خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:23624   بروزرسانی: 06-11-1393

Azim Shirdeli
عظيم شيردلي
دانشیار

پست الکترونيکی
azimshirdeli@yahoo.com      shirdeli.azim@gmail.com
آدرس اینترنتی
 http://www.znu.ac.ir/members/shirdeli-azim

تلفن
02144984478   024333338697   +98 (0) 24 3305 4470

فکس
024333338697   +98 (0) 24 3228 33364294

آدرس 
زنجان -دانشگاه زنجان گروه مهندسی آب