Home :: Academic Members :: News

view:34887   Last Update: 2022-5-4

Hassan Shayani-jam

Publications in Journals

  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
33.  سلیمه گوهری کهنه شهریمحمود توکورمحمدرضا یافتیانحسن شایانی جمحاتم آق بلوتسویزی محمد رضا
Advancements in the long-term performance of aqueous lithium-sulfur batteries
پیشرفت های کارآیی بلند-مدت باتری های لیتیم-سولفور آبی
DIAMOND AND RELATED MATERIALS Issue 141 (2024-01-01PP. 1-10 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
32.  سلیمه گوهری کهنه شهریمحمدرضا یافتیانمحمود توکورسویزی محمد رضاAbdulkadir Kızılaslanحسن شایانی جمحاتم آق بلوتسویزی محمد رضا
Parametric optimization of sulfur@graphene composites for aqueous and solid-state rechargeable lithium-sulfur batteries
بهینه سازی پارامتری کامپوزیت های گوگرد@گرافن برای باتری های لیتیوم-گوگرد قابل شارژ آبی و حالت جامد
DIAMOND AND RELATED MATERIALS Issue 139 (2023-11-15PP. 110267-1-110267-10 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
31.  سلیمه گوهری کهنه شهریمحمدرضا یافتیانسویزی محمد رضامحمود توکورحسن شایانی جمحمید رضا شرفی
A parametric study on encapsulation of elemental sulfur inside CNTs by sonically assisted capillary method: Cathodic material for rechargeable Li–S batteries
مطالعه پارامتری کپسوله کردن گوگرد عنصری درون نانو لوله‌های کربنی به روش مویرگی به کمک امواج صوتی؛ مواد کاتدی قابل شارژ باتری‌های لیتیم-سولفور
MICROPOROUS AND MESOPOROUS MATERIALS Issue 340 (2022-07-15PP. 1-12 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
30.  سالار بهرامیلیلا دولتیاریحسن شایانی جممحمدرضا یافتیان
Membrane extraction of V(V) by an oleic acid plasticized poly(vinyl chloride)/Aliquat® 336 polymer inclusion membrane
استخراج غشایی وانادیم با استفاده از غشاء پلیمری درون گیر پلی وینیل کلراید/الیگات 336 با نرم کننده اولئیک اسید
JOURNAL OF APPLIED POLYMER SCIENCE Issue 2022 (2022-04-21PP. 1-12 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
29.  شیوا ولایتی هروانیفریبا سعادتی حسن شایانی جماحمد شکاریروح ا... ولی پورمحمدرضا یافتیان
Fabrication and evaluation of a molecularly imprinted polymer electrochemical nanosensor for the sensitive monitoring of phenobarbital in biological samples
ساخت و ارزیابی یک نانوحسگر الکتروشیمیایی پلیمر قالب مولکولی برای پایش حسای فنوباربیتال در نمونه های بیولوژیکی
MICROCHEMICAL JOURNAL Issue 174 (2022-03-15PP. 1-8 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
28.  سالار بهرامیلیلا دولتیاریحسن شایانی جممحمدرضا یافتیانSpas D. Kolev
On the Potential of a Poly(vinylidenefluoride-cohexafluoropropylene) Polymer Inclusion Membrane Containing Aliquat® 336 and Dibutyl Phthalate for V(V) Extraction from Sulfate Solutions
توانایی غشا پلیمری درون‌گیر پلی(وینیلیدن فلوئراید)-کو-هگزافلوئوروپروپیلن) حاوی الیکات 336 و دی‌بوتیل‌فتالات برای استخراج وانادیم() از محلول‌های سولفاتی
Membranes شماره 2022 (1400/10/24صفحات 1-19 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
27.  نرگس قادریلیلا دولتیاریداود کاظمیحمید رضا شرفیحسن شایانی جممحمدرضا یافتیان
Application of a polymer inclusion membrane made of cellulose triacetate base polymer and trioctylamine for the selective extraction of bismuth(III) from chloride solutions
کاربرد غشاء پلیمری درون‌گیر ساخته شده از پلیمر پایه سلولز تری استات و تری اکتیل آمین برای استخراج انتخابی بیسموت(III) از محلول‌های کلریدی
JOURNAL OF APPLIED POLYMER SCIENCE Issue 2021 (2021-08-20PP. 1-13 
  علمی-پژوهشی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
26.  یوسف ملاپورامید پدراماسماعیل پورسعیدیحسن شایانی جم
Simulation of pitting corrosion behavior of CUSTOM 450 stainless steel by COMSOL software and DIC method
شبیه سازی رفتار خوردگی حفره‌دار شدن فولاد زنگ نزن CUSTOM 450 با نرم افزار کامسول و روش همبستگی تصاویر دیجیتال
مدلسازی در مهندسی - دانشگاه سمنان شماره 65 (1400/04/15صفحات 1-14 
  علمی-پژوهشی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
25.  یوسف ملاپوراسماعیل پورسعیدیحسن شایانی جمامید پدرام
Numerical and Experimental Evaluation of Pitting Corrosion of CUSTOM 450 Stainless Steel Alloy in Chloride Environment
ارزیابی عددی و تجربی خوردگی حفرهای آلیاژ زنگ نزن در محیط کلریدی
روشهای عددی در مهندسی (استقلال سابق) - دانشگاه صنعتی اصفهان Issue 40 (2021-06-22PP. 103-124 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
24.  عبدالحمید هاتفی مهرجاردیصغری رفیعی بلداجیمحمدرضا یافتیانحسن شایانی جم
Anion-Doped Overoxidized Polypyrrole/Multiwalled Carbon Nanotubes Modified Glassy Carbon Electrode as a New Electrochemical Sensing Platform For Buprenorphine Opioid Drug
حسگر جدید بر پایه الکترود کربن شیشه ای اصلاح شده با پلی پیرول فوق اکسید شده دوپه شده با آنیون و نانولوله های کربنی چند دیواره برای اندازه گیری داروی مخدر بوپرونورفین
Iranian Journal Of Analytical Chemistry شماره 56-64 (1400/04/01صفحات 1-10 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
23.  امید پدراماسماعیل پورسعیدیرامین خامدیحسن شایانی جمیوسف ملاپور
Development of an accelerated test for pitting corrosion of CUSTOM 450 by rDHM
توسعه یک روش ازمایش شتاب یافته برای خوردگی پیتینگ فولاد CUSTOM 450 by rDHM
International Journal of Materials Research Issue 112 (2021-06-07PP. 600-609 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
22.  نرگس پاکروانحسن شایانی جمهادی بیگی نژادحدیث طوافی
A green and efficient synthesis of novel caffeic acid derivatives with Meldrum’s acid moieties as potential antibacterial agents
سنتز سبز و کارآمد مشتقات جدید کافئیک اسید با اسیدهای ملدرام به عنوان عوامل بالقوه ضد باکتری
Journal of the Iranian Chemical Society Issue 18 (2021-03-14PP. 2679-2688 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
21.  رویا طاهائیحسن شایانی جممحمدرضا یافتیان
Voltammetric determination of trace copper(II), cadmium(II), and lead(II) using a Schiff base modified glassy carbon working electrode
اندازه‌گیری مقادیر کم مس(II)، کادمیم(II)، و سرب(II) با بکارگیری الکترود شیشه‌ای کربن اصلاح شده با یک باز شیف
MONATSHEFTE FUR CHEMIE Issue 2021 (2021-01-17PP. 1-9 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
20.  صغری رفیعی بلداجیمحمدرضا یافتیانعبدالحمید هاتفی مهرجاردیحسن شایانی جم
Graphitic carbon nitride-graphene nanoplates; Application in the sensitive electrochemical detection of noscapine
نانوصفحات کربن نیترید گرافیتی-گرافن: کاربرد در آشکارسازی حساس الکتروشیمیایی نوزکاپین
SYNTHETIC METALS Issue 2020 (2020-07-10PP. 1-9 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
19.  سالار بهرامیمحمدرضا یافتیانپوریا نجواکلیلا دولتیاریحسن شایانی جمSpas D. Kolev
PVDF-HFP based polymer inclusion membranes containing Cyphos® IL 101 and Aliquat® 336 for the removal of Cr(VI) from sulfate solutions
غشاهای پلیمری درون گیر بر پایه PDVDF-HFP حاوی سایفوس 101 و الیکات 336 برای حذف کروم(VI) از محلول های سولفاتی
SEPARATION AND PURIFICATION TECHNOLOGY Issue 2020 (2020-06-15PP. 1-11 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
18.  نرگس پاکروانهادی بیگی نژادحسن شایانی جم
Mechanism and thermodynamic study of electrochemical oxidation of Caffeic acid in the presence of Thiols: Electro-organic synthesis of new Caffeic acid thioethers
مطالعه مکانیسم و ترمودینامیک اکسیداسیون الکتروشیمیایی اسید کافئیک در حضور تیولها:الکترو سنتز تیوترهای جدید از اسید کافئیک
JOURNAL OF ELECTROANALYTICAL CHEMISTRY Issue 871 (2020-05-21PP. 114290-1-114290-7 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
17.  امید پدرامیوسف ملاپورحسن شایانی جماسماعیل پورسعیدیرامین خامدی
Pitting Corrosion Behavior of CUSTOM 450 Stainless Steel Using Electrochemical Characterization
رفتار خوردگی پیتینگ فولاد زنگ نزن CUSTOM 450بااستفاده از مشخصه الکتروشیمی
METALS AND MATERIALS INTERNATIONAL Issue DOI 10.1007/s12540-020-00640-w (2020-03-18PP. 1-11 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
16.  بهمن فرجمندمحمدعلی کامیابیفاطمه یعقوبی سرخنیحسن شایانی جمحامد بهرامی
Combination of micro liquid-liquid extraction with differential pulse voltammetry for determination of TBHQ in edible oil samples by preanodized glassy carbon electrode
ترکیب روش استخراج مایع-مایع میکرو با ولتامتری پالس تفاضلی جهت اندازه گیری TBHQ در نمونه های روغن خوراکی به کمک الکترود کربن شیشه ای پیش آنودیزه شده
JOURNAL OF ELECTROANALYTICAL CHEMISTRY Issue 861 (2020-03-15PP. 113966-1-113972-7 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
15.  اسماعیل محسنیمحمدرضا یافتیانحسن شایانی جمعباسعلی زمانیفریده پیری
Molecularly imprinted poly(4,4′‑methylenedianiline) for selective electrochemical detection of dibenzothiophene
پلیمر قالب مولکولی پلی(4و4-متیلن دی آنیلین) برای شناسایی الکتروشیمیایی دی بنزوتیوفن
IRANIAN POLYMER JOURNAL Issue 29 (2020-03-14PP. 403-409 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
14.  اسماعیل محسنیمحمدرضا یافتیانحسن شایانی جمعباسعلی زمانیفریده پیری
Molecularly imprinted poly (4,4′-methylenedianiline) as electrochemical sensor for determination of 1-benzothiophene
مولوکولار ایمپرنتد پلی(4،4′ متیلن دیانیلین) به عنوان حسگر الکتروشیمیایی برای تعیین 1-بنزوتیوفن
SYNTHETIC METALS Issue 0379-6779 (2020-01-01PP. 1-5 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
13.  نرگس پاکروانحسن شایانی جمهادی بیگی نژادحدیث طوافیشادی پذیرش
A green method for the synthesis of novel spiro compounds: Enhancement of antibacterial properties of caffeic acid through electrooxidation in the presence of barbituric acid derivatives
یک روش سبز برای سنتز ترکیبات جدید اسپیرو: افزایش خواص ضد باکتریایی کافئیک اسید از طریق الکترو اکسیداسیون در حضور مشتقات باربیتوریک اسید
JOURNAL OF ELECTROANALYTICAL CHEMISTRY Issue 848 (2019-07-05PP. 113286-1-113286-8 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
12.  حسن شایانی جم
Electrochemical study of adsorption and electrooxidation of 4,4′-biphenol on the glassy carbon electrode: determination of the orientation of adsorbed molecules
مطالعه الکتروشیمیایی جذب و اکسایش 4،4'-بی فنول بر روی الکترود کربن شیشه ای: تعیین جهت گیری مولکول های جذب شده
MONATSHEFTE FUR CHEMIE Issue 150 (2019-01-19PP. 183-192 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
11.  مریم مصطفویمحمدرضا یافتیانفریده پیریحسن شایانی جم
A new diclofenac molecularly imprinted electrochemical sensor based upon a polyaniline/reduced graphene oxide nano-composite
یک حسگر قالب مولکولی الکتروشیمیایی دیکلوفناک بر پایه نانو-کامپوزیت پلی آنیلین/گرافن اکسید کاهش یافته
BIOSENSORS & BIOELECTRONICS Issue 122 (2018-09-25PP. 160-167 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
10.  مهسا اکبریحسن شایانی جممحمدرضا یافتیانمعصومه پری نژاد
Electrochemical oxidation of acetaminophen in the presence of diclofenac and piroxicam - Synthesis of new derivatives and kinetic investigation of toxic quinone imine/drugs interactions
اکسایش الکتروشیمیایی استامینوفن در حضور دیکلوفناک و پیروکسیکام - سنتز مشتقات جدید و بررسی سینتیکی برهم کنش های دارویی با کویینون ایمین سمی تولید شده
JOURNAL OF ELECTROANALYTICAL CHEMISTRY Issue  1572-6657 (2018-09-09PP. 160-166 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
9.  فریبا سعادتی فریبا قهرمانیحسن شایانی جمفریده پیریمحمدرضا یافتیان
 Synthesis and characterization of nanostructure molecularly imprinted polyaniline/graphene oxide composite as highly selective electrochemical sensor for detection of p-nitrophenol
سنتز و شناساییکامپوزیت پلی انیلین گرافن اکسید حکاکی شده به عنوان نانو حسگر الکتروشیمیایی برای تشخیص پارا نیتروفنل
Journal of the Taiwan Institute of Chemical Engineers Issue 86 (2018-02-25PP. 213-221 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
8.  فریبا سعادتی محمد رحمانیفریبا قهرمانیفریده پیریحسن شایانی جممحمدرضا یافتیان
Synthesis of a novel ion-imprinted polyaniline/hyper-cross-linked polystyrene nanocomposite for selective removal of lead(II) ions from aqueous solutions
سنتز نانوکامپوزیت حکاکی شده یونی پلی آنیلین/ پلی استایرن با اتصالات عرضی بالا برای حذف انتخابی یون سرب (II) از محلول های آبی
Desalination and Water Treatment Issue 82  (2017-05-25PP. 210-218 

7.  ، حمید، حیدریعباس عبدالملکی، محمد باقر قلیوندحسن شایانی جم
Electrodeposition and characterization of palladium nanostructures on stainless steel and application as hydrogen sensor
ترسیب الکتروشیمیایی نانوساختارهای پالادیم بر روی استیل ضد زنگ و کاربرد آن به عنوان سنسور گاز هیدروژن
Ciencia e Natura Issue Vol 37 (2015): SPECIAL EDITION (2015-12-22PP. 23-33 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
6.  حسن شایانی جمنعمت اللهی د
Electrochemically mediated oxidation of glutathione and N-acetylcysteine with 4,4 -biphenol
اکسیداسیون الکتروکاتالیتیک گلوتاتیون و استیل سیستین توسط 4 و 4 بی فنل
ELECTROCHIMICA ACTA Issue 56 (2011-10-30PP. 9311-9316 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
5.  نعمت اللهی دحسن شایانی جمعلیمرادی محمدنیرومند صدف
Electrochemical oxidation of acetaminophen in aqueous solutions: Kinetic evaluation of hydrolysis, hydroxylation and dimerization processes
اکسیداسیون الکتروشیمیایی استامینوفن در محیط آبی. بررسی فرایندهای هیدرولیز، هیدروکسیلاسیون و دیمریزاسیون
ELECTROCHIMICA ACTA Issue 54 (2009-12-01PP. 7407-7415 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
4.  حسن شایانی جمنعمت اللهی د
Electrochemical evidences in oxidation of acetaminophen in the presence of glutathione and N-acetylcysteine
مشاهدات الکتروشیمیایی اکسیداسیون استامینوفن در حضور گلوتاتیون و استیل سیستئین
CHEMICAL COMMUNICATIONS Issue 46 (2009-11-17PP. 409-411 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
3.  نعمت اللهی دبم زاده مریمحسن شایانی جم
Electrochemical Oxidation of Catechols in the Presence of Phenyl- Meldrum’s Acid. Synthesis and Kinetic Evaluation
اکسیداسیون الکتروشیمیایی کتکولها در حضور فنیل ملدرام اسید. سنتز و بررسی سینیتیکی
CHEMICAL & PHARMACEUTICAL BULLETIN Issue 58 (2009-10-19PP. 23-26 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
2.  نعمت اللهی دحسن شایانی جم
Kinetic Study of Electrochemically Induced Michael Reactions of o-Quinones with Meldrum’s Acid Derivatives. Synthesis of Highly Oxygenated Catechols
مطالعه سینیتیکی واکنش مایکل القا شده ارتو کینون ها با مشتقات ملدرام اسید. سنتز ترکیبات با اکسیژن بالا
JOURNAL OF ORGANIC CHEMISTRY Issue 73 (2008-01-17PP. 3428-3434 

1.  نعمت اللهی دحسن شایانی جم
Electrochemical oxidation of 3,5-di-tert-butylcatechol: Synthesis and characterization of the formed ortho-benzoquinhydrone derivative
اکسیداسیون الکتروشیمیایی 3و 5 دی ترشیو بوتیل کتکول: سنتز و بررسی کمپلکس ارتو بنزو کینهیدرون
ELECTROCHIMICA ACTA Issue 51 (2006-09-15PP. 6384-6388 


Presentations in Seminars & Conferences


بین‌المللی 39. علیرضا اسدی بهادراناسماعیل مرادیمحمد مصطفی محمدیحسن شایانی جم
شبیه سازی الگوی جریان الکترولیت برای بررسی ناهمواری های سطح در بستر ماشین کاری الکتروشمیایی ماسکی
simulation of electrolyte flow for analysis of the surface flatness in through mask electrochemical machining
International Conference on Manufacturing Engineering انجمن مهندسی ساخت و تولید ایران, تهران, 2024-02-20 - 2024-02-22
ملی معتبر 38. رحیم بابرهحسن شایانی جممحمدرضا یافتیانبهمن فرجمندمحمد حسن معینی فرشادی معینی فر
مطالعه الکتروشیمیایی بر هم کنش استامینوفن و عصاره انار
Electrochemical Study of the Acetaminophen and Pomegranate Extract Interaction
کنفرانس شیمی آلی ایران دانشگاه قم, تهران, 1402/10/10 - 1402/10/12
ملی معتبر 37. شادی معینی فرحسن شایانی جممحمدرضا یافتیان
بررسی مکانیسم بر هم کنش استامینوفن با ال-سیستئین و ال-متیونین با تکنیک الکتروشیمیایی
The Mechanism investigation of Acetaminophen's Interaction with L-Cysteine and L-Methionine by Electrochemical Techniques
کنفرانس شیمی آلی ایران دانشگاه قم, تهران, 1402/08/10 - 1402/08/12
ملی معتبر 36. محمد زارعیحسن شایانی جممحمدرضا یافتیان
ساخت الکترود کربن شیشه ای اصلاح شده با پلیمر مولکولی حکاکی شده برای اندازه گیری الکتروشیمیایی ناپروکسن
Fabrication of a Molecularly Imprinted Polymer Modified Glassy Carbon Electrode for the Electrochemical Determination of Naproxen
Iranian seminar of Analytical Chemistry دانشگاه زنجان, زنجان, 2022-08-23 - 2022-08-25
ملی معتبر 35. الهام شهبازیحسن شایانی جممحمدرضا یافتیان
بررسی الکترو شیمیایی برهمکنش دارویی مزالازین با کاپتاپیرول در محلول های آبی
Electrochemical investigation of drug interaction of mesalazine with captopril in aqueous solution
Iranian seminar of Analytical Chemistry دانشگاه زنجان, زنجان, 2022-08-23 - 2022-08-25
ملی معتبر 34. مریم صفری کلاچایهحسن شایانی جمسهراب رحمانی آغکندمحمدرضا یافتیان
معرفی یک غشا پلیمری درون گیر بر اساس مخلوط پلیمری سلولز تری استات/پلی وینیل کلراید-کو-هگزافلوئوروپروپیلن و استخراج کننده تری اکتیل آمین برای استخراج بیسموت از محلول های کلریدی
Introduction of A New Polymer Inclusion Membrane Based Upon Mixed Cellulose Triacetate/Poly Vinylidene Fluoride-CO-Hexafluoropropylene Polymers and Trioctylamine Extractant for the Extraction of Bi(III) From Chloride Solutions
Iranian seminar of Analytical Chemistry دانشگاه زنجان, زنجان, 2022-08-23 - 2022-08-25
ملی معتبر 33. شادی معینی فرحسن شایانی جممحمدرضا یافتیان
اکسایش الکتروشیمیایی استومینوفن در حضور آمینو اسیدها
Electrochemical oxidation of acetaminophen in the presence of amino acids
Iranian seminar of Analytical Chemistry دانشگاه زنجان, زنجان, 2022-08-23 - 2022-08-25
ملی معتبر 32. معصومه کشاورزترکحسن شایانی جممحمدرضا یافتیان
بررسی رفتار الکتروشیمیایی مزالازین در حضور آمینو اسیدها
Investigation of electrochemical behavior of mesalazine in the presence of amino acids
Iranian seminar of Analytical Chemistry دانشگاه زنجان, زنجان, 2022-08-23 - 2022-08-25
ملی معتبر 31. نرگس گلشاهیحسن شایانی جممحمدرضا یافتیان
بررسی الکتروشیمیایی برهم کنش دارویی اپی نفرین و کاپتو پریل در محلول آبی
Electrochemical investigation of drug interaction of epinephrine with captopril in aqueous solution
Iranian seminar of Analytical Chemistry دانشگاه زنجان, زنجان, 2022-08-23 - 2022-08-25
ملی معتبر 30. سیدمحمدسینا صفویحسام الدین مردایبابک کریمیفرهاد کبیری اصفهانیحسن شایانی جم
اکسایش الکتروشیمیایی آب در محیط خنثی با استفاده از کاتالیزورهای بر پایه روتنیم
Electrochemical Water Oxidation under Neutral Medium with Ruthenium Base Catalysts
Iranian seminar of Analytical Chemistry دانشگاه زنجان, زنجان, 2022-08-23 - 2022-08-25
ملی معتبر 29. سیدمحمدسینا صفویفائزه احمدین دیزجحسام الدین مردایبابک کریمیفرهاد کبیری اصفهانیحسن شایانی جم
کاتالیزورهای روتنیوم و روتنیوم اکسید قرار گرفته شده بر روی ترکیبات ارگانوسیلیکای مزوحفره منظم به عنوان برای اکسایش الکتروشیمیایی آب در محیط اسیدی
Ru and RuO2 Catalysts Supported on Ordered Mesoporous Organosilica for Electrochemical Water Oxidation in acidic medium
Iranian seminar of Analytical Chemistry دانشگاه زنجان, زنجان, 2022-08-23 - 2022-08-25
ملی معتبر 28. سیدمحمدسینا صفویفائزه احمدین دیزجحسام الدین مردایبابک کریمیفرهاد کبیری اصفهانیحسن شایانی جم
Ru تثبیت شده بر روی ترکیبات ارگانوسیلیکای مزوحفره منظم به عنوان کاتالیزور کارآمد برای اکسایش الکتروشیمیایی آب تحت محیط قلیایی
Supported Ru on Periodic Mesoporous Organosilica as Efficient Catalyst for Electrochemical Water Oxidation under Alkaline medium
Iranian seminar of Analytical Chemistry دانشگاه زنجان, زنجان, 2022-08-23 - 2022-08-25
ملی معتبر 27. منصور خدابنده لوفرهاد کبیری اصفهانیحسن شایانی جم
اکسایش الکتروشیمیایی آب توسط نانوذرات Mo و Mo/Au تثیبت شده بر روی نانوذرات مغناطیسی هسته-پوسته
Electrochemical Water Oxidation by Mo and Mo/Au Nanoparticles ‎Supported on Core-Shell Magnetic Nanoparticles
کنفرانس دوسالانه الکتروشیمی ایران دانشگاه خوارزمی, تهران, 1400/06/07 - 1400/06/08
ملی معتبر 26. سیده زهرا نوریحسن شایانی جممحمدرضا یافتیانمیرسعید سیددراجی
رفتار خوردگی مس در محلول سولفوریک اسید در ضور پلی اتیلن گلیکول
Corrosion behavior of copper in sulphuric acid solution in the presence of polyethylene glycol
Iranian seminar of Analytical Chemistry دانشگاه سمنان, سمنان, 2019-08-25 - 2019-08-27
ملی معتبر 25. نرگس قادریلیلا دولتیاریداود کاظمیمحمدرضا یافتیانحسن شایانی جم
مطالعهایزوترم و سینتیک استخراج بیسموت(III) از محیط های هیدروکلریک اسیدی توسط غشا مایع پلیمری درون گیر حاوی تری اکتیل آمین
Isotherm and Kinetic Studies on the Bi(III) Extraction from Hydrochloric Acid Media by a Polymer Inclusion Membrane Containing Trioctylamine
کنفرانس شیمی فیزیک ایران دانشگاه زنجان, زنجان, 1398/05/29 - 1398/05/31
ملی معتبر 24. مریم باقریحسن شایانی جممحمدرضا یافتیان
اکسایش الکتروشیمیایی استامینوفن در حضور متفورمین
Electrochemical oxidation of acetaminophen in the presence of metformin
کنفرانس شیمی فیزیک ایران دانشگاه زنجان, زنجان, 1398/05/29 - 1398/05/31
ملی معتبر 23. فاطمه زندیان سفیددشتیحسن شایانی جممحمدرضا یافتیان
بررسی رفتار الکتروشیمیایی فلوتامید در محلول های آبی
Electrochemical Behavior Study of Flutamide in Aqueous Solutions
کنفرانس شیمی فیزیک ایران دانشگاه زنجان, زنجان, 1398/05/29 - 1398/05/31
ملی معتبر 22. سالار بهرامیمهدی چراغیلیلا دولتیاریمحمدرضا یافتیانحسن شایانی جمSpas D. Kolev
مطالعه مدل سازی سینتیک و ایزوترم استخراج وانادیم(V) از محلول سولفاتی با استفاده از غشا پلیمری درون گیر الیکات336/پی وی دی ف/اچ اف پی
Kinetic and Isotherm Modeling Studies of the V(V) Extraction from Sulfate Solution Using an Aliquat® 336/PVDF-Co-HFP Polymer Inclusion Membrane
Iranian Physical Chemistry Seminar دانشگاه زنجان, زنجان, 2019-08-20 - 2019-08-22
ملی معتبر 21. خدیجه حقانیمریم مصطفویمحمدرضا یافتیانفریده پیریحسن شایانی جم
تهیه یک حسگر مورفیت بر پایه نانو کامپوزیت پلی فیلین دی آمین/نیکل اکسید/ ریز لوله های کربنی چند دیواره
Fabrication of a sensor based upon polyphenylenediamine/NiO/MWCNTs nano-composite for determination of morphine
Iranian seminar of Analytical Chemistry دانشگاه تبریز, تبریز, 2018-09-03 - 2018-09-05
ملی معتبر 20. شیوا ولایتی هروانیفریبا سعادتی محمدرضا یافتیانحسن شایانی جم
یک حسگر الکتروشیمیایی پلیمر قالب مولکولی فنل باربیتول بر پایه نانوکامپوزیت پلی آنیلین/گرافن اکسید
A phenobarbital molecularly imprinted polymer electrochemical sensor based upon a polyaniline/graphene oxide nanocomposite
کنگره شیمی ایران دانشگاه فردوسی مشهد, مشهد, 1397/04/26 - 1397/04/28
ملی معتبر 19. پوریا نجواکسالار بهرامیحسن شایانی جملیلا دولتیاریمحمدرضا یافتیانSpas D. Kolev
غشاءهای پلیمری بر پایه پی وی دی اف-اچ اف پی حاوی الیگات 336 و سایفوس 101 برای حذف کروم(VI) از محلول های سولفات
PVDF-HFP based polymer inclusion membranes composed of Aliquat® 336 and Cyphos® IL 101 for removal of Cr(VI) from sulfate solutions
کنگره شیمی ایران دانشگاه فردوسی مشهد, مشهد, 1397/04/26 - 1397/04/28
ملی معتبر 18. فهیمه توکلیحسن شایانی جممحمدرضا یافتیانمعصومه پری نژاد
بررسی الکتروشیمیایی برهمکنش های استامینوفن/آملدیپین
Electrochemical investigation of acetaminophen/amlodipine interactions
کنگره شیمی ایران دانشگاه فردوسی مشهد, مشهد, 1397/04/26 - 1397/04/28
ملی معتبر 17. نیلوفر رحمانیحسن شایانی جممحمدرضا یافتیانبهمن فرجمند
اکسایش الکتروشیمیایی استامینوفن در حضور کلونازپام
Electrochemical oxidation of acetaminophen in the presence of clonazepam
کنگره شیمی ایران دانشگاه فردوسی مشهد, مشهد, 1397/04/26 - 1397/04/28
ملی معتبر 16. فاطمه یعقوبی سرخنیبهمن فرجمندمحمدعلی کامیابیحسن شایانی جمحامد بهرامی
ترکیب استخراج میکرو مایع-مایع و ولتامتری پالس تغاضلی برای اندازه گیری TBHQ در روغن خوراکی در یک قطره با الکترود کربن شیشه ای آندایز شده
Combination of micro liquid liquid extraction and differential pulse voltammetry for determination of TBHQ in edible oil samples by preanodized glassy carbon electrode in the single drop mode
Biennial Electrochemistry Seminar of Iran ( BESI) انجمن الکتروشیمی ایران, تهران, 2017-11-22 - 2017-11-23
ملی معتبر 15. محمدرضا یافتیانمحسن انصارنارابحسن شایانی جمفریبا سعادتی
طراحی و ساخت سنسور یون سرب مبتنی بر پلیمرهای قالب مولکولی
A Novel Carbon Paste Electrode Based on Ion-Imprinted Polymer for Determination of Lead (II)
کنفرانس دوسالانه الکتروشیمی ایران دانشگاه اصفهان- انجمن شیمی ایران, اصفهان, 1396/02/13 - 1396/02/14
ملی معتبر 14. حسن شایانی جممینا نجفیمحمدرضا یافتیانمعصومه پری نژاد
مطالعه مکانیسم اکسایش الکتروشیمیایی استامینوفن در حضور داروهای تیول¬دار
Mechanistic study of electrochemical oxidation of Acetaminophen in the presence of Thiol-containing drugs
کنفرانس دوسالانه الکتروشیمی ایران دانشگاه اصفهان- انجمن شیمی ایران, اصفهان, 1396/02/13 - 1396/02/14
ملی معتبر 13. علی موسوی بیدلهمحمدرضا یافتیانحسن شایانی جمفریده پیری
سنسور برپایه پلیمرقالب مولکولی برای تعیین آموکسی سیلین به روش آمپرومتری
Molecularly Imprinted Polymer-Based Sensors for Amperometric Determination of Amoxicillin
کنفرانس دوسالانه الکتروشیمی ایران دانشگاه اصفهان- انجمن شیمی ایران, اصفهان, 1396/02/13 - 1396/02/14
ملی معتبر 12. حسن شایانی جمرحیم بابرهمحمدرضا یافتیانبهمن فرجمند
مطالعه اثر عصاره انار بر روی اکسیداسیون الکتروشیمیایی استامینوفن
Study of the effect of pomegranate peel extracts on the electrochemical oxidation of acetaminophen
کنفرانس دوسالانه الکتروشیمی ایران دانشگاه اصفهان- انجمن شیمی ایران, اصفهان, 1396/02/13 - 1396/02/14
ملی معتبر 11. محمدرضا یافتیانکبری اکبرزاده سپستانکیسمیه پیریحسن شایانی جم
سنسورآمپرومتریک برای تشخیص تتراسایکلین برپایه¬ی روش حکاکی شده¬ی مولکولی
Amperometric Sensor for Tetracycline Determination Based on Molecularly Imprinted Technique
کنفرانس دوسالانه الکتروشیمی ایران دانشگاه اصفهان-انجمن شیمی ایران, اصفهان, 1396/02/13 - 1396/02/14
ملی معتبر 10. رویا طاهائیحسن شایانی جممحمدرضا یافتیان
اندازه گیری همزمان یونهای مس، سرب و کادمیم با روش ولتامتری عریانسازی آندی تفاضلی با استفاده از الکترود کربن شیشه ای اصلاح شده توسط لیگاند باز شیف از نوع لیگاند N2O2
Simultaneous determination of Cu2+, Pb2+, Cd2+ by differential pulse anodic striping voltammetry using glassy carbon electrode chemically modified with Schiff Base Ligand (N2O2 type) film
Iranian seminar of Analytical Chemistry انجمن شیمی ایران, تهران, 2016-08-30 - 2016-09-01
بین‌المللی 9. رویا طاهائیحسن شایانی جممحمدرضا یافتیان
مطالعه کمپلکس شدن یون مس(II) توسط یک لیگاند باز شیف نوع N2O2 در مخلوط آب/استونیتریل با روش ولتامتری پالس تفاضلی
Differential pulse voltammetric investigation of the complex formation between Cu+2 and a N2O2 type Schiff base lingand in mixture of acetonitrile/water
کنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی در شیمی و مهندسی شیمی دانشگاه جامع علمی و کاربردی, تهران, 1395/02/16 - 1395/02/16
ملی معتبر 8. رعنا طوماری زادهحسن شایانی جممحمدرضا یافتیانمعصومه پری نژاد
اندازه گیری استیل سیستین بر اساس اکسیداسیون الکتروشیمیایی 4و 4 بی فنل به عنوان حدواسط
Voltammetric sensor for determination of N-acetylcysteine based on electrochemical oxidation of 4,4' biphenol as a mediator
Biennial Electrochemistry Seminar of Iran ( BESI) انجمن الکتروشیمی ایران, تهران, 2015-11-18 - 2015-11-19
ملی معتبر 7. مهسا اکبریحسن شایانی جممحمدرضا یافتیانمعصومه پری نژاد
اکسیداسیون الکتروشیمیایی استامینوفن در حضور دیکلوفناک
Electrochemical oxidation of acetaminophen in the presence of diclofenac
Biennial Electrochemistry Seminar of Iran ( BESI) انجمن الکتروشیمی ایران, تهران, 2015-11-18 - 2015-11-19
بین‌المللی 6. ، حمید، حیدری، محمد باقر قلیوندعباس عبدالملکیف حسن شایانی جم
ترسیب الکتروشیمیایی نانوساختارهای پالادیم بر روی استیل ضد زنگ و کاربرد آن به عنوان سنسور گاز هیدروژن
Electrodeposition and characterization of palladium nanostructures on stainless steel and application as hydrogen sensor
کنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی در شیمی و مهندسی شیمی موسسه آموزش عالی نیکان, تهران, 1394/06/26 - 1394/06/26
ملی معتبر 5. مهشید کاظمی ابهریاناسماعیل محسنیفریده پیریحسن شایانی جم
حذف اوره توسط نانوکامپوزیت های فلزی پلی پیرول
Removal of the urea by nanocomposites polypyrrole-metal
سمینار ملی شیمی و محیط زیست دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله (عج), تهران, 1394/06/04 - 1394/06/05
ملی معتبر 4. حسن شایانی جم
تعیین ولتامتریک فعالیت آنتی اکسیدانی مرکبات
Cyclic voltammetric determination of antioxidant activity in citrus fruits
سمینار ملی شیمی و محیط زیست دانشگاه علوم پژشکی بقیه الله, تهران, 1394/06/04 - 1394/06/05
ملی معتبر 3. حسن شایانی جمنعمت الهی داود
سنسور ولتامتریک برای اندازه گیری گلوتاتیون بر اساس اکسیداسیون 4و4 بی فنل بر روی الکترود کربن شیشه ای
Voltammetric sensor for glutathione determination based on electrochemical oxidation of 4,4'biphenolas a mediator a glassy onto carbon electrode
کنفرانس دوسالانه الکتروشیمی ایران دانشگاه گیلان با همکاری انجمن شیمی, رشت, 1393/06/16 - 1393/06/18
ملی معتبر 2. حسن شایانی جمنعمت الهی داود
ارائه یک روش الکتروشیمیایی برای اندازه گیری فعالیت آنتی اکسیدانی
Development of an electrochemical method for the determination of antioxidant activity
Iranian seminar of Analytical Chemistry دانشگاه صنعتی, اصفهان, 2014-02-25 - 2014-02-27
ملی معتبر 1. حسن شایانی جمنعمت الهی داود
مطالعه الکتروشیمیایی جذب 4و 4 بی فنل بر روی الکترود کربن شیشه ای
Electrochemical study of the adsorption of 4, 4' biphenol onto a glassy carbon electrode
Iranian seminar of Analytical Chemistry دانشگاه صنعتی اصفهان, اصفهان, 2014-02-25 - 2014-02-27

 

 

Copyright © 2024, University of Zanjan, Zanjan, Iran
master[at]znu.ac.ir