Home :: Academic Members :: News

view:26867   Last Update: 2019-10-12

Behnam Rostami

Publications in Journals

  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
22.  سعید میرزائیعلیرضا یوسفیرضا معصومیبهنام رستمیحمید امانلو
The effect of dietary pioglitazone supplementation on milk yield, insulin sensitivity and GH–IGF-I axis in Holstein dairy cows during the transition period
اثرات مکمل کردن پیوگلیتازون در جیره بر تولید شیر، حساسیت به انسولین،و محور رشد-فاکتور رشد شبه انسولین گاوهای شیری هلشتاین در دوره انتقال
Veterinary Medicine and Science شماره 8 (1401/09/19صفحات 1-9 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
21.  محمد صفری حسن آبادمهرداد قربانلورضا معصومیسعید شکریبهنام رستمیحمید رضا میرزایی الموتیSally CattMark Greenنجات بخش رضا
Effects of dietary supplementation of different oils and conjugated linoleic acid on the reproductive and metabolic aspects of male mice
اثرات مکمل کردن جیره موش های نر با منابع مختلف چربی و اسید لینولیک کانژوگه بر جنبه های متابولیکی و تولید مثلی
ANDROLOGIA Issue 54 (2022-09-25PP. 1-22 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
20.  پانیذ صداقترضا معصومیمحسن شرفیمریم هزاوهیمریم شاهوردیبهنام رستمیوحید اسماعیلی
Sublethal Xanthine Oxidase Stress Prefreezing of Bull Sperm Improves the Post-Thaw Functionality and Fertility Potential Parameters
تنش ناشی از غلظت های زیر کشنده زانتین اکسیداز در دوره پیش از انجماد اسپرم گاو موجب بهبود فراسنجه های باروری می شود
Biopreservation and Biobanking Issue 20 (2022-07-20PP. 1-6 
  علمی-پژوهشی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
19.  حمید رضا میرزایی الموتیبهنام رستمیبهمن فرجمندمینا وزیری گهرعباسعلی بهاریکامیلا ولی پور
Aflatoxin M1 Assay in Milk Samples Collected from Zanjan Area's Conventional Dairy Farms throughout the Year
سنجش افلاتوکسین M1 در شیر گاوداریهای سنتی منطقه زنجان
پژوهشهای تولیدات دامی - دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری شماره 34 (1400/11/13صفحات 134-140 
  علمی-پژوهشی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
18.  حمید امانلوشیوا ارشادیبهنام رستمینجمه اسلامیانطاهره امیر آبادیاحمد یاری خسروشاهی
The effect yeast on performance and blood metabolites of cows with paratuberculosis (Johne’s disease)
اثر افزودن مخمر )ساکارومیسس سرویسیه و ساکارومیسس بولاردی( در جیره بر عملکرد تولیذی و متابولیتهای خونی گاوهای مبتلا به بیماری یون )پاراتوبرکلوزیس(
علوم دامی (پژوهش و سازندگی سابق) - وزارت جهاد کشاورزی شماره 130 (1400/04/01صفحات 123-134 
  علمی-پژوهشی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
17.  حمید امانلومرضیه خبریبهنام رستمینجمه اسلامیانطاهره امیر آبادیمحسن خلیلی
Effects of feeding different trace mineral sources on performance and health of Afshari ewes and lambs
اثر خوراندن منابع مختلف مواد معدنی کم مصرف بر عملکرد و سلامت میش های آبستن افشاری و بره های آنها
علوم دامی ایران (علوم کشاورزی ایران سابق) - پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران شماره 3 (1399/07/19صفحات 183-192 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
16.  بهنام رستمیداریوش ابراهیمیابوالحسن صادقی پناهرضا معصومیمحمدحسین شهیر
Effects of supplementation of Tris-egg yolk extender with different sugars and antioxidants on freezability of ram semen
اثرات افزودن قندها و آنتی اکسیدانت های مختلف به رقیق کننده تریس_ زرده تخم مرغ روی انجماد پذیری اسپرم قوچ
CRYOBIOLOGY Issue 92 (2020-01-01PP. 62-66 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
15.  سارا امینیرضا معصومیبهنام رستمیمحمدحسین شهیرپریسا تقی لوHalil Ozancan Arslan
Effects of supplementation of Tris-egg yolk extender with royal jelly on chilled and frozen-thawed ram semen characteristics
اثرات افزودن ژل رویال به رقیق کننده تریس-زرده تخم مرغ بر فراسنجه های منی خنک شده و منجمد قوچ
CRYOBIOLOGY Issue 88 (2019-03-23PP. 75-80 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
14.  سارا امینیرضا معصومیبهنام رستمیمحمدحسین شهیر
Effects of adding royal jelly to Tris-egg yolk extender on Afshari ram sperm parameters after liquid storage of semen
اثرات افزودن ژل رویال به رقیق‌کننده تریس ـ زرده تخم مرغ بر فراسنجه‌های اسپرم قوچ افشاری پس از نگهداری‌ به صورت مایع
پاتوبیولوژی مقایسه ای شماره 3 (1397/07/15صفحات 2553-2560 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
13.  پریسا حجازی چهارطاقرضا معصومیمجید شاهمرادیبهنام رستمیمهیار باقری نیا امیری
Evaluation of Reproductive Performance of Afshari Ewes with a Short Estrus Synchronization Program in Non Breeding Season
ارزیابی عملکرد تولیدمثلی میش‌های افشاری با استفاده از روشی کوتاه مدت در هم زمانی فحلی در خارج از فصل تولیدمثلی
پژوهشهای تولیدات دامی - دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری شماره 21 (1397/07/01صفحات 80-85 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
12.  مرتضی زارعیبهنام رستمیرضا معصومیمحسن شرفیمحمدحسین شهیرM. stearSally Catt
Egg yolk enriched with polyunsaturated fatty acids (PUFAs) improves the shelf life of ram semen in liquid storage
زرده تخم مرغ غنی شده با اسیدهای چرب غیر اشباع ماندگاری اسپرم قوچ به صورت مایع را افزایش میدهد
SMALL RUMINANT RESEARCH Issue 166 (2018-05-04PP. 87-92 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
11.  رقیه مهریبهنام رستمیرضا معصومیمحمدحسین شهیر
Effect of injection of GnRH and hCG on day 5 post mating on maternal P4 concentration and reproductive performance in Afshari ewes
بررسی اثر تزریق GnRH و hCG در روز 5 پس از قوچ اندازی بر روی غلظت پروژسترون و عملکرد تولید مثلی میشهای افشاری
پاتوبیولوژی مقایسه ای شماره 4 (1396/11/30صفحات 2363-2370 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
10.  بهنام رستمیرحمان حاجی زادهمحمدحسین شهیر
The effect of post-mating hCG administration on maternal P4 concentration and reproductive performance of Afshari × Booroola merino crossbred ewes
تاثیر تزریق گونادوتروپین کوریونیک انسانی پس از قوچ اندازی بر غلظت پروژسترون و عملکردتولیدمثلی میشهای آمیخته افشاری برولا مرینو ×
پژوهشهای علوم دامی (Journal of Animal Science) - دانشگاه تبریز شماره 27-2 (1396/08/16صفحات 161-172 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
9.  پریسا تقی لوبهنام رستمیرضا معصومیحمید رضا میرزایی الموتی
Effects of supplementation of the Tris-egg yolk extender with n-3 polyunsaturated fatty acids (PUFAs) on frozen-thawed ram semen characteristics
اثرات افزودن اسیدهای چرب امگا 3 در رقیق کننده تریس زرده روی شاخص های منی منجمد قوچ
SMALL RUMINANT RESEARCH Issue 155 (2017-10-30PP. 1-5 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
8.  مرتضی زنده دلیاسمن موسی دوسترضا معصومیبهنام رستمیمحمدحسین شهیرشاهین حسن پور
Endogenous nitric oxide and dopamine regulate feeding behavior in neonatal layer-type chickens
نیتریک اکساید اندوژنوس و دوپامین، رفتار خوردن را در جوجه های یک روزه تخم گذار تنظیم میکننند
Annals of Animal Science شماره 17(4) (1396/07/28صفحات 1-14 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
7.  محمد دورونکیبهنام رستمیمحمد طاهر هرکی نژاد نلیوانمحمدحسین شهیر
Gene Expression of Adiponectin and Its Receptor2 (AdipoR2) in Reproductive Tract of Growing Prepubertal Afshari Male Lambs
بیان ژن آدیپونکتین و گیرنده 2 آن ( AdipoR2 )در مجرای تولیدمثلی بر ه های افشاری پیش از بلوغ
پژوهشهای علوم دامی (Journal of Animal Science) - دانشگاه تبریز شماره 4 (1395/12/28صفحات 667-676 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
6.  بهنام رستمیرحمان حاجی زادهمحمدحسین شهیرعلیاری داود
The effect of post-mating hCG or progesterone administration on reproductive performance of Afshari × Booroola-Merino crossbred ewes
اثر hCG یا پروژسترون پس از قوچ اندازی روی بازده تولید مثلی گوسفند افشاری در بورولا مرینو
TROPICAL ANIMAL HEALTH AND PRODUCTION Issue 49 (2017-01-29PP. 245-250 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
5.  صونا زرگریرضا معصومیبهنام رستمینجات بخش رضامرادپاشا اسکندری نسب
Morphological and biochemical characteristics of Afshari and Afshari × Booroola Merino cross bred rams (cross-continental cross breeding) semen before and after cryopreservation
مقایسه خصوصیات بیوشیمیایی و مورفولوژیکی منی قوچ های افشاری و قوچ های آمیخته افشاری-برولا مرینو پیش و پس از انجماد
SMALL RUMINANT RESEARCH Issue 139 (2016-04-30PP. 26-29 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
4.  بهنام رستمیامیر نیاسری نسلجیمهدی وجگانیداراب نیکجو ممقانیحمید امانلو
Postpartum ovarian activity in primiparous Holstein dairy cows
بررسی فعالیت تخمدانی متعاقب اولین زایش در گاوهای شیری هلشتاین
تحقیقات دامپزشکی - دانشگاه تهران شماره 62 (1391/11/16صفحات 101-107 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
3.  بهنام رستمیامیر نیاسری نسلجیمهدی وجگانیداراب نیکجو ممقانیحمید امانلوآ گرامی
Effect of eCG on early resumption of ovarian activity in postpartum dairy cows
اثر eCG روی شروع زودرس فعالیت تخمدانی در گاوهای شیری تازه زا
ANIMAL REPRODUCTION SCIENCE Issue 128 (2013-01-01PP. 100-126 

2.  رسول شهروزاسماعیل آینبهنام رستمی
Histomorphometrical study of the cervix during the oestrous cycle in adult Azarbaijan buffalo
مطالعه هیستومورفومتریکال سرویکس طی چرخه فحلی در گاومیش بالغ آذربایجانی
central Asian Journal of Plant Science Innovation Issue 10 (2009-06-05PP. 75-80 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
1.  رسول شهروزاسماعیل آینبهنام رستمی
HISTOLOGICALSTUDYOFCERVIX IN ADULT AZARBAYJANII BUFFALO IN ESTRUS CYCLE
مطالعه بافت شناسی جداره گردن رحم گاومیش آذربایجانی بالغ در مراحل مختلف چرخه استروس
مجله تحقیقات دامپزشکی دانشگاه تهران شماره 2 (1388/03/15صفحات 121-125 


Presentations in Seminars & Conferences


ملی معتبر 23. زهرا نعمت پورسجاسیرضا معصومیبهنام رستمیسیمین حق نظریمحسن شرفی
اثرات افزودن ژل رویال به رقیق کننده تریس-زرده تخم مرغ بر فراسنجه های اسپرم قوچ افشاری
Effects of adding Royall Jelly to Tris based extender on Afshari Ram sperm parameters
- دانشگاه زنجان, زنجان, 2018-01-24 - 2018-01-24
ملی معتبر 22. مظفر رستمی زادهرضا معصومیبهنام رستمیعلیاری داودرحمان رستم خانی
بررسی عملکرد تولید مثلی میش های افشاری تلقیح شده با اسپرم منجمد تیمار شده با منابع مختلف اسیدهای چرب اضافه شده از طریق زرده تخم مرغ
Reproductive performance of ewes inseminated with tris extender treated-semen with different fatty acids added through egg yolk
- دانشگاه زنجان, زنجان, 2018-01-24 - 2018-01-24
ملی معتبر 21. صونا زرگریرضا معصومیبهنام رستمیمرادپاشا اسکندری نسبنجات بخش رضا
مقایسه خصوصیات بیوشیمیایی و مورفولوژیکی اسپرم قوچ های افشاری و هیبریدافشاری× برولامرینو
Comparison of Morphological and Biochemical Characteristics of Afshari and Afshari × Booroola Merino Cross Bred Ram Semen
- دانشگاه زنجان, زنجان, 2018-01-24 - 2018-01-24
ملی معتبر 20. پریسا تقی لوبهنام رستمیرضا معصومیحمید رضا میرزایی الموتی
اثرات افزودن DHA و EPA در رقیق کننده تریس بر کیفیت منی قوچ های افشاری پس از انجماد
Effects of EPA and DHA Supplementation in Tris Extender on Afshari Ram Semen after Freezing
- دانشگاه زنجان, زنجان, 2018-01-24 - 2018-01-24
ملی معتبر 19. محمد دورونکیبهنام رستمیمحمد طاهر هرکی نژاد نلیوانمحمدحسین شهیرحسین جارالمسجد
بیان ژن آدیپونکتین و گیرنده های آن در بیضه های بره های نر درحال رشد نژاد افشاری در دوره ی پیش از بلوغ
Gene expression of Adiponectin and its receptors in testes of growing Prepubertal Afshari male lambs
- دانشئاه زنجان, زنجان, 2018-01-24 - 2018-01-24
ملی معتبر 18. الهام لشگریبهنام رستمیمحمد طاهر هرکی نژاد نلیوانمحمدحسین شهیر
بیان ژن آدیپونکتین و گیرنده های آن در مراحل مختلف آبستنی در دستگاه تولید مثل گوسفند افشاری
Adiponectin and Adiponectin receptors gene expression in different stages of pregnancy in reproductive tract in Afshari sheep
- دانشگاه زنجان, زنجان, 2018-01-24 - 2018-01-24
ملی معتبر 17. رضا جعفریمحمدحسین شهیربهنام رستمیعلیاری داود
تاثیر دزهای مختلف و روش تزریق eCGبرشاخص های تولید مثلی میش های افشاری
Effect of different doses and route of eCG administration on reproductive parameters of Afshari ewes
- دانشگاه زنجان, زنجان, 2018-01-24 - 2018-01-24
ملی معتبر 16. سمیه مقدممحمدحسین شهیرحمید کهرامبهنام رستمیعلیاری داود
تاثیر تزریق هورمونهای eCG، FSHو GnRHبر درصد بره زایی در گوسفند افشاری
The effect of eCG, FSH and GnRH injection on reproductive traits of synchronized Afshari ewes
- دانشگاه زنجان, زنجان, 2018-01-24 - 2018-01-24
ملی معتبر 15. سارا امینیرضا معصومیبهنام رستمیمحمدحسین شهیررحمان رستم خانی
اثرات افزودن ژل رویال به رقیق کننده منی قوچ افشاری بر فراسنجه های اسپرم پس از انجماد و یخگشایی
The effects add royal jelly to the semen diluent Afshari rams on sperm parameters after freezing and thawing
Congress on Animal Science انجمن علوم دامی کشور, کرج, 2016-09-07 - 2016-09-08
ملی معتبر 14. سارا امینیرضا معصومیبهنام رستمیمحمدحسین شهیررحمان رستم خانی
اثرات افزودن ژل رویال به رقیقکننده اسپرم قوچ افشاری بر خصوصیات اسپرم پس از نگهداری به صورت مایع
Royal Jelly improves the sperm parameters of Afshari ram semen during liquid storage
Congress on Animal Science انجمن علوم دامی کشور, کرج, 2016-09-07 - 2016-09-08
ملی معتبر 13. مرتضی زارعیبهنام رستمیرضا معصومیمهدیه حسینیمحمدحسین شهیرمحسن شرفی
بررسی امکان تغییر پروفایل اسیدهای چرب زرده تخم مرغ با تغییر منبع چربی جیره مرغ تخم گذار
Alteration of fatty acid profile of egg yolk by supplementation of different sources of oils to the ration of laying hens
Congress on Animal Science انجمن علوم دامی کشور, کرج, 2016-09-07 - 2016-09-08
ملی معتبر 12. مرتضی زارعیبهنام رستمیرضا معصومیمحمدحسین شهیرمحسن شرفی
اثرات افزودن زرده تخم مرغ غنی شده با منابع مختلف اسیدهای چرب اُمگا- 3 به رقیق کننده روی کیفیت اسپرم قوچ ذخیره شده در حالت مایع
The effects of adding egg yolks enriched with different sources of omega-3 fatty acids to Tris_based extender on fresh and liquid stored ram semen characteristics
Congress on Animal Science انجمن علوم دامی کشور, کرج, 2016-09-07 - 2016-09-08
ملی معتبر 11. رقیه مهریبهنام رستمیرضا معصومیمحمدحسین شهیرعلیاری داود
بررسی اثر تزریق hCG یا GnRH پس از قوچ اندازی بر عملکرد تولیدمثلی میشهای افشاری
Effect of post-mating hCG or GnRH administration on reproductive performance of Afshari ewes
Congress on Animal Science انجمن علوم دامی کشور, کرج, 2016-09-07 - 2016-09-08
ملی معتبر 10. مهدیه حسینیرضا معصومیبهنام رستمیمحمدحسین شهیرمحسن شرفی
اثرات افزودن زردهتخم مرغ غنی شده با منابع اسیدچرب امگا- 3 به رقیق کننده تریس بر فراسنجههای منی قوچ افشاری پس از انجماد
Effects of addition of enriched egg yolks with omega-3 fatty acids to Afshari ram semen extender on sperm parameters after freezing-thawing
Congress on Animal Science انجمن علوم دامی کشور, کرج, 2016-09-07 - 2016-09-08
ملی معتبر 9. بهنام رستمیرضا جعفریمحمدحسین شهیر
مقایسه تاثیر تزریق عضلانی هورمون eCG با تزریق زیر جلدی در سطوح مختلف بر رفتار فحلی و پاسخ های تخمدانی میش های افشاری
comparison of intramuscular and subcutaneous injection of different levels of eCG on estrus behaviour and ovarian responses in Afshari ewes
گردهمایی دامپزشکان علوم بالینی ایران دانشگاه تبریز, تبریز, 1394/08/05 - 1394/08/07
ملی معتبر 8. بهنام رستمیرحمان حاجی زادهرضا معصومیمحمدحسین شهیر
تاثیر تزریق گونادوتروپین کوریونیک انسانی پس از قوچ اندازی بر غلظت پروژسترون و عملکرد تولید مثلی میش های آمیخته افشاری- مرینو
The effect of post-mating injection of hCG on progesterone concentration and reproductive performance of Afshari-Booroola Merino crossbred ewes
گردهمایی دامپزشکان علوم بالینی ایران دانشگاه تبریز, تبریز, 1394/08/05 - 1394/08/07
ملی معتبر 7. بهنام رستمیرحمان حاجی زادهرضا معصومی
اثر تزریق hCG پس از قوچ اندازی بر عملکرد تولید مثلی میش های نژاد شال
effect of injection of hCG on reproductive performance of Chall ewes
گردهمایی دامپزشکان علوم بالینی ایران دانشگاه تبریز, تبریز, 1394/08/05 - 1394/08/07
بین‌المللی 6. داریوش ابراهیمیبهنام رستمیابوالحسن صادقی پناهرضا معصومیمحمدحسین شهیرصونا زرگریپریسا تقی لو
اثرات افزودن قندها و آنتی اکسیدان های مختلف بر کیفیت منی منجمد شده قوچ افشاری
Effects of addition of different sugars and antioxidants to extender on quality of Afshari ram frozen semen
International Symposium on Spermatology and the 9th Biennial Conference of AAAA دانشگاه نیوکاسل (Newcastle), Australia, 2014-08-08 - 2014-08-14
ملی معتبر 5. بهنام رستمیثریا رفیعیرضا معصومی
مروری بر علل باروری ضعیف در گاوهای شیری پر تولید
ّ A review on the causes of poor fertility in high milk producing dairy cows
همایش مدیریت بیماریها و تولید مثل گاوهای شیری دانشکده دامپزشکی دانشگاه تبریز, تبریز, 1391/12/16 - 1391/12/16
ملی معتبر 4. رحمان حاجی زادهبهنام رستمیمحمدحسین شهیرداود علیاریسمیه مقدمرضا جعفری
تاثیر تزریق گونادوتروپین کوریونیک انسانی پس از قوچ اندازی بر عملکرد تولید مثلی میش های آمیخته افشاری ×مرینو
ّ The effect of post-mating hCG administration on reproductive performance of Merino × Afshari crossbred ewes
Congress on Animal Science دانشگاه اصفهان, اصفهان, 2012-08-29 - 2012-08-30
ملی معتبر 3. سمیه مقدمحمید کهراممحمدحسین شهیربهنام رستمیداود علیاریرضا جعفریرحمان حاجی زاده
اثرات هورمون های مختلف فولیکولوژنیک بر افزایش درصد آبستنی و بره زایی در میش های افشاری
Effects of different folliculogenic hormones on reproductive performance of Afshari ewes
Congress on Animal Science دانشگاه اصفهان, اصفهان, 2012-08-29 - 2012-08-30
ملی معتبر 2. رضا جعفریمحمدحسین شهیربهنام رستمیداود علیاریرحمان حاجی زادهسمیه مقدم
تاثیر روش تزریق eCG بر رشد فولیکول و نرخ بره زایی در میش های افشاری
Study of the different injection methods of eCG on the follicular growth and lambing rate of Afshari ewes
Congress on Animal Science دانشگاه اصفهان, اصفهان, 2012-08-29 - 2012-08-30
ملی معتبر 1. سیدهادی حسینیمحمد طاهر هرکی نژاد نلیوانبهنام رستمیمحمدحسین شهیر
بررسی بیان ژن گیرنده های پروژسترون در نواحی مختلف در اوایل آبستنی گوسفند افشاری
Investigating of gene expression of progesterone receptors in different areas of the uterus in early stages of pregnancy in Afshari sheep
Congress on Animal Science دانشگاه اصفهان, اصفهان, 2012-08-29 - 2012-08-30

 

 

Copyright © 2024, University of Zanjan, Zanjan, Iran
master[at]znu.ac.ir