Home :: Academic Members :: News

view:23625   Last Update: 2015-1-26

Azim Shirdeli

Publications in Journals

  نشریه علمی
لیست وزارتین
13.  عظیم شیردلیذبیح اله خانی تملیهپریسا فخیمیسکینه خانی تملیهرسول میرعباسی نجف آبادی
Evaluation of climate change and its effects on tomato yield in Abhar Plain
ارزیابی تغییر اقلیم و اثرات آن بر عملکرد گوجه فرنگی در دشت ابهر
مدل سازی و مدیریت آب و خاک شماره ۱ (1401/01/10صفحات ۶۴-۷۵ 
  علمی-پژوهشی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
12.  عظیم شیردلیذبیح اله خانی تملیهرسول میرعباسی نجف آبادیصیادیان برخوردار یونس
Prioritization of indicators for evaluating the general policies of the government system in the water sector
بررسی اولویت بندی شاخص های ارزیابی سیاست های کلی نظام در بخش آب
سیاست های راهبردی و کلان شماره 4 (1400/10/01صفحات ۶۸۶-۷۱۱ 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
11.  حسنا شفاییعطا امینیعظیم شیردلی
Assessing Submerged Vegetation Roughness in Streambed under Clear Water Condition using Physical Modeling
ارزیابی زبری گیاه غرقاب شده در بستر جریان تحت شرایط آب زلال با استفاده از مدلسازی فیزیکی
Water Resources Issue 3 (2019-03-01PP. 377-383 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
10.  عظیم شیردلیفرصت لطفیذبیح اله خانی تملیهپریسا فخیمیمصطفی صالحی
The Effect of Climate Change on Sorghum's Yield in Abhar Plain
بررسی اثر تغییر اقلیمبرعملکردذرت علوفه ای در دشت ابهر
محیط زیست و مهندسی آب شماره 4 (1397/10/11صفحات 343-356 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
9.  حسن اوجاقلوزینب بیگدلیعظیم شیردلی
Assessment of wind velocity effect on technical performance of semiportable sprinkling irrigation systems in Zanjan province
بررسی اثر سرعت باد بر عملکرد فنی سامانههای آبیاری بارانی کلاسیک ثابت با آبپاش متحرک در استان زنجان
مهندسی آبیاری و آب ایران== شماره 28 (1396/04/08صفحات 97-107 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
8.  نادرقلی ابراهیمیعظیم شیردلیابراهیم جوان نیک خواه سنگجوییسید مجید حسینی
the effect of vegetation in waterways on hydrolic flow and form the substrate
تاثیر پوشش گیاهی بستر آبراهه بر هیدورلیک جریان و فرم بستر
مهندسی و مدیریت آبخیز شماره 2 (1395/05/01صفحات 182-192 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
7.  مهرداد تقیانعظیم شیردلی
Maximizing the hydropower generation in multi-objective reservoir system (The 6 dams system of Karun)
بیشینه سازی تولید انرژی برقابی در سیستم مخازن چند منظوره (سیستم 6 سدی کارون بزرگ)
پژوهش های حفاظت آب و خاک - دانشگاه گرگان شماره 3 (1395/05/01صفحات 303-316 
  علمی-پژوهشی
معتبر
6.  عظیم شیردلیابوالفضل توسلی
Predicting Yield and Water Use Efficiency in Saffron Using Models of Artificial Neural Network Based on Climate Factors and Water
پیش بینی عملکرد و کارآیی مصرف آب زعفران با استفاده از مدل های شبکه عصبی مصنوعی بر مبنای فاکتورهای اقلیمی و آب
زراعت و فناوری زعفران- دانشگاه تربت حیدریه با همکاری انجمن گیاهی دارویی ایران شماره دوره 3 شماره 2 (1394/04/10صفحات 121-131 

5.  عظيم شيردلي
Evaluation of the water resources sustainability in Iran and Ghareghoom watershed by international indexes in 1404 vision
ارزیابی پایداری منابع آب ایران و حوزه قره قوم توسط شاخصهای بین المللی تا افق1404
دو فصلنامه مدیریت آب در مناطق خشک شماره جلد 1، شماره 1 (1393/08/16صفحات 47-54 
  سایر
با هیات تحریریه
4.  عظیم شیردلیسمیه دستوار
an optimization teqnique for cropping pattern and land consolidatoin: a case study for irrigation network
تکنیک های بهینه سازی برای الگوی کشت و یکپارچه سازی زمین
Mamagement Science Letters Issue 4 (2014-08-07PP. 2087-2092 
  علمی-پژوهشی
معتبر
3.  عظيم شيردلي
Environmental Assessment of Bioengineering Techniques for River Banks and Slope Stabilization
بررسیهای زیست مهندسی در تثبیت سواحل رودخانه ها و شیبها
علوم و مهندسی آبخیزداری ایران- انجمن آبخیزداری ایران شماره سال هفتم شماره 23 (1392/11/11صفحات 52-63 
  علمی-پژوهشی
معتبر
2.  عظیم شیردلیعلیرضا طهماسبی
The Effect Of Salinity Of Irrigation Water and Application of Nitrogen on Resistance ,Yield and Water Use Efficiency of Pomegranate
تاثیر توام شوری آب آبیاری و نیتروژن بر مقاومت ، عملکرد و کارایی مصرف آب (WUE)انار
علوم و مهندسی آبیاری(مجله علمی کشاورزی سابق) دانشگاه شهید چمران اهواز شماره جلد 36 شماره 1 (1392/01/30صفحات 33-44 
  سایر
با هیات تحریریه
1.  عظيم شيردلي
Probable maximum precipitation 24 hours estimation: A case study of Zanjan province of Iran
حداکثر میزان بارندگی تخمین زده شده 24 ساعته
Mamagement Science Letters Issue  دوره 15 , شماره 2  (2012-04-18PP. 2237-2242 


Presentations in Seminars & Conferences


بین‌المللی 27. مسعود اکبریعظیم شیردلیولی اله جعفری
بررسی ضریب دبی سرریز کلیدپیانویی، در حالتهای مختلف کلیدخروجی
Investigation of the Piano Key Weir discharge coefficient, in different forms of the outlet key
سمینار بین المللی مهندسی رودخانه دانشگاه شهید چمران, اهواز, 1397/11/09 - 1397/11/11
بین‌المللی 26. علی دزوارهعظیم شیردلیاحتشامی مجید
ارزیابی و شبیه سازی آلودگی بالقوه ری آب زیرزمینی به استفاده از علفکش ها
Assessment and Simulation of Rey Groundwater Pollution Potential to Pesticides Usage (Simulation of Rey Groundwater Pollution Potential to Pesticides)
کنگره بین المللی عمران، معماری و توسعه شهری ICSAU  دبیرخانه دائمی کنفرانس, تهران, 1395/10/07 - 1395/10/09
بین‌المللی 25. عظیم شیردلینادرقلی ابراهیمیابراهیم جوان نیک خواه سنگجویی
بررسی آزمایشگاهی تغییرات بستر آبراهه و تخمین عمق آبشستگی بستر در شرایط پوشش گیاهی
Laboratory evaluation of changes on waterways's bed and estimation of scour bed with vegetation
سمینار بین المللی مهندسی رودخانه دانشگاه شهید چمران اهواز, اهواز, 1394/10/29 - 1394/11/01
ملی معتبر 24. محمد مسعودیعظیم شیردلیپریسا فخیمی
ﺑﺮرﺳﯽ روﻧﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮات بارندگی ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ، فصلی و سالانه استان همدان
Review of significant changes monthly, seasonal and yearly province
همایش ملی آبیاری و کاهش تبخیر دانشگاه شهید باهنر کرمان, کرمان, 1394/06/03 - 1394/06/05
ملی معتبر 23. محمد مسعودیعظیم شیردلیپریسا فخیمی
ﺑﺮرﺳﯽ روﻧﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮات بارندگی ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ، فصلی و سالانه استان همدان
The trend of monthly , quarterly and annual Hamedan Province precipitation changes
همایش ملی آبیاری و کاهش تبخیر دانشگاه شهید باهنر کرمان, کرمان, 1394/06/03 - 1394/06/05
ملی معتبر 22. علی شجاعیعظیم شیردلی
بهینه سازی شبکه آبیاری قطره ای با نرم افزار Water Gems مبتنی بر الگوریتم ژنتیک
Water Gems drip irrigation network optimization software based on genetic algorithm
کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم دانشگاه محقق اردبیلی, اردبیل, 1394/05/28 - 1394/05/29
ملی معتبر 21. علی شجاعیعظیم شیردلی
بهینه سازی شبکه آبیاری قطره ای با نرم افزار water gems مبتنی بر الگوریت ژنتیک
Drip irrigation network optimization with water gems software based on genetic algorithm
کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم دانشگاه محقق اردبیلی, اردبیل, 1394/05/28 - 1394/05/29
ملی معتبر 20. پریسا فخیمیعظیم شیردلیمهدی ایمانی
ﺑﺮرﺳﯽ روﻧﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮات بارندگی ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ، فصلی و سالانه استان زنجان
Study significant changes monthly, seasonal and yearly Zanjan
- دانشگاه فردوسی مشهد, مشهد, 2015-05-13 - 2015-05-14
ملی معتبر 19. پریسا فخیمیعظیم شیردلیمحمد مسعودی
ﺑﺮرﺳﯽ روﻧﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮات بارندگی ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ، فصلی و سالانه استان زنجان
The trend of monthly quarterly and annual Zanjan Province precipitation changes
- دانشگاه فردوسی مشهد, مشهد, 2015-05-13 - 2015-05-14
ملی معتبر 18. عظیم شیردلیسمیه نصیری
پهنه بندی و تحلیل کیفیت آب رودخانه زنجانرود با استفاده از شاخص بنیاد ملی بهداشت کیفیت آب
Zoning and water quality analysis Zanjanrood river water quality by using National Health Foundation
= دانشگاه جامع علمی کاربردی, تهران, 2015-03-12 - 2015-03-12
ملی معتبر 17. عظیم شیردلیسمیه نصیری
پهنه بندی و تحلیل کیفیت آب رودخانه زنجانرودبا استفاده از شاخص بنیاد ملی بهداشت کیفیت آب
Zoning and water quality analysis Zanjanroud river water quality by using National Health Foundation
= دانشگاه جامع علمی کاربردی مرکز تاکستان- موسسه همایش آفرینان علوم , تهران, 2014-12-22 - 2014-12-22
ملی معتبر 16. مائده اسکوهیعظیم شیردلی
بررسی انتخاب بهترین مکان آبگیری در آبگیرهای جانبی به منظور کنترل رسوب ورودی
Choose the best place the watering in the lateral in order to control sediment input
-- کانون ملی انجمنهای صنفی مهندسان معمار ایران و تحت حمایت سیویلیکا, تبریز, 2014-05-21 - 2014-05-21
بین‌المللی 15. هوشنگ حسونی زادهمرضیه فضل علی زادهفرهاد نکوییعظیم شیردلی
پیشبینی غلظت رسوب در رودخانه کرخه با استفاده از نرم افزار شبکه عصبی
Karkheh river sediment concentration prediction using neural network software
سمینار بین المللی مهندسی رودخانه دانشگاه شهید چمران اهواز, اهواز, 1391/11/03 - 1391/11/05
ملی معتبر 14. علیرضا طهماسبیعظیم شیردلیاحمد گلچین
تاثیر شوری آب آبیاری و نیتروژن بر مقاومت، عملکرد و کارایی مصرف آب(WUE) در انار
The effects of salinity of irrigation water and application of nitrogen on yield and water use efficiency of pomegranate
همایش ملی انار مرکز تحقیقات انار فردوس, فردوس, 1390/07/13 - 1390/07/14
ملی معتبر 13. علیرضا طهماسبیعظیم شیردلیاحمد گلچین
تاثیر شوری آب آبیاری و نیتروژن بر عملکرد انار و کارایی مصرف آب(WUE )
-
کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی دانشگاه زنجان, زنجان, 1390/06/19 - 1390/06/21
ملی معتبر 12. عظیم شیردلیوحید ندرخانلوجلال سپهری
برآورد آماری حداکثر بارش محتمل 24 ساعته به روش هر شفیلد(مطالعه موردی در استان زنجان)
-
همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی دانشگاه شهید چمران, اهواز, 1389/12/10 - 1389/12/12
ملی معتبر 11. عظیم شیردلیحسینعلی حسنیهامصطفی یوسفیان
تاثیر رژیم کم آبیاری بر بهره وری مصرف آب در برنج
Deficit irrigation effects on water use efficiency in rice
همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی دانشگاه شهید چمران اهواز, اهواز, 1389/12/10 - 1389/12/12
ملی معتبر 10. عظیم شیردلیوحید ندرخانلوجلال سپهری
برآورد آماری حداکثر بارش محتمل 24 ساعته به روش هرشفیلد مطالعه موردی در استان زنجان
Statistical estimates of PMP 24 Hrshfyld case study method in Zanjan
همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی دانشگاه شهید چمران, اهواز, 1389/12/10 - 1389/12/12
ملی معتبر 9. مصطفی یوسفیانیاسر محمدی نشلیعظیم شیردلیحسینعلی حسنیهابابک بهشتی
بررسی برخی خواص مکانیکی دانه برنج در سطوح مختلف آبیاری
Evalution of mechanical properties of rice grains at different levels of irrigation
همایش ملی برنج مرکز همایش های دانشگاه علوم پزشکی ساری, ساری, 1389/12/09 - 1389/12/10
ملی معتبر 8. عظیم شیردلیحسینعلی حسنیهامصطفی یوسفیان
مطالعه بهره وری مصرف آب در کشت نشایی برنج
Efficiency of water use in rice cultivation
همایش ملی برنج مرکز همایش های دانشگاه علوم پزشکی ساری, ساری, 1389/12/09 - 1389/12/10
بین‌المللی 7. حسینعلی حسنیهاعظیم شیردلیمصطفی یوسفیان
تعیین مدلهای عملکرد زراعت گندم دیم در رابطه با پارامترهای اقلیمی در شهرستان آمل
-
کنفرانس بین المللی مدلسازی گیاه. آب و خاک مرکز بین المللی علوم وتکنولوژی پیشرفته و علوم محیطی , کرمان, 1389/08/23 - 1389/08/24
بین‌المللی 6. حسینعلی حسنیهاعظیم شیردلیمصطفی یوسفیان
تعیین مدل های عملکرد زراعت گندم دیم در رابطه با پارامترهای اقلیمی در شهرستان آمل
Determining the performance of dryland wheat farming in relation to climatic parameters in the city of Amol
کنفرانس بین المللی مدلسازی گیاه. آب و خاک دانشگاه شهید باهنر کرمان - مرکز ‌بین‌المللی علوم و تکنولوژی پیشرفته و علوم محیطی, کرمان, 1389/08/23 - 1389/08/24
ملی معتبر 5. کریم خداییسیدعلی موسویعظیم شیردلی
بررسی پتانسیل سیلاب حوضه های مشرف به شهر زنجان
Potential flood area overlooking the city zanjan
کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی منابع آب ایران دانشگاه صنعتی کرمانشاه, کرمانشاه, 1389/02/21 - 1389/02/24
ملی معتبر 4. عظیم شیردلیابوالفضل حنیفه لو
ارزیابی سیستمهای آبیاری بارانی در منطقه زنجان
-
national Seminar on کرمان, 2008-02-05 - 2008-02-07
بین‌المللی 3. مصطفی صالحیناصر رستم افشارعظیم شیردلی
آنالیز منطقه ای سیلاب به روش همبستگی چند گانه (MRM) با استفاده از نرم افزار SPSS (مطالعه موردی: منطقه جنوب حوضه آبریز دریاچه ارومیه)
Regional flood frequency analysis, multiple regression method (MRM) using the software SPSS (Case Study Area South basin of Lake Urmia)
سمینار بین المللی مهندسی رودخانه دانشگاه شهید چمران اهواز, اهواز, 1385/12/24 - 1385/12/26
بین‌المللی 2. عظیم شیردلیمحمود شفاعی بجستانهادی سیاسر
بررسی اثرات مقاومت ریشۀگونه های گزوگز شاهی در تثبیت بیولوژیکی
Effects of resistance gaz and gaz shahi in biological fixation
سمینار بین المللی مهندسی رودخانه دانشگاه شهید چمران اهواز, اهواز, 1385/11/24 - 1385/11/26
ملی معتبر 1. عظیم شیردلیمحمود شفاعی بجستان
مقدار ضریب دبی در روزنه های مستطیلی شرایط مستغرق و آزاد
Rectangular orifice discharge coefficient in submerged condition and free
همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی دانشگاه شهیدچمران اهواز, اهواز, 1385/02/12 - 1385/02/14

 

 

Copyright © 2024, University of Zanjan, Zanjan, Iran
master[at]znu.ac.ir