خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:21978   بروزرسانی: 23-02-1403

Ahmad Rahmani
احمد رحمانی
دانشیار

پست الکترونيکی
a_rahmani@znu.ac.ir      rahmani203@gmail.com
آدرس اینترنتی
 http://www.znu.ac.ir/members/rahmani-ahmad

تلفن
      +98 (0) 24 3305 4169

آدرس 
زنجان- كيلومتر 5جاده تبريز - دانشگاه زنجان - دانشكده علوم انساني - گروه علوم ورزشی