خانه :: اساتید :: اخبار

jafarYaghoubi

Publications in Journals

  نشریه علمی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
102.  یوسف ازادیجعفر یعقوبیحیدر قلی زادهسعید غلامرضائیفاطمه رحیمی فیض آباد
Investigating the Effect of Altruistic and Egoistic Values on the Attitudes and Intentions of Farmers in Kermanshah Province to Adapt to Water Scarcity
بررسی اثر ارزش‌های نوع‌دوستانه و خودخواهانه بر نگرش و قصد سازگاری کشاورزان استان کرمانشاه با کمبود آب
پژوهش های ترویج و آموزش کشاورزی-دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات شماره 64 (1402/11/30صفحات 45-64 
  نشریه علمی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
101.  یوسف ازادیجعفر یعقوبیحیدر قلی زادهسعید غلامرضائیفاطمه رحیمی فیض آباد
Exploring the adaptation intention among farmers in Kermanshah province to water crisis: The application of the developed norm activation theory
واکاوی قصد سازگاری کشاورزان استان کرمانشاه با بحران کم‌آبی: کاربرد نظریه توسعه‌یافته فعال‌سازی هنجار
مطالعات جغرافیایی مناطق کوهستانی شماره 16 (1402/11/15صفحات 209-226 
  نشریه علمی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
100.  وحید محمدیجعفر یعقوبی
Factors affecting livelihood diversity of farmers with wells in the Zanjan township
عؤامل مؤثر بر تنوع معیشتی کشاورزان دارای چاه آب در شهرستان زنجان
پژوهش های ترویج و آموزش کشاورزی-دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات شماره 16 (3) (1402/09/30صفحات 62-80 
  نشریه علمی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
99.  جعفر یعقوبیمحمد بهروزیحیدر قلی زاده
Identifying the obstacles to the export of agricultural products in Hormozgan province using grounded theory
شناسایی موانع صادرات محصولات کشاورزی در استان هرمزگان با استفاده از نظریه مبنایی
پژوهش های ترویج و آموزش کشاورزی-دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات شماره 62 (1402/06/30صفحات 66-83 
  نشریه علمی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
98.  بهاره عابدیمسعود برادرانبهمن خسروی پورمسعود یزدان پناهجعفر یعقوبی
Understanding the Entailment to Establish the Entrepreneurial University of Agriculture and Natural Resources (Iranian Higher Education Universities)
درک استلزامات ایجاد دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی کارآفرین (دانشگاه های آموزش عالی ایران)
international journal of agricultural science, research and technology in extension and education systems Issue 13 (3) (2023-07-01PP. 131-143 
  نشریه علمی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
97.  یوسف ازادیجعفر یعقوبیحیدر قلی زادهسعید غلامرضائیفاطمه رحیمی فیض آباد
Factors Affecting the Adaptive Behavior of Farmers in Kermanshah Province under Water Scarcity Conditions: The Role of Risk Perception and Self-Efficacy in the Theory of Planned Behavior
عوامل مؤثر بر رفتار سازگاری کشاورزان استان کرمانشاه تحت شرایط کم‌آبی: نقش ادراک خطر و خودکارآمدی در نظریه رفتار برنامه‌ریزی شده
جغرافیا و مخاطرات محیطی - دانشگاه فردوسی مشهد - با همکاری دانشگاه های دیگر شماره 10.22067/GEOEH.2023.81661.1347 (1402/03/28صفحات 1-23 
  نشریه علمی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
96.  جعفر یعقوبیسارا پورجبرئیل نخطلوعلی اصغر میرک زاده
Analysis of technical and managerial solutions to improve fuel efficiency in agricultural conversion and complementary industries in Kermanshah province
تحلیل راهکارهای فنی و مدیریتی بهبود بهره وری سوخت در صنایع تبدیلی و تکمیلی کشاورزی استان کرمانشاه
پژوهش های ترویج و آموزش کشاورزی-دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات شماره 60 (1401/12/20صفحات 72-87 
  نشریه علمی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
95.  فاطمه کریمی اعتمادجعفر یعقوبیعبدالحمید پاپ زن
Identifying and explaining the most important ways to improve agricultural higher education in Zanjan Agricultural College
شناسایی و تبیین مهم ترین راهکارهای بهبود آموزش عالی کشاورزی در دانشکده کشاورزی زنجان
پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی - موسسه آموزش عالی علمی و کاربردی وزارت جهاد کشاورزی شماره 62 (1401/09/30صفحات 144-170 
  نشریه علمی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
94.  میثم رافعبهمن خسروی پورجعفر یعقوبی
Explaining the Strategic Position of Iran’s Agricultural and Natural Resources University in Using Virtual Social Networks in Teaching and Learning Process
تبیین جایگاه راهبردی دانشگاه های کشاورزی و منابع طبیعی ایران در استفاده از شبکه های اجتماعی مجازی در فرآیند یادگیری
international journal of agricultural management and developmen دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت با همکاری انجمن اقتصاد کشاو Issue Volume 12, Issue 3  (2022-09-11PP. 1-21 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
93.  طاهره زبیدیجعفر یعقوبیمسعود یزدان پناه
Exploring the motivational roots of farmers’ adaptation to climate change‑induced water stress through incentives or norms
بررسی ریشه های انگیزشی سازگاری کشاورزان با تنش آبی ناشی از تغییرات آب و هوایی از طریق مشوق ها یا هنجارها
Scientific Reports Issue 12 (2022-09-08PP. 1-10 
  نشریه علمی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
92.  فاطمه کریمی اعتمادجعفر یعقوبیعبدالحمید پاپ زن
Identifying the challenges and problems of agricultural higher education using grounded theory
شناسایی چالش‌ها و مشکلات آموزش عالی کشاورزی با استفاده از نظریه‌ی مبنایی
پژوهش های ترویج و آموزش کشاورزی-دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات شماره 58 (1401/05/31صفحات 57-84 
  نشریه علمی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
91.  اصغر احمدیجعفر یعقوبیبهمن خسروی پور
Factors affecting the motivation of rural youth migration to the agricultural city Case study: Agricultural students of Zanjan University
عوامل مؤثر بر انگیزه مهاجرت جوانان روستایی بخش کشاورزی به شهر مورد: دانشجویان رشته‌های کشاورزی دانشگاه زنجان
اقتصاد فضا و توسعه روستایی- دانشگاه خوارزمی شماره 39 (1401/03/30صفحات 131-145 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
90.  طاهره زبیدیجعفر یعقوبیمسعود یزدان پناه
Farmers’ incremental adaptation to water scarcity: An application of the model of private proactive adaptation to climate change (MPPACC)
سازگاری فزاینده کشاورزان با کمبود آب: کاربرد مدل سازگاری فعال خصوصی با تغییرات آب و هوایی (MPPACC)
AGRICULTURAL WATER MANAGEMENT Issue 264 (2022-02-12PP. 1-11 
  علمی-پژوهشی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
89.  زهرا هوشمندان مقدم فردعلی شمسجعفر یعقوبیحسین عساکرهجلال صبا
Factors Affecting Farmers' Perceptions of Climate Change(Case Study: Zanjan Province)
مؤلفه‌های اثرگذار بر ادراک کشاورزان از تغییرات اقلیمی(مطالعه موردی: استان زنجان)
آموزش محیط زیست و توسعه پایدار- دانشگاه پیام نور شماره 1 (1400/09/30صفحات 9-24 
  علمی-پژوهشی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
88.  طاهره زبیدیجعفر یعقوبیمسعود یزدان پناه
Investigating Typology of Adaptation Strategies of Villagers to Water Shortage in Khuzestan Province: Application of Grounded Theory
بررسی روش‌های سازگاری روستاییان با کم‌آبی در استان خوزستان: کاربرد نظریه بنیانی
پژوهش های روستایی - دانشگاه تهران شماره 12-2 (1400/07/01صفحات 246-257 
  علمی-پژوهشی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
87.  کلثوم حمیدیجعفر یعقوبیمحسن احدنژاد
Identifying the challenges of entrepreneurial urban agricultural businesses in Zanjan Township using grounded theory
شناسایی چالش‌های کسب و کارهای کارآفرینانه‌ی کشاورزی شهری در شهرستان زنجان با استفاده از نظریه‌ی مبنایی
پژوهش های ترویج و آموزش کشاورزی-دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات شماره 14-2 (1400/07/01صفحات 19-34 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
86.  طاهره زبیدیجعفر یعقوبیمسعود یزدان پناه
Developing a paradigm model for the analysis of farmers' adaptation to water scarcity
طراحی مدل پارادایمی برای تجزیه و تحلیل سازگاری کشاورزان با کمبود آب
ENVIRONMENT DEVELOPMENT AND SUSTAINABILITY شماره volume 24, issue4 (1400/05/05صفحات 5400-5425 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
85.  فرح دلفیانمسعود یزدان پناهمعصومه فروزانیجعفر یعقوبی
Farmers' adaptation to drought risk through farm–level decisions: the case of farmers in Dehloran county, Southwest of Iran
سازگاری کشاورزان با خطر خشکسالی از طریق تصمیمات در سطح مزرعه: مورد مطالعه کشاورزان شهرستان دهلران ، جنوب غربی ایران
Climate and Development Issue 13:2 (2021-03-02PP. 152-163 
  علمی-پژوهشی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
84.  زهرا عزیزیجعفر یعقوبیمسعود یزدان پناه
Reviewing the Tendency of Villagers to Use Biofuel and Factors Affecting it in Tarom Township
بررسی تمایل روستاییان به استفاده از سوخت‌های زیستی و عوامل مؤثر بر آن در شهرستان طارم
پژوهش های روستایی - دانشگاه تهران شماره دوره 11 شماره 3 (1399/09/30صفحات 466-481 
  علمی-پژوهشی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
83.  پریسا نجفلوجعفر یعقوبیجعفر نیکبخت
Collective Management of Wells and its challenges in Soltanieh
نظام بهره‌برداری مشاعی از چاه‌های آب و چالش‌های آن در شهرستان سلطانیه
پژوهش های ترویج و آموزش کشاورزی-دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات شماره 51 (1399/09/23صفحات 75-92 
  علمی-پژوهشی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
82.  زهرا هوشمندان مقدم فردعلی شمسجعفر یعقوبیجلال صباحسین عساکره
Investigating Factors Affecting Adaptation Behaviors of Farmers with Climate Change in Zanjan Province
بررسی عوامل مؤثر بر رفتارهای سازگاری کشاورزان با تغییرات اقلیمی در استان زنجان
دانش کشاورزی و تولید پایدار - دانشگاه تبریز شماره 30(3) (1399/08/28صفحات 231-251 
  علمی-پژوهشی
لیست وزارتین
81.  پریسا نجفلوجعفر یعقوبی
Collective management of Qanats and its challenges in Soltanieh
نظام بهره ‌برداری مشاعی از قنات‌ها و چالش‌های آن در شهرستان سلطانیه
نامه انسان شناسی شماره 28 (1399/07/01صفحات 213-244 
  علمی-ترویجی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
80.  پریسا نجفلوجعفر یعقوبیجعفر نیکبخت
Traditional Utilization Management of Water Resources in the Villages of Iran
مدیریت بهره‌برداری سنتی از منابع آب در روستاهای ایران
آب و توسعه پایدار شماره سال 6، شماره2 (1398/11/14صفحات 27-38 
  علمی-پژوهشی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
79.  وحید محمدیجعفر یعقوبیعلی شمسسهیل نصرتی
Barriers to Effective Use of Virtual Social Networks in Agricultural Extension and Education
موانع استفاده اثربخش از شبکه‌های اجتماعی مجازی در ترویج و آموزش کشاورزی
پژوهش های ترویج و آموزش کشاورزی-دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات شماره 47 (1398/09/30صفحات 65-76 
  علمی-پژوهشی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
78.  فاطمه کریمی اعتمادجعفر یعقوبی
To Investigate the Resistive Economy Policies in Higher Education (Case Study: Zanjan University)
بررسی وضعیت به کارگیری سیاستهای اقتصاد مقاومتی در آموزش عالی و قابلیت اجرای آن (مورد مطالعه: دانشگاه زنجان)
مطالعات معرفتی در دانشگاه اسلامی شماره 80 (1398/09/30صفحات 445-460 
  علمی-ترویجی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
77.  پریسا نجفلوجعفر یعقوبی
Analysis of the Zanjan citizens' awareness of environmental challenges and strategies for institutionalization of environmentalcorrectbehaviors
بررسی آگاهی شهروندان شهرستان زنجان از چالش‌های زیست‌محیطی و راهکارهای نهادینه‌سازی رفتارهای صحیح زیست‌محیطی
انسان و محیط زیست شماره 48 (1398/03/25صفحات 103-117 
  علمی-ترویجی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
76.  کلثوم حمیدیجعفر یعقوبیمحسن احدنژاد
Urban Agriculture: AStrategyto PromoteEmployment and Entrepreneurship
کشاورزی شهری: راهبردی برای توسعه ی اشتغال و کارآفرینی
مطالعات کارآفرینی و توسعه پایدار کشاورزی ( عنوا سابق نشریه کارآفرینی در کشاورزی) شماره دوره 6،شماره 1 (1398/03/09صفحات 101-114 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
75.  سالاری فاطمهمسعود یزدان پناهجعفر یعقوبیمعصومه فروزانی
Understanding Iranian Livestock Breeders’ Intentions and Behavior Regarding Nonhuman Animal Welfare
بررسی نیت و رفتار دامداران ایرانی در مورد رفاه دام
SOCIETY & ANIMALS Issue 29 (2019-02-21PP. 246-267 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
74.  رحیم کاظمیجعفر یعقوبیامیر نعیمی
Analyzing Effect of Social Capital on the Psychological Empowerment of Rural Women in Salmas Township
تحلیل تأثیر سرمایه اجتماعی بر روی توانمندسازی روان‌شناختی زنان روستایی شهرستان سلماس
علوم ترویج و آموزش کشاورزی - انجمن ترویج و آموزش کشاورزی شماره دوره 14 شماره 2 (1397/11/30صفحات 143-159 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
73.  جعفر یعقوبیمسعود یزدان پناهNadejda Komendantova
Iranian agriculture advisors' perception and intention toward biofuel: Green way toward energy security, rural development and climate change mitigation
بررسی نگرش و تمایل کارشناسان جهاد کشاورزی ایران به سوخت زیستی: مسیری سبز در جهت امنیت انرژی، توسعه روستایی و کاهش تغییرات اقلیمی
RENEWABLE ENERGY Issue 130 (2019-01-01PP. 452-459 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
72.  بهمن خسروی پورسهیل نصرتیجعفر یعقوبی
Identifying Barriers to Commercialization of Researches in Agricultural Research, Education and Extension Organization (AREEO) Using Grounded Theory
شناسایی موانع پیش روی تجاری‌سازی تحقیقات در سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی با استفاده از نظریه بنیادی
پژوهش های ترویج و آموزش کشاورزی-دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات شماره 43 (1397/08/22صفحات 11-20 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
71.  کلثوم حمیدیجعفر یعقوبی
Barriers of Urban Agriculture Development from Perspective of Agricultural Extension Experts in Zanjan Province, Iran
موانع توسعه کشاورزی شهری از دیدگاه کارشناسان ترویج سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان
پژوهش های ترویج و آموزش کشاورزی-دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات شماره 43 (1397/08/22صفحات 59-67 

70.  پریسا نجفلوجعفر یعقوبی
Organizational Entrepreneurship Measurement in Agricultural Cooperatives and its Effective Factors (Case Study: Abhar County)
سنجش کارآفرینی سازمانی در تعاونی‌های کشاورزی و عوامل مؤثر بر آن (موردمطالعه: شهرستان ابهر)
مهارت آموزی(journal of research in psychopathology) شماره 6-24 (1397/06/30صفحات 69-88 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
69.  جعفر یعقوبیطاهره زبیدی
Assessing Reverse Migration's Motivations and Consequences in Ijroud City, Zanjan Province
بررسی انگیزه های مهاجرت معکوس و پیامدهای آن در روستاهای شهرستان ایجرود- استان زنجان
پژوهش های روستایی - دانشگاه تهران شماره دوره 9 شماره 2 (1397/06/25صفحات 196-209 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
68.  لقمان مولان نژادجعفر یعقوبی
Factors affecting farmers' participation in water resources management (Case study: Miandoab township)
بررسی عوامل مؤثر بر مشارکت کشاورزان در مدیریت منابع آب (موردمطالعه: شهرستان میاندوآب)
مهندسی منابع آب دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت شماره 36 (1397/03/30صفحات 11-20 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
67.  جعفر یعقوبیوحید محمدی
Assessing Educational Applications of Virtual - Social Networks and Its Social Harms as Perceived by Agricultural Students (the Case of College of Agriculture, Zanjan University)
کاربردهای آموزشی شبکه‌های اجتماعی مجازی و آسیب‌های اجتماعی آن از دیدگاه دانشجویان کشاورزی (موردمطالعه: دانشکده کشاورزی دانشگاه زنجان)
پژوهش های ترویج و آموزش کشاورزی-دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات شماره 41 (1397/03/20صفحات 33-44 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
66.  ریحانه حق جوجعفر یعقوبیاحمد قیدی
Investigating Factors Related to Entrepreneurial Spirit among Broiler Avicultures Managers in Zanjan C ount
بررسی عوامل مرتبط با روحیه کارآفرینی مدیران مرغداری‌های گوشتی در شهرستان زنجان
مطالعات کارآفرینی و توسعه پایدار کشاورزی ( عنوا سابق نشریه کارآفرینی در کشاورزی) شماره 4 (1396/12/20صفحات 67-77 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
65.  جعفر یعقوبیپریسا نجفلووحید محمدی
Application of S ocial N etworks in E ducational and R esearch A ctivities of A gricultural S tudents in University of Zanja
کاربرد شبکه‌های اجتماعی در فعالیت‌های آموزشی و پژوهشی دانشجویان کشاورزی دانشگاه زنجان
پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی - موسسه آموزش عالی علمی و کاربردی وزارت جهاد کشاورزی شماره 43 (1396/12/20صفحات 17-29 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
64.  فرح دلفیانمسعود یزدان پناهمعصومه فروزانیجعفر یعقوبی
Investigating farmers’ behaviour management in drought period as prevention responses: the case of Dehloran district
بررسی رفتارهای مدیریتی کشاورزان در هنگام خشکسالی به عنوان پاسخ های پیشگیرانه: مورد مطالعه شهرستان دهلران
تحلیل فضایی مخاطرات محیطی- دانشگاه خوارزمی شماره جلد 4 شماره 4 (1396/12/15صفحات 79-92 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
63.  جعفر یعقوبیلقمان مولان نژاد
Assessing Attitudes of Farmers to Participate in the Process of Preserving and Restoring Urmia Lake and Its Related Factors in Miandoab Township
بررسی نگرش کشاورزان شهرستان میاندوآب نسبت به مشارکت در فرایند حفظ و احیای دریاچه ارومیه و عوامل مرتبط با آن
علوم ترویج و آموزش کشاورزی - انجمن ترویج و آموزش کشاورزی شماره جلد 13 شماره 1 (1396/07/25صفحات 47-58 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
62.  پریسا نجفلوجعفر یعقوبینفیسه صلاحی مقدم
Assessment of Information Literacy of Agriculture Graduate Students in University of Zanjan
بررسی سواد اطلاعاتی دانشجویان تحصیلات تکمیلی کشاورزی (مورد مطالعه: دانشگاه زنجان)
نامه آموزش عالی- موسسه پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی شماره 38 (1396/05/30صفحات 155-175 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
61.  بهاره عابدیمسعود برادرانبهمن خسروی پورجعفر یعقوبیمسعود یزدان پناه
Identification of Barriers to Establishment of Entrepreneur University of Agriculture and Natural Resources by Using Grounded Theory Method
شناسایی موانع فراروی ایجاد دانشگاه کارآفرین کشاورزی و منابع طبیعی با استفاده از نظریه مبنایی
پژوهش های ترویج و آموزش کشاورزی-دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات شماره 37 (1396/03/30صفحات 41-52 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
60.  بهاره عابدیمسعود برادرانبهمن خسروی پورجعفر یعقوبیمسعود یزدان پناه
Developing a pattern to establish an entrepreneurial University of Agriculture and Natural Resources from perspective of agricultural education management
تدوین الگوی دانشگاه کارآفرین کشاورزی و منابع طبیعی از دیدگاه مدیریت آموزش کشاورزی
پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی - موسسه آموزش عالی علمی و کاربردی وزارت جهاد کشاورزی شماره 40 (1396/03/20صفحات 123-139 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
59.  جعفر یعقوبیصحرا اسعدیمسعود یزدان پناه
Motivators and Obstacles Affecting Rural Youth Tendency to Agricultural empowerment in Rural Qasr-e Shirin, Iran
شناسایی عامل‌های مشوق و بازدارنده‌ گرایش جوانان روستایی به شغل کشاورزی در روستاهای قصرشیرین
پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی - موسسه آموزش عالی علمی و کاربردی وزارت جهاد کشاورزی شماره 40 (1396/03/20صفحات 3-14 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
58.  فرح دلفیانمسعود یزدان پناهمعصومه فروزانیجعفر یعقوبی
Investigating the Psychological Responses to the Effects of Drought by Cooperative Production Member Farmers in Dehloran Township
بررسی پاسخ‌های روانی کشاورزان اعضای تعاونی تولید شهرستان دهلران به آثار خشکسالی
تعاون و کشاورزی – دفتر آموزش ، ترویج و تحقیقات تعاونی ها وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی شماره 21 (1396/03/15صفحات 107-124 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
57.  جعفر یعقوبیپریسا نجفلو
Identifying strategies to development of organizational entrepreneurship in agricultural cooperatives (Case study: Abhar Township)
شناسایی راهکارهای توسعه کارآفرینی سازمانی در تعاونی های کشاورزی (مورد مطالعه: شهرستان ابهر)
مطالعات کارآفرینی و توسعه پایدار کشاورزی ( عنوا سابق نشریه کارآفرینی در کشاورزی) شماره سال چهارم شماره 1 (1396/03/10صفحات 75-93 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
56.  فاطمه کریمی اعتمادجعفر یعقوبی
Measuring Zanjan University faculty members' attitudes toward resilience economy policies and its related factors
سنجش نگرش اعضای هیئت علمی دانشگاه زنجان نسبت به اقتصاد مقاومتی و عوامل مرتبط با آن
رهیافت انقلاب اسلامی شماره 37 (1395/12/20صفحات 19-38 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
55.  جعفر یعقوبیمریم زیارتیعلی شمس
Factor Analysis of Solutions for Improving Occupational Empowerment of Rural Female-Headed Households: A Case Study of Shirvan County of Iran
تحلیل عاملی راهکارهای بهبود توانمندی شغلی زنان سرپرست خانوار روستایی: مطالعه موردی شهرستان شیروان
روستا و توسعه شماره 4 (1395/12/20صفحات 77-92 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
54.  کلثوم حمیدیجعفر یعقوبی
Educational needs of urban Farmers from the view point of Zanjan city citizens
نیازهای آموزشی کشاورزان شهری از دیدگاه شهروندان زنجان
پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی - موسسه آموزش عالی علمی و کاربردی وزارت جهاد کشاورزی شماره 39 (1395/10/30صفحات 80-93 
  علمی-ترویجی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
53.  جعفر یعقوبیسیده شیرین گلبازسمیه تیمورلو
Investigating Graduate Students’ Criteria in Selecting Supervisors
بررسی معیارهای دانشجویان تحصیلات تکمیلی در انتخاب استاد راهنما
نامه آموزش عالی- موسسه پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی شماره 35 (1395/09/30صفحات 97-114 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
52.  کلثوم حمیدیجعفر یعقوبی
Identification the competencies required for urban agriculture extension agents from the perspective of agricultural extension experts of Zanjan Province
شناسایی صلاحیت‌های موردنیاز مروجان کشاورزی شهری از دیدگاه کارشناسان ترویج سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان
پژوهش های ترویج و آموزش کشاورزی-دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات شماره 35 (1395/09/30صفحات 23-34 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
51.  جعفر یعقوبیپریسا نجفلوالهه حق وردی
Assessing different aspects and barriers of self-employment among the agricultural female students (Case Study: Zanjan University)
بررسی ابعاد مختلف خوداشتغالی و موانع آن در میان دانشجویان دختر دانشکدۀ کشاورزی (مطالعۀ موردی: دانشگاه زنجان)
زن در توسعه و سیاست ( پژوهش زنان سابق ) - مرکز مطالعات و تحقیقات زنان در دانشگاه تهران شماره دوره 14 شماره 3 (1395/09/15صفحات 343-360 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
50.  جعفر یعقوبیکلثوم حمیدی
Modeling the Consequences of Garden Cities Development by Using Grounded Theory (Case study: Zanjan City)
مدل‌سازی پیامد‌های توسعه‌ی باغ‌شهر‌ها با استفاده از نظریه‌ی مبنایی مورد مطالعه: شهر زنجان
جغرافیا و توسعه - دانشگاه سیستان و بلوچستان با همکاری انجمن جغرافی شماره 44 (1395/07/30صفحات 89-105 
  علمی-پژوهشی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
49.  جعفر یعقوبیپریسا نجفلو
Analysis of barriers to respect the good environmental behavior by citizens (case study: Zanjan)
واکاوی موانع رعایت رفتارهای محیط زیستی مناسب ازسوی شهروندان (مورد مطالعه: شهرستان زنجان)
نشریه محیط زیست طبیعی شماره دوره 69 شماره 2 (1395/06/30صفحات 565-579 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
48.  مسعود یزدان پناهطاهره زبیدیفلوریا محمدیجعفر یعقوبی
effective factors influencing the intention of greenhouse owners cooperatives in adopting clean technologies in Bandar Abbas (Acase of biological control methods)
عوامل موثر بر نیت پذیرش فناوری‌های پاک در تعاونی گلخانه‌داران بندرعباس (مورد مطالعه : روش‌های کنترل بیولوژیک)
تعاون و کشاورزی – دفتر آموزش ، ترویج و تحقیقات تعاونی ها وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی شماره 16 (1394/12/29صفحات 1-20 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
47.  جعفر یعقوبیکلثوم حمیدیلیلا معصومی
Farmers' attitudes to drought and its management (Case study: Zanjanroud watershed)
سنجش نگرش کشاورزان حوزه آبخیز زنجانرود نسبت به خشکسالی و مدیریت آن
پژوهش های ترویج و آموزش کشاورزی-دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات شماره 32 (1394/12/28صفحات 45-59 
  علمی-ترویجی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
46.  کلثوم حمیدیجعفر یعقوبی
Developing Urban Agriculture Activities and Its Importance in the New Age
جایگاه و اهمیت توسعه فعالیتهای کشاورزی شهری در عصر جدید
ترویج علم شماره 9 (1394/12/25صفحات 75-84 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
45.  جعفر یعقوبیپریسا نجفلومیلاد صفری
The Level of Basic Agricultural Knowledge among the Agricultural Students at University of Zanjan
سطح دانش کشاورزی پایه دانشجویان دانشکده کشاورزی دانشگاه زنجان
پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی - موسسه آموزش عالی علمی و کاربردی وزارت جهاد کشاورزی شماره 35 (1394/12/20صفحات 16-26 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
44.  صحرا اسعدیجعفر یعقوبی
Assessing Rural Youth's Tendency to Rural Residence and its Affective Factors in Villages of Qasr-e Shirin County of Iran
سنجش گرایش جوانان روستایی به سکونت در روستا و عوامل مؤثر بر آن در روستاهای قصرشیرین
روستا و توسعه شماره سال 18 شماره 4 (1394/12/20صفحات 1-16 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
43.  علیرضا عباسیعلی شمسحیدر قلی زادهجعفر یعقوبی
Assessing owners' management skills of Rainbow trout farm fisheries and its relation with their farm yield in Mahneshan County
سنجش مهارت‌های مدیریتی ‌پرورش‌دهندگان ماهی قزل‌آلا با عملکرد مزارع در شهرستان ماهنشان
بهره برداری و پرورش آبزیان شماره 4 (1394/12/20صفحات 87-103 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
42.  سالاری فاطمهمسعود یزدان پناهجعفر یعقوبیمعصومه فروزانی
Comparing the Power of Theory of Planned Behavior and Social Cognition Theory in Predicting Stockmen’s Intention and Behavior regarding Animal Welfare in Sirjan
مقایسه قدرت دو تئوری رفتار برنامه‌ریزی‌شده و تئوری شناخت اجتماعی در پیش‌بینی نیت و رفتار دامداران شهرستان سیرجان در رابطه با رفاه دام
پژوهش های ترویج و آموزش کشاورزی-دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات شماره 31 (1394/09/30صفحات 27-44 

41.  جعفر یعقوبیسمیرا پورمند
How the Farmers Educational Background Affects Their Drought Management Policies: The Case of Miandoab, West Azarbaijan
چگونگی دانش کشاورزان نسبت به مدیریت خشکسالی و عوامل مرتبط با آن (مورد مطالعه: شهرستان میاندوآب)
مهندسی منابع آب دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت شماره 26 (1394/09/30صفحات 101-110 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
40.  نجفلو پریساجعفر یعقوبیعنایت عباسی
Assessing information seeking behavior components of agricultural graduate students in University of Zanjan
بررسی مؤلفه های رفتار اطلاع یابی دانشجویان تحصیلات تکمیلی کشاورزی دانشگاه زنجان
تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران(مجله علوم کشاورزی ایران) پردیش دانشگاه تهران شماره دوره 46، شماره 3 (1394/07/30صفحات 541-550 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
39.  سیده شیرین گلبازجعفر یعقوبی
Assessing occupational empowerment of agricultural graduates and strategies to improve it from the viewpoint of graduate students in Zanjan University
سنجش توانمندی شغلی دانش‌آموختگان مقطع کارشناسی کشاورزی و راهکارهای بهبود آن از دیدگاه دانشجویان کارشناسی‌ارشد دانشگاه زنجان
تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران(مجله علوم کشاورزی ایران) پردیش دانشگاه تهران شماره 46-2 (1394/06/30صفحات 311-318 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
38.  سالاری فاطمهمسعود یزدان پناهمعصومه فروزانیجعفر یعقوبی
Investigating Stockmen's Intention and Behavior regarding Animal Welfare at Dairy Cooperative in Sirjan Township
بررسی نیت و رفتار دامداران عضو تعاونی دامداران شهرستان سیرجان در رابطه با رفاه دام
تعاون و کشاورزی – دفتر آموزش ، ترویج و تحقیقات تعاونی ها وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی شماره 13 (1394/03/30صفحات 1-23 

37.  نجفلو پریساجعفر یعقوبی
Assessing Information Seeking Situation of Agricultural Graduate Students in Zanjan University
وضعیت دانش اطلاع یابی دانشجویان تحصیلات تکمیلی کشاورزی دانشگاه زنجان
پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی - موسسه آموزش عالی علمی و کاربردی وزارت جهاد کشاورزی شماره 29 (1393/09/30صفحات 24-32 

36.  اصغر احمدیاحمد قیدیجعفر یعقوبی
Variables to Improve E-learning from the Viewpoint of Zanjan Agricultural Cooperative Managers
متغیرهای آموزشی موثر در بهبود آموزش الکترونیکی از دیدگاه مدیران تعاونیهای کشاورزی استان زنجان
پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی - موسسه آموزش عالی علمی و کاربردی وزارت جهاد کشاورزی شماره 28 (1393/06/30صفحات 62-71 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
35.  اصغر احمدیاحمد قیدیجعفر یعقوبی
Barriers analyzing trainings of agricultural cooperatives from the perspective of co-directors in Zanjan province
تحلیل موانع دوره های آموزشی تعاونی ها از دیدگاه مدیران تعاونی های کشاورزی استان زنجان
تعاون و کشاورزی – دفتر آموزش ، ترویج و تحقیقات تعاونی ها وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی شماره 318 (1393/06/30صفحات 143-158 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
34.  مهدی مرتضی نژادجعفر یعقوبیعباس ستوده نیامریم داغستانی
Factors Affecting the Success of Privatizing Management of Qazvin Irrigation Network
بررسی عوامل موثر در موفقیت انتقال مدیریت شبکه آبیاری قزوین به بخش خصوصی
پژوهش آب در کشاورزی- موسسه تحقیقات خاک و آب شماره دوره 28 شماره 1 (1393/05/10صفحات 183-190 

33.  سیده شیرین گلبازجعفر یعقوبیسمیرا پورمند
Agricultural Graduates Job Empowerment and its Barriers
توانمندی شغلی وبازدارنده های آن در دانش آموختگان کارشناسی کشاورزی دانشگاه زنجان
پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی - موسسه آموزش عالی علمی و کاربردی وزارت جهاد کشاورزی شماره 28 (1393/03/30صفحات 106-115 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
32.  جعفر یعقوبیعلی جوادی
Barriers to Production of Organic Crops from Viewpoint of Agricultural Jihad Experts
موانع تولید محصولات ارگانیک از دیدگاه کارشناسان جهاد کشاورزی
دانش کشاورزی و تولید پایدار - دانشگاه تبریز شماره سال 24، شماره 1 (1393/03/25صفحات 57-68 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
31.  جعفر یعقوبی
Factor Analysis of Rural Tourism’s Development Barriers in Soltanieh, Zanjan Province
تحلیل عاملی موانع توسعه گردشگری روستایی در بخش سلطانیه استان زنجان
تحقیقات جغرافیایی - خصوصی شماره 111 (1392/12/20صفحات 183-194 
  علمی-پژوهشی
معتبر
30.  غلامرضا مجردیزینب شاهقلیان قهفرخیجعفر یعقوبی
obstacles hampering the achievement of livestock cooperatives in khodabandeh township
بررسی و تعیین موانع موفقیت تعاونی های دامپروری شهرستان خدابنده
تعاون و کشاورزی – دفتر آموزش ، ترویج و تحقیقات تعاونی ها وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی شماره 6 (1392/06/30صفحات 85-101 

29.  مسعود یزدان پناهغلامحسین زمانیKarsten Neumann نوذر منفردجعفر یعقوبی
Measuring satisfaction of crop insurance - A modified American customer satisfaction model approach applied to Iranian farmers
اندازه گیری رضایت از بیمه محصولات توسط کشاورزان ایرانی با استفاده از مدل اصلاح شده رضایت مشتری آمریکایی
International Journal of Disaster Risk Science شماره 5 (1392/06/24صفحات 19-27 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
28.  حمید جلالیانصدیقه هاشمیجعفر یعقوبی
Study of Short-Time Effects of the Targeting Subsidies on Rural Farming Statues in Neiriz Township (Case Study: Abadeh Tashk District)
بررسی اثرات کوتاه مدت اجرای طرح هدفمند سازی یارانه ها بر وضعیت کشاورزی روستاییانِ شهرستان نی ریز (مطالعه موردی: دهستان آباده طشک)
جغرافیا (برنامه ریزی منطقه ای)- موسسه آموزش عالی بین المللی قشم شماره 10 (1392/06/17صفحات 45-60 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
27.  جعفر یعقوبیابوالفضل رنجورعلی آبادزهرا خشنودی فر
Analyzing the Driving coponents in the successful implementation of improvement and renovation of rural housing projects case : khodabandeh
تحلیل مولفه های پیش برنده در اجرای موفقیت آمیز طرح بهسازی و نوسازی مسکن روستایی مورد:شهرستان خدابنده
جغرافیا و توسعه - دانشگاه سیستان و بلوچستان با همکاری انجمن جغرافی شماره 32 (1392/05/15صفحات 149-162 
  علمی-پژوهشی
معتبر
26.  غلامرضا مجردیزینب شاهقلیان قهفرخیجعفر یعقوبی
factors affecting the success of livestock cooperatives in khodabandeh township
بررسی عوامل موثر بر موفقیت تعاونی های دامپروری در شهرستان خدابنده
تعاون و کشاورزی – دفتر آموزش ، ترویج و تحقیقات تعاونی ها وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی شماره 5 (1392/03/30صفحات 103-124 

25.  مهدی مرتضی نژادجعفر یعقوبیعباس ستوده نیامریم داغستانی
Study of obstacles and problems of government management in the irrigation network from the viewpoint of water users (Case Study: Qazvin Network)
بررسی مشکلات و تنگناهای مدیریت بخش دولتی در شبکه آبیاری از دیدگاه آب بران (مطالعه موردی شبکه آبیاری قزوین)
مهندسی زیست سامانه- دانشگاه آزاد تاکستان شماره 1 (1392/03/30صفحات 38-47 

24.  بخشی آزادهمحمد چیذریجعفر یعقوبی
Barriers affecting agricultural students’ entrepreneurship
بررسی موانع کارآفرینی دانشجویان کشاورزی
Journal of Extension Systems Issue 17 (2013-06-15PP. 17-25 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
23. جعفر یعقوبیمهدی قهرمانیغلامرضا مجردی
Attitude and Technical Knowledge of Zanjan Farmers Toward Agricultural Mobile Training and Learning Applications
نگرش و دانش فنی کشاورزان استان زنجان نسبت به کاربرد آموزش و یادگیری سیار
پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی - موسسه آموزش عالی علمی و کاربردی وزارت جهاد کشاورزی شماره 24 (1392/03/15صفحات 59-70 
  علمی-پژوهشی
معتبر
22.  خصالی لنگرودی ایمانشقایق خیریجعفر یعقوبی
Factors influencing the effectiveness of training courses held in agricultural cooperatives of Zanjan Province
عوامل موثر در اثربخشی دوره های آموزشی برگزار شده در شرکت های تعاونی کشاورزی استان زنجان
تعاون و کشاورزی – دفتر آموزش ، ترویج و تحقیقات تعاونی ها وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی شماره 311 (1391/12/20صفحات 1-19 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
21.  مهدی مرتضی نژادجعفر یعقوبیعباس ستوده نیامریم داغستانی
Optimization of the water resources management of the irrigation networks from the water users viewpoint (case study the qazvin network)
راهکارهای بهینه سازی مدیریت منابع آب در شبکه آبیاری از دیدگاه آب ایران(مطالعه موردی:شبکه آبیاری دشت قزوین)
مهندسی منابع آب دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت شماره 15 (1391/11/18صفحات 69-76 
  سایر
با هیات تحریریه
20.  جعفر یعقوبیالهام حساسی
Factors affecting the productivity of credit granted in the livestock smses in zanjan province
بررسی عوامل موثر بر بهره وری اعتبارات اعطا شده در بخش بنگاه های زود بازده دامی استان زنجان
فن آوری های نوین کشاورزی- دانشگاه زنجان شماره 2 (1391/09/08صفحات 153-168 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
19.  صدیقه هاشمیحمید جلالیانجعفر یعقوبی
Attitiuds of abadeh tashk county farmers towards.....
نگرش کشاورزان آباده طشک نی ریز نسبت به کشاورزان ارگانیک
پژوهش مدیریت آمورش کشاورزی شماره 22 (1391/08/10صفحات 82-92 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
18.  جعفر یعقوبی
A survey on some implications of rural tourism for rural regions of soltaniyeh district zanjan province
نظرسنجی درباره برخی پیامدهای گردشگری روستایی در مناطق روستایی بخش سلطانیه
روستا و توسعه شماره 2 (1391/06/11صفحات 139-153 
  علمی-پژوهشی
معتبر
17.  جعفر یعقوبیلیلا پرویزی
An analysis of the attitudinal factors involved in the youth tendency to cooperatives
تحلیل عوامل موثر بر نگرش و گرایش جوانان به تعاون
تعاون و کشاورزی – دفتر آموزش ، ترویج و تحقیقات تعاونی ها وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی شماره 7 (1390/08/11صفحات 19-35 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
16.  ناهید فروشانیبهمن خسروی پورجعفر یعقوبی
Analysis of the Problems of agricultural education system and resolving them through mobile education: viewpoint of agricultural specialists in Jihad-e Keshavarzi Organization, Khuzestan province
تحلیل مشکلات نظام آموزش کشاورزی و رفع آنها از طریق آموزش سیار از دیدگاه کارشناسان سازمان جهاد کشاورزی استان خوزستان
تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران(مجله علوم کشاورزی ایران) پردیش دانشگاه تهران شماره 2 (1390/05/12صفحات 209-218 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
15.  عبدالحمید پاپ زنجعفر یعقوبیشهاب فکریمرجان سپه پناه
Analysis of learning stages and styles of Agricultural and natural resources faculties students based on theory of experietial learning cycle
تحلیل مراحل و سبک های یادگیری دانشجویان کشاورزی و منابع طبیعی بر اساس تئوری چرخه یادگیری تجربی
مجله آموزش عالی شماره 12 (1390/05/08صفحات 169-193 
  علمی-پژوهشی
None ISI
14.  جعفر یعقوبیمحمدعیسی شکریجوادمحمد قلی نیا
Assessing Agricultural Insurance Agents Attitude Towards E-Learning Application in Teaching them
بررسی نگرش کارگزاران بیمه کشاورزی نسبت به کاربرد یادگیری الکترونیکی در آموزش آنها
Procedia Social and Behavioral Sciences Issue 15 (2011-05-31PP. 2923-2926 
  علمی-پژوهشی
None ISI
13.  شقایق خیریجعفر یعقوبیمسعود یزدان پناه
Investigation Barriers to Enhance Entrepreneurship in Agricultural Higher Education from the Perspective of Graduate Students
بررسی موانع تقویت کارآفرینی در آموزش عالی کشاورزی از دیدگاه دانشجویان تحصیلات تکمیلی
Procedia Social and Behavioral Sciences Issue 15 (2011-05-31PP. 2818-2822 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
12.  جعفر یعقوبینوذر منفردمسعود یزدان پناه
Obstacles to entrepreneurship strengthening in zanjan agricultural .....
مانع های تقویت کارآفرینی در دانشکده کشاورزی زنجان از دیدگاه دانشجویان تحصیلات تکمیلی
پژوهش مدیریت آمورش کشاورزی شماره 16 (1390/03/09صفحات 12-20 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
11.  محمد رضا محبوبیمحمد اسماعیل اولجعفر یعقوبی
Impeding and facilitating factors influencing on using new irrigation....
بررسی عوامل بازدارنده و پیشبرنده کاربرد روشهای جدید آبیاری توسط کشاورزان مورد:غرب شهرستان بشرویه در خراسان جنوبی
مدیریت آب و آبیاری شماره 1 (1390/03/04صفحات 88-97 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
10.  جعفر یعقوبی
-
بررسی عوامل بازدارنده ی کارآفرینی در آموزش عالی کشاورزی و ارایه ی سازوکارهایی برای تقویت آن
توسعه کارآفرینی - دانشگاه تهران شماره 8 (1389/05/05صفحات 131-149 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
9.  جعفر یعقوبیبراتعلی جبله
-
بررسی نقش فناوریهای سیار در ارائه خدمات آموزشی و ترویجی به روستاییان (مطالعه موردی استان زنجان)
روستا و توسعه شماره 50 (1389/05/04صفحات 129-145 
  علمی-پژوهشی
None ISI
8.  جعفر یعقوبی
Study barriers to enterpreneurship promotion in agriculture higher education
بررسی موانع بهبود کارآفرینی در آموزش عالی کشاورزی
Procedia Social and Behavioral Sciences Issue 2 (2010-04-15PP. 1901-1905 
  علمی-پژوهشی
معتبر
7.  جعفر یعقوبیجواد قاسمی
factors contributing the success of agricultural sector entrepreneurs and approaches to support themm
بررسی عوامل موثر بر موقعیت کاآفرینان بخش کشاورزی و راهکارهای حمایت از آنها
تعاون و کشاورزی – دفتر آموزش ، ترویج و تحقیقات تعاونی ها وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی شماره 202 (1388/03/08صفحه 203 
  علمی-پژوهشی
سایر
6.  جعفر یعقوبی
Analysis Effective Factors of Agricultural Entrepreneurship and encouraging entrepreneurs
تحلیل عوامل موثر بر کارآفرینی کشاورزی و حمایت از کارآفرینان
مجله فن آوری های نوین کشاورزی شماره 2 (1387/12/04صفحات 50-67 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
5.  بهمن خسروی پورجعفر یعقوبیمحمد رضا سلیمانپور
Professional development components of the trainers in Jahad-e Agriculture education centers
بررسی نقش ویژگیهای روانشناختی و جامعه شناختی در توانمندی کارآفرینانه دانش آموختگان مراکز آموزش عالی جهاد کشاورزی کشور
پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی - موسسه آموزش عالی علمی و کاربردی وزارت جهاد کشاورزی شماره 7 (1387/12/04صفحات 48-55 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
4.  جعفر یعقوبیایرج ملک محمدیهوشنگ ایروانیمحمد عطاران
Model for E-Learning in Higher Education Agricultural Extension and Education in Iran
طراحی الگویی برای یادگیری الکترونیکی در آموزش عالی ترویج و آموزش کشاورزی ایران
تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران(مجله علوم کشاورزی ایران) پردیش دانشگاه تهران شماره 1 (1387/11/07صفحات 11-20 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
3.  جعفر یعقوبیایرج ملک محمدیهوشنگ ایروانیمحمد عطاران
-
ویژگیهای مطلوب دانشجویان و اعضای هیات علمی در یادگیری الکترونیکی در آموزش عالی ایران: دیدگاه دانشجویان دوره های مجازی
پژوهش وبرنامه ریزی درآموزش عالی موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی شماره 46 (1387/06/15صفحات 159-173 

2.  جعفر یعقوبیایرج ملک محمدیهوشنگ ایروانیمحمد عطاراناحمد قیدی
Virtual Students' Perceptions of E-Learning in Iran
بررسی نگرش دانشجویان مجازی به یادگیری الکترونیکی در ایران
1- TURKISH ONLINE JOURNAL OF EDUCATIONAL TECHNOLOGY Issue 3 (2008-07-16PP. 89-95 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
1.  مهدی مشهدیاحمد رضوان نفرجعفر یعقوبی
-
عوامل موثر بر کاربرد فناوری اطلاعات توسط اعضای هیا علمی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران
پژوهش وبرنامه ریزی درآموزش عالی موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی شماره 2 (1386/06/15صفحات 1-10 


Presentations in Seminars & Conferences


ملی معتبر 147. پریسا نجفلوجعفر یعقوبی
بررسی الگوهای مدیریت آب کشاورزی در خاورمیانه و آفریقای شمالی: درس‌هایی برای ایران
Investigating agricultural water management patterns in the Middle East and North Africa: lessons for Iran
همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی دانشگاه شهید چمران, اهواز, 1401/12/09 - 1401/12/11
ملی معتبر 146. جعفر یعقوبیلقمان مولان نژاد
بررسی دانش کشاورزان در زمینه مشارکت در مدیریت منابع آب و عوامل مرتبط با آن (موردمطالعه: حوضه سیمینه‌رود شهرستان میاندوآب)
Investigating farmers' knowledge in the field of participation in water resources management and related factors (Study case: Simineroud Basin, Miandoab County)
همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی دانشگاه شهید چمران, اهواز, 1401/12/09 - 1401/12/11
ملی معتبر 145. جعفر یعقوبیلقمان مولان نژاد
موانع مشارکت کشاورزان در برنامه‌های مربوط به مدیریت منابع آب در حوضه دریاچه ارومیه
Barriers to participation of farmers in programs related to water resources management in Urmia lake basin
همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی دانشگاه شهید چمران , اهواز, 1401/12/09 - 1401/12/11
ملی معتبر 144. جعفر یعقوبیلقمان مولان نژاد
تحلیل عاملی موانع مشارکت کشاورزان در برنامه‌های مربوط به مدیریت منابع آب در حوضه دریاچه ارومیه
Factor analysis of barriers to farmers' participation in programs related to water resources management in Urmia lake basin
- دانشگاه رازی کرمانشاه, کرمانشاه, 2023-02-15 - 2023-02-16
ملی معتبر 143. جعفر یعقوبیلقمان مولان نژاد
فراتحلیل عوامل تأثیرگذار بر مشارکت کشاورزان در مدیریت منابع آب
Meta-analysis of factors influencing farmers' participation in water resources management
- دانشگاه رازی کرمانشاه, کرمانشاه, 2023-02-15 - 2023-02-16
ملی معتبر 142. زهرا جعفریجعفر یعقوبی
فراتحلیل مطالعات مربوط به عوامل موثر بر آتش سوزی در مراتع
Meta-analysis of studies related to factors affecting fires in rangelands
National Conference on Modern Studies and Research in Biology and Natural Sciences of Iran انجمن توسعه و ترویج علوم و فنون بنیادین, تهران, 2022-11-10 - 2022-11-10
ملی معتبر 141. زهرا جعفریجعفر یعقوبیاصغر احمدیمریم مختاری زنجانی
مدیرت مراتع در کشور: وضعیت موجود و مشکلات
Rangeland management in Iran: current situation and problems
National Conference on Modern Studies and Research in Biology and Natural Sciences of Iran انجمن توسعه و ترویج علوم و فنون بنیادین, تهران, 2022-11-10 - 2022-11-10
ملی معتبر 140. یوسف ازادیجعفر یعقوبی
عوامل مؤثر بر توسعه کارآفرینی روستایی و کشاورزی در ایران با رویکرد فراتحلیل
Factors affecting the development of rural and agricultural entrepreneurship in Iran with a meta-analysis approach
کنگره علوم ترویج و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تبریز, تبریز, 1401/06/15 - 1401/06/17
ملی معتبر 139. یوسف ازادیجعفر یعقوبیحیدر قلی زاده
کمبود آب و ضرورت سازگاری با آن در بخش کشاورزی ایران
Water scarcity and need to adapt it in Iran's agricultural sector
کنگره علوم ترویج و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تبریز, تبریز, 1401/06/15 - 1401/06/17
ملی معتبر 138. زهرا هوشمندان مقدم فردعلی شمسجعفر یعقوبیحسین عساکرهجلال صبا
شناسایی منابع اطلاعاتی ترجیحی توسط کشاورزان استان زنجان در خصوص سازگاری با تغییرات اقلیمی
Identification of preferential information sources by farmers in Zanjan province regarding adaptation to climate change
-- دانشگاه زنجان, زنجان, 2020-12-10 - 2020-12-10
ملی معتبر 137. زهرا هوشمندان مقدم فردعلی شمسجعفر یعقوبیحسین عساکرهجلال صبا
بررسی رسانه‌های ارتباطی اولویت‌دار جهت سازگاری با تغییرات اقلیمی توسط کشاورزان (موردمطالعه: استان زنجان)
Investigating Priority Communication Media for Adaptation to Climate Change by Farmers (Case Study: Zanjan Province)
-- دانشگاه زنجان, زنجان, 2020-12-10 - 2020-12-10
ملی معتبر 136. زهرا هوشمندان مقدم فردعلی شمسجعفر یعقوبیحسین عساکرهجلال صبا
سنجش سطح درک خطر و نگرش کشاورزان در خصوص تغییرات اقلیمی (مورد مطالعه: کشاورزان استان زنجان)
Assessing the level of risk perception and attitude of farmers regarding climate change (Case study: farmers of Zanjan province)
-- دانشگاه زنجان, زنجان, 2020-12-10 - 2020-12-10
ملی معتبر 135. بهمن خسروی پورجعفر یعقوبیسهیل نصرتی
تجاری سازی تحقیقات دانشگاهی: مفاهیم، تاریخچه و راهبردها
Commercializing Academic Research: Concepts, History, and Strategies
- دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی استان خوزستان , ملاثانی اهواز, 2019-12-18 - 2019-12-18
بین‌المللی 134. پریسا نجفلوجعفر یعقوبی
بررسی میزان علاقه مندی دانشجویان دانشکده کشاورزی به رشته کشاورزی (مورد مطالعه: دانشگاه زنجان)
Study of agriculture students interested in their field of study (case study: University of Zanjan
- دانشگاه محقق اردبیلی, اردبیل, 2019-08-25 - 2019-08-26
بین‌المللی 133. زهرا هوشمندان مقدم فردعلی شمسجعفر یعقوبی
تحلیل کیفی استراتژی های توانمندسازی بخش کشاورزی جهت مقابله با تغییرات اقلیمی از دیدگاه خبرگان کشاورزی
Qualitative Analysis of Agricultural Sector Empowerment Strategies to Cope with Climate Change from the Viewpoint of Agricultural Experts
International congress of Business, Economics and Marketing دانشگاه مالتپه استانبول, Turkey, 2019-04-18 - 2019-04-21
ملی معتبر 132. جعفر یعقوبی
بررسی موانع و مشکلات دفاتر فنآوری اطلاعات و ارتباطات روستایی در استان زنجان
study of barriers and problems of rural information and communications technology offices in Zanjan province
- دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان, اهواز, 2019-01-30 - 2019-01-30
ملی معتبر 131. جعفر یعقوبیاصغر احمدیبهمن خسروی پور
فراتحلیل عوامل موثر بر تمایل جوانان روستایی به مهاجرت به شهر
Meta-analysis of the factors affecting rural youth tend to migrate to the city
- دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان, اهواز, 2019-01-30 - 2019-01-30
ملی معتبر 130. جعفر یعقوبی
بررسی جایگاه دهیاری ها در مدیریت پسماندهای کشاورزی و خانگی روستاها
Investigating the position of Rural Municipality Administrations (RMAs) in Agricultural and rural waste management
- دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان , اهواز, 2019-01-30 - 2019-01-30
ملی معتبر 129. جعفر یعقوبیسیده شیرین گلبازسمیه تیمورلو
بررسی نقش استادان راهنما و مشاور در انجام پایان‌نامه ‌های مقطع ارشد دانشکده کشاورزی
The Role of Supervisors and Advisers in Agricultural Master's Thesis
کنگره علوم ترویج و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه بوعلی سینا همدان, همدان, 1397/06/03 - 1397/06/05
ملی معتبر 128. جعفر یعقوبینسرین منگلی
بررسی موانع توسعه گردشگری روستایی در روستای میمند از توابع شهربابک استان کرمان
Assessing barriers to development of rural tourism in Meymand, Shahrbabak, Kerman
کنگره علوم ترویج و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه بوعلی سینا همدان, همدان, 1397/06/03 - 1397/06/05
بین‌المللی 127. کلثوم حمیدیپریسا نجفلوجعفر یعقوبی
بررسی دانش عمومی دانشجویان کشاورزی دانشگاه زنجان
Assessing General Knowledge of Agricultural Students in Zanjan University, Iran
Int'l Conference on Business, Education, Humanities and Social Sciences Studies (BEHSSS) Eminent Association of Researchers in Humanities and Management Sciences (EARHM), Turkey, 2018-05-01 - 2018-05-02
ملی معتبر 126. زهرا جعفریعلی شمسجعفر یعقوبیمحمود نوری
تحلیل سطح آگاهی زنان روستایی از کسب‌وکار و ارتباط آن با توانمندی اقتصادی آن‌ها در شهرستانهای ابهر و خرمدره
Analysis of rural women's awareness of home based busnesses and its relationship with their economic empowerment in Abhar and Khoramdarah Township
- دانشگاه علم و فرهنگ, تهران, 2017-11-02 - 2017-11-02
ملی معتبر 125. زهرا عزیزیجعفر یعقوبیمسعود یزدان پناه
کاربردهای انرژیهای تجدیدپذیر در بخش کشاورزی و روستایی ایران
Renewable Energy Applications in Iran's Agricultural and Rural Areas
-- دانشگاه زنجان, زنجان, 2017-09-21 - 2017-09-21
ملی معتبر 124. زهرا عزیزیجعفر یعقوبیمسعود یزدان پناه
فراتحلیل موانع توسعه وگسترش استفاده از انرژی های تجدیدپذیر
Meta-analysis of barriers to the development and use of renewable energy
-- دانشگاه زنجان, زنجان, 2017-09-20 - 2017-09-20
ملی معتبر 123. زهرا عزیزیجعفر یعقوبیمسعود یزدان پناه
بررسی مزیت استفاده از سوخت های زیستی نسبت به سوخت های فسیلی از دیدگاه روستاییان (مورد مطالعه: شهرستان طارم)
Evaluating the Advantage of Using Biofuels compare to Fossil Fuels From the perspective of villagers (case study: Tarom city)
-- دانشگاه زنجان, زنجان, 2017-09-20 - 2017-09-20
سایر 122. سهیلا محمدزادهجعفر یعقوبیعلی شمس
بررسی وضعیت استفاده از انواع بازخوردهای نوشتاری و اثربخشی آنها توسط مدرسان کشاورزی دانشگاه زنجان
Assessing Use of Written Feedbacks and Their Effectiveness by Agricultural Instructors of Zanjan University
- دانشکده فنی و حرفه ای, محمودآباد, 2017-08-24 - 2017-08-25
سایر 121. سهیلا محمدزادهجعفر یعقوبیعلی شمس
تحلیل موانع اثربخشی بازخوردهای آموزشی در دانشکده کشاورزی دانشگاه زنجان از دیدگاه دانشجویان
Analysis of Barriers to the Effectiveness of Educational Feedback at the Faculty of Agriculture in Zanjan University from a Perspective of students
- دانشکده فنی و حرفه ای, محمودآباد, 2017-08-24 - 2017-08-25
ملی معتبر 120. کلثوم حمیدیجعفر یعقوبی
لزوم توجه به توانمند ی زنان شهری در تولید غذای سالم
BARRIERS TO APPLYING PRESSURIZED IRRIGATION METHODS FROM VIEWPOINT OF FARMERS IN ZANJAN CITY
کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم دانشگاه محقق اردبیلی, اردبیل, 1396/05/25 - 1396/05/26
ملی معتبر 119. جعفر یعقوبی
تحلیل موانع استفاده از کودهای ارگانیک توسط کشاورزان (مورد مطالعه: شهرستان زنجان)
ANALYSIS OF BARRIERS TO USING ORGANIC FERTILIZERS BY FARMERS (CASE STUDY: ZANJAN CITY)
کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم دانشگاه محقق اردبیلی, اردبیل, 1396/05/25 - 1396/05/26
بین‌المللی 118. وحید محمدیجعفر یعقوبی
گذر از کشاورزی متعارف به کشاورزی ارگانیک: چالش ها و فرصت ها
The transition from conventional agriculture to organic agriculture: challenges and opportunities
- دانشگاه محقق اردبیلی, اردبیل, 2017-08-16 - 2017-08-17
ملی معتبر 117. کلثوم حمیدیجعفر یعقوبی
راهکارهای توسعه سیستم های آبیاری تحت فشار ازدیدگاه کشاورزان شهرستان زنجان
Solutions for Developing modern Irrigation Systems from Zanjan Farmers' Viewpoint
- دانشگاه شهرکرد, اردل شهرکرد, 2017-07-11 - 2017-07-12
ملی معتبر 116. کلثوم حمیدیجعفر یعقوبی
رفتارهای سازگاری کشاورزان در مواجهه با خشکسالی (مورد مطالعه: حوضه ی آبخیز زنجانرود)
Farmers coping behaviors in the face of drought (Case Study: Zanjanrood Basin)
- دانشگاه شهرکرد, اردل شهرکرد, 2017-07-11 - 2017-07-12
ملی معتبر 115. رحیم کاظمیجعفر یعقوبیامیر نعیمی
عوامل مؤثر بر توانمندی روانشناختی زنان روستایی
factors affecting psychological empowerment of rural women
همایش ملی کشاورزی، منابع طبیعی و دامپزشکی دانشگاه اردکان, اردکان, 1396/02/20 - 1396/02/20
ملی معتبر 114. رحیم کاظمیجعفر یعقوبیامیر نعیمی
بررسی تأثیر توانمندسازی اقتصادی زنان روستایی در افزایش توسعه ی پایدار
Investigating effect of economic empowerment of rural women in sustainable development
همایش ملی کشاورزی، منابع طبیعی و دامپزشکی دانشگاه اردکان, اردکان, 1396/02/20 - 1396/02/20
ملی معتبر 113. ندا کابلی فردجعفر یعقوبی
جستجوی مقالاتبازگشت بررسی میزان رضایت مندی روستاییان شهرستان زنجان از عملکرد دهیاری ها در توسعه پایدار روستایی
Measuring the satisfaction of villagers of Zanjan toward village administrations performance in sustainable rural Development
کنگره علوم ترویج و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه شیراز, شیراز, 1395/08/05 - 1395/08/06
ملی معتبر 112. کلثوم حمیدیجعفر یعقوبیسهیل نصرتی
سنجش نگرش شهروندان شهر زنجان نسبت به کشاورزی شهری و عوامل مرتبط با آن
Measuring attitudes of Zanjan citizens towards urban agriculture and its related factors
کنگره علوم ترویج و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه شیراز, شیراز, 1395/08/05 - 1395/08/06
ملی معتبر 111. فاطمه کریمی اعتمادجعفر یعقوبی
سنجش نگرش اعضای هیأت علمی کشاورزی دانشگاه زنجان به اقتصاد مقاومتی و عوامل مرتبط با آن
Measuring the attitudes of faculty members of University of Zanjan regard resistance economy and related factors
کنگره علوم ترویج و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه شیراز, شیراز, 1395/08/05 - 1395/08/06
ملی معتبر 110. جعفر یعقوبیبلور علی رمائی
تحلیل محتوای کتابهای مقطع ابتدایی از نظر میزان توجه به روستا و کشاورزی
Analysis of primary school textbooks in terms of attention to rural areas and agriculture
کنگره علوم ترویج و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه شیراز, شیراز, 1395/08/05 - 1395/08/06
ملی معتبر 109. جعفر یعقوبیصمداله قنبری
مقایسه و تحلیل عملکرد مرکز ترویج و خدمات جهاد کشاورزی گرماب قبل و بعد از خصوصی‌سازی از دیدگاه کشاورزان
Compare and analyze the performance of agricultural extension centers before and after privatization (A Case Study of agricultural extension center of Garmab)
کنگره علوم ترویج و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه شیراز, شیراز, 1395/08/05 - 1395/08/06
ملی معتبر 108. فاطمه کریمی اعتمادجعفر یعقوبی
فراتحلیل عوامل موثر بر توسعه روستایی در ایران
Meta-analysis of the factors affecting rural development in Iran
همایش ملی منابع طبیعی و توسعه پایدار در زاگرس مرکزی دانشگاه شهر کرد, شهرکرد/چالشتر, 1395/06/10 - 1395/06/11
ملی معتبر 107. فاطمه کریمی اعتمادجعفر یعقوبی
فراتحلیل موانع توسعه روستایی در ایران
Meta-analysis of barriers to rural development in Iran
همایش ملی منابع طبیعی و توسعه پایدار در زاگرس مرکزی دانشگاه شهر کرد, شهرکرد/چالشتر, 1395/06/10 - 1395/06/11
ملی معتبر 106. فاطمه کریمی اعتمادجعفر یعقوبی
نقش توسعه پایدار روستایی در تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی
The role of sustainable rural development in achieving the goals of resistance economy
همایش ملی منابع طبیعی و توسعه پایدار در زاگرس مرکزی دانشگاه شهر کرد, شهرکرد/چالشتر, 1395/06/10 - 1395/06/11
بین‌المللی 105. منصوره ادیبیعلی شمسجعفر یعقوبی
شناسایی منابع اطلاعاتی مورد استفاده شهروندان زنجانی در خصوص محصولات ارگانیک
Identification of information resources used by Zanjan citizens regarding organic products
- دانشگاه محقق اردبیلی, اردبیل, 2016-08-15 - 2016-08-16
ملی معتبر 104. کلثوم حمیدیجعفر یعقوبی
شناسایی راهکارهای کاهش اثرات نامطلوب توسعه بی رویه باغستانهای پیرا شهری (مطالعه موردی: شهر زنجان)
Identify ways to reduce the adverse effects of uncontrolled urban orchards (Case Study: Zanjan)
کنفرانس علوم، مهندسی و فناوری های محیط زیست دانشگاه تهران, تهران, 1395/03/05 - 1395/03/06
ملی معتبر 103. کلثوم حمیدیجعفر یعقوبی
بررسی اثرات منفی توسعه باغستان(باغشهر) در پیرامون شهر زنجان
Assessing the negative effects of gardens (Garden City) expansion in the city of Zanjan
کنفرانس علوم، مهندسی و فناوری های محیط زیست دانشگاه تهران, تهران, 1395/03/05 - 1395/03/06
ملی معتبر 102. لقمان مولان نژادجعفر یعقوبیسمیرا حبیب نژاد
نگاهی به نقش تعاونی های آب بران در بهبود مدیریت مشارکتی منابع آب
Role of water users' cooperatives in improving the participatory management of water resources
کنفرانس ملی مدیریت منابع آب ایران دانشگاه کردستان, سنندج, 1395/02/01 - 1395/02/03
ملی معتبر 101. لقمان مولان نژادجعفر یعقوبیخضرلو بهروز
عوامل موثر بر ترغیب کشاورزان به مشارکت در برنامه های مدیریت آب و آبخیزداری در شهرستان میاندوآب
Factors affecting encouraging farmers to participate in water and watershed management programs in Miandoab
International Conference on Iran Watershed Management- Sciences and Engineering دانشگاه یاسوج, یاسوج, 2016-04-19 - 2016-04-22
ملی معتبر 100. پریسا نجفلوجعفر یعقوبیالهه حق وردی
بررسی آشنایی دانشجویان کشاورزی سال آخر مقطع کارشناسی با نهادها و قوانین مرتبط با خود اشتغالی (مورد مطالعه: دانشگاه زنجان)
Study of undergraduate agriculture students familiar with institutions and laws related to employment (Case Study: Zanjan University
کنگره ملی آموزش عالی ایران دانشگاه تربیت مدرس, تهران, 1395/01/26 - 1395/01/26
ملی معتبر 99. جعفر یعقوبیپریسا نجفلومحمدی وحید
بررسی کاربردهای آموزشی شبکه های اجتماعی مجازی از دیدگاه دانشجویان دانشکده کشاورزی دانشگاه زنجان
Assessing educational applications of social networks from the perspective of Zanjan University students
کنگره ملی آموزش عالی ایران دانشگاه تربیت مدرس, تهران, 1395/01/26 - 1395/01/26
ملی معتبر 98. پریسا نجفلوجعفر یعقوبی
آموزه‌های دینی، راهکاری عمده برای توسعه فرهنگ حفاظت از آب
Religious doctrines, main strategies to develop water conservation
همایش ملی رهیافت های علوم کشاورزی در پرتو قرآن دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان, اهواز, 1394/12/13 - 1394/12/13
ملی معتبر 97. پریسا نجفلوجعفر یعقوبی
مقابله با بحرانهای زیست محیطی و توسعه اخلاق زیستی از منظر قرآن و آموزههای دین اسلام
Deal with environmental crises and the development of bioethics in the Quran and the teachings of Islam
همایش ملی رهیافت های علوم کشاورزی در پرتو قرآن دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان, اهواز, 1394/12/13 - 1394/12/13
ملی معتبر 96. کلثوم حمیدیجعفر یعقوبی
بررسی تاریخچه کشاورزی شهری و وضعیت آن در کشور های مختلف جهان
Assessing the history of urban agriculture and its status in the various countries of the world
کنگره ملی کشاورزی ارگانیک دانشگاه محقق اردبیلی, اردبیل, 1394/05/28 - 1394/05/29
ملی معتبر 95. جعفر یعقوبیسهیلا نوری
سنجش دانش کشاورزان زنجان نسبت به کودهای ارگانیک و عوامل مرتبط با آن
Measuring farmers' knowledge about organic fertilizers and related factors
کنگره ملی کشاورزی ارگانیک دانشگاه محقق اردبیلی, اردبیل, 1394/05/28 - 1394/05/29
ملی معتبر 94. سحر مرادی گزیناحمد قیدیجعفر یعقوبی
فراتحلیل عوامل موثر بر پذیرش روستاییان از طرح نوسازی مساکن روستایی
Analysis of factors affecting the adoption of the rehabilitation of rural housing in rural areas
همایش ملی پژوهش های محیط زیست و کشاورزی ایران دبیرخانه همایش, همدان, 1394/05/22 - 1394/05/22
بین‌المللی 93. راضی فریباجعفر یعقوبی
بررسی راهکارهای توانمندسازی فارغ التحصیلان کشاورزی
Assessing empowering strategies for agricultural graduates
-- دانشگاه تربت حیدریه, مشهد, 2015-02-18 - 2015-02-19
بین‌المللی 92. جعفر یعقوبیسهیلا فتحی
فراتحلیل موانع اشتغال فارغ التحصیلان کشاورزی
-
-- دانشگاه تربت حیدریه, مشهد, 2015-02-18 - 2015-02-19
بین‌المللی 91. کلثوم حمیدیجعفر یعقوبی
بررسی نقش سرمایه اجتماعی در توسعه روستایی
Study the role of social capital in rural development
-- دانشگاه تربت حیدریه, مشهد, 2015-02-18 - 2015-02-19
بین‌المللی 90. ندا کابلی فردجعفر یعقوبی
بررسی راهکارهای توانمندسازی زنان روستایی
Assessing strategies to empower rural women
-- دانشگاه تربت حیدریه, مشهد, 2015-02-18 - 2015-02-19
بین‌المللی 89. کلثوم حمیدیجعفر یعقوبی
بررسی دلایل ضایعات نان و راهکار های کاهش آن بعد از اجرای طرح هدفمندسازی یارانه ها
Investigate the causes and solutions to reduce food waste after the implementation of Removing Subsidieson
-- دانشگاه تربت حیدریه, مشهد, 2015-02-18 - 2015-02-19
بین‌المللی 88. مجتبی نظریجعفر یعقوبی
نقش ترویج کشاورزی در مدیریت سرمایه گذاری در بخش کشاورزی
The role of agricultural extension in capital management in agriculture
-- دانشگاه تربت حیدریه, مشهد, 2015-02-18 - 2015-02-19
بین‌المللی 87. صحرا اسعدیجعفر یعقوبی
فراتحلیل عوامل موثر بر گرایش جوانان روستایی به اشتغال در کشاورزی
Meta-analysis of the factors affecting rural youth employment trends in agriculture
-- دانشگاه تربت حیدریه, مشهد, 2015-02-18 - 2015-02-19
بین‌المللی 86. اصغر احمدیاحمد قیدیجعفر یعقوبی
امکان سنجی استفاده از یادگیری الکترونیکی در مرحله تعاملات آموزشی و بازخوردها در آموزشهای بخش تعاون
An Evaluation of Use of E-learning at Educational Interactions and Feedbacks in Cooperative Sector Training
-- دانشگاه زنجان, زنجان, 2014-09-02 - 2014-09-03
بین‌المللی 85. مریم زیارتیجعفر یعقوبیعلی شمس
فرا تحلیل مولفه¬های مورد استفاده برای سنجش توانمندی شغلی زنان روستایی
Meta-analysis of the components used to measure rural women's empowerment
-- دانشگاه زنجان, زنجان, 2014-09-02 - 2014-09-03
بین‌المللی 84. مریم زیارتیجعفر یعقوبی
تحلیل مشکلات زنان سرپرست خانوار روستایی(مطالعه موردی: شهرستان شیروان)
Analyzing Problems of Rural Female-Headed Households (Case study: Shirvan)
-- دانشگاه زنجان, زنجان, 2014-09-02 - 2014-09-03
بین‌المللی 83. ریحانه حق جواحمد قیدیجعفر یعقوبی
اشتقاق و رتبه بندی مؤلفه های مهم در کارآفرینی از نظر محققین: روش فراتحلیل
Derivation and ranking of components assessed by researchers as important contribution to entrepreneurship: a meta-analysis approach
-- دانشگاه زنجان, زنجان, 2014-09-02 - 2014-09-03
بین‌المللی 82. سارا پورجبرئیل نخطلوجعفر یعقوبیعلی اصغر میرک زادهاحمد قیدی
تحلیل جایگاه انرژی در صنایع تبدیلی و تکمیلی
Analysis of the importance of energy in processing and complementary industries
-- دانشگاه زنجان, زنجان, 2014-09-02 - 2014-09-03
ملی معتبر 81. سالاری فاطمهمسعود یزدان پناهجعفر یعقوبی
بررسی رفتار دامداران استان کرمان در رابطه با جنبه های مختلف رفاه دام
Investigating stockpersons’ behavior regarding different aspects of animal welfare
Congress on Animal Science دانشگاه تبریز, تبریز, 2014-08-27 - 2014-08-28
ملی معتبر 80. بهنام عزیزیجعفر یعقوبی
تحلیل موانع تولید محصولات ارگانیک کشاورزی در ایران
Analysis of barriers to the production of organic products in Iran
کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم دانشگاه محقق اردبیلی, اردبیل, 1393/05/29 - 1393/05/30
ملی معتبر 79. مجتبی نظریافشار آرزوجعفر یعقوبی
بررسی راهکارهای بهبود مدیریت خشکسالی در کشاورزی
Assessing strategies to improve drought management in agriculture
همایش یافته های پژوهشی کشاورزی دانشگاه کردستان, سنندج, 1393/02/24 - 1393/02/25
ملی معتبر 78. حمید خدابنده لوجعفر یعقوبی
معرفی مشکلات آموزش عالی کشاورزی و راهکارهای بهبود آن
Introducing problems of agricultural higher education and solutions for improving them
همایش یافته های پژوهشی کشاورزی دانشگاه کردستان, سنندج, 1393/02/23 - 1393/02/24
ملی معتبر 77. علیرضا عباسیعلی شمسجعفر یعقوبیحیدر قلی زاده
بررسی عوامل اثرگذار مدیریتی بر عملکرد مزارع ماهی قزل آلا با استفاده از روش تحلیل محتوا
Content Analysis of managerial factors on the yield of Salmon aquaculture farms
- دانشگاه گنبد کاووس, گنبد, 2014-02-27 - 2014-02-27
ملی معتبر 76. علیرضا عباسیعلی شمسجعفر یعقوبیحیدر قلی زاده
بررسی عوامل اثرگذار مدیریتی بر عملکرد مزارع ماهی قزل آلا با استفاده از روش تحلیل محتوا
investigating the management factors influencing on salmon farms performance using content analysis
- دانشگاه گنبد کاووس, گنبد, 2014-02-27 - 2014-02-27
ملی معتبر 75. جعفر یعقوبی
بررسی مسایل و مشکلات بهره برداری از منابع آب با استفاده از روش نظریه مبنایی( مورد مطالعه: ایستگاه پمپاژ آب ماهنشان)
Investigating the problems of utilization of water resources using grounded theory method (Case Study: Water pumping station in Mahneshan)
همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی دانشگاه شهید چمران, اهواز, 1392/12/06 - 1392/12/08
ملی معتبر 74. مجتبی نظریجعفر یعقوبیعزیزی زهرا
مدیریت و فرآوری بهینه پسماندهای کشاورزی
Management and efficient processing of agricultural wastes
-- وزارت کشور, تهران, 2014-01-10 - 2014-01-10
ملی معتبر 73. سعیده گلیجعفر یعقوبیاسماعیل کرمی دهکردی
بررسی جایگاه و نقش مدیریت اطلاعات در توسعه بخش کشاورزی
Investigating the status and role of information in developing agriculture sector
همایش ملی علوم مدیریت نوین موسسه آموزش عالی حکیم جرجانی, گرگان, 1392/06/14 - 1392/06/14
ملی معتبر 72. سعیده گلیجعفر یعقوبیاسماعیل کرمی دهکردی
تحلیل مدیریت دانش و اطلاعات توسط کارشناسان بخش کشاورزی از طریق پایگاههای لاتین
Analyzing Knowledge and information of experts in agriculture sector through Latin databases
همایش ملی علوم مدیریت نوین موسسه آموزش عالی حکیم جرجانی, گرگان, 1392/06/14 - 1392/06/14
ملی معتبر 71. جعفر یعقوبی
بررسی نگرش زیتون کاران طارم نسبت به کشاورزی ارگانیک و عوامل مرتبط با
Assessing Olive farmers attitude towards organic farming and related factors in Tarom
کنگره ملی کشاورزی ارگانیک دانشگاه محقق اردبیل, اردبیل, 1392/05/30 - 1392/05/31
ملی معتبر 70. جعفر یعقوبیزهرا جعفری
بررسی موانع و چالشهای تولید محصولات ارگانیک
Barriers and challenges of production of organic crops
کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم دانشگاه محقق اردبیلی, اردبیل, 1392/05/30 - 1392/05/31
بین‌المللی 69. جعفر یعقوبیسیده شیرین گلباز
تحلیل عاملی موانع توانمندسازی شغلی فارغ التحصیلان کشاورزی از دیدگاه دانشجویان کارشناسی ارشد
factor analysis of barriers to employment empowerment of agricultural graduates from the perspective of graduate students
-- دانشگاه تربیت مدرس, تهران, 2013-05-22 - 2013-05-22
ملی معتبر 68. سمیه ندرلوعلی شمسجعفر یعقوبی
بررسی موانع تولید و مصرف محصولات کشاورزی ارگانیک با استفاده از روش تحلیل محتوا
Study of barriers to the priduction and consumption....
کنفرانس ملی راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار در بخش منابع طبیعی و کشاورزی... دانشگاه تهران, تهران, 1391/12/20 - 1391/12/20
ملی معتبر 67. نگار ملائیعبدالحمید پاپ زنجعفر یعقوبی
تعیین زمینه های قابل آموزش برای کشاورزان از طریق تلفن همراه
Identifying Suitable Training fields to farmers via mobile phone
همایش ملی مدیریت سرمایه و استعدادهای کشاورزی در پرتو صنعت و تجارت دانشگاه زنجان, زنجان, 1391/08/10 - 1391/08/10
ملی معتبر 66. اصغر احمدیاحمد قیدیجعفر یعقوبی
تحلیل نقش و قابلیت یادگیری الکترونیکی در حل مشکلات آموزشهای حضوری در تعاونیهای کشاورزی
Analysis of the role and capabilities of E-learning in solving educational problems of Classroom education in agricultural cooperatives
همایش ملی مدیریت سرمایه و استعدادهای کشاورزی در پرتو صنعت و تجارت دانشگاه زنجان, زنجان, 1391/08/10 - 1391/08/10
ملی معتبر 65. حمید نظریجعفر یعقوبی
خوشه های صنعتی، راهکاری برای رفع کاستی های کسب و کارهای کوچک و متوسط در کشاورزی
Industrial clusters, Strategy for Resolving Small and Medium Businesses Shortcomings in Agriculture
همایش ملی مدیریت سرمایه و استعدادهای کشاورزی در پرتو صنعت و تجارت دانشگاه زنجان, زنجان, 1391/08/10 - 1391/08/10
ملی معتبر 64. جعفر یعقوبیسعید طاهری
تحلیل عاملی موانع تولید زیتون ارگانیک از دیدگاه کشاورزان در شهرستان طارم
Factor analysis of barriers to the production of organic olive in Tarom
کنگره ملی کشاورزی ارگانیک دانشگاه محقق اردبیلی, اردبیل, 1391/07/26 - 1391/07/28
ملی معتبر 63. جعفر یعقوبیعلی جوادی
تحلیل نگرش کارشناسان کشاورزی کارشناسان جهاد کشاورزان نسبت به کشاورزی ارگانیک و عوامل موثر برآن
Agriculture experts analyzing agricultural experts' attitude towards organic Agriculture and affecting factors
کنگره ملی کشاورزی ارگانیک دانشگاه محقق اردبیلی, اردبیل, 1391/07/26 - 1391/07/28
ملی معتبر 62. جعفر یعقوبیغلامرضا مجردیمهدی قهرمانی
تحلیل تجارب کشورهای دیگر در زمینه کاربرد نظام آموزش و یادگیری سیار در بخش کشاورزی درس هایی برای ایران
Other countries experiences analysis in the fields of mobile learning and......
کنگره علوم ترویج و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی پردیس تهران, کرج, 1391/06/28 - 1391/06/29
ملی معتبر 61. شیوا نجاتیانجعفر یعقوبیعبدالحمید پاپ زن
تحلیل عاملی موانع ایجاد و حفظ سرمایه اجتماعی در تعاونی¬های کشاورزی
Factor Analysis of Barriers to Create and Maintain Social Capital in Agricultural Cooperatives
کنگره علوم ترویج و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی پردیس تهران, کرج, 1391/06/26 - 1391/06/27
ملی معتبر 60. لیلا پرویزیجعفر یعقوبی
ارزیابی اثربخشی شیوه‌های حمایت از بخش کشاورزی از دید مدیران ستادی وزارت جهاد کشاورزی
Assessing the Effectiveness of Agricultural Support Methods before Targeted Subsidies from View of Ministry of Agriculture's Staff Managers
کنگره علوم ترویج و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی پردیس تهران, کرج, 1391/06/26 - 1391/06/27
ملی معتبر 59. شهاب فکری مهینعبدالحمید پاپ زنجعفر یعقوبی
شناسایی هوش‌های چندگانه‌ی دانشجویان کشاورزی و بررسی عوامل مؤثر بر آن‌ها(مورد مطالعه: دانشگاه زنجان)
Identifying Multiple Intelligences of agriculture students and factors affecting them (Case Study: Zanjan University)
کنگره علوم ترویج و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی پردیس تهران, کرج, 1391/06/26 - 1391/06/27
ملی معتبر 58. سیده مرضیه رازقیجعفر یعقوبی
فراتحلیل موانع پذیرش روشهای آبیاری تحت فشار در ایران
Meta-analysis of Barriers to Acceptance of Modern Irrigations Systems in Iran
کنگره علوم ترویج و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی پردیس تهران, کرج, 1391/06/26 - 1391/06/27
ملی معتبر 57. معصومه فاضل ساعتچیجعفر یعقوبی
بررسی نقش دفاتر فاوا روستایی در توسعه روستایی (مطالعه موردی استان مازندران)
Assessing the role of rural ICT centers in rural development (case study : Mazandaran Province)
همایش ملی توسعه روستایی ایران دانشگاه گیلان, رشت, 1391/06/14 - 1391/06/15
ملی معتبر 56. صدیقه هاشمیحمید جلالیانجعفر یعقوبیسکینه کرمشاهی
بررسی موانع توسعه روستایی از دیدگاه کشاورزان (مطالعه موردی :دهستان آباده طشک، شهرستان نی ریز)
Assessing Barriers for rural development from the perspective of farmers (Case Study: Abadeh, Neyriz)
همایش ملی توسعه روستایی ایران دانشگاه گیلان, رشت, 1391/06/14 - 1391/06/15
ملی معتبر 55. جعفر یعقوبیزهرا جعفریلیلا پرویزی
چگونگی استفاده از آبهای بازیافتی و پساب در روستا و تاثیر آن بر محصولات کشاورزی
Methods of using the recycled water and wastewater in the village and its effects on agricultural products
همایش ملی تخصصی مهندسی محیط زیست دانشگاه تهران, تهران, 1390/08/28 - 1390/09/02
ملی معتبر 54. جعفر یعقوبیلیلا پرویزی
بررسی موانع توسعه روستایی در استان زنجان از دیدگاه متخصصان و کارشناسان
Assessing Barriers of rural development in Zanjan provice from.....
کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی دانشگاه زنجان, زنجان, 1390/06/19 - 1390/06/21
ملی معتبر 53. لیلا پرویزیجعفر یعقوبی
تحلیل و نقد سیاستهای حمایتی دولت از بخش کشاورزی با تاکید بر یارانه های تولیدی کشاورزی در ایران
Analyze and review of government supporting policies....
کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی دانشگاه زنجان, زنجان, 1390/06/19 - 1390/06/21
ملی معتبر 52. لیلا پرویزیجعفر یعقوبی
بررسی راهکارهای کاربردی توسعه روستایی در استان زنجان از دیدگاه کارشناسان صاحب نظر
Assessing practical strategies of rural development in....
کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی دانشگاه زنجان, زنجان, 1390/06/19 - 1390/06/21
ملی معتبر 51. شیوا نجاتیانجعفر یعقوبی
شناسایی موانع شکل گیری سرمایه اجتماعی در تعاونی های کشاورزی و راهکارهای ارتقای آن با استفاده از روش بحث گروهی متمرکز
Identifying barriers and strategies to promote the formation of .....
کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی دانشگاه زنجان, زنجان, 1390/06/19 - 1390/06/21
ملی معتبر 50. خدیجه مهردوستجعفر یعقوبی
موانع توسعه کارآفرینی در روستاهای استان زنجان و ارائه راهکارهایی برای رفع آنها
Barriers to entrepreneurship development in the villages....
کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی دانشگاه زنجان, زنجان, 1390/06/19 - 1390/06/21
ملی معتبر 49. جعفر یعقوبیشهاب فکری مهین
بررسی موانع پذیرش نظامهای تغذیه تلفیقی گیاهی (ipns) به عنوان راهکارهای مناسب در راستای تامین غذای سالم
study barriers to adaption of integrated plant....
همایش ملی توسعه روستایی ایران دانشگاه بوعلی سینا-همدان, همدان, 1390/04/15 - 1390/04/16
ملی معتبر 48. طاهر امانی اختصارجعفر یعقوبی
بررسی نقش شوراهای اسلامی و دهیاری ها در توسعه روستایی
study th role of islamic councils and ....
همایش ملی توسعه روستایی ایران دانشگاه بوعلی سینا-همدان, همدان, 1390/04/15 - 1390/04/16
ملی معتبر 47. جعفر یعقوبیناصر سید یعقوبیزینب شاهقلیان قهفرخی
بررسی دلایل عدم رشد صنایع تبدیلی روستایی در استان زنجان و ارائه راهکارهایی برای رفع آنها
Assessing barriers to growth of rural....
همایش ملی توسعه روستایی ایران دانشگاه بوعلی سینا-همدان, همدان, 1390/04/15 - 1390/04/16
ملی معتبر 46. نگار ملائیعبدالحمید پاپ زنجعفر یعقوبی
کاربردهای آموزش سیار در کشاورزی: فرصت ها و محدودیت ها
-
National Sustainable Rural Development Conference دانشگاه بوعلی سینا-همدان, همدان, 2011-07-06 - 2011-07-07
ملی معتبر 45. جعفر یعقوبیناهید بهرامی
تحلیل عوامل مرتبط با استفاده از خدمات دفاتر فاوا روستایی(مورد مطالعه استان قزوین)
analysis of factors related to the use of....
National Sustainable Rural Development Conference دانشگاه بوعلی سینا-همدان, همدان, 2011-07-06 - 2011-07-07
ملی معتبر 44. جلاله جهانیجعفر یعقوبی
فرا تحلیل مطالعات انجام شده در زمینه توسعه روستایی ایران
meta analysis of rural development ....
National Sustainable Rural Development Conference دانشگاه بوعلی سینا-همدان, همدان, 2011-07-06 - 2011-07-07
ملی معتبر 43. جعفر یعقوبیسمیه رجبی مجتبی نظری
بررسی جایگاه دهیاری ها در مدیریت پسماندهای کشاورزی و خانگی روستاها
Study the status of rural management centers in agriculture and rural households Waste management
پسماندها هی کشاورزی و منابع طبیعی: چالشها و راهکارها دانشگاه گیلان, رشت, 1390/03/25 - 1390/03/25
ملی معتبر 42. جعفر یعقوبی
تحلیل عاملی موانع مشارکت روستاییان در احداث و بهره برداری از شبکه های آبیاری و زهکشی
factor analysis of barriers to the participation.....
کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی منابع آب ایران شرکت آب منطقه ای زنجان, زنجان, 1390/02/28 - 1390/02/29
بین‌المللی 41. شیوا نجاتیانجعفر یعقوبی
شناسایی موانع توسعه سیستمهای آبیاری تحت فشار در حوزه زنجانرود با استفاده از روش تئوری مبنایی
identifying barriers to the development of modern....
Iran Water Resources Management Conference دانشگاه امیر کبیر, تهران, 2011-05-03 - 2011-05-04
بین‌المللی 40. جعفر یعقوبینگار ملائیعبدالحمید پاپ زن
بررسی زمینه های استفاده از آموزش سیار(تلفن همراه) در کشاورزی
Application of Mobile Learning(Cell Phone) in Agriculture
کنفرانس بین المللی شهروند الکترونیک و تلفن همراه سالن همایشهای محیط زیست, تهران, 1389/12/09 - 1389/12/10
ملی معتبر 39. امیر دهقانی اسکوییاحمد کیانیجعفر یعقوبی
ضرورت بکارگیری یادگیری سیار در ارتقاء کیفیت آموزش های ضمن خدمت درسازمانها
Necessity of applying the mobile learning in promoting quality of in-service education of organizations
کنفرانس مدیران آموزش و پژوهش مشهد مقدس دانشگاه فردوسی مشهد, مشهد, 1389/10/21 - 1389/10/22
ملی معتبر 38. جعفر یعقوبیامیر ناصری
بررسی راهکار های حمایت از کشاورزان ارگانیک کار ایران
Assessing strategies to support organic working farmers in Iran
- مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی, اصفهان, 2010-12-10 - 2010-12-11
ملی معتبر 37. جعفر یعقوبیسمانه باقری
بررسی اهمیت حفاظت از منابع آب کارست
-
همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست دانشکاه تهران, تهران, 1389/08/10 - 1389/08/11
ملی معتبر 36. جعفر یعقوبیساره منصوری
تحلیل نقش و جایگاه آموزش در سطوح مختلف در حفاظت از محیط زیست
-
همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست دانشکاه تهران, تهران, 1389/08/10 - 1389/08/11
ملی معتبر 35. جعفر یعقوبیعطیه عیوضی
بررسی اثرات زیست محیطی استفاده از کودهای شیمیایی و ارائه راهکارهایی برای کنترل آن
-
همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست دانشکاه تهران, تهران, 1389/08/10 - 1389/08/11
ملی معتبر 34. جعفر یعقوبیعطیه مجیدی
نقش دانش بومی درحفاظت ازمحیط زیست
-
همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست دانشکاه تهران, تهران, 1389/08/10 - 1389/08/11
ملی معتبر 33. جعفر یعقوبیحسین سمیعی الموتی
بررسی و تبیین تاثیر فقر روستایی بر تخریب محیط زیست
-
همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست دانشکاه تهران, تهران, 1389/08/10 - 1389/08/11
ملی معتبر 32. سمیه مصطفویغلامرضا پزشکی رادجعفر یعقوبی
تجارت الکترونیک گامی ضروری برای رسیدن به کشاورزی پایدار در افق 1404 ایران
-
همایش ملی سهم کشاورزی و منابع طبیعی در توسعه جمهوری اسلامی در افق 1404 دانشگاه آزاد رشت, رشت, 1389/07/08 - 1389/07/08
ملی معتبر 31. جعفر یعقوبیزهرا همدانیمحبوبه هاشمیزهره مقدمیفرشته میری کرم
تحلیل و مقایسه ویژگیهای کارآفرینانه دانشجویان دانشگاه زنجان
Analysis and comparison of entrepreneurial characteristics in Students of Zanjan University
همایش ملی کارآفرینی و توسعه دانشگاه ایلام, ایلام, 1389/02/14 - 1389/02/15
ملی معتبر 30. نوذر منفردمسعود یزدان پناهمعصومه فروزانیجعفر یعقوبی
کارآفرینی زیربنای تحقق رهیافت گزیداری توسعه در مناطق روستایی
Entrepreneurship, infrastructure for realization of approach of choice development in rural areas
همایش ملی کارآفرینی و توسعه دانشگاه ایلام, ایلام, 1389/02/14 - 1389/02/15
ملی معتبر 29. ابوالفضل حسینجانیپریسا صداقتیجعفر یعقوبیصفورا نیک نهاد
نقش یادگیری الکترونیکی در توانمندسازی دانشجویان دانشگاه شمال (آمل) در زمینه کارآفرینی
The role of e-learning in empowerment of students in the north University (Amol) in Entrepreneurship
همایش ملی کارآفرینی و توسعه دانشگاه ایلام, ایلام, 1389/02/14 - 1389/02/15
ملی معتبر 28. ابوالفضل حسینجانیجعفر یعقوبیپریسا صداقتیصفورا نیک نهاد
بررسی جایگاه کارآفرینی اجتماعی در دستیابی به عدالت اجتماعی در مناطق روستایی
Review the position of social entrepreneurship to achieve social justice in rural areas
همایش ملی کارآفرینی و توسعه دانشگاه ایلام, ایلام, 1389/02/14 - 1389/02/15
ملی معتبر 27. جعفر یعقوبیمحمد ربیعیمحمد رحیمی
بررسی موانع تقویت کارآفرینی در دانشکده های کشاورزی از دیدگاه دانشجویان تحصیلات تکمیلی
Review barriers to strengthen entrepreneurship in the agricultural college from the perspective of graduate students
همایش ملی کارآفرینی و توسعه دانشگاه ایلام, ایلام, 1389/02/14 - 1389/02/15
ملی معتبر 26. جعفر یعقوبینازنین محمدی نزاد
امکان سنجی استفاده از یادگیری الکترونیکی در آموزشهای ضمن خدمت کارشناسان جهاد کشاورزی
-
کنگره علوم ترویج و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی دانشکاه فردوسی مشهد, مشهد, 1388/12/11 - 1388/12/12
ملی معتبر 25. جعفر یعقوبیفرشته قاسمی
بررسی میزان استقبال بخش خصوصی از فارغ التحصیلان کشاورزی (از دیدگاه کارشناس
-
کنگره علوم ترویج و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی دانشکاه فردوسی مشهد, مشهد, 1388/12/11 - 1388/12/12
ملی معتبر 24. جعفر یعقوبیمریم یعقوب زاده
بررسی نقش شرکتهای خدمات توسعه کشاورزی در توسعه کشاورزی و اشتغال فارغ التحصیلان بخش کشاورزی استان زنجان
-
کنگره علوم ترویج و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی دانشکاه فردوسی مشهد, مشهد, 1388/12/11 - 1388/12/12
ملی معتبر 23. جعفر یعقوبیزهرا ظفری
بررسی زمینه های استفاده از یادگیری به عنوان آموزش مکمل در آموزش عالی
-
کنفرانس ملی آموزش الکترونیکی دانشکاه تربیت مدرس, تهران, 1388/12/07 - 1388/12/08
ملی معتبر 22. جعفر یعقوبیفاطمه کیانی
بررسی کاربردهای یادگیری الکترونیکی در کشاورزی
-
کنفرانس ملی آموزش الکترونیکی دانشکاه تربیت مدرس, تهران, 1388/12/07 - 1388/12/08
بین‌المللی 21. جعفر یعقوبیعلی جبله
مطالعه نقش یادگیری سیار در توسعه روستایی (مطالعه موردی استان زنجان)
Study Role of Mobile Learning in Rural Development (Case Study of Zanjan Province)
International Conference on e-Commerce, e-Administration, e-Society e-Education, and e-Technology ماکائو, China, 2010-01-25 - 2010-01-27
ملی معتبر 20. ناهید فروشانیبهمن خسرویجعفر یعقوبی
بررسی نگرش کارشناسان سازمان جهاد کشاورزی استان خوزستان نسبت به نظام آموزشی سیار
Attitude of Agriculture Jihad organization experts Khuzestan Province Toward Mobile Education System
کنفرانس ملی آموزش الکترونیکی دانشگاه علم و صنعت ایران, تهران, 1388/09/18 - 1388/09/19
ملی معتبر 19. جعفر یعقوبی
تحلیل عاملی عوامل موثر بر موفقیت یادگیری الکترونیکی از دیدگاه دانشجویان مجازی
Factor Analysis of Success Factors of E-Learning from Virtual Students’ Viewpoints
کنفرانس ملی آموزش الکترونیکی دانشگاه علم و صنعت ایران, تهران, 1388/09/18 - 1388/09/19
ملی معتبر 18. جعفر یعقوبی
بررسی موانع توسعه صادرات محصولات کشاورزی در استان زنجان و ارایه راهکارهایی برای رفع آنها
-
کنفرانس دو سالانه اقتصاد کشاورزی ایران دانشکاه تهران, کرج, 1388/09/13 - 1388/09/15
ملی معتبر 17. شهاب فکریجعفر یعقوبی
نظامهای تغذیه تلفیقی گیاهان،کلید اصلاح الگوی مصرف کودهای شیمیایی در کشور
Integrated plant nutrition systems, key for Consumption pattern Reforms of chemical fertilizers in Iran
همایش ملی اصلاح الگوی مصرف در کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه رازی, کرمانشاه, 1388/09/04 - 1388/09/05
ملی معتبر 16. جعفر یعقوبیسمیه مصطفوی
بررسی میزان آگاهی دانشجویان کشاورزی از فرصت ها و اعتبارات اشتغال زا
Assessing awareness of agricultural students regard employment opportunities and funds
همایش دو سالانه اشتغال و آموزش عالی کشور دانشگاه تربیت مدرس, تهران, 1388/07/27 - 1388/07/28
ملی معتبر 15. جعفر یعقوبی
بررسی نقش گردشگری روستایی در توسعه روستایی (مطالعه موردی بخش سلطانیه)
Study Role of Rural Tourism in Rural Development (case study Soltanieh)
همایش ملی علوم جغرافیایی دانشگاه پیام نور ارومیه, ارومیه, 1388/07/15 - 1388/07/16
بین‌المللی 14. جعفر یعقوبیبراتعلی جبله
بررسی نقش فناوریهای سیار در ارائه خدمات اداری الکترونیکی به روستاییان (مطالعه موردی استان زنجان)
Study Role of Mobile Technology in Providing E-government Services to Rural People (Case Study of Zanjan Province)
کنفرانس بین المللی نظام اداری الکترونیکی مرکز همایشهای رازی تهران, تهران, 1388/05/04 - 1388/05/05
ملی معتبر 13. جعفر یعقوبی
الگویی برای جلب مشارکت مردمی در مدیریت منابع آب
Designing a Model for attract people's participation in the management of water resources
همایش ملی اثرات خشکسالی و راهکارهای مدیریت آن مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی اصفهان , اصفهان, 1388/02/30 - 1388/02/31
ملی معتبر 12. جعفر یعقوبیابراهیم شمسائی گلسفیدیبهمن خسروی پور
بررسی عوامل موثر در جلب مشارکتهای مردمی طرحهای آبخیزداری حوزه آبخیز زنجانرود
Assessing Effective Factors in Participation of People in Watershed Programs in Zanjanroud Watershed Basin
International Conference on Iran Watershed Management- Sciences and Engineering دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان, گرگان, 2009-04-22 - 2009-04-23
ملی معتبر 11. جعفر یعقوبی
بررسی سازو کارهای تقویت کارآفرینی در آموزش عالی کشاورزی
Study Approaches for Encouraging Entrepreneurship in Agricultural Higher Education
کنفرانس تحولات دانشگاه‌های ایران و چشم‌اندازی به سوی کارآفرینی تهران, تهران, 1387/11/30 - 1387/12/01
بین‌المللی 10. جعفر یعقوبی
بررسی نگرش دانشجویان تحصیلات تکمیلی ترویج و اموزش کشاورزی به یادگیری الکترونیکی در ایران
Assessment of agricultural extension and education graduate students' perceptions of e-learning in Iran
World Conference on Educational Sciences Near East University, Cyprus, 2009-02-04 - 2009-02-07
ملی معتبر 9. جعفر یعقوبی
بررسی موانع مشارکت بهره برداران محلی در مدیریت شبکه های آبیاری
Study obstacles of local users participation in management of irrigation networks
همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی دانشگاه چمران اهواز, اهواز, 1387/10/08 - 1387/10/10
ملی معتبر 8. جعفر یعقوبیایرج ملک محمدیمحمد عطاران
بررسی تنگناهای آموزش عالی حضوری و جایگاه یادگیری الکترونیکی در رفع آنها: دیدگاه دانشجویان مجازی
Problems of Current higher Education and place of E-Learning in solving them: Virtual Students’ View Point
کنفرانس ملی آموزش الکترونیکی دانشگاه خواجه نصیر الدین طوسی, تهران, 1387/10/04 - 1387/10/05
ملی معتبر 7. جعفر یعقوبی
راهکارهایی تقویت کارآفرینی و حمایت از کارآفرینان از طریق تعاونی ها
Approaches for supporting Entrepreneurship and Entrepreneurs via Cooperative Organizations
همایش ملی تعاون و کارآفرینی دانشگاه تهران, تهران, 1387/07/24 - 1387/07/25
ملی معتبر 6. جعفر یعقوبی
قرض الحسنه و تاثیر آن در ایجاد اشتغال برای قشر محروم روستایی و افزایش مشارکتهای اقتصادی آنها
Good loan and it's effect in creating jobs for in rural pool and increasing their economic participation
National conference of Development of Community participation دانشگاه امام صادق علیه السلام, تهران, 2008-10-08 - 2008-10-08
ملی معتبر 5. جعفر یعقوبیایرج ملک محمدی
-
Model for E- Learning in Higher Education of Agricultural Extension and Education in Iran
Agricultural Information and IT دانشگاه توکیو, Japan, 2008-08-24 - 2008-08-27
ملی معتبر 4. جعفر یعقوبی
تعیین نیازهای اطلاعات الکترونیکی اعضا هیات علمی دانشکده های کشاورزی ایران
Identifying electronic information needs of agricultural faculty members
Agriculture Ergonomics Development Conferenc  کوالالامپور, Malaysia, 2007-11-26 - 2007-11-29
ملی معتبر 3. جعفر یعقوبیایرج ملک محمدیمحمد عطارانهوشنگ ایروانی
بررسی نگرش دانشجویان ترویج و آموزش کشاورزی به یادگیری الکترونیکی
-
ece دانشگاه سیستان و بلوچستان, زاهدان, 2007-11-14 - 2007-11-16
ملی معتبر 2. جعفر یعقوبیایرج ملک محمدیمحمد عطارانهوشنگ ایروانی
تحلیل و نقد مدلهای یادگیری الکترونیکی
-
ece دانشگاه سیستان و بلوچستان, زاهدان, 2007-11-14 - 2007-11-17
ملی معتبر 1. جعفر یعقوبیابراهیم شمسائی گلسفیدیغلامرضا مجردی
ارزیابی درونی و ارتباط آن با ارتقاء کیفیت دانشگاهی مطالعه موردی گروه ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه زنجان
-
seminar on Internal Evaluation for University Quality Enhancement تهران, 2006-05-15 - 2006-05-15