT
The effect of folate supplementation on ghrelin level of serum during 10 weeks of HIIT in male wistar rats
همایش ملی علوم کاربردی ورزش و تندرستی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان, تبریز, 1394/07/16 - 1394/07/16
ملی معتبر 26. سمانه اکرادیعلی گرزیاحمد رحمانیسعید حضرتی
اثر مصرف مکمل کورکومین به هنگام 8 هفته تمرین استقامتی شدید بر ظرفیت آنتی اکسیدانی کبد موشهای صحرایی نر ویستار
The effect of curcumin supplementation during 8 weeks of endurance training on liver’s antioxidant capacity in male Wistar rat
همایش ملی علوم کاربردی ورزش و تندرستی گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان , تبریز, 1394/07/16 - 1394/07/16
ملی معتبر 25. علی گرزیسمانه اکرادیاحمد رحمانی
اثر مصرف مکمل کورکومین به هنگام 8 هفته تمرین استقامتی شدید بر ظرفیت آنتی اکسیدانی (GPX) قلب موشهای نر ویستار
The effect of curcumin supplementation during 8- weeks of endurance training on heart’s antioxidant capacity on male Wistar rat
همایش ملی تازه های پژوهش در علوم ورزشی دانشگاه محقق اردبیلی, اردبیل, 1394/07/08 - 1394/07/09
ملی معتبر 24. علی گرزیلیلا طاهرخانیاحمد رحمانی
اثر مصرف مکمل فولات بر گرلین معده موشهای صحرایی نر ویستار در طی 10 هفته تمرین HIIT
The effect of folate supplementation on ghrelin level of stomach during 10 weeks of HIIT in male wistar rats
همایش ملی تازه های پژوهش در علوم ورزشی دانشگاه محقق اردبیلی, اردبیل, 1394/07/08 - 1394/07/09
ملی معتبر 23. احمد رحمانیحسن قره خانیجبار سیف پناهی شعبانیسید ولی موسوی مقتدا
مقایسه مهارت¬های روانی ورزشکاران نخبه لیگ شنا و واترپلوی کشور
comparison of the mental skills of Iranian swimming and water-polo league players
همایش ملی تازه های پژوهش در علوم ورزشی دانشگاه محقق اردبیلی, اردبیل, 1394/07/08 - 1394/07/09
ملی معتبر 22. علی گرزیناصر قنبریاحمد رحمانی
اثر 10 هفته تمرین مقاومتی شدید و مصرف مکمل فولات بر گرلین معده و لپتین پلاسمای موشهای صحرایی نر ویستار
the effect of 10 weeks of high intensity resistance training and folate supplementation on ghrelin of stomach and plasma level of leptin in male wistar rats
همایش ملی تازه های پژوهش در علوم ورزشی دانشگاه محقق اردبیلی, اردبیل, 1394/07/08 - 1394/07/09
ملی معتبر 21. علی گرزیناصر قنبریاحمد رحمانی
اثر 10 هفته تمرین مقاومتی شدید و مصرف مکمل فولات بر گرلین معده و پلاسما و انسولین پلاسمای موشهای صحرایی نر ویستار
the effect of 10 weeks of high intensity resistance training and folate supplementation on ghrelin of stomach and plasma and plasma level of insuline in male wistar rats
همایش ملی دستاوردهای نوین در تربیت بدنی و ورزش دانشگاه بین المللی چابهار, چابهار/منطقه آزاد, 1394/06/21 - 1394/06/22
بین‌المللی 20. احمد رحمانیجواد صالحیکاغذچی زهرا
تاثیر هدف گزینی کوتاه مدت بر اجرای تکلیف هدف¬گیری با توپ در افراد کم توان ذهنی
Effect of short-term Goal-Setting on Ball Aiming Task Performance of mentally Retarded individuals
International Congress on Physical Education and Sport Sciences پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی, تهران, 2015-02-19 - 2015-02-20
بین‌المللی 19. احمد آزاداحمد رحمانیفاطمه قاسمی جورابی
تاثیر دو نوع الگوی باردهی غیر خطی تمرین استقامتی بر سازگاری دستگاه سمپاتو آدرنال متعاقب یک جلسه آمون آستانه لاکتات در موش های صحرایی نر ویستار
The effect of two nonlinear endurance training type on plasme catecholamine reponses in male wistar rats
International Congress on Physical Education and Sport Sciences پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی, تهران, 2015-02-19 - 2015-02-20
بین‌المللی 18. حاجیلو خدیجهاحمد رحمانیحسن قره خانیاکرم حاجیلو
تمرینات یوگا، تاب آوری و امید به زندگی را در بیمارن سرطانی بهبود می بخشد
yoga exercises promote resilience and life expectancy of cancer patients
International Congress on Physical Education and Sport Sciences پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی, تهران, 2015-02-19 - 2015-02-20
بین‌المللی 17. احمد رحمانیرحمانی مریمجواد صالحی
شیوع ریسک فاکتورهای بیماری کرونر قلب در میان زنان بستری شده مبتلا به انفارکتوس میوکارد
prevalenvce of CHD risk factors among hospitalized women with M.I.
-- مرکز تحقیقات سیاستگزاری سلامت دانشگاه علوم پزشکی شیراز, شیراز, 2014-05-21 - 2014-05-22
بین‌المللی 16. جواد صالحیغلامحسین انتصار فومنیاحمد رحمانی
پیامدهای تمرینی اضطراب اجتماعی اندام در میان دانشجویان دختر
Exercise related consequences of social physique anxiety among female college students.
-- مرکز سیاست گذاری سلامت کشور دانشگاه علوم پزشکی, شیراز, 2014-05-21 - 2014-05-22
بین‌المللی 15. غلامحسین انتصار فومنیجواد صالحیاحمد رحمانی
شیوع اختلالات روان- تنی در میان زنان سالخورده ساکن در خانه های سالمندان
The prevalence of psychosomatic disorders among elder women living in elderly care homes and community dwelling elders
-- مرکز تحقیقات سیاست گذاری سلامت دانشگاه علوم پزشکی , شیراز, 2014-05-21 - 2014-05-22
ملی معتبر 14. احمد رحمانیغلامحسین انتصار فومنی
فوق برنامه ورزشی و شاخصهای سلامت قلبی عروقی در دانشجویان
Extracurricular physical activity and cardiovascular health in university students
- دانشگاه آزاد زنجان, زنجان, 2014-05-14 - 2014-05-15
ملی معتبر 13. غلامحسین انتصار فومنیجواد صالحیاحمد رحمانی
مقایسه سلامت روانی و شادکامی زنان و مردان ورزشکار و غیر ورزشکار
A comparison of mental health and happiness of athletic and nonathletic women and men.
- دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان،, زنجان, 2014-05-14 - 2014-05-15
ملی معتبر 12. جواد صالحیاحمد رحمانیغلامحسین انتصار فومنی
ارتباط فعالیت ورزشی با خود کارآمدی هیجانی
The relationship between emotional self-efficacy and physical activity
- دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان،, زنجان, 2014-05-14 - 2014-05-15
ملی معتبر 11. آقاعلی قاسم نیانعباسعلی گائینیاحمد رحمانی
بررسی تغییرات وزن، مقاومت انسولین، حداکثر اکسیژن مصرفی و برخی فاکتورهای فیزیولوژیکی نوجوانان نسبتا چاق در پاسخ به یک دوره تمرین استقامتی
Changes of body weight, insulin resistance, maximal oxygen uptake and Some of physiological factors in partly obese adolescents in response to endurance training
- دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان, زنجان, 2014-05-14 - 2014-05-15
ملی معتبر 10. احمد رحمانیعلی گرزیبخشی آسیه
اثر بخشی روانی آموزش فوتبال در دانشجویان
psychological effects of soccer training in university students
سمینار سراسری بهداشت روانی دانشجویان دانشگاه صنعتی اصفهان, اصفهان, 1393/02/21 - 1393/02/22
بین‌المللی 9. احمد رحمانیناصر نقدی
تاثیر تزریق صفاقی انسولین بر حافظه و یادگیری فضایی
the effect of i.p. injection of insulin on spatial memory and learning
-- کیش با همکاری دانشگاههای دولتی, کیش, 2014-02-28 - 2014-02-28
ملی معتبر 8. احمد رحمانیآقاعلی قاسم نیان
تاثیر کلاسهای تربیت بدنی عمومی بر شاخص های روان شناختی در دانشجویان
Effect of University physical education courses on students' psychological indices
-- دانشگاه آزاد واحد مبارکه اصفهان, مبارکه, 2014-02-26 - 2014-02-27
بین‌المللی 7. احمد رحمانیناصر نقدی
دویدن با شدت ملایم بر روی تریدمیل می تواند تخریب عملکرد شناختی ناشی از استرس را کاهش دهد
Mild treadmill exercise can alleviate stress- induced impairment in cognitive function
کنفرانس بین المللی علوم شناختی دانشگاه شهید بهشتی, تهران, 1392/02/17 - 1392/02/19
ملی معتبر 6. احمد رحمانیجواد صالحیمریم آذرتیش
"عوامل موثر بر شرکت بزرگسالان در فعالیت جسمانی: کاربرد نظریه کنترل درونی رفتار"
The effective factors on participation of adults in physical activity: the application of Self-Determination theory
همایش ملی تخصصی رفتار حرکتی و روانشناسی ورزش دانشگاه فردوسی مشهد, مشهد, 1390/02/23 - 1390/02/23
ملی معتبر 5. جواد صالحیاحمد رحمانی
"تاثیر رفتار حرکتی بر فرایندهای عالی شناختی"
"The effect of motor behavior on higher order cognitive processes"
همایش ملی تخصصی رفتار حرکتی و روانشناسی ورزش دانشگاه فردوسی مشهد, مشهد, 1390/02/22 - 1390/02/23
ملی معتبر 4. جواد صالحیاحمد رحمانیعلیرضا کاکاوند
اضطراب اجتماعی اندام انگیزه برای ورزش، و عزت نفس در دانشجویان
-
سمینار سراسری بهداشت روانی دانشجویان دانشگاه شاهد, تهران, 1389/02/22 - 1389/02/23
ملی معتبر 3. احمد رحمانیعلی سیاح
مروری بر روش¬های پیشگیری از صدمات در والیبال
Prevention of injury in volleyball
سمینار علمی توسعه ورزش والیبال دانشگاه بیرجند, بیرجند, 1387/03/19 - 1387/03/21
بین‌المللی 2. احمد رحمانیطیبه بخشی نیا
زن و ورزش: فرصتها، محدودیتها و علایق فراغتی
-
International Congress on Physical Education and Sport Sciences تهران, 2008-03-04 - 2008-03-06
ملی معتبر 1. احمد رحمانیطیبه بخشی نیا
اوقات فراغت و شیوه زندگی فعال دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی تاکستان
Leisure time acive lifestyle in Takestan Azad University students
همایش ملی تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه تبریز, تبریز, 1385/12/15 - 1385/12/17