Home :: Academic Members :: News

view:42156   Last Update: 2023-11-24

Mohammad Reza YAFTIAN

Publications in Journals

  علمی-پژوهشی
Scopus
142.  سارا حدادیانلیلا دولتیاریبهمن فرجمندمحمدرضا یافتیان
Methylene blue elimination from contaminated water solutions using a polyvinyl chloride based polymer inclusion membrane containing bis(2- ethylhexyl)phosphoric Acid
حذف متیلن بلو از محلول های آبی آلوده با بکارگیری یک غشاء پلیمری درون گیر بر پایه پلی وینیل کلراید حاوی 2-اتیل هگزیل فسفریک اسید
Chemical Review and Letters Issue 7 (2024-05-26PP. 311-324 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
141.  سلیمه گوهری کهنه شهریمحمود توکورمحمدرضا یافتیانحاتم آق بلوت
Sulfur-infused multi-layer graphene elevating aqueous lithium sulfur battery lifespa
گرافن چندلایه حاوی گوگرد که طول عمر باتری لیتیوم گوگرد آبی را افزایش می دهد
DIAMOND AND RELATED MATERIALS Issue 2024 (2024-05-26PP. 1-29 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
140.  داود کاظمیمحمدرضا یافتیان
PVDF‑HFP‑based polymer inclusion membrane functionalized with D2EHPA for the selective extraction of bismuth(III) from sulfate media
غشا پلیمری درون‌گیر بر پایه PVDF-HFP عامل‌دار شده با D2HPA برای استخراج بیسوت (III) از محیط‌های سولفاتی
Scientific Reports Issue 14 (2024-05-22PP. 1-13 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
139.  جمال الدین رجبی ارهانیلیلا دولتیاریمحمدرضا یافتیان
Comparison of the electrospun nanofiber discs and polymer inclusion membranes composed of PVC/Aliquat® 336 for the extraction of Bi(III) from zinc ingots
مقایسه دیسک‌های نانوفیبرهای الکتروریسی شده با غشاهای پلیمری درون‌گیر متشکل از پی وی سی/الیکات 336 برای استخراج بیسموت از لجن‌های روی
Journal of Environmental Chemical Engineering شماره 12 (1403/02/06صفحات 1-11 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
138.  سلیمه گوهری کهنه شهریمحمود توکورمحمدرضا یافتیانحسن شایانی جمحاتم آق بلوتسویزی محمد رضا
Advancements in the long-term performance of aqueous lithium-sulfur batteries
پیشرفت های کارآیی بلند-مدت باتری های لیتیم-سولفور آبی
DIAMOND AND RELATED MATERIALS Issue 141 (2024-01-01PP. 1-10 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
137.  زینب دربان ساروخلیلبهمن فرجمندمحمدرضا یافتیانپروانه نخستین پناهیحامد بهرامی
Arduino-Based Paired Emitter-Detector Diode Photometer for the Sensitive Determination of Cobalt following Thin Film Microextraction Using a Polymer Inclusion Membrane
فتومتر با آشکار ساز جفت شده دیو نشری آردوینو تعیین حساس کبالت به دنبال میکرواستخراج لایه نازک با استفاده از غشای گنجاندن پلیمری
ANALYTICAL LETTERS Issue 2023 (2023-12-25PP. 1-15 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
136.  سلیمه گوهری کهنه شهریمحمدرضا یافتیانمحمود توکورسویزی محمد رضاAbdulkadir Kızılaslanحسن شایانی جمحاتم آق بلوتسویزی محمد رضا
Parametric optimization of sulfur@graphene composites for aqueous and solid-state rechargeable lithium-sulfur batteries
بهینه سازی پارامتری کامپوزیت های گوگرد@گرافن برای باتری های لیتیوم-گوگرد قابل شارژ آبی و حالت جامد
DIAMOND AND RELATED MATERIALS Issue 139 (2023-11-15PP. 110267-1-110267-10 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
135.  زهرا رئیسیبهمن فرجمندپروانه نخستین پناهیمحمدرضا یافتیان
Gold recovery from electronic wastes using a solvent extraction/selective back-extraction strategy
بازیابی طلا از پسماندهای الکترونیکی با استفاده از یک استراتژی استخراج حلالی/استخراج برگشتی انتخابی
SEPARATION SCIENCE AND TECHNOLOGY Issue 2023 (2023-09-26PP. 1-10 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
134.  مریم افشارلیلا دولتیاریپیام سهیلی ازادمیرسعید سیددراجیمحمدرضا یافتیان
Unmodified and rGO-modified Zn/Al layered double hydroxides; nanoadsorbents employed for the solid phase extraction/HPLC determination of naproxen
هیدروکسیدهای دوتایی لایه‌ ای اصلاح نشده و اصلاح شده با rGO؛ نانوجاذبهای بکارگرفته شده برای استخراج فاز جام/اندازه گیری با HPLC ناپروکسن
JOURNAL OF DISPERSION SCIENCE AND TECHNOLOGY Issue 1 (2023-08-20PP. 1-11 
  نشریه علمی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
133.  لیلا دولتیاریپریناز غروی خیاویمحمدرضا یافتیان
Development of a Dispersive Liquid-Liquid Microextraction for the Spectrophotometric Determination of Penicillin G in Milk and Biological Samples
توسعه یک روش ریز استخراج مایع-مایع پخشی برای اندازه گیری اسپکتروفتومتری پنیسیلین جی در شیر و نمونه های بیولوژیک
Journal of Human Environment and Health Promotion Issue 9 (2023-06-18PP. 12-19 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
132.  سالار بهرامیلیلا دولتیاریمحمدرضا یافتیان
Polymer inclusion membranes composed of poly(vinylidene fluoride‑co‑hexafluoropropylene) and trihexyltetradecylphosphonium chloride, or trioctylmethylammonium chloride: kinetics and isotherms of Cr(VI) removal
غشاهای پلیمری رونگیر متشکل از پلی وینیلیدین فلوراید -کو-هگزافلوئوروپروپیلین و تری هگزیل تترادسیل فسفونیم کلراید یا تری اکتیل متیل آمونیم کلراید: سینتیک و ایزوترم حذف کروم (VI)
IRANIAN POLYMER JOURNAL Issue 2023 (2023-05-19PP. 1-13 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
131.  فاطمه نجفیبهمن فرجمندپروانه نخستین پناهیحمید رضا شرفیمحمدرضا یافتیان
A Solvent Extraction Design for the Selective Separation of Cadmium, Nickel, and Cobalt from Spent Rechargeable Ni-Cd Batteries
یک طراحی استخراج حلالی برای جداسازی انتخابی کادمیم، نیکل و کبالت از باتری‌های نیکل-کادمیمی قابل شارژ
IRANIAN JOURNAL OF CHEMISTRY & CHEMICAL ENGINEERING-INTERNATIONAL ENGLISH EDITION Issue 41 (2023-01-31PP. 3020-3031 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
130.  سمیه رسولی گرمارودیعبدالرضا نیلچیمحمدرضا یافتیانجواد رفیعی
Optimization and modeling of preconcentration of lead in rice samples by organic gas steam–liquid extraction
بهینه سازی و مدل سازی پیش تغلیظ سرب در نمونه های برنج به وسیله استخراج بخار گاز آلی - مایع
International Journal of Environmental Science and Technology Issue 2023 (2023-01-10PP. 1-10 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
129.  زهرا عباسیلیلا دولتیاریپیام سهیلی ازادمیرسعید سیددراجیمحمدرضا یافتیان
SOLID PHASE EXTRACTION OF DIAZINON USING SDBS MODIFIED Mg/Al LAYERED DOUBLE HYDROXIDE
استخراج فاز جامد دیازینون با استفاده از هیدروکسید لایه‌ای دوگانه منیزیم/آلومینیم اصلاح شده با SDBS
Environmental Engineering and Management Journal Issue 21 (2022-11-22PP. 1351-1361 
  نشریه علمی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
128.  سمیه رسولی گرمارودیعبدالرضا نیلچیمحمدرضا یافتیانجواد رفیعی
Extraction and Determination of Trace Amounts of Lead in Aqueous Solutions by Organic Gas Steam Liquid Extraction (OGS-LE)
استخراج و اندازه گیری مقادیر کم سرب از محلول های آبی با استفاده از روش استخراج بخارگاز آلی- مایع
نشریه مهندسی شیمی ایران- انجمن شیمی ایران شماره 122 (1401/07/17صفحات 78-87 
  نشریه علمی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
127.  سمیه رسولی گرمارودیعبدالرضا نیلچیمحمدرضا یافتیانجواد رفیعی
Extraction and determination of trace amounts of cadmium in aqueous solutions using organic gas steam liquid extraction method
استخراج و اندازه گیری مقادیر کم کادمیم در محلول های آبی با استفاده از روش استخراج بخار گاز آلی-مایع
مجله علوم و فنون هسته ای شماره 102 (1401/07/03صفحات 118-124 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
126.  سلیمه گوهری کهنه شهریمحمدرضا یافتیانسویزی محمد رضامحمود توکورحسن شایانی جمحمید رضا شرفی
A parametric study on encapsulation of elemental sulfur inside CNTs by sonically assisted capillary method: Cathodic material for rechargeable Li–S batteries
مطالعه پارامتری کپسوله کردن گوگرد عنصری درون نانو لوله‌های کربنی به روش مویرگی به کمک امواج صوتی؛ مواد کاتدی قابل شارژ باتری‌های لیتیم-سولفور
MICROPOROUS AND MESOPOROUS MATERIALS Issue 340 (2022-07-15PP. 1-12 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
125.  سمیرا محمدشریف خانی خمسهمحمدرضا یافتیانمجید حاج حسینیاحسان ذوالفنونسعید کاکایی
Application of organic gas steam-liquid extraction system for extraction and separation of uranium from water samples as a new efficient method
کاربرد سیستم استخراج مایع-بخار گاز آلی برای استخراج و جداسازی یورانیم از نمونه های آبی به عنوان روش کارای جدید
RADIOCHIMICA ACTA Issue 2022 (2022-05-27PP. 1-8 
  نشریه علمی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
124.  سما حیات خواهبهمن فرجمندمحمدرضا یافتیان
Application of homogenizer assisted dispersive liquid-phase microextraction in combination with ion mobility spectrometry for the determination of mefenamic acid in different samples
کاربرد روش استخراج ریز فاز مایع پخشی به کمک همگن ساز در ترکیب با طیف سنجی تحرک یونی برای اندازه گیری مفنامیک اسید در نمونه های متفاوت
پژوهش های کاربردی در شیمی (Jarc) شماره 3 (1401/03/03صفحات 112-123 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
123.  سمیرا محمدشریف خانی خمسهمحمدرضا یافتیانمجید حاج حسینیاحسان ذوالفنون
Introducing Organic Gas Steam-Liquid Extraction as a New Preconcentration Method for Benzene, Toluene, Ethylbenzene and Xylene Determination in Water Samples by Gas Chromatography-Flame Ionization Detection
معرفی استخراج بخار فاز آلی-مایع به عنوان روش پیش تغلیظ جدید بنرن، تولوئن، اتیل بنزن و زایلن در نمونه های آبی توسط روماتوگرافی گازی با آشکارسازی شعله یونیزه کننده
JOURNAL OF ANALYTICAL CHEMISTRY Issue 77 (2022-04-26PP. 505-512 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
122.  سالار بهرامیلیلا دولتیاریحسن شایانی جممحمدرضا یافتیان
Membrane extraction of V(V) by an oleic acid plasticized poly(vinyl chloride)/Aliquat® 336 polymer inclusion membrane
استخراج غشایی وانادیم با استفاده از غشاء پلیمری درون گیر پلی وینیل کلراید/الیگات 336 با نرم کننده اولئیک اسید
JOURNAL OF APPLIED POLYMER SCIENCE Issue 2022 (2022-04-21PP. 1-12 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
121.  داود کاظمیمحمدرضا یافتیان
Selective transport-recovery of bismuth(III) by a polymer inclusion membrane containing polyvinyl chloride base polymer and bis (2-ethylhexyl)phosphoric acid
انتقال-بازیابی انتخابی بیسموت(III)توسط غشا پلیمری درون‌گیر حاوی پلیمر پایه پلی وینیل کلراید و بیس(2-اتیل هگزیل) فسفریک اسید
SEPARATION AND PURIFICATION TECHNOLOGY Issue 2022 (2022-03-15PP. 1-9 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
120.  شیوا ولایتی هروانیفریبا سعادتی حسن شایانی جماحمد شکاریروح ا... ولی پورمحمدرضا یافتیان
Fabrication and evaluation of a molecularly imprinted polymer electrochemical nanosensor for the sensitive monitoring of phenobarbital in biological samples
ساخت و ارزیابی یک نانوحسگر الکتروشیمیایی پلیمر قالب مولکولی برای پایش حسای فنوباربیتال در نمونه های بیولوژیکی
MICROCHEMICAL JOURNAL Issue 174 (2022-03-15PP. 1-8 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
119.  ارزو نجفیبهمن فرجمندحمید رضا شرفیمحمدرضا یافتیان
A fast and sensitive detection of low-level chloramphenicol in food samples using the IMS/homogenizer assisted DLPME combination
تشخیص سریع و حساس مقادیر کم کلرآمفنیکل در نمونه‌های غذایی با استفاده از ترکیب اسپکترومتری تحرک یونی با ریزاستخراج پخشی فاز مایع
JOURNAL OF FOOD COMPOSITION AND ANALYSIS Issue 105 (2022-01-15PP. 1-7 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
118.  سالار بهرامیلیلا دولتیاریحسن شایانی جممحمدرضا یافتیانSpas D. Kolev
On the Potential of a Poly(vinylidenefluoride-cohexafluoropropylene) Polymer Inclusion Membrane Containing Aliquat® 336 and Dibutyl Phthalate for V(V) Extraction from Sulfate Solutions
توانایی غشا پلیمری درون‌گیر پلی(وینیلیدن فلوئراید)-کو-هگزافلوئوروپروپیلن) حاوی الیکات 336 و دی‌بوتیل‌فتالات برای استخراج وانادیم() از محلول‌های سولفاتی
Membranes شماره 2022 (1400/10/24صفحات 1-19 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
117.  سلیمه گوهری کهنه شهریVaclav Knapمحمدرضا یافتیان
Investigation on Cycling and Calendar Aging Processes of 3.4 Ah Lithium-Sulfur Pouch Cells
بررسی فرآیندهای چرخه ای و دوره عمر باتریهای جیبی 3.4 آمپر ساعت لیتیم-سولفور
Sustainability Issue 13 (2021-08-25PP. 1-14 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
116.  نرگس قادریلیلا دولتیاریداود کاظمیحمید رضا شرفیحسن شایانی جممحمدرضا یافتیان
Application of a polymer inclusion membrane made of cellulose triacetate base polymer and trioctylamine for the selective extraction of bismuth(III) from chloride solutions
کاربرد غشاء پلیمری درون‌گیر ساخته شده از پلیمر پایه سلولز تری استات و تری اکتیل آمین برای استخراج انتخابی بیسموت(III) از محلول‌های کلریدی
JOURNAL OF APPLIED POLYMER SCIENCE Issue 2021 (2021-08-20PP. 1-13 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
115.  داود کاظمیمحمدرضا یافتیانSpas D. Kolev
Selective extraction of Bi(III) from sulfate solutions by a poly(vinyl chloride) based polymer inclusion membrane incorporating bis(2-ethylhexyl)phosphoric acid as the extractant
استخراج انتخابی بیسموت(III) از محلول‌های سولفاتی توسط یک غشا پلیمری درون‌گیر بر پایه پلی‌وینیل کلراید حاوی استخراج‌کننده بیس(2-اتیل‌هگزیل) فسفریک اسید
REACTIVE & FUNCTIONAL POLYMERS Issue 2021 (2021-07-15PP. 1-11 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
114.  عبدالحمید هاتفی مهرجاردیصغری رفیعی بلداجیمحمدرضا یافتیانحسن شایانی جم
Anion-Doped Overoxidized Polypyrrole/Multiwalled Carbon Nanotubes Modified Glassy Carbon Electrode as a New Electrochemical Sensing Platform For Buprenorphine Opioid Drug
حسگر جدید بر پایه الکترود کربن شیشه ای اصلاح شده با پلی پیرول فوق اکسید شده دوپه شده با آنیون و نانولوله های کربنی چند دیواره برای اندازه گیری داروی مخدر بوپرونورفین
Iranian Journal Of Analytical Chemistry شماره 56-64 (1400/04/01صفحات 1-10 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
113.  رویا طاهائیحسن شایانی جممحمدرضا یافتیان
Voltammetric determination of trace copper(II), cadmium(II), and lead(II) using a Schiff base modified glassy carbon working electrode
اندازه‌گیری مقادیر کم مس(II)، کادمیم(II)، و سرب(II) با بکارگیری الکترود شیشه‌ای کربن اصلاح شده با یک باز شیف
MONATSHEFTE FUR CHEMIE Issue 2021 (2021-01-17PP. 1-9 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
112.  فاطمه زمانیبهمن فرجمندمحمدرضا یافتیان
Corona discharge ion mobility spectrometry combined by homogenizer assisted dispersive liquid-phase microextraction; A rapid and sensitive method for quantification of nortriptyline
ادغام اسپکترومتری تحرک یونس تخلیه کرونا با میکرواستخراج فاز مایع پخشی با کمک همگن کننده: روشی سریع و حساس برای اندازه گیری نورتریپتولین
MICROCHEMICAL JOURNAL Issue 159 (2020-09-24PP. 1-7 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
111.  سیامک هاشمی پورمحمدرضا یافتیانحمیده کلهرمنوچهر قنبری
A study on the discrimination of xylene isomers vapors by quartz crystal microbalance sensors
مطالعه تمایز بین بخار ایزومرهای زایلن با استفاده از حسگر ریزترازوی بلور کوارتز
Journal of the Iranian Chemical Society Issue 2020 (2020-09-23PP. 1-15 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
110.  محمدرضا یافتیانالهام حاجی لولیلا دولتیاری
Selective Emulsion Liquid Membrane Extraction of Cu(II) Mediated by a Schiff Base Ligand
استخراج انتخابی مس(II) با استفاده از غشا مایع امولسیونی حاوی یک لیگاند باز سیف
IRANIAN JOURNAL OF CHEMISTRY & CHEMICAL ENGINEERING-INTERNATIONAL ENGLISH EDITION Issue 2020 (2020-09-13PP. 1-22 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
109.  صغری رفیعی بلداجیمحمدرضا یافتیانعبدالحمید هاتفی مهرجاردیحسن شایانی جم
Graphitic carbon nitride-graphene nanoplates; Application in the sensitive electrochemical detection of noscapine
نانوصفحات کربن نیترید گرافیتی-گرافن: کاربرد در آشکارسازی حساس الکتروشیمیایی نوزکاپین
SYNTHETIC METALS Issue 2020 (2020-07-10PP. 1-9 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
108.  پیام سهیلی ازادمحمدرضا یافتیانمیرسعید سیددراجی
Zn/Al‑layered double hydroxide–graphene oxide nanocomposite use in the solid‑phase extraction–preconcentration and HPLC determination of diclofenac
بکارگیری نانوکامپوزیت هیدروکسید دوگانه لایه ای روی-آلومینیم/گرافن اکسید برای استخراج فاز جامد - پیش تغلیظ دیکلوفناک و اندازه گیری آن با کروماتوگرافی مایع با کارآیی بالا
CHEMICAL PAPERS شماره 2020 (1399/04/05صفحات 1-14 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
107.  سالار بهرامیمحمدرضا یافتیانپوریا نجواکلیلا دولتیاریحسن شایانی جمSpas D. Kolev
PVDF-HFP based polymer inclusion membranes containing Cyphos® IL 101 and Aliquat® 336 for the removal of Cr(VI) from sulfate solutions
غشاهای پلیمری درون گیر بر پایه PDVDF-HFP حاوی سایفوس 101 و الیکات 336 برای حذف کروم(VI) از محلول های سولفاتی
SEPARATION AND PURIFICATION TECHNOLOGY Issue 2020 (2020-06-15PP. 1-11 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
106.  اسماعیل محسنیمحمدرضا یافتیانحسن شایانی جمعباسعلی زمانیفریده پیری
Molecularly imprinted poly(4,4′‑methylenedianiline) for selective electrochemical detection of dibenzothiophene
پلیمر قالب مولکولی پلی(4و4-متیلن دی آنیلین) برای شناسایی الکتروشیمیایی دی بنزوتیوفن
IRANIAN POLYMER JOURNAL Issue 29 (2020-03-14PP. 403-409 
  علمی-پژوهشی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
105. محمدرضا یافتیانعباسعلی زمانی
The Role of Polyethylene Glycols Dissolved in Aqueous Phase on the Extraction-Separation of Zn(II) and Pb(II) by Bis(2-ethylhexyl)phosphoric Acid
نقش پلی اتیلن گلیکول های محلول در فاز آبی بر استخراج-جداسازی روی و سربتوسط بیس(2-اتیل هگزیل)فسفریک اسید
Analytical and Bioanalytical Chemistry Research Issue 7 (2020-02-12PP. 331-344 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
104.  ابوذر سهرابیمحمدرضا یافتیانلیلا دولتیاریمیرسعید سیددراجیپیام سهیلی ازاد
Application of Mg–Al and Zn–Al layered double hydroxides modified with sodium dodecyl benzene sulfonate as a solid sorbent for removal of diazinon from water samples
کاربرد هیدروکسیدهای لایه دوگانه Mg-Al و Zn-Al اصلاح شده با سدیم دودسیل سولفونات به عنوان جاذب برای حذف دیازینون از آب های آلوده
Journal of the Iranian Chemical Society Issue 17 (2020-02-04PP. 1-17 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
103.  اسماعیل محسنیمحمدرضا یافتیانحسن شایانی جمعباسعلی زمانیفریده پیری
Molecularly imprinted poly (4,4′-methylenedianiline) as electrochemical sensor for determination of 1-benzothiophene
مولوکولار ایمپرنتد پلی(4،4′ متیلن دیانیلین) به عنوان حسگر الکتروشیمیایی برای تعیین 1-بنزوتیوفن
SYNTHETIC METALS Issue 0379-6779 (2020-01-01PP. 1-5 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
102.  تهمینه جوادیبهمن فرجمندمحمدرضا یافتیانعباسعلی زمانی
Homogenizer assisted dispersive liquid-phase microextraction for the extraction-enrichment of phenols from aqueous samples and determination by gas chromatography
میکرواستخراج پخشی از مایع با کمک همگن کننده برای استخراج-غنی سازی فنل ها از نمونه های آبی و اندازه گیری با کروماتوگرافی گازی
JOURNAL OF CHROMATOGRAPHY A Issue XXX (پذیرش شده) (2019-11-27PP. 1-8 
  علمی-پژوهشی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
101.  مهدی امانلوعبدالحسین پری زنگنهمحمدرضا یافتیانعباسعلی زمانی
Measurement of concentration of some heavy metals in drinking water samples in Zanjan Water Supply Network
اندازه‌گیری غلظت برخی فلزهای سنگین در نمونه¬های آب شرب در شبکه آبرسانی شهر زنجان
پژوهش آب ایران- دانشگاه شهرکرد شماره 13 (1398/07/15صفحات 19-26 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
100.  پیام سهیلی ازادمحمدرضا یافتیانمیرسعید سیددراجی
Application of zinc/aluminum layered double hydroxide nanosorbent in a fixed-bed column for SPE-preconcentration followed by HPLC determination of diclofenac in biological and hospital wastewater samples
کاربرد نانوجاذب لایه هیذروکسیدی دوگانه روی/آلومینیم در استخراج فاز جامد ستونی -پیش تغلیظ و اندازهگیری به روش HPLC دیکلوفناک در نمونه های بیولوژیکی و پساب های بیمارستانی
MICROCHEMICAL JOURNAL Issue 148 (2019-05-11PP. 270-276 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
99.  لیلا دولتیاریمهری شاطریمحمدرضا یافتیانصادق رستم نیا
Unmodified SBA-15 adsorbents for the removal and separation of Th(IV) and U(VI) ions: the role of pore channels and surface-active sites
جاذب های اصلاح نشده SBA-15 برای حذف یون های توریم و یورانیل: نقش مکان های فعال در کانال حفره ها و سطح جاذب
SEPARATION SCIENCE AND TECHNOLOGY Issue https://doi.org/10.1080/014963 (2018-12-25PP. 1-16 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
98.  زهره دوستیلیلا دولتیاریمحمدرضا یافتیانصادق رستم نیا
Adsorption of Eu(III), Th(IV), and U(VI) by mesoporous solid materials bearing sulfonic acid and sulfamic acid functionalities
جذب سطحی یوروپیم()، توریم() و یورانیل() توسط مواد جامد مزوحفره ای حامل گروه های عاملی سولفونیک اسیدی و سولفامیک اسیدی
SEPARATION SCIENCE AND TECHNOLOGY Issue https://doi.org/10.1080/014963 (2018-12-03PP. 1-16 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
97.  سیده منیره میرگرامیمحمدرضا یافتیانعبدالحسین پری زنگنهعباسعلی زمانی
The Status of Electronic Waste in Iran
وضعیت امواج الکترونیک در ایران
Journal of Human Environment and Health Promotion Issue 4 (2018-10-24PP. 55-63 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
96.  مریم مصطفویمحمدرضا یافتیانفریده پیریحسن شایانی جم
A new diclofenac molecularly imprinted electrochemical sensor based upon a polyaniline/reduced graphene oxide nano-composite
یک حسگر قالب مولکولی الکتروشیمیایی دیکلوفناک بر پایه نانو-کامپوزیت پلی آنیلین/گرافن اکسید کاهش یافته
BIOSENSORS & BIOELECTRONICS Issue 122 (2018-09-25PP. 160-167 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
95.  مهسا اکبریحسن شایانی جممحمدرضا یافتیانمعصومه پری نژاد
Electrochemical oxidation of acetaminophen in the presence of diclofenac and piroxicam - Synthesis of new derivatives and kinetic investigation of toxic quinone imine/drugs interactions
اکسایش الکتروشیمیایی استامینوفن در حضور دیکلوفناک و پیروکسیکام - سنتز مشتقات جدید و بررسی سینتیکی برهم کنش های دارویی با کویینون ایمین سمی تولید شده
JOURNAL OF ELECTROANALYTICAL CHEMISTRY Issue  1572-6657 (2018-09-09PP. 160-166 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
94.  سمیه پیریفریده پیریمحمدرضا یافتیانعباسعلی زمانی
Imprinted Azorubine electrochemical sensor based upon composition of MnO2 and 1-naphthylamine on graphite nanopowder
حس گر الکتروشیمیایی آزروبین بر پایه ترکیب MnO2 و 1-نفتیل آمین بر روی نانوپودر گرافیت
Journal of the Iranian Chemical Society Issue https://doi.org/10.1007/s13738 (2018-08-26PP. 1-8 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
93.  زینب پورعلیمحمدرضا یافتیانسویزی محمد رضا
Li2S/transition metal carbide composite as cathode material for high performance lithium-sulfur batteries
کامپوزیت Li2S/کاربید فلز واسطه به عنوان ماده کاتدی برای باتری های با کارآیی بالای لیتیم-سولفور
MATERIALS CHEMISTRY AND PHYSICS Issue 217 (2018-06-29PP. 117-124 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
92.  زینب پورعلیسویزی محمد رضامحمدرضا یافتیانزینب امیریسید محسن امامیحسین اسلامی شاهد
Microstructures and Mechanical Behavior of Ti3SiC2/Al2O3-Ni Composites Synthesized by Pulse Discharge Sintering
ساختارهای میکرو و خواص مکانیکی کامپوزیت های TI3SiC2Al2O3Ni سنتز شده به روش تفجوشی تخلیه ضربانی
JOURNAL OF MATERIALS ENGINEERING AND PERFORMANCE Issue https://doi.org/10.1007/s11665 (2018-05-23PP. 1-10 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
91.  یونس خسرویعباسعلی زمانیعبدالحسین پری زنگنهمحمدرضا یافتیان
Distribution of Heavy Metals in Soils Around the Lead and Zinc Production Plant in Zanjan
بررسی پراکنش فلزهای سنگین در خاک‌های اطراف کارخانه سرب و روی زنجان
پژوهش های خاک شماره 4 (1396/12/20صفحات 627-639 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
90.  بهرام حسنیعباسعلی زمانیمهدیه کوره پزان مفتخرمریم مصطفویمحمدرضا یافتیانمعصومه قربانلو
Ionophore Properties of Schiff Base Compounds as Ion Sensing Molecules for Fabricating Cu(II) Ion-Selective Electrodes
خواص یون دوستی ترکیبات باز شیف به عنوان مولکول های حسگر در تهیه الکترودهای یون گزین مس
JOURNAL OF ANALYTICAL CHEMISTRY Issue 73 (2018-03-05PP. 82-90 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
89.  لیلا دولتیاریمحمدرضا یافتیانصادق رستم نیا
Adsorption of Th(IV) and U(VI) on functionalized SBA-15 mesoporous silica materials using fixed bed column method; breakthrough curves prediction and modeling
جذب توریم(IV) و اورانیوم(VI) بر روی مواد سیلیکای مزوپروس SBA-15 عامل دار شده با روش ستون با بستر تثبیت شده: پیش بینی منحنی های رسوخ و مل سازی
SEPARATION SCIENCE AND TECHNOLOGY Issue 53 (2018-03-03PP. 1-14 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
88.  سیامک هاشمی پورمحمدرضا یافتیانحمیده کلهرمنوچهر قنبری
Investigation of bovine serum albumin/tropicamide interaction using a quartz crystal microbalance sensor
بررسی برهم کنش آلبومین سرم گاوی/تروپیکامید با استفاده از یک حس گر ریز ترازوی بلور کوارتز
Journal of the Iranian Chemical Society Issue 15 (2018-03-03PP. 1-8 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
87.  پروین رفیقیمحمدرضا یافتیانبهزاد حقیقی
Magnetic nanofibrous polyaniline nanocomposite for solid‑phase extraction of naproxen from biological samples prior to its spectrofluorimetric determination
بکارگیری نانوکامپوزیت پلی آنیلین نانوفیبرمغناطیسی برای استخراج فاز جامد ناپروکسن از نمونه های بیولوژیکی پیش از اندازه گیری به روش اسپکتروفلوریمتری
Journal of the Iranian Chemical Society Issue 15 (2018-03-03PP. 1-13 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
86.  فریبا سعادتی فریبا قهرمانیحسن شایانی جمفریده پیریمحمدرضا یافتیان
 Synthesis and characterization of nanostructure molecularly imprinted polyaniline/graphene oxide composite as highly selective electrochemical sensor for detection of p-nitrophenol
سنتز و شناساییکامپوزیت پلی انیلین گرافن اکسید حکاکی شده به عنوان نانو حسگر الکتروشیمیایی برای تشخیص پارا نیتروفنل
Journal of the Taiwan Institute of Chemical Engineers Issue 86 (2018-02-25PP. 213-221 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
85.  محمدرضا یافتیانM. Inês G.S. AlmeidaRobert W. CattrallSpas D. Kolev
Flow injection spectrophotometric determination of V(V) involving on-line separation using a poly(vinylidene fluoride-co-hexafluoropropylene)-based polymer inclusion membrane
اندازه گیری وانادیم(V) با روش اسپکتروفتومتری تزریق در جریان شامل جداسازی بر-خط با غشاء پلیمری درون گیر بر پایه پلی وینیلیدن فلوراید-CO-هگزافلوئوروپروپیلن
TALANTA Issue 181 (2018-02-03PP. 385-391 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
84.  زینب پورعلیسویزی محمد رضامحمدرضا یافتیان
Two-Dimensional Ti3C2TX/CMK-5 nanocomposite as high performance anodes for lithium batteries
نانوکامپوزیت های دو بعدی Ti3C2Tx/CMK-5 آندهای با کارآیی بالا در باتری های لیتیمی
JOURNAL OF ALLOYS AND COMPOUNDS Issue 738 (2018-01-04PP. 130-137 

83.  زهرا شمسیمحمدرضا یافتیانعبدالحسین پری زنگنهعباسعلی زمانی
Wastewater Treatment by Using Polyurethane Foams Modified with Bis-[2-ethylhexyl] Phosphoric Acid: Kinetics, Equilibrium and Desorption Studies
تصفیه فاضلاب با استفاده از فوم پلی اورتان اصلاح شده با بیس(2-اتیل هگزیل) فسفریک اسید: سینیتک، تعادل و مطالعات واجذب
Journal of Human Environment and Health Promotion Issue 3 (2017-11-21PP. 28-37 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
82.  سویزی محمد رضامحمدرضا یافتیانسیدطاهر سیدین
A reduced graphene oxide@sulfur nanocomposite as a high-capacity host matrix for advanced lithium–sulfur batteries
کامپوزیت گرافن اکسید احیارء شده روی سولفور به عنوان بستر پذیرنده با ظرفیت بالا برای باتری های لیتیم-سولفور
NEW JOURNAL OF CHEMISTRY Issue 41 (2017-11-07PP. 12589-12595 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
81.  محمدرضا یافتیانM. Inês G.S. AlmeidaRobert W. CattrallSpas D. Kolev
Selective extraction of vanadium(V) from sulfate solutions into a polymer inclusion membrane composed of poly(vinylidenefluoride-cohexafluoropropylene) and Cyphos® IL 101
استخراج گزینشی وانادیم(V) از محلول های سولفاتی به درون غشاء پلیمری درون گیر تشکیل شده از پلی(وینیلیدنفلوراید-CO-هگزافلوئوروپروپیلن) و سایفوس 101
JOURNAL OF MEMBRANE SCIENCE Issue 545 (2017-10-18PP. 57-65 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
80.  مهدیه کوره پزان مفتخرمحمدرضا یافتیانمعصومه قربانلو
Potential of L-tyrosine and L-tryptophan modified silica nanoparticles as adsorbents for Pb(II) ions: kinetics and thermodynamic investigation
توانایی نانوذرات سیلیکای اصلاح شده با ال-تیروزین و ال-تریپتوفان به عنوان جاذب یون های سرب (II): بررسی سینتیکی و ترمودینامیکی
Desalination and Water Treatment Issue 92 (2017-09-01PP. 255-266 
  علمی-پژوهشی
Scopus
79.  یونس خسرویعباسعلی زمانیعبدالحسین پری زنگنهمحمدرضا یافتیان
Assessment of spatial distribution pattern of heavy metals surrounding a lead and zinc production plant in Zanjan Province, Iran
Assessment of spatial distribution pattern of heavy metals surrounding a lead and zinc production plant in Zanjan Province, Iran
Geoderma Regional Issue 12 (2017-07-12PP. 10-17 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
78.  لیلا دولتیاریمحمدرضا یافتیانصادق رستم نیامیرسعید سیددراجی
Multivariate Optimization of a Functionalized SBA-15 Mesoporous Based Solid-Phase Extraction for U(VI) Determination in Water Samples
بهینه سازی جند متغیره استخراج فاز جامد بر پایه مزوپروس 15-SBA عامل دار شده برای اندازه گیری اورانیم (VI) در نمونه های آبی
ANALYTICAL SCIENCES Issue 33 (2017-07-10PP. 769-776 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
77.  فریبا سعادتی محمد رحمانیفریبا قهرمانیفریده پیریحسن شایانی جممحمدرضا یافتیان
Synthesis of a novel ion-imprinted polyaniline/hyper-cross-linked polystyrene nanocomposite for selective removal of lead(II) ions from aqueous solutions
سنتز نانوکامپوزیت حکاکی شده یونی پلی آنیلین/ پلی استایرن با اتصالات عرضی بالا برای حذف انتخابی یون سرب (II) از محلول های آبی
Desalination and Water Treatment Issue 82  (2017-05-25PP. 210-218 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
76.  لیلا دولتیاریمحمدرضا یافتیانصادق رستم نیا
Th(IV)/U(VI) Sorption on Modified SBA–15 Mesoporous Materials in Fixed–Bed Column
جذب توریم(IV) و اورانیوم(VI) بر روی مواد سیلیکای مزوپروس SBA-15 اصلاح شده قرار داده شده بر ستون با بستر ثابت
IRANIAN JOURNAL OF CHEMISTRY & CHEMICAL ENGINEERING-INTERNATIONAL ENGLISH EDITION Issue 36 (2017-04-17PP. 115-125 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
75.  آرمین فشیمحمدرضا یافتیانعباسعلی زمانی
Electromembrane extraction-preconcentration followed by microvolume UV–Vis spectrophotometric determination of mercury in water and fish samples
استخراج-پیش تغلیظ الکتروغشایی و اندازه گیری جیوه در نمونه های آب و ماهی با اسپکتروفتومتری ریز حجمی
FOOD CHEMISTRY Issue 221 (2017-04-15PP. 714-720 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
74.  سیدطاهر سیدینمحمدرضا یافتیانسویزی محمد رضا
Cobalt oxyhydroxide/graphene oxide nanocomposite for amelioration of electrochemical performance of lithium/sulfur batteries
بهبود کارآیی الکتروشیمیایی باتری های لیتیم/سولفور با استفاده از نانوکامپوزیت کبالت اکسی هیدروکسید/گرافن اکسید
JOURNAL OF SOLID STATE ELECTROCHEMISTRY Issue 21 (2017-02-13PP. 649-654 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
73.  لیلا دولتیاریمحمدرضا یافتیانصادق رستم نیا
Fixed-bed column dynamic studies and breakthrough curve analysis of Eu(III) ion adsorption onto chemically modified SBA-15 silica materials
تحلیل منحنی های رسوخ و حذف یون یوروپیم توسط بستر ستونی حاوی جاذب های سیلیکایی SBA-15 اصلاح شده شیمیایی
SEPARATION SCIENCE AND TECHNOLOGY Issue 52 (2017-02-12PP. 393-403 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
72.  مهدیه کوره پزان مفتخرلیلا حبیبیمحمدرضا یافتیان
Selective and Efficient Ligandless Water-in-Oil Emulsion Liquid Membrane Transport of Thorium(IV) Ions
انتقال انتخابی و موثر یون های توریم توسط غشاء امولسیونی آب در روغن بدون لیگاند
IRANIAN JOURNAL OF CHEMISTRY & CHEMICAL ENGINEERING-INTERNATIONAL ENGLISH EDITION Issue 35 (2017-01-18PP. 125-134 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
71.  مهدیه کوره پزان مفتخرزهره دوستیمحمدرضا یافتیانمعصومه قربانلو
Investigation of heavy metal ions adsorption behavior of silica-supported Schiff base ligands
بررسی رفتار جذب سطحی لیگاندهای باز شیف قرار داده شده بر بستر سیلیکا برای یون فلزات سنگین
Desalination and Water Treatment Issue 57 (2017-01-04PP. 27396-27408 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
70.  الهامه محمدپورقورچیمحمدرضا یافتیانعباسعلی زمانیپروین قربانی
Optimization of continuous flow adsorption of heavy metal ions on continuous system column by Peganum Harmala seeds
بهینه سازی جریان پیوسته جذب یون های فلزی سنگین توسط دانه های اسپند
archives of hygiene sciences شماره 6 (1395/10/12صفحات 32-38 

69.  آزاده علیزادهعبدالحسین پری زنگنهمحمدرضا یافتیانعباسعلی زمانی
Application of Cellulosic Biomass for Removal of Cationic Dye Rhodamine 6G from Aqueous Solutions
کاربرد زیست توده سلولزی در حذف رنگ کاتیونی ردآمین 6 جی از محلول های آبی
International Journal of Waste Resources Issue 6 (2016-12-27PP. 1-5 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
68.  آرمین فشیفاطمه خانبانمحمدرضا یافتیانعباسعلی زمانی
Improved electromembrane microextraction efficiency of chloramphenicol in dairy products: the cooperation of reduced graphene oxide and a cationic surfactant
بهببود کارآیی ریزاستخراج الکتوغشایی کلرامفنیکل در محصولات لبنی: همکاری گرافن اکسید کاهش یافته و ماده فعال سطحی کاتیونی
RSC Advances Issue 6 (2016-11-29PP. 112748-112755 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
67.  سمیه پیریزهرا علیخانی زنجانیفریده پیریعباسعلی زمانیمحمدرضا یافتیانمهدی داوری
Potential of polyaniline modified clay nanocomposite as a selective decontamination adsorbent for Pb(II) ions from contaminated waters; kinetics and thermodynamic study,
پتانسیل نانو ذره های رس اصلاح شده با پلی آنیلین به عنوان یک جاذب گزینش پذیر برای حذف یون سرب: مطالعه ترمودینامیکی و سینتیکی
Journal of Environmental Health Science and Engineering Issue 14 (2016-11-09PP. 1-10 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
66.  حمیده کلهرسیامک هاشمی پورمحمدرضا یافتیان
Ultrasound-Assisted Emulsification-Microextraction/Ion Mobility Spectrometry Combination: Application for Analysis of Organophosphorus Pesticide Residues in Rice Samples
ترکیب میکرواستخراج تعلیقی با کمک امواج فراصوت/اسپکترومتری تحرک یونی: بکار گیری در اندازه گیری بافیمانده علف کش های فسفردار آلی در نمونه های برنج
Food Analytical Methods Issue 9 (2016-10-15PP. 3006-3014 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
65.  آرمین فشیفاطمه خانبانمحمدرضا یافتیانعباسعلی زمانی
The cooperative effect of reduced graphene oxide and Triton X-114 on the electromembrane microextraction efficiency of Pramipexole as a model analyte in urine samples
مشارکت اکسید گرافن کاهش یافته و تریتون X-114 بر کارآیی ریز استخراج الکتروغشایی پرلمیپکسل به عنوان آنالیت مدل در نمونه های ادرار
TALANTA Issue 162 (2016-10-13PP. 210-217 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
64.  مریم حامی دیندارمحمدرضا یافتیانمیلاد حاجی حسنیصادق رستم نیا
Refinement of contaminated water by Cr(VI), As(V) and Hg(II) using N -donor ligands arranged on SBA-15 platform; batch and fixed-bed column methods
تصفیه آب آلوده به یون های کروم، آرسنیک، و جیوه با بکارگیری بستر SBA-15 آرایش یافته با لیگاندهای دهنده نیتروژن: روش های ناپیوسته و ستونی
Journal of the Taiwan Institute of Chemical Engineers Issue 67 (2016-10-07PP. 325-337 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
63.  سیدطاهر سیدینسویزی محمد رضامحمدرضا یافتیان
Enhancing lithium–sulphur battery performance by copper oxide@graphene oxide nanocomposite-modified cathode
افزایش کارآیی باتری لیتیم-سولفور با استفاده از کاتد اصلاح شده با نانوکامپوزیت مس اکسید/گرافن اکسید
CHEM PAP شماره 70 (1395/07/13صفحات 1590-1599 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
62.  ریحانه صفربالیمحمدرضا یافتیانعباسعلی زمانیمعصومه قربانلو
Combination of size selective binding ability of 18‑crown‑6 dissolved in aqueous phase and extractive properties of an amic acid; toward enhancement of rare earths separation
ترکیب توانایی پیوند گزینشی اتر تاجی 18 کراون 6 حل شده در فاز آبی و خواص استخراجی یک آمیک اسید: راهی برای بهبود جداسازی خاک های کم یاب
Journal of the Iranian Chemical Society Issue 13 (2016-09-11PP. 2085-2091 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
61.  آرمین فشیمحمدرضا یافتیانعباسعلی زمانی
Electromembrane-microextraction of bismuth in pharmaceutical and human plasma samples: optimization using response surface methodology
ریز استخراج الکتروغشایی بیسموت در نمونه های دارویی و پلاسمای انسانی: بهینه سازی با استفاده از روش رویه پاسخ
MICROCHEMICAL JOURNAL Issue 130 (2016-08-14PP. 71-78 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
60.  ریحانه صفربالیمحمدرضا یافتیانعباسعلی زمانی
Cooperative effect of 2-(dibutylcarbamoyl)benzoic acid and 2-thenoyltrifluoroacetone for the synergistic extraction of lanthanide ions
همکاری 2-(دی بئتیل کرباموییل)بنزوئیک اسید و 2-تنوییل تری فلوئورواستن برای استخراج تعاونی یون های لانتانیدی
SEPARATION SCIENCE AND TECHNOLOGY Issue 51 (2016-08-11PP. 1351-1361 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
59.  مهدیه کوره پزان مفتخرمحمدرضا یافتیانمعصومه قربانلو
Adsorption efficiency, thermodynamics and kinetics of Schiff base-modified nanoparticles for removal of heavy metals
کارآیی جذب، ترمودینامیک و سینتیک نانوذرات اصلاح شده با باز شیف برای حذف فلزات سنگین
INT J ENVIRON SCI TE Issue 13 (2016-06-12PP. 1707-1722 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
58.  زینت کرم زادهمحمدرضا یافتیانزهرا شیری یکتاعبدالرضا نیلچیلیلا دولتیاری
Extraction-separation of Eu(III)/Th(IV) Ions with a Phosphorylated Ligand in an Ionic Liquid
استخراج-جداسازی یون های یوروپیم/توریم توسط یک لیگاند فسفریله در یک مایع یونی
IRANIAN JOURNAL OF CHEMISTRY & CHEMICAL ENGINEERING-INTERNATIONAL ENGLISH EDITION Issue 35 (2016-04-25PP. 89-95 

57.  حمیده کلهرسیامک هاشمی پورمحمدرضا یافتیانپروین شاه دوستی
Determination of carbamazepine in formulation samples using dispersive liquid–liquid microextraction method followed by ion mobility spectrometry
تعیین کربامازپین در نمونه های دارویی با بکارگیری روش ریز استخراج مایع-مایع پخشی و اندازه گیری با اسپکترومتری تحرگ یونی
International Journal of Ion Mobility Spectrometry Issue 19 (2016-03-10PP. 51-56 
  علمی-پژوهشی
معتبر
56.  زهرا کابلی تنهامهدیه کوره پزان مفتخرمحمدرضا یافتیاننادر نوشیران زاده
Selective and Efficient Solvent Extraction of Copper(II) Ions from Chloride Solutions by Oxime Extractants
استخراج حلالی انتخابی و موثر یون مس از محلول های کلریدی توسط استخراج کننده های اکسیمی
Analytical and Bioanalytical Chemistry Research Issue 3 (2016-03-05PP. 53-63 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
55.  عباسعلی زمانیمحمدرضا یافتیانعبدالحسین پری زنگنه
Statistical evaluation of topsoil heavy metal pollution around a lead and zinc production plant in Zanjan province, Iran
ارزیابی آماری آلودگی فلزات سنگین در خاک سطحی اطراف یک کارخانه تولید سرب و روس در استان زنجان، ایران
Caspian Journal of environmental sciences علوم محیطی خزر- دانشگاه گیلان شماره 13 (1394/12/14صفحات 349-361 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
54.  لیلا دولتیاریمحمدرضا یافتیانصادق رستم نیا
AdsorptioncharacteristicsofEu(III)andTh(IV)ionsontomodifiedmesoporoussilicaSBA-15materials
ویژگی های جذبی یون های یوروپیم و توریم بر روی مواد مزوپروس سیلیکای اصلاح شده SBA-15 S
Journal of the Taiwan Institute of Chemical Engineers Issue 60 (2016-02-24PP. 174-184 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
53.  ریحانه صفربالیمحمدرضا یافتیانعباسعلی زمانی
Solvent extraction-separation of La(III), Eu(III) and Er(III) ions from aqueous chloride medium using carbamoyl-caboxylicacid extractants
استخراج حلالی-جداسازی یون های لانتانیم، یوروپیم و اربیم ز محیط آبی کلریدی با استفاده از استخراج کننده های کرباموییل-کربوکسیلیک اسیدی
JOURNAL OF RARE EARTHS Issue 34 (2016-01-05PP. 91-98 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
52.  لیلا دولتیاریمحمدرضا یافتیانصادق رستم نیا
Removal of uranium(VI) ions from aqueous solutions using Schiff base functionalized SBA-15 mesoporous silica materials
حذف یون های یورانیم (VI) از محلول های آبی با استفاده از مواد سیلیکایی مزوپروس SBA-15 اصلاح شده با بازهای شیف
JOURNAL OF ENVIRONMENTAL MANAGEMENT Issue 169 (2015-12-22PP. 8-17 
  علمی-پژوهشی
معتبر
51.  حسین سلطانیمحمدرضا یافتیانعباسعلی زمانیمعصومه قربانلو
Selective Liquid-Liquid Extraction of Lead Ions Using Newly Synthesized Extractant2-(Dibutylcarbamoyl)benzoic Acid
استخراج مایع-مایع انتخابی یون های سرب با استفاده از استخراج کننده سنتز شده جدید 2-(دی بوتیل کرباموییل) بنزوئیک اسی
Analytical and Bioanalytical Chemistry Research Issue 2 (2015-12-01PP. 91-98 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
50.  سمیه پیریفریده پیریبهاره رجبیسحر ابراهیمیعباسعلی زمانیمحمدرضا یافتیان
In situ One-pot Electrochemical Synthesis of Aluminum Oxide/polyaniline Nanocomposite; Characterization and Its Adsorption Properties towards Some Heavy Metal Ions
سنتز یک مرحله ای و هم زمان نانوکامپوزیت آلومینیم اکسید/پلی آنیلین: شناسایی و خواص جذبی آن برای برخی فلزات سنگین
JOURNAL OF THE CHINESE CHEMICAL SOCIETY Issue 62 (2015-11-21PP. 1045-1052 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
49.  سدابه کفاشیمحمدرضا یافتیانعباسعلی زمانی
Binding ability of crown ethers towards Pb(II) ions in binary water/organic solvents using solvent extraction method
توانایی پیوندی اترهای تاجی برای یون های مس در محلول های دو تایی آب/حلال های آلی با استفاده از روش استخراج حلالی
JOURNAL OF SOLUTION CHEMISTRY Issue 44 (2015-10-02PP. 1798-1811 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
48.  مهدیه کوره پزان مفتخرمحمدرضا یافتیانعباسعلی زمانی
Development of a Cloud Point Extraction Method for Determination of Trace Amounts of Copper(II) in Water Samples
بسط یک روش استخراج نقطه ابری برای اندازه گیری مقادیر کم مس در نمونه های آبی
JOURNAL OF ANALYTICAL CHEMISTRY Issue 70 (2015-07-27PP. 1085-1091 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
47.  آرمین فشیمحمدرضا یافتیانعباسعلی زمانی
Determination of melamine in dairy products usingelectromembrane–LPME followed by HPLC
اندازه گیری ملامین در محصولات لبنی با استفاده از میکرواستخراج فاز مایع الکتروغشایی و اچ پی ال سی
FOOD CHEMISTRY Issue 188 (2015-05-15PP. 92-98 

46.  مریم حامی دیندارمحمدرضا یافتیانصادق رستم نیا
Potential of functionalized SBA-15 mesoporous materials for decontamination of water solutions from Cr(VI), As(V) and Hg(II) ions
توانایی مواد مزوپروس SBA-15 عامل دار شده برای آلودگی زدایی محلول های آبی از یون های کروم، ارسنیک و جیوه
Journal of Environmental Chemical Engineering Issue 3 (2015-05-05PP. 986-995 

45.  یاسمن حیدری ابهریمهدیه کوره پزان مفتخرعباسعلی زمانیمحمدرضا یافتیان
Effect of Polyethylene Glycols Dissolved in Aqueous Phase on the Extraction- Separation of La(III), Eu(III) and Er(III) Ions with Bis(2-ethylhexyl)phosphoric Acid
اثر پلی اتیلن گلیکول حل شده در فاز آبی بر استخراج-جداسازی یون های لانتانیم، یوروپیم و اربیم توسط بیس(2-اتیل هگزیل) فسفریک اسید
Analytical and Bioanalytical Chemistry Research Issue 2 (2015-04-21PP. 22-30 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
44.  مریم حامی دیندارمحمدرضا یافتیانمهسا پیله وریصادق رستم نیا
SBA‑15 mesoporous materials decorated with organic ligands: use as adsorbents for heavy metal ions
مواد مزوپروس SBA-15 آزایش یافته با لیگاندهای اسیدی: کاربرد به عنوان جاذب یون فلزات سنگین
Journal of the Iranian Chemical Society Issue 12 (2015-02-15PP. 561-572 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
43.  پریسا حیدریعباسعلی زمانیمهدیه کوره پزان مفتخرمحمدرضا یافتیان
Benzo15-crown-5 as Sensory Molecule for Fabrication of a Lead(II) Ion-selective Potentiometric Sensor
بنزو-15-کراون-5 به عنوان مولکول حسگر در ساخت سنسور پتانسیومتری گزینشی سرب
Analytical and Bioanalytical Electrochemistry Issue 6 (2015-01-01PP. 733-744 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
42.  زهرا شیری یکتاعبدالرضا نیلچیمحمدرضا یافتیانیوسف نیا ح
Separation and direct UV detection of complexed lanthanides, thorium and uranyl ions with 2-thenoyltrifluoroacetone by using capillary zone electrophoresis
جداسازی و ردیابی مستقیم ماوراء بنفش مرئی یون های کمپلکس شده لانتانیده ها, توریم و اورانیل با تنوییل تری فلوئورو استن با الکتروفورز ناحیه ای مویین
JOURNAL OF RADIOANALYTICAL AND NUCLEAR CHEMISTRY Issue 302 (2014-11-20PP. 1143-1150 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
41.  نجات ساداتی بهبهانیکبری رستمی زادهمحمدرضا یافتیانعباسعلی زمانیحمیده احمدی
Covalently modified magnetite nanoparticles with PEG: preparation and characterization as nano-adsorbent for removal of lead from wastewater
ذرات مغناطیسی اصلاح شده به طریق کووالانسی با PEG: تهیه و خواص آنها به عنوان نانوذرات جاذب برای حذف سرب از پساب
Journal of Environmental Health Science and Engineering Issue 12 (2014-10-01PP. 103-114 

40.  مهدیه کوره پزان مفتخرمحمدرضا یافتیانسمانه نهاییعباسعلی زمانی
Application of Polyurethane Foam Loaded with a Schiff Base Ligand for Determination of Trace Amounts of Copper in Water Samples by Flame Atomic Absorption Spectroscopy
کاربرد فوم پلی اورتان با لیگاند شیف باز برای اندازه گیری مقدارهای کم مس با دستگاه جذب اتمی شعله
Journal of the Korean Chemical Society Issue 58 (2014-03-12PP. 283-288 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
39.  زهرا شیری یکتامحمدرضا یافتیانعبدالرضا نیلچی
Silica nanoparticles modified with a Schiff base ligand: An efficient adsorbent for Th(IV), U(VI) and Eu(III) ions
-
KOREAN JOURNAL OF CHEMICAL ENGINEERING Issue 30 (2013-06-16PP. 1644-1651 
  علمی-پژوهشی
معتبر
38.  پریسا حیدریشبنم جلالیزهرا مفیدیعباسعلی زمانیشبنم جلالیمحمدرضا یافتیان
Preparation of a lead ion-selective electrode based upon crown ether nitrobenzo 18-crown-6
تهیه یک الکترود یون-گزین سرب بر پایه اتر تاجی نیتروبنزو18-کراون-6
Analytical and Bioanalytical Electrochemistry Issue 5 (2013-05-07PP. 305-315 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
37.  فرهنگ میزانیمجتبی شمسی پورمحمدرضا یافتیاندمینیک مت
Flow-injection potentiometry by poly(vinyl chloride)-membrane electrodes with diphosphoryl-dicarboxylicacid-p-tert-butylcalix[4]arene ionophore for the determination of Th(IV) ions
-
ANALYTICAL SCIENCES Issue 29 (2013-03-15PP. 361-366 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
36.  زهرا شیری یکتامحمدرضا یافتیانعبدالرضا نیلچی
Extraction-separation of Eu(III) and Th(IV) ions from nitrate media into a room-temperature ionic liquid
استخراج-جداسازی یون‌های یوروپیم و توریم از محیط‌های نیتراتی به درون یک مایع یونی دمای اتاق
Journal of the Iranian Chemical Society Issue 10 (2013-02-04PP. 221-327 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
35.  سیدامیرمهدی فتحیمحمدرضا یافتیانعلی کارگری
Water-In-oil Emulsion Liquid Membrane Transport of L-Cysteine
-
SEPARATION SCIENCE AND TECHNOLOGY Issue 48 (2013-01-15PP. 105-112 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
34.  عباسعلی زمانیمحمدرضا یافتیانعبدالحسین پری زنگنه
Statistical assessment of heavy metal pollution sources of groundwater around a lead and zinc plant Iranian
ارزیابی آماری منابع آلودگی فلزهای سنگین در آب های زیر زمینی اطراف کارخانه سرب و روی زنجان
Iranian Journal of Environmental Health Sciences & Engineering Issue 9 (2012-12-17PP. 1-10 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
33.  عباسعلی زمانیمعصومه پری نژاد فاطمه جمالیمحمدرضا یافتیاندمینیک مت
Evaluation of a wide rim phosphorylated calix[4]arene’s properties as a sensory molecule in an Er(III)-PVC membrane sensor
-
TURKISH JOURNAL OF CHEMISTRY Issue 36 (2012-12-15PP. 907-916 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
32.  عباسعلی زمانیمحمدرضا یافتیانعبدالحسین پری زنگنه
Multivariate statistical assessment of heavy metal pollution sources of groundwater around a lead and zinc plant
Multivariate statistical assessment of heavy metal pollution sources of groundwater around a lead and zinc plant
Iranian Journal of Environmental Health Sciences & Engineering Issue 9 (2012-12-09PP. 29-38 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
31.  عباسعلی زمانیریحانه شکریمحمدرضا یافتیانعبدالحسین پری زنگنه
Adsorption of lead, zinc and cadmium ions from contaminated water onto Peganum harmala seeds as biosrbent
حذف یونهای روی، سرب و کادمیم از آب های آلوده با استفاده از دانه های اسپند به عنوان زیست جاذب
International Journal of Environmental Science and Technology Issue 10 (2012-09-04PP. 93-102 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
30.  سیدامیرمهدی فتحیمحمدرضا یافتیانعلی کارگریدمینیک مت
Emulsion liquid membrane pertraction of l-cysteine from sodium chloride aqueous solutions mediated by a narrow rim phosphorylated cone-shaped calix[4]arene
انتقال از غشاء مایع امولسیونی ال-سیستئین از محلول های آبی سدیم کلریدی با استفاده از یک کلیکس آرن مخروطی فسفر پله
Journal of the Iranian Chemical Society Issue 9 (2012-08-27PP. 783-789 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
29.  رضا گلبداغیسمیرا جعفریفرزاد خواجویمحمدرضا یافتیانرضا آزاد بخت
Preconcentration and determination of Pb(II), Cu(II) and Cd(II) ions on octadecyl silica membrane disk modified with 2-mercapto-benzoimidazole by flame atomic absorption spectrometry
-
Analytical Methods Issue 4 (2012-06-15PP. 2318-2322 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
28.  رضا گلبداغیسمیرا جعفریمحمدرضا یافتیانرضا آزاد بختصادق صالح زادهبابک ؤاله
Determination of cadmium(II) ion by atomic absorption spectrometry after cloud point extraction
اندازه گیری کادمیم (II) با اسپکتروسکوپی جذب اتمی پس از استخراج نقطه ابری
Journal of the Iranian Chemical Society Issue 9 (2012-01-03PP. 251-256 

27.  سمیرا جعفریمحمدرضا یافتیانمعصومه پری نژاد
A study on the extraction of cd(II) co(II) and ni(II) ions by bis(2-ethylhexyl) phosphoric acid and 2- thenoyltrifluoroacetone
----
شیمی و مهندسی شیمی ایران(Iranian Journal of Chemistry and Chemical Engineering) شماره 59 (1390/09/08صفحات 89-96 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
26.  سیدامیرمهدی فتحیمائده نصیریمحمدرضا یافتیانعلی کارگری
Highly Selective Extraction and Transport through a Bulk Liquid Membrane of L-Cysteine Using [K • DC18C6]+ Complexes
-
SEPARATION SCIENCE AND TECHNOLOGY Issue 46 (2011-11-15PP. 2473-2480 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
25.  نگار صحتیزهرا شیری یکتاعباسعلی زمانیمحمدرضا یافتیاننادر نوشیران زاده
Solvent Extraction of Th(IV)and EU(III) lon by 3,5-di-tert-butyl-2-\Hydroxy-Benzaldehyde Oxime form Aqueous Chloride Media
-
SEPARATION SCIENCE AND TECHNOLOGY Issue 47 (2011-10-02PP. 670-676 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
24.  عباسعلی زمانیندا خورشیدیزهرا مفیدیمحمدرضا یافتیان
Crown Ethers Bearing 18C6 Unit; Sensory Molecules for Fabricating PVC Membrane Lead Ion-Selective Electrodes
-
JOURNAL OF THE CHINESE CHEMICAL SOCIETY Issue 58 (2011-05-27PP. 673-680 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
23.  عباسعلی زمانیندا خورشیدیزهرا مفیدیمحمدرضا یافتیان
Crown ethers bearing 18C6 unit; sensory molecules for fabricating PVC membrane lead ion-selective electrodes
اترهای تاجی با واحد 18c6 مولکول های حساس در ساخت الکترودهای غشایی سرب گزین
JOURNAL OF THE CHINESE CHEMICAL SOCIETY Issue 58 (2011-05-27PP. 673-680 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
22.  زهرا شیری یکتامحمدرضا یافتیان
َAnion control selectivity of neutral N4-type Schiff base extractants towards transition metal ions
کنترل آنیون بر انتخاب پذیری استخراج کننده های باز شیف خنثی نسبت به یون فلزات واسطه
IRANIAN JOURNAL OF CHEMISTRY & CHEMICAL ENGINEERING-INTERNATIONAL ENGLISH EDITION Issue 54 (2010-11-30PP. 11-17 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
21.  پروین رفیقیمحمدرضا یافتیاننادر نوشیران زاده
Solvent extraction of cobalt(II) ions: cooperation of oximes and neutral donors
استخراج حلالی یون های کبالت: مشارکت اکسیم ها و دهنده های خنثی
SEPARATION AND PURIFICATION TECHNOLOGY Issue 75 (2010-09-24PP. 32-38 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
20.  مریم حامی دیندارسیدامیرمهدی فتحیمحمدرضا یافتیاننادر نوشیران زاده
Solid phase extraction of copper(II) ions using C18-silica disks modified by oxime ligands
-
JOURNAL OF HAZARDOUS MATERIALS Issue 179 (2010-07-15PP. 289-294 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
19.  سیدامیرمهدی فتحیشیوا رستمخانیمحمدرضا یافتیان
Determination of trace amounts of copper in water samples by flame atomic absorption spectrometry after preconcentration on octadecyl-bonded silica membranes modified by a di-Schiff base ligand
-
JOURNAL OF ANALYTICAL CHEMISTRY Issue 65 (2010-06-15PP. 614-619 

18.  معصومه پری نژاد محمدرضا یافتیان
Mobile carrier properties of N2O2- and N3O2-type Schiff base molecules towards copper(II) ions
-
International Journal of Civil Engineering INT J CIV ENG Issue 28 (2009-11-30PP. 85-90 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
17.  سمیرا جعفریمحمدرضا یافتیانمعصومه پری نژاد
Facilitated transport of cadmium as anionic iodo-complexes through bulk liquid membrane containing hexadecyltrimethylammonium bromide
-
SEPARATION AND PURIFICATION TECHNOLOGY Issue 70 (2009-11-19PP. 118-122 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
16.  سیدامیرمهدی فتحیمحمدرضا یافتیان
Cloud point extraction and flame atomic absorption spectrometry determination of trace amounts
-
JOURNAL OF COLLOID AND INTERFACE SCIENCE Issue 334 (2009-06-15PP. 167-170 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
15.  زهرا شیری یکتاا.ا زمانیمحمدرضا یافتیان
Amelioration of extraction - separation efficiency of Zn(II) , Cd(II) and Pb(II) ions with bis (2-ethylhexyl) phosphoric acid in the presence of a water - soluble N4-type schiff base ligand
-
SEPARATION AND PURIFICATION TECHNOLOGY Issue 66 (2009-06-15PP. 93-103 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
14.  سیدامیرمهدی فتحیمحمدرضا یافتیان
Enrichment of trace amounts of copper(II) ions in water samples using octadecyl silica disks modified by a Schiff base ionophore prior to flame atomic absorption spectrometric determination
-
JOURNAL OF HAZARDOUS MATERIALS Issue 164 (2009-05-15PP. 133-137 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
13.  عباسعلی زمانیالسادات زرابادی عاطفهمحمدرضا یافتیان
Water soluble crown ethers: selective masking agents for improving extraction-separation of zinc and lead cations
-
J INCL PHENOM MACRO Issue 63 (2009-02-15PP. 327-334 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
12.  عبدالرضا نیلچیمحمدرضا یافتیانغلامرضا ابوالحسنلواس رسولی گرمارودی
Adsorption of selected ions on hydrous cerium oxide
-
JOURNAL OF RADIOANALYTICAL AND NUCLEAR CHEMISTRY Issue 1 (2009-02-15PP. 65-74 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
11.  سیدامیرمهدی فتحیمعصومه پری نژادمحمدرضا یافتیان
Multidentate nitrogen/oxygen donor ionophores; their use as selective extracting and mobile-carrier agents for copper(II) ions
-
SEPARATION AND PURIFICATION TECHNOLOGY Issue 64 (2008-11-20PP. 1-7 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
10.  محمد رضا یافتیان, محمدرضا یافتیان
Selective uphill transport of anionic cadmium complexes from iodide solutions through bulk liquid membrane containing Rhodamine B as an anion carrier
-
CAN J ANAL SCI SPECT Issue 4 (2008-06-15PP. 163-170 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
9.  سعید رعیتیمحمدرضا یافتیانحمیدرضا خواصی
Bis(2-acetyl-1-naphtholato-O-O) copper (II)
-
ACTA CRYSTALLOGR E Issue E63 (2007-06-06PP. m898-m899 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
8.  زهرا پیله وریمحمدرضا یافتیانسعید رعیتیمعصومه پری نژاد
A novel wire –type lead-Selective Electrode based on Bis (1-Hydroxy -2-Acetonaphthone)-2,2-Diiminodiethylamine
-
ANN CHIM-ROME Issue 97 (2007-06-06PP. 747-757 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
7.  محمدرضا یافتیانحمید عبداللهیرعنا شکوهی ستام توکلی Dominique Matt
Ion Binding Properties of 5,11,17,23,-tetra-tert-Butyl-25,27-bis (diethylcarbamoylmethoxy)-26, 28- bis (diphenylphosphinoylmethoxy) calix[4]arene Towards Alkaline-Earth Cations
-
CHEM ANAL-WARSAW Issue 52 (2007-06-06PP. 103-113 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
6.  محمدرضا یافتیانسعید رعیتیریحانه صفربالینیلوفر ترابی
A new tetradentate N2O2 -type Schiff base ligand . Synthesis , extractive properties towards transition metal ions and X-ray crystal structure of its nickel complex
-
TRANSITION METAL CHEMISTRY Issue 32 (2007-06-06PP. 374-378 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
5.  م ر گنجعلی پ نوروزیف فریدبد س ریاحیمحمدرضا یافتیانعباسعلی زمانی Dominique Matt
Highly Selective and sensitive Th 4+- PVC-based membrane sensor based on 2-(diphenylphosphorothioyl)-N/, N/ -diphenylacetamide
-
JOURNAL OF APPLIED ELECTROCHEMISTRY Issue 37 (2007-06-06PP. 827-833 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
4.  محمدرضا یافتیانمعصومه پری نژادDominique Matt
A Lead – selective Membrane ElectrodeBased upon a Phosphorylated Hexahomotrioxacalix[3]arene
-
JOURNAL OF THE CHINESE CHEMICAL SOCIETY Issue 54 (2007-06-06PP. 1535-1542 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
3.  مجید پارسامحمدرضا یافتیانDominique Matt
A New Silver(I) Potentiometric Sensor Based on a Calix[4]arene Substituted at the Narrow Rim by Amide/phosphoryl Groups
-
JOURNAL OF THE CHINESE CHEMICAL SOCIETY Issue 54 (2007-06-06PP. 1529-1534 

2.  معصومه پری نژادمحمدرضا یافتیان
A Study on the Removal of chromium (VI) Oxanions from Acid Solutions by Using Oxonium Ion –Crown Ether Complexes as Mobile Carrier Agents
-
International Journal of Civil Engineering INT J CIV ENG Issue 26(4) (2007-06-06PP. 19-27 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
1.  داریوش عمادیمحمدرضا یافتیانسعید رعیتی
N, N/ -Bis(1/ -hydroxy-2/ -acetonaphthone) propylenediamine: Synthesis, Extractive Properties. And Use as an Ionophore in a Cu(II)-Selective Potentiometric Sensor
-
TURKISH JOURNAL OF CHEMISTRY Issue 31 (2007-06-06PP. 423-433 


Presentations in Seminars & Conferences


ملی معتبر 177. رحیم بابرهحسن شایانی جممحمدرضا یافتیانبهمن فرجمندمحمد حسن معینی فرشادی معینی فر
مطالعه الکتروشیمیایی بر هم کنش استامینوفن و عصاره انار
Electrochemical Study of the Acetaminophen and Pomegranate Extract Interaction
کنفرانس شیمی آلی ایران دانشگاه قم, تهران, 1402/10/10 - 1402/10/12
ملی معتبر 176. شادی معینی فرحسن شایانی جممحمدرضا یافتیان
بررسی مکانیسم بر هم کنش استامینوفن با ال-سیستئین و ال-متیونین با تکنیک الکتروشیمیایی
The Mechanism investigation of Acetaminophen's Interaction with L-Cysteine and L-Methionine by Electrochemical Techniques
کنفرانس شیمی آلی ایران دانشگاه قم, تهران, 1402/08/10 - 1402/08/12
ملی معتبر 175. محمد زارعیحسن شایانی جممحمدرضا یافتیان
ساخت الکترود کربن شیشه ای اصلاح شده با پلیمر مولکولی حکاکی شده برای اندازه گیری الکتروشیمیایی ناپروکسن
Fabrication of a Molecularly Imprinted Polymer Modified Glassy Carbon Electrode for the Electrochemical Determination of Naproxen
Iranian seminar of Analytical Chemistry دانشگاه زنجان, زنجان, 2022-08-23 - 2022-08-25
ملی معتبر 174. زهرا تاجیکیمحمدرضا یافتیانسالار بهرامیلیلا دولتیاری
تهیه یک غشا پلیمری درون گیر جدید بر پایه پلیمر پی وی دی اف برای استخراج بیسموت
Preparation of a Novel Polymer Inclusion Membrane Based on Industrial PVDF Polymer for the Extraction of the Bismuth(III)
Iranian Seminar of Organic chemistry (ISOC) دانشگاه زنجان, زنجان, 2022-08-23 - 2022-08-25
ملی معتبر 173. الهام شهبازیحسن شایانی جممحمدرضا یافتیان
بررسی الکترو شیمیایی برهمکنش دارویی مزالازین با کاپتاپیرول در محلول های آبی
Electrochemical investigation of drug interaction of mesalazine with captopril in aqueous solution
Iranian seminar of Analytical Chemistry دانشگاه زنجان, زنجان, 2022-08-23 - 2022-08-25
ملی معتبر 172. مریم صفری کلاچایهحسن شایانی جمسهراب رحمانی آغکندمحمدرضا یافتیان
معرفی یک غشا پلیمری درون گیر بر اساس مخلوط پلیمری سلولز تری استات/پلی وینیل کلراید-کو-هگزافلوئوروپروپیلن و استخراج کننده تری اکتیل آمین برای استخراج بیسموت از محلول های کلریدی
Introduction of A New Polymer Inclusion Membrane Based Upon Mixed Cellulose Triacetate/Poly Vinylidene Fluoride-CO-Hexafluoropropylene Polymers and Trioctylamine Extractant for the Extraction of Bi(III) From Chloride Solutions
Iranian seminar of Analytical Chemistry دانشگاه زنجان, زنجان, 2022-08-23 - 2022-08-25
ملی معتبر 171. محمدحسن معینیجمال الدین رجبی ارهانیلیلا دولتیاریمحمدرضا یافتیان
ساخت غشاهای پلیمری درون گیر شامل سایفوس 101 برای استخراج بیسموت از محیط های کلریدی
Fabrication of PVC-based polymer inclusion membranes containing Cyphos® IL 101 to extract bismuth from chloride medium
Iranian seminar of Analytical Chemistry دانشگاه زنجان, زنجان, 2022-08-23 - 2022-08-25
ملی معتبر 170. شادی معینی فرحسن شایانی جممحمدرضا یافتیان
اکسایش الکتروشیمیایی استومینوفن در حضور آمینو اسیدها
Electrochemical oxidation of acetaminophen in the presence of amino acids
Iranian seminar of Analytical Chemistry دانشگاه زنجان, زنجان, 2022-08-23 - 2022-08-25
ملی معتبر 169. فرنوش میرزاحسینخانیجمال الدین رجبی ارهانیبهمن فرجمندلیلا دولتیاریمحمدرضا یافتیان
پیش تغلیظ و اندازه گیری مقادیر کم بیسموت در نمونه ادار انسانی با استفاده از نانو الیاف الکتروریسندگی شده تهیه شده از پی وی سی و الیکات 336
Pre-concentration and determination of trace amounts of bismuth in human urine by electrospun nanofiber fabricated by PVC/Aliquat® 336
Iranian seminar of Analytical Chemistry دانشگاه زنجان, زنجان, 2022-08-23 - 2022-08-25
ملی معتبر 168. بهاره بیگ زادیمحمدرضا یافتیانلیلا دولتیاری
غشا پلیمری درون گیر تشکیل شده از سلولز تری استات و تری اکتیل آمین برای حذف رنگ آنیونی قرمز کنگو
Polymer Inclusion Membrane Composed of Cellulose Triacetate and Trioctylamine for Removal of the Anionic Dye Congo Red
Iranian seminar of Analytical Chemistry دانشگاه زنجان, زنجان, 2022-08-23 - 2022-08-25
ملی معتبر 167. معصومه کشاورزترکحسن شایانی جممحمدرضا یافتیان
بررسی رفتار الکتروشیمیایی مزالازین در حضور آمینو اسیدها
Investigation of electrochemical behavior of mesalazine in the presence of amino acids
Iranian seminar of Analytical Chemistry دانشگاه زنجان, زنجان, 2022-08-23 - 2022-08-25
ملی معتبر 166. سارا حدادیانفاطمه نجفیبهمن فرجمندمحمدرضا یافتیان
استخراج آبی متیل از محلول های آبی توسط غشا پلیمری درون گیر بر پایه پلیمر پی وی سی محاوی استخراج کننده بیس(2-اتیل هگزیل) فسفریک اسید
Extraction of Methylene Blue (MB) from Water Solutions by a Poly(Vinyl Chloride) Based Polymer Inclusion Membrane Incorporating Bis (2-ethylhexyl)Phosphoric Acid As the Extractant
Iranian seminar of Analytical Chemistry دانشگاه زنجان, زنجان, 2022-08-23 - 2022-08-25
ملی معتبر 165. نرگس گلشاهیحسن شایانی جممحمدرضا یافتیان
بررسی الکتروشیمیایی برهم کنش دارویی اپی نفرین و کاپتو پریل در محلول آبی
Electrochemical investigation of drug interaction of epinephrine with captopril in aqueous solution
Iranian seminar of Analytical Chemistry دانشگاه زنجان, زنجان, 2022-08-23 - 2022-08-25
ملی معتبر 164. زهرا ابراهیمیلیلا دولتیاریمحمدرضا یافتیان
حذف رنگ اسید فوشین با استفاده از پلیمرهای غشایی درون گیر بر پایه پی وی سی حاوی بیس(2-اتیل هگزیل) فسفریک اسید
Removal of Acid Fuchsin Dye by Using PVC-Based Polymer Inclusion Membranes Containing Bis(2-ethylhexyl)phosphoric Acid
Iranian seminar of Analytical Chemistry دانشگاه زنجان, زنجان, 2022-08-23 - 2022-08-25
ملی معتبر 163. زهرا عسکریان چایجانسالار بهرامیمحمدرضا یافتیانبهمن فرجمند
استخراج کبالت() از محلول های تیوسیانیدی با بکارگیری غشا پلیمری درون گیر تشکیل شده از سلولز تری استات به عنوان پلیمر پایه و استخراج کننده تری اکتیل آمین
Extraction of Co(II) from Thiocyanate Solutions Using Polymer Inclusion Membranes Composed of Cellulose Triacetate as the Base Polymer and Trioctylamine as Extractant
Iranian seminar of Analytical Chemistry دانشگاه زنجان, زنجان, 2022-08-23 - 2022-08-25
بین‌المللی 162. هدی نصیرانگین قطب الدینB. عربسرخیمحمدرضا یافتیان
توسعه مستربچ جدید PET/نانو پرکننده ها با محافظت عالی در برابر اشعه UV
Development of new PET/Nano-Fillers Masterbatch With Excellent UV Radiation Protection
International congress on nanoscience and Nanotechnology دانشگاه علوم پزشکی مشهد, مشهد, 2021-02-17 - 2021-02-18
ملی معتبر 161. فاطمه نجفیمحمدرضا یافتیانبهمن فرجمندپروانه نخستین پناهی
یک طراحی استخراج حلالی جدید برای بازیابی فلزات با ارزش و مهم زیست محیطی از باتری های قابل شارژ نیکل-کادمیمی
A New Solvent Extraction Design for the Recovery of Valuable and Environmentally Important Metals from Spent Reachargeable Ni- Cd Batteries
سمینار ملی شیمی و محیط زیست دانشگاه اراک, اراک, 1398/06/12 - 1398/06/13
ملی معتبر 160. زهرا رییسیمحمدرضا یافتیانبهمن فرجمندپروانه نخستین پناهی
یک رویکرد جدید و کارا برای استخراج و بازیابی طلا و مس از پسماندهای وسایل الکترونیکی مستعمل با استفاده از ااستخراج کننده تری-n-اکتیل آمین
A New Approach and Efficient Solvent Extraction/Recovery of Gold and Copper from Waste Electrical Equipment Using Tri-n-Octylamine as Extractant
-- دانشگاه اراک, اراک, 2019-09-03 - 2019-09-04
ملی معتبر 159. زینب دربان ساروخلیلبهمن فرجمندمحمدرضا یافتیانپروانه نخستین پناهی
تو سعه یک حسگر نوری بر پایه غشاء پلیمری درون گیر برای اندازه گیری کبالت (II)
Development of a polymer inclusion membrane based optode for the sensitive determination of Co(II)
Iranian seminar of Analytical Chemistry دانشگاه سمنان, سمنان, 2019-08-25 - 2019-08-27
ملی معتبر 158. سیده زهرا نوریحسن شایانی جممحمدرضا یافتیانمیرسعید سیددراجی
رفتار خوردگی مس در محلول سولفوریک اسید در ضور پلی اتیلن گلیکول
Corrosion behavior of copper in sulphuric acid solution in the presence of polyethylene glycol
Iranian seminar of Analytical Chemistry دانشگاه سمنان, سمنان, 2019-08-25 - 2019-08-27
ملی معتبر 157. مریم افشارپیام سهیلی ازادمحمدرضا یافتیانمیرسعید سیددراجی
توانایی نانوجاذب هیدروکسید لایه دوگانه روی الومینیم برای استخراج فاز جامد-پیش تغلیظ و سپس اندازه گیری ناپروکسن با روش کروماتوگرافی مایع با کارآیی بالا در نمونه های بیولوژیکی و پساب
Potential of a Zn/Al layered double hydroxide nanosorbent for SPE-preconcentration followed by HPLC determination of naproxen in biological and wastewater samples
Iranian seminar of Analytical Chemistry دانشگاه سمنان, سمنان, 2019-08-25 - 2019-08-27
ملی معتبر 156. نرگس قادریلیلا دولتیاریداود کاظمیمحمدرضا یافتیانحسن شایانی جم
مطالعهایزوترم و سینتیک استخراج بیسموت(III) از محیط های هیدروکلریک اسیدی توسط غشا مایع پلیمری درون گیر حاوی تری اکتیل آمین
Isotherm and Kinetic Studies on the Bi(III) Extraction from Hydrochloric Acid Media by a Polymer Inclusion Membrane Containing Trioctylamine
کنفرانس شیمی فیزیک ایران دانشگاه زنجان, زنجان, 1398/05/29 - 1398/05/31
ملی معتبر 155. مریم باقریحسن شایانی جممحمدرضا یافتیان
اکسایش الکتروشیمیایی استامینوفن در حضور متفورمین
Electrochemical oxidation of acetaminophen in the presence of metformin
کنفرانس شیمی فیزیک ایران دانشگاه زنجان, زنجان, 1398/05/29 - 1398/05/31
ملی معتبر 154. فاطمه زندیان سفیددشتیحسن شایانی جممحمدرضا یافتیان
بررسی رفتار الکتروشیمیایی فلوتامید در محلول های آبی
Electrochemical Behavior Study of Flutamide in Aqueous Solutions
کنفرانس شیمی فیزیک ایران دانشگاه زنجان, زنجان, 1398/05/29 - 1398/05/31
ملی معتبر 153. داود کاظمیحمید رضا شرفیمحمدرضا یافتیانSpas D. Kolev
بررسی سینتیک و ایزوترم استخراج بیسموت() توسط غشاء پلیمری درون بر پایه گیر بر پایه پلیمر پلی وینیل کلراید حاوی دی-(2-اتیل هگزیل)فسفریک اسید
Investigation of the kinetics and isotherms of the uptake of Bi(III) by a poly(vinyl chloride) inclusion membrane containing di-(2-ethylhexyl)phosphoric acid
کنفرانس شیمی فیزیک ایران دانشگاه زنجان, زنجان, 1398/05/29 - 1398/05/31
ملی معتبر 152. سالار بهرامیمهدی چراغیلیلا دولتیاریمحمدرضا یافتیانحسن شایانی جمSpas D. Kolev
مطالعه مدل سازی سینتیک و ایزوترم استخراج وانادیم(V) از محلول سولفاتی با استفاده از غشا پلیمری درون گیر الیکات336/پی وی دی ف/اچ اف پی
Kinetic and Isotherm Modeling Studies of the V(V) Extraction from Sulfate Solution Using an Aliquat® 336/PVDF-Co-HFP Polymer Inclusion Membrane
Iranian Physical Chemistry Seminar دانشگاه زنجان, زنجان, 2019-08-20 - 2019-08-22
ملی معتبر 151. خدیجه حقانیمریم مصطفویمحمدرضا یافتیانفریده پیریحسن شایانی جم
تهیه یک حسگر مورفیت بر پایه نانو کامپوزیت پلی فیلین دی آمین/نیکل اکسید/ ریز لوله های کربنی چند دیواره
Fabrication of a sensor based upon polyphenylenediamine/NiO/MWCNTs nano-composite for determination of morphine
Iranian seminar of Analytical Chemistry دانشگاه تبریز, تبریز, 2018-09-03 - 2018-09-05
ملی معتبر 150. میثم احمدیلیلا دولتیاریمحمدرضا یافتیان
تهیه و آزمون توانایی غشاء های پلیمری درون گیر حاوی اترهای تاجی برای یون کروم
Preparation and examination of potential of polymer inclusion membranes containing crown ethers towards Cr(VI)
Iranian seminar of Analytical Chemistry دانشگاه تبریز, تبریز, 2018-09-03 - 2018-09-05
ملی معتبر 149. محمدرضا یافتیانM. Inês G.S. AlmeidaRobert W. CattrallSpas D. Kolev
توانایی غشاء های پلیمری درونگیر حاوی سایفوس 101 در استخراج انتخابی و جداسازی بر-خط و اندازه گیری وانادیم در سیستم تزریق در جریان
The potential of Cyphos® IL 101-based polymer inclusion membranes for selective extraction and on-line separation-FIA spectrophotometric determination of vanadium
Iranian seminar of Analytical Chemistry دانشگاه تبریز, تبریز, 2018-09-03 - 2018-09-05
ملی معتبر 148. شیوا ولایتی هروانیفریبا سعادتی محمدرضا یافتیانحسن شایانی جم
یک حسگر الکتروشیمیایی پلیمر قالب مولکولی فنل باربیتول بر پایه نانوکامپوزیت پلی آنیلین/گرافن اکسید
A phenobarbital molecularly imprinted polymer electrochemical sensor based upon a polyaniline/graphene oxide nanocomposite
کنگره شیمی ایران دانشگاه فردوسی مشهد, مشهد, 1397/04/26 - 1397/04/28
ملی معتبر 147. فاطمه زمانیبهمن فرجمندمحمدرضا یافتیان
اندازه گیری نورتریپتیلین در نمونه های آبی بوسیله میکرواستخراج فاز مایع پخشی دنبال شده با اسپکترومتری تحرک یونی
Determination of nortriptyline in aqueous sample by dispersive liquid phase microextraction followed by ion mobility spectrometry
کنگره شیمی ایران دانشگاه فردوسی مشهد, مشهد, 1397/04/26 - 1397/04/28
ملی معتبر 146. پوریا نجواکسالار بهرامیحسن شایانی جملیلا دولتیاریمحمدرضا یافتیانSpas D. Kolev
غشاءهای پلیمری بر پایه پی وی دی اف-اچ اف پی حاوی الیگات 336 و سایفوس 101 برای حذف کروم(VI) از محلول های سولفات
PVDF-HFP based polymer inclusion membranes composed of Aliquat® 336 and Cyphos® IL 101 for removal of Cr(VI) from sulfate solutions
کنگره شیمی ایران دانشگاه فردوسی مشهد, مشهد, 1397/04/26 - 1397/04/28
ملی معتبر 145. ارزو نجفیمحمدرضا یافتیانبهمن فرجمند
کاربرد ریزاستخراج فاز مایع پخشی همراه با اسپکترومتری کرونا تخلیه-تحرک یونی برای اندازه گیری پرامیپیکسول
Application of dispersive liquid phase microextraction followed by corona discharge-ion mobility spectrometry for determination of pramipexole
کنگره شیمی ایران دانشگاه فردوسی مشهد, مشهد, 1397/04/26 - 1397/04/28
ملی معتبر 144. فهیمه توکلیحسن شایانی جممحمدرضا یافتیانمعصومه پری نژاد
بررسی الکتروشیمیایی برهمکنش های استامینوفن/آملدیپین
Electrochemical investigation of acetaminophen/amlodipine interactions
کنگره شیمی ایران دانشگاه فردوسی مشهد, مشهد, 1397/04/26 - 1397/04/28
ملی معتبر 143. نیلوفر رحمانیحسن شایانی جممحمدرضا یافتیانبهمن فرجمند
اکسایش الکتروشیمیایی استامینوفن در حضور کلونازپام
Electrochemical oxidation of acetaminophen in the presence of clonazepam
کنگره شیمی ایران دانشگاه فردوسی مشهد, مشهد, 1397/04/26 - 1397/04/28
بین‌المللی 142. محمدرضا یافتیانM. Inês G.S. AlmeidaRobert W. CattrallSpas D. Kolev
استفاده از غشاء پلیمری درون‌گیر بر پایه استخراج کننده Cyphos 101 برای استخراج و جداسازی وانادیم(V) از محلولهای سولفاتی
The use of Cyphos® IL 101-based polymer inclusion membranes for the extraction and separation of V(V) from sulfate solutions
International Solvent Extraction Conference Kyushu University, Japan, 2017-10-26 - 2017-10-30
ملی معتبر 141. ابوذر سهرابیمحمدرضا یافتیانمیرسعید سیددراجیلیلا دولتیاری
حذف دیازینون از محلول های آبی با استفاده از جاذب هیدروکسید لایه دوگانه Mg-Al اصلاح شده با سورفکتانت SDBS
A Study on the Removal of the Diazinon from Aqueous Solution by Double Layer Hydroxid Mg-Al Modified by SDBS
== دانشگاه زنجان, زنجان, 2017-08-27 - 2017-08-28
ملی معتبر 140. معصومه محمدیپیام سهیلی ازادمیرسعید سیددراجیمحمدرضا یافتیان
به کارگیری جاذب های بر پایه هیدروکسید لایه دوگانه منیزیم/آلومنیوم اصلاح شده با ماده فعال سطحی SDS در استخراج فاز جامد-اندازه گیری دیازینون
Solid Phase Extraction and Determination of Diazinon by Layered Double Hydroxide Modified with SDS surfactant Masomeh
== دانشگاه زنجان, زنجان, 2017-08-27 - 2017-08-28
ملی معتبر 139. تهمینه جوادیمحمدرضا یافتیانبهمن فرجمندعباسعلی زمانی
کاربرد روش ریزاستخراج مایع – مایع پخشی به منظور استخراج مشتقات فنولی از نمونه های آبی و آنالیز به کمک کروماتوگرافی گازی
Application of dispersive liquid-liquid micro extraction followed by gas chromatography for determination of some phenols in aqueous matrix
== دانشگاه زنجان, زنجان, 2017-08-27 - 2017-07-28
ملی معتبر 138. سمیه میرزاییبهمن فرجمندمحمدرضا یافتیانپروانه نخستین پناهیمعصومه پری نژاد
استفاده از روش ریزاستخراج مایع-مایع پخشی به منظور استخراج برخی فلزات سنگین از نمونه های آبی
Application of dispersive liquid-liquid microextraction for extraction and preconcentration of some heavy metals from aqueous samples and determination by gas chromatography
== دانشگاه زنجان, زنجان, 2017-08-27 - 2017-08-28
ملی معتبر 137. سویزی محمد رضازینب پورعلیمحمدرضا یافتیان
تهیه و بررسی خواص الکترودهای صفحه ای شکل
Preparation and electrochemical properties investigation of sheet like electrode
کنفرانس دوسالانه الکتروشیمی ایران دانشگاه اصفهان, اصفهان, 1396/02/13 - 1396/02/14
ملی معتبر 136. محمدرضا یافتیانمحسن انصارنارابحسن شایانی جمفریبا سعادتی
طراحی و ساخت سنسور یون سرب مبتنی بر پلیمرهای قالب مولکولی
A Novel Carbon Paste Electrode Based on Ion-Imprinted Polymer for Determination of Lead (II)
کنفرانس دوسالانه الکتروشیمی ایران دانشگاه اصفهان- انجمن شیمی ایران, اصفهان, 1396/02/13 - 1396/02/14
ملی معتبر 135. حسن شایانی جممینا نجفیمحمدرضا یافتیانمعصومه پری نژاد
مطالعه مکانیسم اکسایش الکتروشیمیایی استامینوفن در حضور داروهای تیول¬دار
Mechanistic study of electrochemical oxidation of Acetaminophen in the presence of Thiol-containing drugs
کنفرانس دوسالانه الکتروشیمی ایران دانشگاه اصفهان- انجمن شیمی ایران, اصفهان, 1396/02/13 - 1396/02/14
ملی معتبر 134. علی موسوی بیدلهمحمدرضا یافتیانحسن شایانی جمفریده پیری
سنسور برپایه پلیمرقالب مولکولی برای تعیین آموکسی سیلین به روش آمپرومتری
Molecularly Imprinted Polymer-Based Sensors for Amperometric Determination of Amoxicillin
کنفرانس دوسالانه الکتروشیمی ایران دانشگاه اصفهان- انجمن شیمی ایران, اصفهان, 1396/02/13 - 1396/02/14
ملی معتبر 133. حسن شایانی جمرحیم بابرهمحمدرضا یافتیانبهمن فرجمند
مطالعه اثر عصاره انار بر روی اکسیداسیون الکتروشیمیایی استامینوفن
Study of the effect of pomegranate peel extracts on the electrochemical oxidation of acetaminophen
کنفرانس دوسالانه الکتروشیمی ایران دانشگاه اصفهان- انجمن شیمی ایران, اصفهان, 1396/02/13 - 1396/02/14
ملی معتبر 132. محمدرضا یافتیانکبری اکبرزاده سپستانکیسمیه پیریحسن شایانی جم
سنسورآمپرومتریک برای تشخیص تتراسایکلین برپایه¬ی روش حکاکی شده¬ی مولکولی
Amperometric Sensor for Tetracycline Determination Based on Molecularly Imprinted Technique
کنفرانس دوسالانه الکتروشیمی ایران دانشگاه اصفهان-انجمن شیمی ایران, اصفهان, 1396/02/13 - 1396/02/14
ملی معتبر 131. رویا طاهائیحسن شایانی جممحمدرضا یافتیان
اندازه گیری همزمان یونهای مس، سرب و کادمیم با روش ولتامتری عریانسازی آندی تفاضلی با استفاده از الکترود کربن شیشه ای اصلاح شده توسط لیگاند باز شیف از نوع لیگاند N2O2
Simultaneous determination of Cu2+, Pb2+, Cd2+ by differential pulse anodic striping voltammetry using glassy carbon electrode chemically modified with Schiff Base Ligand (N2O2 type) film
Iranian seminar of Analytical Chemistry انجمن شیمی ایران, تهران, 2016-08-30 - 2016-09-01
بین‌المللی 130. رویا طاهائیحسن شایانی جممحمدرضا یافتیان
مطالعه کمپلکس شدن یون مس(II) توسط یک لیگاند باز شیف نوع N2O2 در مخلوط آب/استونیتریل با روش ولتامتری پالس تفاضلی
Differential pulse voltammetric investigation of the complex formation between Cu+2 and a N2O2 type Schiff base lingand in mixture of acetonitrile/water
کنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی در شیمی و مهندسی شیمی دانشگاه جامع علمی و کاربردی, تهران, 1395/02/16 - 1395/02/16
ملی معتبر 129. زهره دوستیلیلا دولتیاریمحمدرضا یافتیانصادق رستم نیا
جذب انتخابی یون های یورانیم بر روی SBA_15 عامل دار شده با سولفامیک اسید: مطالعه ایزوترم و سینتیک
Selective adsorption of uranium ions on tosulfamic acid functionalized SBA- 15; isotherm and kinetics investigations
Iranian seminar of Analytical Chemistry پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران, تهران, 2016-01-26 - 2016-01-28
ملی معتبر 128. لیلا دولتیاریمحمدرضا یافتیانصادق رستم نیا
جذب یون های یوروپیم و توریم از محلول های آبی به وسیله جاذب سیایکای مزوپروس SBA-15 عامل دار شده با باز شیف
Efficient adsorption of Eu(III) and Th(IV) ions from aqueous solutions by a Schiff base functionalized mesoporous silica SBA-15 sorbent
Iranian seminar of Analytical Chemistry پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران, تهران, 2016-01-26 - 2016-01-28
ملی معتبر 127. فاطمه خانبانآرمین فشیعباسعلی زمانیمحمدرضا یافتیان
مشارکت گرافن اکسید کاهش یافته و تریتون X-114 برای بهبود ریزاستخراج الکتروغشایی پرامیپکسل
Cooperation of reduced graphene oxide and Triton X-114 for amelioration of electromembrane-microextraction of Pramipexole
Iranian seminar of Analytical Chemistry پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران, تهران, 2016-01-26 - 2016-01-28
ملی معتبر 126. سولماز هاتفیریحانه صفربالیمحمدرضا یافتیان
مطالعه توانایی ترکیبات آمیک اسیدی به عنوان استخراج کننده در جداسازی درون گروهی خاک های کمباب
Investigation of the Potential of Amic Acid Compounds as Extractant in Intra-group Separation of Rare Earths
Iranian seminar of Analytical Chemistry پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران, تهران, 2016-01-26 - 2016-01-28
ملی معتبر 125. رعنا طوماری زادهحسن شایانی جممحمدرضا یافتیانمعصومه پری نژاد
اندازه گیری استیل سیستین بر اساس اکسیداسیون الکتروشیمیایی 4و 4 بی فنل به عنوان حدواسط
Voltammetric sensor for determination of N-acetylcysteine based on electrochemical oxidation of 4,4' biphenol as a mediator
Biennial Electrochemistry Seminar of Iran ( BESI) انجمن الکتروشیمی ایران, تهران, 2015-11-18 - 2015-11-19
ملی معتبر 124. مهسا اکبریحسن شایانی جممحمدرضا یافتیانمعصومه پری نژاد
اکسیداسیون الکتروشیمیایی استامینوفن در حضور دیکلوفناک
Electrochemical oxidation of acetaminophen in the presence of diclofenac
Biennial Electrochemistry Seminar of Iran ( BESI) انجمن الکتروشیمی ایران, تهران, 2015-11-18 - 2015-11-19
ملی معتبر 123. محمدرضا یافتیاناکرم خانمحمدیمعصومه آذرتیمورسمیه پیریفریده پیری
ویژگی های حذف یون فلزات سنگین از محیط آبی توسط نانوکامپوزیت آلومینیم اکسید/پلی-1-نفتیل آمین
Removal characteristics of heavy metal ionsfrom aqueous solution using Al2O3/poly1-naphthylamin nano-composite
سمینار ملی شیمی و محیط زیست دانشگاه علوم پزشکی بقیه اله, تهران, 1394/06/11 - 1394/06/13
ملی معتبر 122. سمیه پیریمعصومه آذرتیمورفریده پیریمحمدرضا یافتیانمختار علینیارودسری
یک حس گر الکتروشیمیایی بر پایه الکترود اصلاح شده با نانو کامپوزیت گرافن/نفتیل آمین برای اندازه گیری کادمیم
An electrochemical sensor based on graphene/ naphthylamine nanocomposite modified electrode for determination of cadmium
سمینار ملی شیمی و محیط زیست دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله, تهران, 1394/06/11 - 1394/06/13
بین‌المللی 121. محمدرضا یافتیانحسین سلطانیعباسعلی زمانیمعصومه قربانلو
یک طراحی استخراج حلالی برای جداسازی-بازیابی فلزات سنگین با بکارگیری استخراج کننده‌های آمیک اسیدی
A Solvent Extraction Design for Separation-Recovery of Heavy Metals Using Amic Acid Extractants
The International Conference On Advances In Applied Science And Environmental Engineering Institute of Research Engineers and Doctors (the IRED-New York), Thailand, 2015-08-28 - 2015-08-29
ملی معتبر 120. فاطمه نظریزهرا شیری یکتامهدیه کوره پزان مفتخرمحمدرضا یافتیان
خواص جذب سطحی زئولیت های طبیعی برای یون های توریم و یوروپیم
Adsorption characteristics of natural zeolite towards Th(IV) and Eu(III) ions
کنفرانس ملی زئولیت ایران دانشگاه علم و صنعت ایران, تهران, 1394/03/06 - 1394/03/07
ملی معتبر 119. محمد رحمانیفریبا سعادتی محمدرضا یافتیان
ساخت نانوکامپوزیت جدید پلی آنیلین/ پلی استایرن: استفاده از آن در جذب فلزات سنگین
A New Nanocomposite of Polystyrene/ Polyaniline: Use as Adsorbents for Heavy Metal Ions
همایش ملی تکنولوژی های نوین در شیمی و پتروشیمی مرکز پژوهش های صنعتی و معدنی هم اندیشان چرخه علم و صنعت, تهران, 1394/02/24 - 1394/02/27
ملی معتبر 118. شیدا رضائیحسین سلطانیمهدیه کوره پزان مفتخرمحمدرضا یافتیان
بررسی خواص انتقال فاز یک حامل اسیدی برای یون های مس
INVESTIGATION OF PHASE TRANSFER PROPERTIES OF AN ACIDIC CARRIER TOWARDS COPPER(II) IONS
همایش ملی تکنولوژی های نوین در شیمی و پتروشیمی مرکز پژوهش های صنعتی و معدنی, تهران, 1394/02/14 - 1394/02/24
ملی معتبر 117. حسین سلطانیعباسعلی زمانیمعصومه قربانلومحمدرضا یافتیان
تهیه و شناسایی لیگاند اسیدی جدید 2-(دی بوتیل کرباموییل) بنزوئیک اسید و کاربرد آن به عنوان استخراج کننده انتخابی یون های سرب
Preparation, characterization of new acidic ligand 2-(dibutylcarbamoyl)benzoic acid and its application as selective extractant towards lead(II) ions
کنگره شیمی تجزیه دانشگاه شهید چمران اهواز, اهواز, 1393/12/23 - 1393/12/25
ملی معتبر 116. زهرا شیری یکتامحمدرضا یافتیان
تغییر در مکانیسم استخراج یون توریم از محلول های آبی با ستفاده از یک لیگاند فسفریله در مایع یونی در مقایسه با دی کلرومتان
Change of the extraction mechanism of thorium ion from aqueous solution using phosphorus ligand in ionic liquid towards dichloromethane solvent
کنگره شیمی تجزیه دانشگاه شهید چمران اهواز, اهواز, 1393/12/23 - 1393/12/25
ملی معتبر 115. لیلا دولتیاریمهری شاطریمحمدرضا یافتیانصادق رستم نیا
بررسی جذب یون های توریم بر روی مزوپروس SBA-15 کلسینه نشده و کلسینه شده
Investigation of adsorption of thorium ions onto uncalcinated and calcinated SBA-15
کنگره شیمی تجزیه دانشگاه شهید چمران اهواز, اهواز, 1393/12/23 - 1393/12/25
ملی معتبر 114. آرمین فشیمحمدرضا یافتیانعباسعلی زمانی
اندازه گیری حساس ملامین در پودر شیر بچه به روش LPME جفت شده با HPLC
Sensitive determination of melamine in infant powder milk using electromembrane-LPME combined with HPLC
کنگره شیمی تجزیه دانشگاه شهید چمران اهواز, اهواز, 1393/12/23 - 1393/12/25
ملی معتبر 113. سویزی محمد رضامحمدرضا یافتیانسیدطاهر سیدینفریده پیری
توسعه پیل های لیتیم-سولفور با دانسیته انرژی بالا با بکارگیری نانوسولفور هموژن در ماتریس گرافن اکسید/اکسید مس به عنوان کاتد
Development of high energy density Li-sulfur cells using homogeneous incorporation of nano sulfur in graphene oxide/CuO matrix as a cathode
Biennial Electrochemistry Seminar of Iran ( BESI) دانشگاه گیلان, رشت, 2014-09-09 - 2014-09-11
ملی معتبر 112. مهدیه کوره پزان مفتخرمعصومه قربانلومحمدرضا یافتیان
نانوذرات اصلاح شده با لیگاندهای باز شیف: توانایی آنها در پیوند یون فلزات سنگین
Modified nano-particles with Schiff base ligands: their binding ability toward heavy metal ions
Iranian Inorganic Chemistry Conference دانشگاه بوعلی سینا, همدان, 2014-08-27 - 2014-08-29
ملی معتبر 111. بهاره رجبیمهدیه کوره پزان مفتخرسمیه پیریفریده پیریمحمدرضا یافتیان
تهیه نانوکامپوزیت های پلی آنیلین Al2O3 به روش های شیمیایی و الکتروشیمیایی:
Nanocomposites polyaniline-Al2O3 synthesize via chemical and electrochemical methods; use for removal of heavy metals ions
Iranian Seminar of Organic chemistry (ISOC) دانشگاه تبریز, تبریز, 2014-08-19 - 2014-08-21
ملی معتبر 110. سمیه پیریفریده پیریمحمدرضا یافتیانعباسعلی زمانی
تهیه و شناسایی نانوکامپوزیت Al2O3/پلی 1- نفتیل آمین
Fabrication and characterization of Al2O3/poly 1-naphthylamine nanocomposite
Iranian Seminar of Organic chemistry (ISOC) دانشگاه تبریز, تبریز, 2014-08-19 - 2014-08-21
ملی معتبر 109. سعیده انصاری سعدیسمیه پیریسیدطاهر سیدینمحمدرضا یافتیانفریده پیری
تهیه کاتد لیتیم-سولفور بر پایه کامپوزیت پلی آنیلین نانو سولفور گرافن اکسید روی منگنز-اکسید مس
Fabrication Li-S battery Cathode based on nano sulfur graphene oxide/Manganese-Copper oxide/polyaniline composite
Iranian Seminar of Organic chemistry (ISOC) دانشگاه تبریز, تبریز, 2014-08-19 - 2014-08-21
بین‌المللی 108. مهدیه کوره پزان مفتخرمحمدرضا یافتیانمعصومه قربانلو
نانوذرات اصلاح شده با یک باز شیف: تهیه و توانایی آنها برای حذف یونهای فلزی از نمونه های آبی
Silica nanoparticles modified by a schiff base ligand; preparation and their potential for removal of heavy metal ions from water samples
The International Conference On Advances In Applied Science And Environmental Engineering مرکز همایش های هتل جی تاور, Malaysia, 2014-08-02 - 2014-08-03
ملی معتبر 107. مسعود حاجی سلیمانیمحمدرضا یافتیانعباسعلی زمانی
HPLC در جداسازی و اندازه گیری فلزهای سنگین
HPLC in Separation-Determination of Heavy Metal Complexes
-- دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه, میانه, 2014-05-20 - 2014-05-21
بین‌المللی 106. سمیه پیریمحمدرضا یافتیانعباسعلی زمانیفریده پیری
ساخت و شناسایی نانوکامپوزیت (poly m-toluidine / Al2O3 ) و aniline/Al2O3 poly و برسی خواص جذب برای یون های فلزات سنگین از محلول آبی
preparation and characterization of nanocomposite, poly ( m-toluidine/ Al2O3) and poly aniline/Al2O3, and thair adsorption properties for som heavy metal ions from aqueous solution
International Conference in Nanostructures کیش, باویل علیا/سفلی, 2014-03-06 - 2014-03-09
ملی معتبر 105. فاطمه مافیزهرا شیری یکتامحمدرضا یافتیانمعصومه قربانلو
نانوبلورهای کلینوپتولیت اصلاح شده با بیس(2-هیدروکسی بنزالدهید)-1و2-اتیلن دی آمین : جاذب برای یون های توریم و لانتانیدها
nano-crystalline clinoptolite modified by bis(2-hydroxybenzaldehyde)-1,2-ethylenediamine; adsorbent for thorium(IV) and lanthanide(III) ions
سمینار سیمی تجزیه ایران دانشگاه صنعتی اصفهان, اصفهان, 1392/12/06 - 1393/12/08
ملی معتبر 104. سمیرا نوریزهرا شیری یکتامحمدرضا یافتیانمعصومه قربانلو
بهبود کارآیی جذب یک نوع زئولیت طبیعی اصلاح شده با بیس(2-هیدروکسی)-1و3-پروپیلن دی آمین برای یون های توریم و یوروپیم
ّAmelioration of adsorption efficiency of a type of natural zeolite by its modification with bis(2-hydroxybenzaldehyde)-1,3-propylendiamine towards Th(IV) and Eu(III) ions
Iranian seminar of Analytical Chemistry دانشگاه صنعتی اصفهان, اصفهان, 2014-02-25 - 2014-02-27
ملی معتبر 103. رقیه مرادیمریم حامی دیندارمحمدرضا یافتیانصادق رستم نیا
کاربرد مزوپظروس سیلیکای SBA-15 برای حذف داروها
Application of functionalized SBA-15 mesoporous silcas for removal of drugs
Iranian seminar of Analytical Chemistry دانشگاه صنعتی اصفهان, اصفهان, 2014-02-25 - 2014-02-27
ملی معتبر 102. میلاد حاجی حسنیمریم حامی دیندارمحمدرضا یافتیانصادق رستم نیا
حذف کروم(VI)، آرسنیک(V) و جیوه(II) از محلول های آبی با استفاده از نانومواد سیلیکای مزوپروس اصلاح شده با گروه های عاملی
Removal of Cr(VI), As(V) and Hg(II) from aqueous solutions using functionalized mesoporous silica nanomaterials
Iranian seminar of Analytical Chemistry دانشگاه صنعتی اصفهان, اصفهان, 2014-02-25 - 2014-02-27
ملی معتبر 101. مرضیه کمالی نهادزهرا شیری یکتامحمدرضا یافتیان
بررسی خواص استخراجی لیگاندهای باز شیف نوع N2O2 برای یون های مس (II)
Investigation of extractive [roperties of N2O2-type Schiff base ligands towards Cu(II) ions
Iranian seminar of Analytical Chemistry دانشگاه صنعتی اصفهان, اصفهان, 2014-02-25 - 2014-02-27
ملی معتبر 100. زهرا کابلی تنهامحمدرضا یافتیاننادر نوشیران زاده
استخراج خلالی یون های مس (II) از محلول کلریدی توسط لیگاندهای اکسیمی
Copper(II) ions solvent extraction from chloride solutions by oxime ligands
Iranian seminar of Analytical Chemistry دانشگاه صنعتی اصفهان, اصفهان, 2014-02-25 - 2014-02-27
ملی معتبر 99. یاسمن حیدری ابهریمحمدرضا یافتیانعباسعلی زمانی
کاربرد PEG(200) به عنوان عامل استتار برای بهبود استخراج-جداسازی یون های یوروپیم و اربیم توسط بیس(2-اتیل هگزیل)فسفریک اسید
Application of PEG(200) as a masking agent for improving solvent extraction-separation of Eu(III) and Eb(III) by bis(2-ethylhexyl)phosphoric acid
Iranian seminar of Analytical Chemistry دانشگاه صنعتی اصفهان, اصفهان, 2014-02-25 - 2014-02-27
ملی معتبر 98. زهرا شمسیعباسعلی زمانیمحمدرضا یافتیانعبدالحسین پری زنگنه
حذف اورانیم و توریم از آب های آلوده توسط فوم های پلی اروتان اصلاح شده
---
--- سازمان انرژی اتمی, اصفهان, 2013-12-25 - 2013-12-26
ملی معتبر 97. زهرا شیری یکتاعبدالرضا نیلچیمحمدرضا یافتیانمعصومه قربانلو
جذب و جداسازی یونهای توریم و اورانیوم بر روی نانوسیلیکای سنتز شده به روش میسل معکوس
Adsorption and separation of Th(IV) and U(VI) ions on synthesized nanosilica by the reverse micelle method
--- اصفهان, اصفهان, 2013-12-25 - 2013-12-26
ملی معتبر 96. زهرا شیری یکتامحمدرضا یافتیانعبدالرضا نیلچی
اثر ساختار لیگاندهای باز شیف خنثی نوع N4 برای حذف یون های توریم و یوروپیم از محیط های آبی نیتراتی
Effect of the structure of neutral N4-type Schiff base ligands for removal of thorium(IV) and europium(III) ions from aqueous nitrate media
--- پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای, اصفهان, 2013-12-25 - 2013-12-26
ملی معتبر 95. مهدی امیری نهاوندیمحمدرضا یافتیانرمضانپور محمود رضاعباسعلی زمانیمهرتاش قلی نژاد
اثر ذرات آهن صفر ظرفیتی سنتز شده به منظور حذف کادمیوم از خاک‌های آلوده مازندران
Effect synthesized nanoparticles iron zero valence for removal of cadmium from contaminated soils of Mazandaran province
-- دانشگاه تهران, تهران, 2013-12-02 - 2013-12-03
ملی معتبر 94. سپیده صفریمحمدرضا یافتیانعباسعلی زمانی
یک حس‌گر غشایی یون سرب(II) گزینبر پایه یون دوست باز شیف
A Pb(II) ion-selective membrane sensor based upon a Schiff-base ionophore
سمینار ملی شیمی و محیط زیست دانشگاه تبریز, تبریز, 1392/08/07 - 1392/08/08
ملی معتبر 93. پریسا حیدریعباسعلی زمانیمحمدرضا یافتیان
کاربرد بنزو15-کراون-5 به عنوان یون دوست برای تهیه یک حسگر پتانسیومتری یون‌های سرب
Application of benzo15-crown-5 as ionophore for fabrication of a potentimetric sensor of lead ions
سمینار ملی شیمی و محیط زیست دانشگاه تبریز, تبریز, 1392/08/07 - 1392/08/08
ملی معتبر 92. پریسا حیدریسعیده محمدیعباسعلی زمانیمحمدرضا یافتیان
الکترود غشایی PVC یون مس (II) گزین بر پپایه بیس(2-هیدروکسی بنزادهید) 1 و 3-دی آمینوپروپان
Copper(II) ion selective PVC membrane electrode based on bis(2-hydroxybenzaldehyde) 1,3-diaminopropane
سمینار ملی شیمی و محیط زیست دانشگاه تبریز, تبریز, 1392/08/07 - 1392/08/08
ملی معتبر 91. مریم حامی دیندارفاطمه حاج میریصادق رستم نیامحمدرضا یافتیان
حذف یون های فلزات سنگین سرب(II)، نقره(I) و کادمیم(II) از محلول های آبی با استفاده از مزوپروس های سیلیکای SBA-15
Removal of Pb(II), Ag(I) and Cd(II) heavy meta ions from aqueous solutions using functionalized SBA-15 mesoporous silica
سمینار ملی شیمی و محیط زیست دانشگاه تبریز, تبریز, 1392/08/07 - 1392/08/08
ملی معتبر 90. سپیده صفریعباسعلی زمانیمحمدرضا یافتیان
الکترود مس(II) گزین بر پایه یک مشتق نفتولی باز شیف
Copper(II)-selective membrane electrode based on a naphthol-derivative Schiff’s base
سمینار ملی شیمی و محیط زیست دانشگاه تبریز, تبریز, 1392/08/07 - 1392/08/08
ملی معتبر 89. بهاره هودالهام محمدیعباسعلی زمانیمحمدرضا یافتیان
استفاده‌ از کاه گندم و برگ گیاه خرگوشک به عنوان یک جاذب سلولزی در تصفیه آب‌های آلوده به فلزهای سنگین
Triticum sativum and verbascum chiranthiofolim straws as cellulosic adsorbent for treatment water polluted with heavy metals
سمینار ملی شیمی و محیط زیست دانشگاه تبریز, تبریز, 1392/08/07 - 1392/08/08
ملی معتبر 88. زهرا شمسیعباسعلی زمانیمحمدرضا یافتیانعبدالحسین پری زنگنه
-
Using chemical modification of polyurethane foams for the removal of phenolic compounds from aqueous solutions
سمینار ملی شیمی و محیط زیست دانشگاه تبریز, تبریز, 1392/08/07 - 1392/08/08
ملی معتبر 87. مسعود حاجی سلیمانیحسین سلطانیعباسعلی زمانیمحمدرضا یافتیان
پیش تغلیظ HF-LPME و اندازه‌گیریHPLC مرفین و کدیین در نمونه‌های آبی
HF-LPME pre-concentration and HPLC Determination of morphine and codeine in water samples
سمینار ملی شیمی و محیط زیست دانشگاه تبریز, تبریز, 1392/08/07 - 1392/08/08
ملی معتبر 86. نرگس اترکعباسعلی زمانیمحمدرضا یافتیانعبدالحسین پری زنگنه
-
Yarrow plant as cellulosic adsorbent for treatment of water polluted with heavy metals
سمینار ملی شیمی و محیط زیست دانشگاه تبریز, تبریز, 1392/08/07 - 1392/08/08
بین‌المللی 85. محمدرضا یافتیانعباسعلی زمانیعبدالحسین پری زنگنه
آلودگی خاک به فلزهای سنگین در پیرامون یک واحد تولید سرب و روی در طول راه ابریشم
SOIL CONTAMINATION BY HEAVY METALS AROUND A LEAD AND ZINC PRODUCTION PLANT LOCATED IN A PART OF THE SILK ROAD
INTERNATIONAL SILKROAD CONGRESS ACTR CONFERENCE Silence Istanbul Hotel & Convention Center, Turkey, 2013-10-27 - 2013-10-29
ملی معتبر 84. سمیه پیریعباسعلی زمانیمحمدرضا یافتیانفریده پیری
ساخت و شناسایی نانوکامپوزیت پلی آنیلین +متاتولوییدین با Al2O3
Fabrication and characterization of polyaniline+ poly meta toluidine@ Al2O3 nanocomposite
کنگره شیمی ایران دانشگاه یزد, یزد, 1392/06/16 - 1392/06/18
ملی معتبر 83. سمیه پیریمحمدرضا یافتیانعباسعلی زمانیفریده پیری
الکتروسنتزنانوکامپوزیت های پلی متا تولوییدین و آلومنیوم و شناسایی
nanocomposite of poly m-toluidine-Al electrosynthesis and identification
کنفرانس شیمی آلی ایران دانشگاه همدان, همدان, 1392/04/12 - 1392/04/12
ملی معتبر 82. مهدیه کوره پزان مفتخرمریم مصطفویمعصومه قربانلومحمدرضا یافتیان
یون دوست‌های چند دندانه نوع 2O2N: کابرد آنها به عنوان استخراج کننده یون‌های فلزات واسطه
Multidentate N2O2-type Schiff base ionophores. Use as extractant of transition metal ions
همایش ملی فناوری های نوین در شیمی و مهندسی شیمی پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای, تهران, 1392/02/26 - 1392/02/26
ملی معتبر 81. فاطمه مافیزهرا شیری یکتامحمدرضا یافتیان
نانو-بلور کلینوپتیلولیت: کاربرد آن برای جذب سطحی-جداسازی یون‌های توریم و لانتانیدی
Clinoptilolite nano-crystal; its application for adsorbent-separation of thorium anf lanthanide ions
همایش ملی فناوری های نوین در شیمی و مهندسی شیمی پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای, تهران, 1392/02/26 - 1392/02/26
ملی معتبر 80. مهدی امانلوعبدالحسین پری زنگنهمحمدرضا یافتیانعباسعلی زمانی
تاثیر سیستم آبرسانی شهری در غلظت فلزهای سنگین در نمونه‌های آب شرب شهر زنجان
Factors influencing the concentration of some heavy metalsin drinking water distribution system in Zanjan city
همایش ملی مهندسی آب و فاضلاب دانشگاه تحصیلات تکمیلی کرمان, کرمان, 1391/12/08 - 1391/12/09
ملی معتبر 79. زهرا مفیدیعباسعلی زمانیاکرم خانمحمدیمحمدرضا یافتیان
-
Fabrication of a ligandless room temperature ionic liquid based Th(IV) ion-selective potentiometric sensor
Iranian seminar of Analytical Chemistry دانشگاه فردوسی مشهد, مشهد, 2013-02-26 - 2013-02-28
ملی معتبر 78. زهرا مفیدیعباسعلی زمانیمحمدرضا یافتیان
-
Application of ultrasound assisted HF-LPME for Rremoval of heavy metal ions from water samples
Iranian seminar of Analytical Chemistry دانشگاه فردوسی مشهد, مشهد, 2013-02-26 - 2013-02-28
ملی معتبر 77. حمیده احمدیعباسعلی زمانیمحمدرضا یافتیان
-
Application of crown ether 18C6 as selective masking agent for improvement of transport-separation of Th(IV) and lanthanide(III) ions by DEHPA as carrier
Iranian seminar of Analytical Chemistry دانشگاه فردوسی مشهد, مشهد, 2013-02-26 - 2013-02-28
ملی معتبر 76. مهسا پیله وریمریم حامی دیندارمحمدرضا یافتیان
مزوپروس‌سیلیکای SBA-15 اصلاح شده: جاذب‌های کارا برای فلزات سنگین
Functionalized SBA-15 nesoporous; efficient adsorbents for heavy metals
سمینار سیمی تجزیه ایران دانشگاه فردوسی مشهد, مشهد, 1391/12/08 - 1391/12/10
ملی معتبر 75. مرضیه کمالی نهادزهرا شیری یکتامحمدرضا یافتیان
کاربرد یک باز شیف نوع N2O2 بارگذاری شده روی غشا‌های فیبر توخالی برای تغلیظ یون‌های مس از نمونه‌های زیست محیطی
Application of a N2O2-type Schiff base ligand loaded on hollow fiber membranes for preconcentration of Cu(II) ions from environmental samples
سمینار سیمی تجزیه ایران دانشگاه فردوسی مشهد, مشهد, 1391/12/08 - 1391/12/10
ملی معتبر 74. لیلا حبیبیمهدیه کوره پزان مفتخرمحمدرضا یافتیان
انتقال یون‌های توریم از درون غشاء مایع امولسیونی بدون لیگان
Ligandless water-in-oil emulsion liquid membrane transport of Th(IV) ions
سمینار سیمی تجزیه ایران دانشگاه فردوسی مشهد, مشهد, 1391/12/08 - 1391/12/10
ملی معتبر 73. مسعود حاجی سلیمانیعباسعلی زمانیمحمدرضا یافتیانعبدالحسین پری زنگنه
حذف مرفین و کدیین از نمونه‌های آبی با استفاده از فیبرهای توخالی اصلاح شده با بیس(2-اتیل) هگزیل فسفریک اسید
Removal of Morphine and Codeine from Water Samples Using Hollow Fibers Modified by Bis(2ethylhexyl)phosphoric Acid
همایش ملی مهندسی آب و فاضلاب دانشگاه تحصیلات تکمیلی کرمان, کرمان, 1391/12/08 - 1391/12/09
ملی معتبر 72. زهرا شیری یکتامحمدرضا یافتیانعبدالرضا نیلچی
کاربرد کروماتوگرافی با کارآیی بالا برای جداسازی لانتانیدها، اورانیم و توریم با استفاده از HTTA
Application of high-performance liquid chromatography for separation of lanthanides, uranium and thorium using HTTA
سمینار سیمی تجزیه ایران دانشگاه فردوسی مشهد, مشهد, 1391/12/08 - 1391/12/10
ملی معتبر 71. زهرا شمسیعباسعلی زمانیمحمدرضا یافتیانعبدالحسین پری زنگنه
اصلاح شیمیایی فوم‌های مصرفی پلی‌اورتان و استفاده از آن در حذف فنل از محلول‌های آبی آلوده
Chemical modification of polyurethane foams to used in the removal of phenol from contaminated aqueous solutions
همایش ملی مهندسی آب و فاضلاب دانشگاه تحصیلات تکمیلی کرمان, کرمان, 1391/12/08 - 1391/12/09
ملی معتبر 70. عباسعلی زمانیمحمدرضا یافتیانعبدالحسین پری زنگنهجمال الدین رجبی ارهانیسالار بهرامینرگس اترک
تخمین ارزش اقتصادی پسماند حاصل از کارخانه‌های روی در استان زنجان
-
همایش ملی حفاظت و برنامه ریزی محیط زیست دانشگاه آزاد واحد همدان, همدان, 1391/12/03 - 1391/12/03
ملی معتبر 69. محمدرضا یافتیانعبدالحسین پری زنگنهعباسعلی زمانیفهیمه خاندوزیلیلا مغانلو
ارزیابی مقدار فلزهای سنگین در گیاهان بومی اطراف شرکت ملی سرب و روی زنجان
-
همایش ملی حفاظت و برنامه ریزی محیط زیست دانشگاه آزاد واحد همدان, همدان, 1391/12/03 - 1391/12/03
ملی معتبر 68. مریم حامی دیندارمحمدرضا یافتیانفرزانه اسلامیحسین سلطانی
حذف رنگ متیل‌اورانژ از آب‌های آلوده توسط گیاه وتیور فعال شده با هیدروکلریک اسید
Removal of Methylorange dye from contaminated water samples using activated vetiver plant
همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست دانشگاه تهران, تهران, 1391/08/29 - 1391/08/30
ملی معتبر 67. الهامه محمدپورقورچیعباسعلی زمانیمحمدرضا یافتیان
تهیه بیوفیلتر ستونی با کمپوست چای برای حذف برخی یون‌های فلزی سنگین از محلول‌های آبی
Preparation of tea compost column biofilter for removal of some heavy metal ions
همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست دانشگاه تهران, تهران, 1391/08/29 - 1391/08/30
ملی معتبر 66. محمد رضا یافتیان, عباسعلی زمانیمحمدرضا یافتیانعبدالحسین پری زنگنه
اصلاح شیمیایی فوم‌های مصرفی پلی‌اورتان و استفاده از آن در حذف یون‌های سرب، روی و کادمیم از محلول‌های آبی آلوده
Chemical Modification of polyurethane foams and its application in removal of lead, zinc and cadmium from contaminated water samples
همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست دانشگاه تهران, تهران, 1391/08/29 - 1391/08/30
ملی معتبر 65. عباسعلی زمانیمحمدرضا یافتیانعبدالحسین پری زنگنهسالار بهرامیجمال الدین رجبی ارهانینرگس اترک
ارزیابی آماری مقدار فلزهای سنگین در پسماندهای سرب و روی زنجان
Statistical evaluation of heavy metal contents of lead and zinc residuals in Zanjan
همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست دانشگاه تهران, تهران, 1391/08/29 - 1391/08/30
بین‌المللی 64. نجات ساداتی بهبهانیکبری رستمی زادهمحمدرضا یافتیانعباسعلی زمانیحمیده احمدی
نانوکامپوزیت‌های پلی‌اتیلن‌گلیکول-مگنتیت به عنوان نانوجاذب برای حذف سرب(II) از محلول‌های آبی
Polyethylene glycol-magnetite nano composites as nano adsorbent for removal of Pb(II) from aqueous solutions
کنگره بین المللی علوم نانو و نانو فناوری دانشگاه کاشان, کاشان, 1391/06/21 - 1391/06/23
ملی معتبر 63. زهرا شیری یکتامحمدرضا یافتیانعبدالرضا نیلچیمعصومه قربانلو
نانو ذرات اصلاح شده توسط لیگاند باز شیف: جاذب موثر برای یونهای توریم،اورانیم و یوروپیم
Modified silica nanoparticles by schiff base ligand:effiicient sorbent for th +4 uo+2 and eu+3 inons
کنفرانس شیمی معدنی دانشگاه شریف, تهران, 1391/06/07 - 1391/06/08
بین‌المللی 62. مهدیه آتش زرعباسعلی زمانیعبدالحسین پری زنگنهمحمدرضا یافتیان
-
Biosorption of pb2+from aqueous solutions using indigenous biomaterials (Seidlizia rosmarinus)
Recycling & Reuse 2012 ترکیه, Turkey, 2012-06-04 - 2012-06-06
ملی معتبر 61. عباسعلی زمانیپویا حاجی سلطانیحبیب فتحی دخت لاحشریمحمدرضا یافتیانعبدالحسین پری زنگنه
Removal of heavy metal ions from aqueous solutions with tea compost as biosrobent
Removal of heavy metal ions from aqueous solutions with tea compost as biosrobent
سمینار ملی شیمی و محیط زیست دانشگاه اهواز, اهواز, 1390/09/30 - 1390/10/02
ملی معتبر 60. عباسعلی زمانیپویا حاجی سلطانیمهدی زارعی سردرودمحمدرضا یافتیانعبدالحسین پری زنگنه
Determination of heavy metal in two types of potable water: Ground and bottled waters in Zanjan city
Determination of heavy metal in two types of potable water: Ground and bottled waters in Zanjan city
سمینار ملی شیمی و محیط زیست دانشگاه اهواز, اهواز, 1390/09/30 - 1390/10/02
ملی معتبر 59. مرجان حبیبیانپویا حاجی سلطانیعباسعلی زمانیعبدالحسین پری زنگنهمحمدرضا یافتیان
Recovery of copper from industrial waste by low-cost adsorption materials
Recovery of copper from industrial waste by low-cost adsorption materials
سمینار ملی شیمی و محیط زیست دانشگاه اهواز, اهواز, 1390/09/30 - 1390/10/02
ملی معتبر 58. حسین رستمیعباسعلی زمانیعبدالحسین پری زنگنهمحمدرضا یافتیانمحمد حسین رسولی فرد
Seasonal variations of zinc, lead and cadmium contamination of groundwater in surrounding zinc industrial, Zanjan
Seasonal variations of zinc, lead and cadmium contamination of groundwater in surrounding zinc industrial, Zanjan
سمینار ملی شیمی و محیط زیست دانشگاه اهواز, اهواز, 1390/09/30 - 1390/10/02
ملی معتبر 57. زهرا مفیدیعباسعلی زمانیمحمدرضا یافتیان
حذف فلزات سنگین از نمونه های آبی با استفاده از ریز استخراج بر پایه فیبر توخالی (HF-LPME)
Removal of heavy metals from water samples using hollow fiber-based liquid phase microextraction (HF-LPME)
سمینار ملی شیمی و محیط زیست دانشگاه شهید چمران اهواز, اهواز, 1390/09/30 - 1390/10/02
ملی معتبر 56. مهکامه یوسف خانیعباسعلی زمانیمحمدرضا یافتیان
جداسازی یون های یوروپیم و توریم از فاضلاب ها با استفاده از غشای حاوی DEPA به عنوان حامل
Separation of europium and thorium ions from waste waters by using polymer inclusion membrane containing DEHPA as ion carrier
سمینار ملی شیمی و محیط زیست دانشگاه شهید چمران اهواز, اهواز, 1390/09/30 - 1390/10/02
ملی معتبر 55. حسین رستمیعباسعلی زمانیعبدالحسین پری زنگنهمحمدرضا یافتیانمحمد حسین رسولی فرد
اندازه گیری غلظت برخی فلز های سنگین در آب های زیرزمینی اطراف شهرک روی زنجان
اندازه گیری غلظت برخی فلز های سنگین در آب های زیرزمینی اطراف شهرک روی زنجان
همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست دانشگاه تهران, تهران, 1390/08/30 - 1390/09/01
ملی معتبر 54. مرجان حبیبیانمانا یزدانی امیریعباسعلی زمانیعبدالحسین پری زنگنهمحمدرضا یافتیان
comparison for absorption modeling of copper and lead from aqueous solution by soy oil waste
comparison for absorption modeling of copper and lead from aqueous solution by soy oil waste
همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست دانشگاه تهران, تهران, 1390/08/30 - 1390/09/01
بین‌المللی 53. آزاده علیزادهعباسعلی زمانیمحمدرضا یافتیانعبدالحسین پری زنگنه
-
Removal of Rhodamine 6G from Aqueous Solutions using Biosorbent Azolla Filiculoides
International Conference on Water Reclamation & Reuse IWA Centre Convencions Internacional Barcelona (CCIB), Spain, 2011-09-26 - 2011-09-29
بین‌المللی 52. مرجان حبیبیانعباسعلی زمانیعبدالحسین پری زنگنهمحمدرضا یافتیانمانا یزدانی امیری
-
Adsorption of Zinc Ions from Aqueous Solution by Soy Oil Sesame Waste
International Conference on Water Reclamation & Reuse IWA Centre Convencions Internacional Barcelona (CCIB), Spain, 2011-09-26 - 2011-09-29
بین‌المللی 51. مهدیه آتش زرعباسعلی زمانیعبدالحسین پری زنگنهمحمدرضا یافتیان
-
Batch Iadsorption of Lead and Nickel Lons from Aqueous Solution by Means of Olive Cake
International Conference on Environmmental Science and Technology(ICEST) دانشگاهAegean , Greece, 2011-09-08 - 2011-09-10
ملی معتبر 50. پریناز غروی خیاویسیدامیرمهدی فتحیمحمدرضا یافتیان
توسعه یک روش ریز استخراج مایع-مایع پخشی برای اندازه گیری پنیسلین جی پتاسیم در نمونه های آبی
Development of a dispersive liquid-liquid microextraction method for spectrophotometric determination of Penicilin G potassium in water samples
کنگره شیمی ایران دانشگاه بوعلی , همدان, 1390/06/13 - 1390/06/15
ملی معتبر 49. مجتبی صادقی ده چشمهسیدامیرمهدی فتحیعباسعلی زمانیمحمدرضا یافتیان
ریز استخراج مقادیر بسیار کم توریم (IV) از نمونه های آبی بر پایه فیبر تو خالی
Hollow fiber-based liquid phase microextraction (HF-LPME) of trace amounts of thorium(IV) ions from water samples
کنگره شیمی ایران دانشگاه بوعلی , همدان, 1390/06/13 - 1390/06/15
بین‌المللی 48. مهدیه آتش زرعبدالحسین پری زنگنهعباسعلی زمانیمحمدرضا یافتیان
حذف نیکل از محلول های آبی بوسیله پسماند زیتون
Nickel Removal from Aqueous solution by Olive Cake
International Conference On Information Management and Engineering Zhengzhou Institute of Aeronautical Industry Management , China, 2011-05-21 - 2011-05-22
ملی معتبر 47. سیدامیرمهدی فتحیمحمدرضا یافتیانعلی کارگری
استخراج با غشاء مایع امولسیونی L-سیستئین از محلول آبی سدیم کلریدبا استفاده از کلیکس[4]آرن به عنوان حامل
Emulsion liquid membrane extraction of L-cysteine from sodium chloride aqueous solution by using of calix[4]arene as carrier
Iranian seminar of Analytical Chemistry دانشگاه سیستان و بلوچستان, زاهدان, 2011-05-18 - 2011-05-20
ملی معتبر 46. سیدامیرمهدی فتحیمحمدرضا یافتیانعلی کارگری
استخراج L-سیستئین از محلول آبی پتاسیم کلریدبا استفاده از غشاء مایع امولسیونی و حامل DC18C6
Batch extraction of L-cysteine from potassium chloride aqueous solutions using emulsion liquid membrane and DC18C6 as carrier
Iranian seminar of Analytical Chemistry دانشگاه سیستان و بلوچستان, زاهدان, 2011-05-18 - 2011-05-20
ملی معتبر 45. عباسعلی زمانیسدابه کفاشیمحمدرضا یافتیان
استخراج مایع-مایع: روشی مستقیم برای ارزیابی بر هم کنش یون سرب با اترهای تاجی محلول در آب در مخلوط حلال‌ها
Liquid-liquid extraction: an indirect route for evaluating the Pb2+/water soluble crown ethers interactions in mixed solvents
Iranian seminar of Analytical Chemistry دانشگاه سیستان و بلوچستان, زاهدان, 2011-05-18 - 2011-05-20
ملی معتبر 44. ریحانه شکریعباسعلی زمانیمحمدرضا یافتیان
تعادل، سینتیک، مکانیسم و طراحی فرآیند برای جذب سطحی یون‌های کادمیم(II) بر روی دانه‌های اسپند
Equilibrium, kinetrics, mechanism, and process design for the sorption of Cd(II) ions onto Peganum Harmala seeds
Iranian seminar of Analytical Chemistry دانشگاه سیستان و بلوچستان, زاهدان, 2011-05-18 - 2011-05-20
ملی معتبر 43. نگار صحتیزهرا شیری یکتامحمدرضا یافتیاننادر نوشیران زاده
جداسازی یون‌های توریم(IV) و یوروپیم(III) از محیط‌های آبی به وسیله استخراج حلالی با بکارگیری یک اکسیم به عنوان استخراج‌کننده
Separation of thorium(IV) and europium(III) ions from aqueous media by solvent extraction using an oxime as extractant
Iranian seminar of Analytical Chemistry دانشگاه سیستان و بلوچستان, زاهدان, 2011-05-18 - 2011-05-20
ملی معتبر 42. سعید رزاقیمحمدرضا یافتیانعبدالرضا نیلچی
استخراج حلالی توریم، لانتانیم، و روپیم و اربیم توسط استخراج کننده‌های نوع N4 از محیط‌های آبی نیتراتی
Solvent extraction of thorium, lanthanum, europium and erbium ions by neutral N4-type Schiff base extractants from aqueous nitrate media
Iranian seminar of Analytical Chemistry دانشگاه سیستان و بلوچستان, زاهدان, 2011-05-18 - 2011-05-20
ملی معتبر 41. زینت کرم زادهمحمدرضا یافتیانمریم قربانیحسن حسینی منفردعبدالرضا نیلچی
کاربرد مایع‌های یونی در استخراج یون‌های یوروپیم(III) و توریم(IV) با استفاده از یک استخراج‌کننده فسفریله سالنی
Application of ionic liquids in the extraction of europium(III) and thorium(IV) ions using a new phosphorylated salen extractant
Iranian seminar of Analytical Chemistry دانشگاه سیستان و بلوچستان, زاهدان, 2011-05-18 - 2011-05-20
ملی معتبر 40. پریناز غروی خیاویسیدامیرمهدی فتحیمحمدرضا یافتیان
تعیین پنیسیلین جی بنزاتین در نمونه‌های آبی بوسیله رسز استخراج مایع مایع پخشی ترکیب شده با اسپکتروفتومتری UV-Vis
Determination of Penicilne G Benzathine in water samples by dispersive liquid-liquid micrextraction combined with UV-Vis spectrophotometry
Iranian seminar of Analytical Chemistry دانشگاه سیستان و بلوچستان, زاهدان, 2011-05-18 - 2011-05-20
ملی معتبر 39. خدیجه محمودنیامنصورسیدامیرمهدی فتحیمحمدرضا یافتیان
تعیین باقیمانده دلتامترین در نمونه‌های آبی به وسیله ریز استخراج مایع-مایع پخشی و با بکارگیرس اسپکتروفتومتری UV-Vis
Determination of Deltamethrin residue in water samples by dispersive liquid-liquid microextraction technique and using UV-Vis spectrophotometry
Iranian seminar of Analytical Chemistry دانشگاه سیستان و بلوچستان, زاهدان, 2011-05-18 - 2011-05-20
ملی معتبر 38. بهنام اختریعباسعلی زمانیمحمدرضا یافتیانداود مرادخانینادر نوشیران زاده
مطالعه استخراج مایع-مایع یون فلزات واسطه به وسیله مخلوط‌ اکسیم‌ها و دهنده‌های خنثی
A study on the liquid-liquid extraction of transition metal ions by mixtures of oximes and neutral donors
Iranian seminar of Analytical Chemistry دانشگاه سیستان و بلوچستان, زاهدان, 2011-05-18 - 2011-05-20
بین‌المللی 37. مهدیه آتش زرعباسعلی زمانیعبدالحسین پری زنگنهمحمدرضا یافتیان
کیک زیتون:جاذب طبیعی برای جذب سرب از محلولهای آبی
olive cake:a natural adsorbent for lead uptake from aqueous solutions
کنفرانس بین المللی آب و فاضلاب مرکز همایش های بین المللی برج میلاد تهران, تهران, 1390/02/06 - 1390/02/08
بین‌المللی 36. ریحانه شکریعباسعلی زمانیمحمدرضا یافتیان
بررسی حذف یون‌های سرب و روی از محلول‌های آبی با استفاده از دانه‌های اسپند
Removal of lead and zinc ions in aqueous solution by adsorption onto Peganum Harmala seeds
کنفرانس بین المللی تصفیه آب و پساب برج میلاد, تهران, 1390/02/06 - 1390/02/08
ملی معتبر 35. عبدالحسین پری زنگنهمحمدرضا یافتیانمرجان حبیبیانعباسعلی زمانیپریناز غروی خیاوی
حذف سرب از پساب خروجی کارخانجات نساجی
-
کنفرانس ملی مهندسی نساجی و پوشاک دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد, یزد, 1390/02/01 - 1390/02/02
ملی معتبر 34. عبدالحسین پری زنگنهمحمدرضا یافتیانآزاده علیزادهعباسعلی زمانیمانا یزدانی امیری
حذف رودآمین 6 جی (رنگزای صنعتی ) از محلول های آبی بوسیله سرخس آزولا
-
کنفرانس ملی مهندسی نساجی و پوشاک دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد, یزد, 1390/02/01 - 1390/02/02
ملی معتبر 33. زهرا مفیدیعباسعلی زمانیمحمدرضا یافتیان
الکترود سرب‌گزین غشایی بر پایه یون‌دوست دی‌بنزو-18-کراون-6
A lead-selective membrane electrode based upon dibenzo-18-crown-6 ionophore
کنفرانس دوسالانه الکتروشیمی ایران دانشگاه یزد, یزد, 1389/11/02 - 1389/11/04
ملی معتبر 32. عباسعلی زمانیزهرا حسینیمحمدرضا یافتیاننادر نوشیران زاده
کاربرد 2-هیدروکسی-نفتالن-1-کربالدهید اکسیم به عنوان یون دوست برای تهیه حس‌گر غشایی پلی‌وینیل‌کارید پتانسیومتری توریم‌گزین
Application of 2-hydroxy-naphthalene-1-carbaldehyde oxime as ionophore for preparation of Th(IV) ion-selective PVC membrane potentiometric sensor
کنفرانس دوسالانه الکتروشیمی ایران دانشگاه یزد, یزد, 1389/11/02 - 1389/11/04
ملی معتبر 31. حبیب فتحی دخت لاحشریپویا حاجی سلطانیعباسعلی زمانیمحمدرضا یافتیانعبدالحسین پری زنگنه
Tea compost as a natural adsorbent for lead uptake from aqueous solutions
Tea compost as a natural adsorbent for lead uptake from aqueous solutions
همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست دانشکاه تهران, تهران, 1389/08/08 - 1389/08/12
ملی معتبر 30. عباسعلی زمانیلیلا جلاییزهرا مفیدیمحمدرضا یافتیان
-
Application of nitrobenzo-18-crown-6 as ionophore for preparation of a Pb(II) ion-selective membrane potentiometric sensor
Iranian seminar of Analytical Chemistry دانشگاه کاشان, کاشان, 2010-09-12 - 2010-09-14
ملی معتبر 29. مائده نصیریسیدامیرمهدی فتحیمحمدرضا یافتیان
-
Highly selective transport of L-cysteine through bulk liquid membrane using DC18C6 as carrier
Iranian seminar of Analytical Chemistry دانشگاه کاشان, کاشان, 2010-09-12 - 2010-09-14
ملی معتبر 28. زهرا شیری یکتامحمدرضا یافتیانعبدالرضا نیلچی
-
Application of room-temperature ionic liquid as green solvent in the extraction of europium(III) and thorium(III) ions using-tri-n-octylphosphine oxide as extractant
Iranian seminar of Analytical Chemistry دانشگاه کاشان, کاشان, 2010-09-12 - 2010-09-14
ملی معتبر 27. مهدیه کوره پزان مفتخرسیدامیرمهدی فتحیمحمدرضا یافتیان
-
Determination of trace amounts of copper in water samples by dispersive liquid-liquid microextraction pre-concentration coupled with flame atomic absorption spectrometry
Iranian seminar of Analytical Chemistry دانشگاه کاشان, کاشان, 2010-09-12 - 2010-09-14
ملی معتبر 26. حمیده احمدیعباسعلی زمانیمحمدرضا یافتیان
-
Transport-separation through a bulk liquid membrane containing bis(2-ethylhexyl)phosphoric acid and selective stripping of La3+, Eu3+ and Th4+
Iranian seminar of Analytical Chemistry دانشگاه کاشان, کاشان, 2010-09-12 - 2010-09-14
ملی معتبر 25. عباسعلی زمانیلیلا جلاییمحمدرضا یافتیانمعصومه پری نژاد دمینیک مت
-
Wide rim phosphorylated calix(4)arene; use as sensory molecule in preparation of an Er(III) ion-selective membrane electrode
Iranian seminar of Analytical Chemistry دانشگاه کاشان, کاشان, 2010-09-12 - 2010-09-14
ملی معتبر 24. صغری رفیعی بلداجیسیدامیرمهدی فتحیمحمدرضا یافتیان
-
Dispersive liquid-liquid microextraction combined with flame atomic absorption spectrometry for determination of trace amounts of copper in water samples
Iranian seminar of Analytical Chemistry دانشگاه کاشان, کاشان, 2010-09-12 - 2010-09-14
ملی معتبر 23. محمدرضا یافتیانکبری رستمی زادهعباسعلی زمانینجات ساداتی بهبهانی
-
PEG-modified nanoparticles for removal of lead cations from aqeous solutions
- دانشگاه علوم پزشکی زنجان, زنجان, 2010-08-03 - 2010-08-05
ملی معتبر 22. عباسعلی زمانی اصغر ترابیمعصومه پری نژاد محمدرضا یافتیانعبدالحسین پری زنگنه
استفاده از اسفند به عنوان یک جاذب طبیعی یرب از محلولهای آبی
-
سمینار ملی شیمی و محیط زیست موسسه تحقیقات اکولوژی دریای عمان و خلیج فارس , بندرعباس, 1389/02/27 - 1389/02/29
بین‌المللی 21. محمدرضا یافتیانسمانه نهاییسیدامیرمهدی فتحی
-
Solid Phase Extraction-Enrichment of Cu(II) Ions as Schiff Base Complexes Adsorbed on Polyurethane Foam
Euroanalysis اتریش - اینسبروک, Austria, 2009-09-06 - 2009-09-10
بین‌المللی 20. محمدرضا یافتیانعباسعلی زمانیندا خورشیدی
-
Preparation and Comparison of Lead-Selective PVC Membrane Sensors Based on Crown Ethers 18C6 and DC18C6
Euroanalysis اتریش - اینسبروک, Austria, 2009-09-06 - 2009-09-10
بین‌المللی 19. محمدرضا یافتیانپروین رفیقینادر نوشیران زادهعباسعلی زمانی
-
Synergistic Solvent Extraction and Separation of Cobalt(II) Ions with Mixtures of Oxime Extractants and Neutral Donors
Euroanalysis اتریش - اینسبروک, Austria, 2009-09-06 - 2009-09-10
ملی معتبر 18. سمیرا جعفریمحمدرضا یافتیانمعصومه پری نژاد
-
Uphill transport of cadmium ions as anionic iodo-complexes through bulk liquid membrane containing hexadecyltrimethylammonium bromide
Iranian seminar of Analytical Chemistry دانشگاه بوعلی سینا-همدان, همدان, 2009-07-28 - 2009-07-30
ملی معتبر 17. مریم حامی دیندارنادر نوشیران زادهسیدامیرمهدی فتحیمحمدرضا یافتیان
-
Synthesis and application of oximes as modifiers of octadecyl silica membrane disks for solid phase extraction of copper(II) ions
Iranian seminar of Analytical Chemistry دانشگاه بوعلی سینا-همدان, همدان, 2009-07-28 - 2009-07-30
ملی معتبر 16. سیدامیرمهدی فتحیمحمدرضا یافتیان
-
Synthesis and application of oximes as modifiers of octadecyl silica membrane disks for solid phase extraction of copper(II) ions
Iranian seminar of Analytical Chemistry دانشگاه بوعلی سینا-همدان, همدان, 2009-07-28 - 2009-07-30
ملی معتبر 15. سیدامیرمهدی فتحیشیوا رستمخانیمحمدرضا یافتیان
-
Determination of trace amounts of copper in water samples by flame atomic absorption spectrometry after pre-concentration on octadecyl-bonded silica membranes modified by a di-Schiff base ligand
Iranian seminar of Analytical Chemistry دانشگاه بوعلی سینا-همدان, همدان, 2009-07-28 - 2009-07-30
ملی معتبر 14. مهدیه کوره پزان مفتخرسیدامیرمهدی فتحیمحمدرضا یافتیان
-
Determination of trace amounts of copper in water samples by cloud point extraction pre-concentration coupled with flame atomic absorption spectrometry
Iranian seminar of Analytical Chemistry دانشگاه بوعلی سینا-همدان, همدان, 2009-07-28 - 2009-07-30
ملی معتبر 13. معصومه پری نژاد محمدرضا یافتیان
-
Extractant-carrier properties of multidentate nitrogen/oxygen molecules towards Cu(II) ions through bulk liquid membranes
Iranian seminar of Analytical Chemistry دانشگاه بوعلی سینا-همدان, همدان, 2009-07-28 - 2009-07-30
ملی معتبر 12. زهرا شیری یکتاعباسعلی زمانیمحمدرضا یافتیان
-
Water soluble N,N'-bis(2-pyridylmethylidene)-1,2diiminoethane; selective masking agent for improving extraction-separation efficiency of Zn(II), Cd(II) and Pb(II) ions with bis(2-ethylhexyl)phosphoric acid
Iranian seminar of Analytical Chemistry دانشگاه بوعلی سینا-همدان, همدان, 2009-07-28 - 2009-07-30
ملی معتبر 11. السادات زرابادی عاطفهعباسعلی زمانیمحمدرضا یافتیان
-
Improved extraction-separation of Zn(II) and Pb(II) ions by DEHPA using water soluble crown ethers as selective masking agents
Iranian seminar of Analytical Chemistry دانشگاه بوعلی سینا-همدان, همدان, 2009-07-28 - 2009-07-30
ملی معتبر 10. سمانه نهاییسیدامیرمهدی فتحیمحمدرضا یافتیان
-
Determination of trace amount of copper in water samples by flame atomic absorption spectrometry after pre-concentration on octadecyl-bonded silica membranes modified by a Schiff base ionophor
Iranian seminar of Analytical Chemistry دانشگاه بوعلی سینا-همدان, همدان, 2009-07-28 - 2009-07-30
ملی معتبر 9. سعید رعیتیمحمدرضا یافتیاننیلوفر ترابیریحانه صفرعلیحمیدرضا خواصی
-
Synthesis and Ion Binding Properties of a New Schiff base Ligand Named Bis(2- hydroxypropiohenone) -1,2- Propanediimine
Iranian Inorganic Chemistry Conference دانشگاه سمنان, سمنان, 2007-03-07 - 2007-03-08
ملی معتبر 8. م ر گنجعلی ف فریدبد پ نوروزیمحمدرضا یافتیانعباسعلی زمانی Dominique Matt
-
Highly Selective and Sensitive Th+4-PVC- Based Membrane Sensor Based on 2-(Diphenyl Phosphcrothioy)-N,N-Diphenylacetamide
Iranian seminar of Analytical Chemistry دانشگاه شیراز, شیراز, 2007-02-27 - 2007-03-01
ملی معتبر 7. مجید پارساسیدامیرمهدی فتحیمحمدرضا یافتیان
-
A New Silver (I) Potentiometric Sensor based on a Lower-Rim Calix[4]arene Substituted by Mixed Amide/Phosphoryl Groups
Iranian seminar of Analytical Chemistry دانشگاه شیراز, شیراز, 2007-02-27 - 2007-03-01
ملی معتبر 6. پریسا حسن زادهمحمدرضا یافتیانز بهاری
-
Preparation of a Th(IV) Potentiometric Sensor Based on a Phosphorylated Calix [4]arene
Iranian seminar of Analytical Chemistry دانشگاه شیراز, شیراز, 2007-02-27 - 2007-03-01
ملی معتبر 5. معصومه پری نژادمحمدرضا یافتیان
-
Recovery of Cr(VI) Oxanions Using Oxonium Ion-Crown Ether Complexe as Carrier Agents
Iranian seminar of Analytical Chemistry دانشگاه شیراز, شیراز, 2007-02-27 - 2007-03-01
ملی معتبر 4. زهرا پیله وریمحمدرضا یافتیانسعید رعیتی
-
Bis (1-Hydroxy2- Acethonaphthone)-2,2-Diiminodiethylamine; Synthesis Rhodamine, B as Extractant-Carrier Selective Electrode
Iranian seminar of Analytical Chemistry دانشگاه شیراز, شیراز, 2007-02-27 - 2007-03-01
ملی معتبر 3. ه نصیرا معصومه پری نژادمحمدرضا یافتیان
-
Ion-pair Transport of Anionic Cadmium Complexes from Iodide Solutions Using Rhodamine B as Extractant-Carrier
Iranian seminar of Analytical Chemistry دانشگاه شیراز, شیراز, 2007-02-27 - 2007-03-01
ملی معتبر 2. زهرا شیری یکتامحمدرضا یافتیانسعید رعیتی
-
N4-Type di-Schiff Base Receptors; phase Transfer Agents for Transition Metal Ions
Iranian seminar of Analytical Chemistry دانشگاه شیراز, شیراز, 2007-02-27 - 2007-03-01
ملی معتبر 1. سیدامیرمهدی فتحیمعصومه پری نژادمحمدرضا یافتیانسعید رعیتی
-
Bis(2-Hydroxyacetophenone)-1,2-Propanediimine and Bis (5-Bromo-2-Hydroxybenzaldehyde)-1,2-Propanediimine; Synthesis. Extractive and Mobile Carrier Properties Towards Transition Metal Ions
Iranian seminar of Analytical Chemistry دانشگاه شیراز, شیراز, 2007-02-27 - 2007-03-01

 

 

Copyright © 2024, University of Zanjan, Zanjan, Iran
master[at]znu.ac.ir