خانه :: اساتید :: اخبار

jafarYaghoubi
جعفر یعقوبی
استاد

پست الکترونيکی
yaghobi@znu.ac.ir      Jafar230@yahoo.com
آدرس اینترنتی
 http://www.znu.ac.ir/members/yaghoubi-jafar

تلفن
      +98 (0) 24 3305 4575

فکس
   +98 (0) 24 3228 4575

آدرس 
زنجان- کیلومتر 5 جاده تبریز-دانشگاه زنجان، دانشکده کشاورزی، گروه ترويج، ارتباطات و توسعه روستایی، صندوق پستی 45195-313