Home :: Academic Members :: News

Ali Reza Yousefi

Publications in Journals

  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
84.  امیر دادرسیمهرداد چایچیعلیرضا نهبندانیالیاس سلطانیاحمد نعمتیفاطمه سلمانیمسلم حیدریعلیرضا یوسفی
Global insight into understanding wheat yield and production through Agro-Ecological Zoning
بینش جهانی درک عملکرد و تولید گندم از طریق پهنه بندی کشاورزی-اکولوژیکی
Scientific Reports Issue 13 (2023-09-23PP. 1-17 
  نشریه علمی
لیست وزارتین
83.  پروانه حسن زادهرضا فتوتعلیرضا یوسفیحسین جعفری
The study of variation in allelopathic activity in a barley doubled population against rye and Hedge mustard
بررسی دگرآسیبی یک جمعیت هاپلوئید مضاعف جو در مقابل چاودار و قدومه
مجله پژوهش علف های هرز شماره 15 (1402/07/01صفحات 13-21 
  نشریه علمی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
82.  پروانه حسن زادهرضا فتوتعلیرضا یوسفیحسین جعفری
Competitive and Allelopathic Effects Between Barley Doubled -haploid Lines and Rye (Secale cereale L.) Under Field Conditions
بررسی اثرات آللوپاتی و رقابتی الینهای هاپلوئید مضاعف جو و چاودار در شرایط مزرعه
پژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی== شماره 46 (1402/06/21صفحات 84-92 
  نشریه علمی
لیست وزارتین
81.  پروانه حسن زادهرضا فتوتعلیرضا یوسفیحسین جعفری
The study of variation in allelopathic activity in a barley doubled population against rye and Hedge mustard
بررسی دگرآسیبی یک جمعیت هاپلوئید مضاعف جو در مقابل چاودار و قدومه
مجله پژوهش علف های هرز شماره 15 (1402/06/01صفحات 13-21 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
80.  یوسف قاضی خانلوثانیعلیرضا یوسفیخلیل جمشیدیفرید شکاریخوزه لوئیس گونزالسNicholas E. Korres
Weed Response to ALS-Inhibitor Herbicide (Sulfosulfuron + Metsulfuron Methyl) under Increased Temperature and Carbon Dioxide
واکنش علفهای هرز به علفمش بازدارنده ALS تحت افزایش دما و دی اکسید کربن
Agronomy-Basel شماره 13 (1402/05/17صفحات 1-12 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
79.  وحید خدادادیعلیرضا یوسفیسعید شهبازیمسلم حیدریPanagiotis KanatasAlexandros TataridasIlias Travlos
Evaluation of herbicides for selective weed control in cutleaf groundcherry
ارزیابی علف‌کش‌ها برای کنترل انتخابی علف‌های هرز در فیسالیس
CROP PROTECTION Issue 169 (2023-07-15PP. 1-8 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
78.  فاطمه محمدخانیمجید پوریوسفعلیرضا یوسفیخوزه لوئیس گونزالس
Weed community changes in saffron +chickpea intercropping under different irrigation management
تغییرات جامعه علف های هرز در کشت مخلوط زعفران و نخود تحت مدیریت مختلف آبیاری
PLoS One Issue 18(5) (2023-05-25PP. 1-13 
  نشریه علمی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
77.  سعیده سادات کرمانی پوربقاییمجید پوریوسفعلیرضا یوسفیمسعود رفیعی
Investigate of Biochemical and Yield Traits Dragon’s Head Ecotypes Using Some Anti-Transpirant Agents In Rain-Fed Condition
ارزیابی صفات بیوشیمیایی و عملکرد توده‌های ﺑﺎﻟﻨﮕﻮی ﺷﻬﺮی با کاربرد برخی مواد ضدتعرق در شرایط دیم
به زراعی کشاورزی شماره 1 (1402/01/25صفحات 177-195 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
76.  فاطمه محمدخانیمجید پوریوسفعلیرضا یوسفی
Growth and production response in saffron-chickpea intercropping under different irrigation regimes
پاسخ های رشد و تولید در کشت مخلوط زعفران و نخود تحت رژیم های مختلف آبیاری
INDUSTRIAL CROPS AND PRODUCTS Issue 193 (2023-03-15PP. 1-10 
  نشریه علمی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
75.  سعیده سادات کرمانی پوربقاییمجید پوریوسفعلیرضا یوسفیمسعود رفیعی
Assessment of Yield, Yield Components, and Quality Traits of Dragon’s Head Ecotypes, Using Some Anti-Transpirant Agents in Rain-Fed Condition
ارزیابی عملکرد، اجزای عملکرد و صفات کیفی تودههای بالنگوی شهری باکاربرد برخی مواد ضدتعرق در شرایط دیم
به زراعی کشاورزی شماره 24 (1401/09/26صفحات 1325-1339 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
74.  یوسف سهرابیفیروزه شریفی کلیانیمسلم حیدریMajed YazdaniKhalid M. Omerعلیرضا یوسفی
Plant-based nano-fertilizer prepared from Paulownia Tomentosa: fabrication, characterization, and application on Ocimum basilicum
Plant-based nano-fertilizer prepared from Paulownia Tomentosa: fabrication, characterization, and application on Ocimum basilicum
Chemical and Biological Technologies in Agriculture شماره 9 (1401/08/17صفحات 1-13 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
73.  حسان صابریعلیرضا یوسفیمجید پوریوسفجعفر اصغریسمیه توکاسی
Response of invasive perennial western ragweed (Ambrosia psilostachya) to chemical and mechanical control
Response of invasive perennial western ragweed (Ambrosia psilostachya) to chemical and mechanical control
WEED BIOLOGY AND MANAGEMENT Issue 22 (2022-10-20PP. 1-9 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
72.  حسین ربی انگورانیمسلم حیدریعلیرضا یوسفیبابک پاشاییAndrea Mastinu
Nanoparticles Based-Plant Protein Containing Rosmarinus officinalis Essential Oil; Fabrication, Characterization, and Evaluation
ساخت ارزیابی و ویژه گی های نانو ذرات اسانس رزماری بر پایه پوشش پروتئین گیاهی
Applied Sciences-Basel شماره 12 (1401/07/12صفحات 1-11 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
71.  علیرضا یوسفیاحمدی خواه اسدالهرضا فتوتلیلا روحانیفواد سهیلیDaniela Uberti Andrea Mastinu
Molecular Characterization of a New Ecotype of Holoparasitic Plant Orobanche L. on Host Weed Xanthium spinosum L.
خصوصیات مولکولی یک اکوتیپ جدید انگل کامل Orobanche L. بر روی علف هرز میزبان Xanthium spinosum L
Plants-Basel شماره 11 (1401/03/04صفحات 1-11 
  علمی-پژوهشی
Scopus
70.  علی عمارلوعلیرضا یوسفیمسلم حیدریDaniela Uberti Andrea Mastinu
Biochemical and Botanical Aspects of Allium sativum L. Sowing
جنبه های بیوشیمیایی و گیاهشناسی کاشت سیر
BioTech Issue 11(2), 16 (2022-05-23PP. 1-9 
  علمی-پژوهشی
Scopus
69.  مهرداد چایچیاحمد نعمتیامیر دادرسیمسلم حیدریمحدثه حسنی سعدیعلیرضا یوسفی Timothy C. BaldwinAndrea Mastinu
Germination of Triticum aestivum L.: Effects of Soil–Seed Interaction on the Growth of Seedlings
جوانه زنی Triticum aestivum L.: اثرات متقابل خاک و بذر بر رشد گیاهچه ها
soil systems Issue 6 (2022-04-15PP. 1-15 
  نشریه علمی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
68.  وحیده خالق نژادحاجی باباعلیرضا یوسفیافشین توکلی زانیانیبهمن فرجمند
Changes in total phenol content, photosynthetic pigments and gas exchange of dragonhead (Dracocephalum moldavica L.) in response to different concentrations of abscisic acid and three moisture regimes
غییر محتوای فنول کل، رنگدانه‌های فتوسنتزی و تبادلات گازی بادرشبو در پاسخ به غلظت‌های مختلف هورمون آبسیزیک اسید در سه رژیم‌ رطوبتی
علوم گیاهان زراعی ایران= شماره 53 (1401/01/15صفحات 201-217 
  نشریه علمی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
67.  زهرا رضاییمجید پوریوسفعلیرضا یوسفی
Interactive effects of mycorrhizal symbiosis and mulches on the weed seed bank in artichoke (Cynara scolymus L.)
برهمکنش همزیستی میکوریزا و انواع مالچ بر بانک بذر علف های هرز در کنگر فرنگی (. scolymus Cynara)
دانش علف های هرز ایران شماره 1 (1401/01/01صفحات 1-10 
  نشریه علمی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
66.  زهرا رضاییمجید پوریوسفعلیرضا یوسفی
The interactive effects of mycorrhizal symbiosis and weed management on the chlorophyll content and yield of artichoke (Cynara scolymus)
برهمکنش همزیستی میکوریزا و مدیریت علف هرز بر محتوای کلروفیل و عملکرد کنگر فرنگی
دانش کشاورزی و تولید پایدار - دانشگاه تبریز شماره 1 (1401/01/01صفحات 47-64 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
65.  سکینه رشیدیعلیرضا یوسفیمجید پوریوسفماریا نیوس گویکجه
Efect of arbuscular mycorrhizal fungi on the accumulation of secondary metabolites in roots and reproductive organs of Solanum nigrum, Digitaria sanguinalis and Ipomoea purpurea
اثر قارچ مایکوریزا بر تجمع متابولیتهای ثانویه در ریشه و اندامهای زایشی تاج ریزی، علف خرچنگی و نیلوفر پیچ
Chemical and Biological Technologies in Agriculture شماره 9 (1400/12/06صفحات 1-11 
  علمی-پژوهشی
Scopus
64.  غلامرضا دانشوریعلیرضا یوسفیمهدی محمدیسودابه بنی بایرامیپروین شریعتیعباس راهدارGeorge Z. Kyzas
Controlled-release Formulations of Trifluralin Herbicide by Interfacial Polymerization as a Tool for Environmental Hazards
فرمولاسیون با رهایش کنترل شده علف کش تری فلورالین با پلیمریزاسیون سطحی ابزاری برای کاهش خطرات زیست محیطی
Biointerface Research in Applied Chemistry Issue 6 (2022-02-13PP. 13866-13877 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
63.  مسلم حیدریعلیرضا یوسفیناصر نیک فرجامعباس راهدارGeorge Z. KyzasMuhammad Bilal
Plant‑based nanoparticles prepared from protein containing tribenuron‑methyl: fabrication, characterization, and application
نانوذرات تهیه‌شده از پروتئین گیاهی حاوی تری‌بنورون متیل: ساخت، شناسایی و کاربرد
Chemical and Biological Technologies in Agriculture شماره 53 (1400/08/06صفحات 1-11 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
62.  حسن کریم مجنیحمید رحیمیان مشهدیحسن محمد علیزادهعلیرضا یوسفیخوزه لوئیس گونزالسEileen Mac SweeneyAndrea Mastinu
Competitive Ability Effects of Datura stramonium L. and Xanthium strumarium L. on the Development of Maize (Zea mays) Seeds
اثرات توانایی رقابتی Datura stramonium L. و Xanthium strumarium L. در توسعه ذرت (Zea mays) دانه ها
Plants-Basel شماره 10 (1400/06/24صفحات 1-13 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
61.  سکینه رشیدیعلیرضا یوسفیمجید پوریوسفماریا نیوس گویکجه
Mycorrhizal impact on competitive relationships and yield parameters in Phaseolus vulgaris L. — weed mixtures
اثرگذاری مایکوریز بر روابط رقابتی و پارامترهای عملکرد در مخلوط لوبیا و علف هرز
MYCORRHIZA Issue 31 (2021-09-03PP. 1-14 
  علمی-پژوهشی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
60.  سمیه غفاری گنزقافشین توکلی زانیانیعلیرضا یوسفیجعفر نیکبختهادی سالک معراجی
Effect of different irrigation regimes on gas exchanges and agronomy traits related to yield in bean (Phaseolus vulgaris L.)
تاثیر رژیم های مختلف رطوبتی بر تبادلات گازی و صفات زراعی مرتبط با عملکرد گیاه لوبیا (.Phaseolus vulgaris L)
تنش های محیطی در علوم زراعی شماره 14(1) (1400/04/01صفحات 63-74 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
59.  وحیده خالق نژادحاجی باباعلیرضا یوسفیافشین توکلی زانیانیبهمن فرجمندAndrea Mastinu
Concentrations-dependent effect of exogenous abscisic acid on photosynthesis, growth and phenolic content of Dracocephalum moldavica L. under drought stress
اثر وابسته به غلظت اسید آبسیزیک بر فتوسنتز ، رشد و محتوای فنلی Dracocephalum moldavica L. تحت تنش خشکی
PLANTA Issue 253 (2021-05-25PP. 1-18 
  علمی-پژوهشی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
58.  سکینه رشیدیعلیرضا یوسفیمجید پوریوسفماریا نیوس گویکجه
Effect of three Species of mycorrhizal fungus on photosynthesis, growth and secondary metabolites content of (Ipomoea purpurea L.)
تأثیر سه گونه قارچ میکوریزا بر فتوسنتز، رشد و محتوای متابولیت‌های ثانویه در علف‌هرز نیلوفر پیچ (Ipomoea purpurea L.)
دانش علف های هرز ایران شماره 16-2 (1399/12/29صفحات 99-114 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
57.  مسلم حیدریعلیرضا یوسفیعباس راهدارناصر نیک فرجامخلیل جمشیدیMuhammad BilalPablo Taboada
Microemulsions of tribenuron-methyl using Pluronic F127: Physico-chemical characterization and efficiency on wheat weed
میکروامولسیون تری بنورون متیل با استفاده از پلورونیک f-127: تعیین خصوصیات فزیکوشیمیایی و کارایی آن بر علف هرز گندم
JOURNAL OF MOLECULAR LIQUIDS Issue 326 (2021-03-15PP. 1-7 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
56.  سکینه رشیدیعلیرضا یوسفیماریا نیوس گویکجهمجید پوریوسفپرویز مرادیSara VitaliniMarcello Iriti
Allelopathic Interactions between Seeds of Portulaca oleracea L. and Crop Species
برهمکنش دگر آسیبی بین بذور خرفه و گیاهان زراعی
Applied Sciences-Basel شماره 11 (1399/10/10صفحات 1-11 
  علمی-پژوهشی
Scopus
55.  علیرضا یوسفیسکینه رشیدیپرویز مرادیAndrea Mastinu
Germination and Seedling Growth Responses of Zygophyllum fabago, Salsola kali L. and Atriplex canescens to PEG-Induced Drought Stress
پاسخ رشد و جوانه زنی قیچ، علف شور و آتریپلکس به تنش خشکی القا شده بوسیله پلی اتیلین گلیکول
Environments Issue (12)7 (2020-12-10PP. 1-10 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
54.  ایرج نصرتیاحمدرضا مبلیغلامرضا محمدیعلیرضا یوسفیپیمان ثابتیBhagirath S. Chauhan
The problem of Orobanche spp. and Phelipanche spp. and their management in Iran
مشکل گل جالیز و مدیریت آن در ایران
WEED SCIENCE Issue 68 (2020-11-30PP. 1-10 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
53.  سکینه رشیدیعلیرضا یوسفیمجید پوریوسفNieves Goicoechea
Total phenol, anthocyanin, and terpenoid content, photosynthetic rate, and nutrient uptake of Solanum nigrum L. and Digitaria sanguinalis L. as affected by arbuscular mycorrhizal fungi inoculation
محتوای فنل کل،آنتوسیانین، ترپنوئید و سرعت فتوسنتز و جذب عناصر غذایی در تاجریزی و پنجه کلاغ تحت تاثیر تلقیح با قارچ مایکوریزا
WEED BIOLOGY AND MANAGEMENT Issue 20 (2020-09-29PP. 95-108 
  علمی-پژوهشی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
52.  مسلم حیدریعلیرضا یوسفیفاطمه رستمیسیدمحمود حسینی صدیق
Agro-climate Zoning of Saffron Cultivation in Hamedan Province: An Approach to Change the Pattern of Cultivation
پهنه بندی‌آگروکلیمایی‌کشت‌زعفران‌در‌استان‌همدان رهیافتی‌برای‌تغییر‌الگوی‌کشت
جغرافیا و برنامه ریزی محیطی دانشگاه اصفهان(Geography and Environmental Planning) شماره 76-4 (1399/06/01صفحات 99-114 
  علمی-پژوهشی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
51.  روشنک منصف افشارخلیل جمشیدیمحمد رضاییعلیرضا یوسفیلطیفه پوراکبر
Effect of antitranspirants on seed yield and photosynthetic properties of two wheat cultivars under drought stress
تاثیر مواد ضد تعرق بر عملکرد دانه و خصوصیات فتوسنتزی دو رقم گندم در شرایط تنش خشکی
علوم گیاهان زراعی ایران= شماره 51-1 (1399/03/22صفحات 149-161 
  علمی-پژوهشی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
50.  وحیده خالق نژادحاجی باباعلیرضا یوسفیافشین توکلی زانیانیبهمن فرجمند
The activity of phenylalanine ammonia- lyase and some antioxidant enzymes of dragonhead (Dracocephalum moldavica) in response to abscisic acid under different moisture conditions
فعالیت آنزیم فنیل‌آلانین‌آمونیالیاز و برخی آنزیم‌های آنتی‌اکسیدان بادرشبو (Dracocephalum moldavica) در پاسخ به محلول‌پاشی آبسیزیک اسید در شرایط مختلف رطوبتی
فرآیند و کارکرد گیاهی- انجمن فیزیولوژی گیاهی شماره 35 (1399/03/01صفحات 395-409 
  علمی-پژوهشی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
49.  وحید خدادادیعلیرضا یوسفیسعید شهبازی
Evaluation the possibility of chemical weed control in black cumin (Nigella sativa L.)
ارزیابی امکان مدیریت شیمیایی علف‌های‌هرز در گیاه ‌دارویی سیاهدانه
دانش علف های هرز ایران شماره 16-1 (1399/02/13صفحات 15-26 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
48.  وحیده خالق نژادحاجی باباعلیرضا یوسفیافشین توکلی زانیانیبهمن فرجمند
Interactive effects of abscisic acid and temperature on rosmarinic acid, total phenolic compounds, anthocyanin, carotenoid and flavonoid content of dragonhead (Dracocephalum moldavica L.)
اثر اسید آبسزیک و دما بر اسید رزمارینیک، ترکیبات فنلی کل، آنتوسیانین، کاروتینوئید و فلاونوئیدی بادرشبو(Dracocephalum moldavica L.)
SCIENTIA HORTICULTURAE Issue 250 (2019-04-01PP. 302-309 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
47.  جعفری سمیهعلیرضا یوسفیسیروس منصوری فر
Prediction of weed seedling emergence under different nitrogen levels in Pisum sativum L
پیش بینی الگوی رویش علف های هرز نخودفرنگی در سطوح مختلف نیتروژن
دانش علف های هرز ایران شماره 14 (1397/12/26صفحات 9-18 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
46.  علیرضا یوسفییوسف قاضی خانلوثانیعلی عمارلوحمید رضا صراف معیری
Effect of Weed Interference on Some Morphological Traits and Yield of Garlic (Allium sativum L.) Accessions under Organic Cultivation
اثر تداخل علفهایهرز بر خصوصیات مورفولوژیکی و عملکرد تودههای سیر ).L sativum Allium )در کشت ارگانیک
دانش علف های هرز ایران شماره 14 (1397/07/30صفحات 33-42 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
45.  افسانه مرادیانعلیرضا یوسفیخلیل جمشیدیبابک عندلیبی
Evaluation of the effect of wheat mulch and nitrogen fertilizer on weed growth and some agronomic traits of Dracocephalum moldavica
ارزیابی تأثیر خاکپوش کاه و کلش گندم و سطوح مختلف کود نیتروژن بر رشد علف های هرز و برخی صفات زراعی بادرشبو
علوم گیاهان زراعی ایران= شماره 48 (1396/12/01صفحات 1055-1068 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
44.  وحیده خالق نژادحاجی بابافرهاد جباریعلیرضا یوسفیاحمد اصغرزاده
Co-inoculation with Mesorhizobium ciceri and PGPR can improve chickpea (Cicer arietinum L.) growth in rain-fed and irrigated conditions
اثر تلقیح باکتری Mesorhizobium ciceri و PGPR بر بهبود رشد نخود (Cicer arietinum L.) در شرایط آبیاری و دیم
علوم گیاهان زراعی ایران= شماره 48 (1396/09/30صفحات 129-140 
  علمی-پژوهشی
Scopus
43.  صدیقه لطیفیعلیرضا یوسفیخلیل جمشیدی
Integration of competitive cultivars and living mulch in sunflower (Helianthus annuus L.): a tool for organic weed control
Integration of competitive cultivars and living mulch in sunflower (Helianthus annuus L.): a tool for organic weed control
Organic Agriculture Issue 7 (2017-12-01PP. 419-430 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
42.  افسانه مرادیانعلیرضا یوسفیخلیل جمشیدیبابک عندلیبی
Simulation of Soil Nitrogen Content Effect on Weed Seedling Emergence Pattern in Moldavian Balm (Dracocephalum moldavica L.)
شبیه سازی تاثیر نیتروژن خاک بر الگوی رویش علفهای هرز در بادرشبو
دانش کشاورزی و تولید پایدار - دانشگاه تبریز شماره 26 (1395/04/01صفحات 73-84 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
41.  علیرضا یوسفیمجید پوریوسفرقیه مردانی
Evaluation of Wheat Yield and Weed Biomass under Planting Patterns and Irrigation Regimes
ارزیابی عملکرد گندم پاییزه (Triticum aestivum L.) و زیست توده علفهای هرز تحت رژیمهای مختلف آبیاری و الگوهای کشت
دانش کشاورزی و تولید پایدار - دانشگاه تبریز شماره 26 (1395/04/01صفحات 17-30 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
40.  میثم طلوعیعلیرضا یوسفیمجید پوریوسفجلال صباصدیقه لطیفی
Integration of Living Mulch and Stale Seedbed for Weed Management in Maize (Zea mays L.)
کاربرد تلفیقی مالچ زنده و بستر کهنه در مدیریت علفهای هرز ذرت
دانش کشاورزی و تولید پایدار - دانشگاه تبریز شماره 26 (1395/02/08صفحات 83-97 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
39.  محمدرضا رحیمیعلیرضا یوسفیخلیل جمشیدیمجید پوریوسفرضا فتوت
The Study Efficiency of Reduced Rate of Pendimethalin Integrated with Mulch and Hand-Weeding in Fennel (Foeniculum vulgare Mill.).
بررسی کارایی دزهای کاهش یافته پندیمتالین در تلفیق با مالچ و وجین دستی در رازیانه
پژوهش های حفاظت گیاهان شماره 29 (1394/12/20صفحات 521-530 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
38.  محمدرضا رحیمیعلیرضا یوسفیخلیل جمشیدیمجید پوریوسف
The Effect of Integrated Weed Management on Yield and Yield Components of Fennel
تأثیر مدیریت تلفیقی علف‌های هرز بر عملکرد و اجزای عملکرد رازیانه
به زراعی کشاورزی شماره 17 (1394/12/20صفحات 1087-1100 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
37.  خلیل جمشیدیرقیه مردانیعلیرضا یوسفی
Evaluation of Yield and Yield Components of Maize (Zea mays) Influenced by Plant Density, Planting Pattern and Date
ارزیابی عملکرد و اجزای عملکرد دانه ذرت تحتتاثیر تراکم، الگو و تاریخ کاشت
دانش کشاورزی و تولید پایدار - دانشگاه تبریز شماره 25 (1394/11/20صفحات 59-69 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
36.  علیرضا یوسفیمحمدعلی پیری
Use of false seedbed and reduced doses of imazethapyr for weed management in common bean (Phaseolus vulgari L.)
استفاده از بستر دروغین و مقادیر کاهش یافته علف کش ایمازتاپیر در مدیریت علف های هرز (Phaseolus vulgari L.) لوبیا
پژوهشهای حبوبات ایران - دانشگاه فردوسی مشهد - با همکاری دانشگاه های دیگر شماره 6 (1394/06/20صفحات 108-116 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
35.  صدیقه لطیفیعلیرضا یوسفیخلیل جمشیدی
Effect of Living Mulch Application on Yield and Yield Components of Sunflower (Helianthus annuus L.) Cultivars and Weed Control
اثر کاربرد مالچ زنده بر عملکرد و اجزای عملکرد ارقام آفتابگردان و کنترل علفهای هرز
دانش کشاورزی و تولید پایدار - دانشگاه تبریز شماره 25 (1394/06/15صفحات 33-45 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
34.  صدیقه لطیفیعلیرضا یوسفیخلیل جمشیدی
Interaction effect of cultivar and living mulch on sunflower yield and weed control
اثر برهمکنش رقم و مالچ زنده بر عملکرد آفتابگردان و کنترل علف های هرز
به زراعی کشاورزی شماره 17 (1394/05/21صفحات 415-430 
  علمی-پژوهشی
None ISI
33.  یوسف قاضی خانلوثانیخلیل جمشیدیعلیرضا یوسفیمحمدرضا عظیمی
Control Potency of Corn and Soybean Intercropping on Weeds at Different Irrigation Condition
کنترل کشت مخلوط ذرت و سویا بر روی علف های هرز در شرایط مختلف آبیاری
Advances in Plants & Agriculture Research Issue Volume 2 Issue 4 - 2015 (2015-05-04PP. 1-7 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
32.  علیرضا یوسفیحسن کریم مجنیحمید رحیمیان مشهدیروح اله امینی
Maiza and weed growth under multispecies competition
رشد ذرت و علفهای هرز تحت رقابت چند گونه ای
CROP SCIENCE Issue 55 (2015-05-02PP. 1302-1310 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
31.  حسن کریم مجنیعلیرضا یوسفیکودوسک پربذرافشان امیرحسین
Broadleaf Weed Control in Winter-Sown Lentil (Lens culinaris)
کنترل علفهای هرز پهن برگ در کشت زمستانه عدس
WEED TECHNOLOGY Issue 29 (2015-04-04PP. 56-62 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
30.  علیرضا یوسفیمهدی راستگوحسن محمد علیزادهمحمدعلی باغستانی
Canopy Architecture of Soybean (Glycine max), Xanthium strumarium and Amaranthus retroflexus under different interference condition
توزیع تاج پوشش سویا (Glycine max L.)، توق (Xanthium strumarium L. ) و تاج خروس (Amranthus retroflexus) در شرایط مختلف تداخل
پژوهش های حفاظت گیاهان شماره 28(3) (1393/11/18صفحات 302-312 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
29.  مجید پوریوسفعلیرضا یوسفیمصطفی اویسیفاطمه اسدی مهمان دوستی
Intercropping of fenugreek as living mulch at different densities for weed suppression in coriander
کشت مخلوط شنبلیله در تراکم های مختلف به عنوان مالچ زنده جهت سرکوب علفهای هرز گشنیز
CROP PROTECTION Issue 69 (2015-02-07PP. 60-64 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
28.  علیرضا یوسفیزینب بش
Evaluation of Sunflower (Helianthus annuus L.) Response to Weed Interference in Deficit Irrigation Condition
ارزیابی واکنش آفتابگردان به تداخل علفهایهرز در شرایط کم آبیاری
پژوهش آب در کشاورزی- موسسه تحقیقات خاک و آب شماره 28 (2) (1393/07/12صفحات 431-441 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
27.  علیرضا یوسفیروح اله امینی
Using reduced rates of trifluralin and hand weeding in sustainable weed management of fennel (Foeniculum vulgare Mill.)
کاربرد دزهای کاهش یافته تری¬فلورالین و وجین دستی در مدیریت پایدار علف¬های هرز رازیانه
دانش کشاورزی و تولید پایدار - دانشگاه تبریز شماره 24(2) (1393/06/05صفحات 95-105 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
26.  علیرضا یوسفیفواد سهیلی
First Report of Orobanche aegyptiaca on Kalanchoe blossfeldiana in Iran
اولین گزارش گل جالیز مصری بر روی کالانکوئه در ایران
PLANT DISEASE Issue 98 (2014-08-11P. 1287 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
25.  روح اله امینیحسن علیزادهعلیرضا یوسفی
Interference between red kidneybean (Phaseolus vulgaris L.) cultivars and redroot pigweed (Amaranthus retroflexus L.)
تداخل بین ارقام لوبیا قرمز و تاج خروس
EUROPEAN JOURNAL OF AGRONOMY Issue 60 (2014-08-11PP. 13-21 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
24.  مجید پوریوسفد مظاهریعلیرضا یوسفیاصغر رحیمیافشین توکلی زانیانی
Evaluation of grain qualitative traits of Isabgol (Plantago ovata Forsk.) under limited irrigation regimes and different fertilizing treatments
ارزیابی صفات کیفی دانه‌ی اسفرزه (Plantago ovata Forsk.) تحت رژیم‌های کم‌آبیاری و تیمارهای مختلف کودی
تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران - موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع ایران شماره 30(3) (1393/05/01صفحات 414-424 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
23.  علیرضا یوسفیمحمدرضا رحیمی
Integration of soil-applied herbicides at the reduced rates with physical control for weed management in fennel (Foeniculum vulgare Mill.)
تلفیق علفکشهای خاک مصرف در دز کاهش یافته با کنترل فیزیکی جهت مدیریت علفهای هرز در رازیانه
CROP PROTECTION Issue 63 (2014-06-18PP. 107-112 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
22.  علیرضا یوسفیمصطفی اویسیخوزه لوئیس گونزالس
Prediction of annual weed seed emergence in garlic (Allium sativum L.)using soil thermal time
پیش بینی رویش علفهای هرز یکساله در سیر با استفاده از زمان حرارتی خاک
SCIENTIA HORTICULTURAE Issue 168 (2014-03-10PP. 189-192 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
21.  محمد انجیل الیعلیرضا یوسفیمجید پوریوسفرضا فتوت
Study on Weed Management in Sunflower using Buckwheat (Fagopyrum esculentum Moench) as Living and Dead Mulch
بررسی مدیریت علف¬های¬هرز آفتابگردان با استفاده از مالچ مرده و زنده گندم سیاه
علوم گیاهان زراعی ایران= شماره 44 (4) (1392/11/15صفحات 613-621 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
20.  رقیه مردانیعلیرضا یوسفیرضا فتوتمصطفی اویسی
New bioassay method to find the allelopathic potential of wheat cultivars on rye (Secale cereale L.) seedlings
روش جدید زیست سنجی جهت مطالعه پتانسیل آللوپاتی گندم بر چاودار
ALLELOPATHY JOURNAL Issue 33 (2014-01-18PP. 53-62 
  سایر
با هیات تحریریه
19.  علیرضا یوسفیمحمد انجیل الی
Weed management in sunflower using cover crops
مدیریت علفهای هرز آفتابگردان با استفاده از گیاهان پوششی
فصلنامه دانش نوین کشاورزی پایدار دانشگاه آزاد میانه شماره 9 (1392/10/25صفحات 69-77 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
18.  شفیعی سید شهرامحسن محمد علیزادهمقدم حسینعلیرضا یوسفی
efficiency of herbicides at reduced rates and its integration with mulch for weed control in tomato (Lycopersicon esculentum
کارآیی مقادیر کاهش یافتة علفکش ها و تلفیق آن ها با مالچ در کنترل علف های هرز گوجه فرنگی
به زراعی کشاورزی شماره 15 (1392/10/25صفحات 99-110 

17.  علیرضا یوسفیمحمد علی پیریروح اله امینی
Modeling annual weeds seediling emergence in common bean (phaseolus vulgaris L)along with weed management
مدلسازی سبز شدن علفهای هرز یکساله در لوبیا در راستای مدیریت علفهای هرز
دانش کشاورزی و تولید پایدار - دانشگاه تبریز شماره 23 (1392/07/17صفحات 129-137 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
16.  خلیل جمشیدیعلیرضا یوسفیمصطفی اویسی
Effect of cowpea (Vigna unguiculata) intercropping on weed biomass and maize (Zea mays) yield
-
NEW ZEALAND JOURNAL OF CROP AND HORTICULTURAL SCIENCE Issue 2013 (2013-07-30PP. 1-9 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
15.  زینب بشعلیرضا یوسفیافشین توکلی زانیانیجعفر نیکبخت
Prediction of Amaranthus retroflexus l emergence in different irrigation system in sunflower.....
پیش بینی رویش گیاهچه های تاج خروس ریشه قرمز Amaranthus retroflexus در روش های مختلف آبیاری در آفتابگردان
علوم گیاهان زراعی ایران= شماره 1 (1392/03/15صفحات 119-127 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
14.  علیرضا یوسفیمهدی راستگوملیحه قنبری مطلقمینا ابراهیمی لیفکویی
Predicting seedling emergence of flixweed descurainia sophia l webb and hoart.............
پیش بینی زمان رویش گیاهچه های علف های هرز خاکشیر Descurainia sophia l webb و ازمک Cardaria draba l desv در مزرعه کلزا Brassica l در شرایط زنجان
پژوهش های حفاظت گیاهان شماره 1 (1392/03/04صفحات 48-54 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
13.  علیرضا یوسفیخلیل جمشیدیمصطفی اویسیحسن کریم مجنیمجید پوریوسف
First Report of Orobanche purpurea on Achillea wilhelmsii in Iran
-
PLANT DISEASE Issue 97(5) (2013-05-15P. 694 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
12.  مصطفی اویسیحمید رحیمیان مشهدیعلیرضا یوسفیحسن علیزادهمحمدعلی باستانیخوزه لوئیس گونزالس
Predicting maize yield in a multiple species competition with Xanthium strumarium and Amaranthus retroflexus: Comparing of approaches to modeling herbicide performance
-
CROP PROTECTION Issue 45 (2012-12-15PP. 15-21 
  سایر
با هیات تحریریه
11.  رقیه مردانیعلیرضا یوسفیرضا فتوت
Using image analysis to study the response of wild barley to different concentrations of wheat aqueous extract
بررسی پاسخ جودره به غلظت های مختلف عصاره آبی گندم با استفاده از آنالیز تصویری
International journal of Agriculture: Research and Review Issue 2 (2012-12-03PP. 774-782 
  سایر
با هیات تحریریه
10.  رقیه مردانیعلیرضا یوسفی
Using imageanalysis to study the allelopathic potential of wheat cultivars against wild barley....
استفاده از آنالیز تصویری برای مطالعه پتانسیل آللوپاتی ارقام گندم در برابر جودره
International Research journal of Applied and Basic Sciences Issue 3 (2012-12-01PP. 2281-2288 
  سایر
با هیات تحریریه
9.  زینب بشعلیرضا یوسفیافشین توکلی زانیانیجعفر نیکبخت
A model for predicting emergence of chenopodium in different irrigation systems in sunflower(helianthus annus l)
مدلی برای پیش بینی رویش گیاهچه های سلمه تره در سیستم های مختلف آبیاری در آفتابگردان
فن آوری های نوین کشاورزی- دانشگاه زنجان شماره 5 (1391/09/09صفحات 23-39 
  سایر
با هیات تحریریه
8.  علیرضا یوسفیمجید پوریوسف
Prediction of the best plant density for fagopyrum esculentum (moench)using empirical
پیش بینی مناسبترین تراکم گیاهی برای کاشت گندم سیاه با استفاده از مدلهای تجربی
فن آوری های نوین کشاورزی- دانشگاه زنجان شماره 5 (1391/09/09صفحات 117-129 
  سایر
با هیات تحریریه
7.  رقیه مردانیعلیرضا یوسفیرضا فتوت
Using allelopathic potential of iranian wheat cultivars: approach for weed management
استفاده از پتانسیل آللوپاتی ارقام تجاری گندم ایران: رهیافتی برای مدیریت علفهای هرز
فن آوری های نوین کشاورزی- دانشگاه زنجان شماره 5 (1391/09/09صفحات 85-104 
  سایر
با هیات تحریریه
6.  رقیه مردانیعلیرضا یوسفیرضا فتوت
Study on allelopathic effevt of different concentrations of wheat aqueous extract on rye seedling growth using image analysis
مطالعه اثر آللوپاتیک عصاره گندم بر رشد گیاهچه پاودار با استفاده از آنالیز تصویری
فن آوری های نوین کشاورزی- دانشگاه زنجان شماره 3 (1391/08/09صفحات 101-119 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
5.  علیرضا یوسفیخوزه لوئیس گونزالسحسن علیزادهمحمدعلی باستانیحمید رحیمیان مشهدیحسن کریم مجنی
Interactions between reduced rate of imazethapyr and multiple weed species–soyabean interference in a semi-arid environment
-
WEED RESEARCH Issue 52 (2012-06-15PP. 242-251 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
4.  علیرضا یوسفیمینا ابراهیمی لیفکوییملیحه قنبری مطلقمجید پوریوسف
Modeling the emergence of Xanthium stumarium in two sowing
مدل سازی سبز شدن علف هرز توق در دو عمق مختلف کاشت
دانش علف های هرز ایران شماره 2 (1390/04/01صفحات 57-65 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
3.  علیرضا یوسفیحسن محمد علیزادهمحمدعلی باغستانیحمید رحیمیان مشهدی
-
مدلسازی رقابت توأم توق (Xanthium strumarium) و تاج خروس (Amaranthus retroflexus) در سویا
دانش علف های هرز ایران شماره 2 (1389/05/06صفحات 69-78 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
2.  مصطفی اویسیعلیرضا یوسفیGonzalez Andujar
Spatial distribution and temporal stability of crenate broomrape (orobanche crenata forsk) in faba bean ( vicia faba L.) : A long -term study at two localities
پراکنش فضایی و پایایی زمانی گل جالیز در باقلا
CROP PROTECTION Issue 29 (2010-07-15PP. 717-720 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
1.  علیرضا یوسفیحسن محمد علیزادهمحمدعلی باغستانیحمید رحیمیان مشهدی
-
بررسی اثر رقابت چندگونه ای توق (Xanthium strumarium L.) و تاج خروس ریشه قرمز (Amaranthus retroflexus) بر عملکرد و اجزای عملکرد سویا
مجله علوم زراعی ایران شماره 2 (1388/09/03صفحات 169-176 


Presentations in Seminars & Conferences


ملی معتبر 55. کامران افصحیمهدی پیریعلیرضا یوسفی
پیش‌بینی تاثیر دو ماشین کاشت بر الگوی رویش علف¬های‌هرز مزارع نخود
Prediction the Effect of Two Planting Machines on Weed Seedling Pattern of Chickpea Fields
کنگره ملی مهندسی مکانیک بیوسیستم (ماشین های کشاورزی) و مکانیزاسیون ایران دانشگاه تربیت مدرس, تهران, 1400/06/24 - 1400/06/26
بین‌المللی 54. علی عمارلوعلیرضا یوسفیمسلم حیدری
ارزیابی عملکرد و سازگاری برخی ارقام سیر
Evaluation of yield and compatibility of some Iranian garlic (Allium sativum L.) cultivars in Zanjan, Iran
-- دانشگاه زنجان, زنجان, 2021-05-17 - 2021-05-18
ملی معتبر 53. روناک کنعانیعلیرضا یوسفیوحید خدادادی
ارزیابی علف کش ها جهت کنترل شیمیایی علفهای هرز در گیاه دارویی شوید
Herbicide assessment for weed control in dill ( Anethum graveolens L.)
- دانشکده طب ایرانی و مکمل دانشگاه علوم پزشکی مشهد و انجمن علمی گیاهان دارویی ایران, مشهد, 2018-10-09 - 2018-10-11
ملی معتبر 52. روناک کنعانیعلیرضا یوسفیسعید شهبازی
غربالگری علف کش ها جهت کنترل شیمیایی علفهای هرز در گیاه دارویی مرزه
Herbicide screening for weed control in savory (satureja hortensis)
- دانشکده طب ایرانی و مکمل دانشگاه علوم پزشکی مشهد و انجمن علمی گیاهان دارویی ایران, مشهد, 2018-10-09 - 2018-10-11
ملی معتبر 51. وحید خدادادیعلیرضا یوسفی
غربالگری علف کش ها جهت کنترل شیمیایی علفهای هرز در گیاهدارویی سیاهدانه
Herbicide screening for weed control in Corncockle (Nigella sativa.)
- دانشکده طب ایرانی و مکمل دانشگاه علوم پزشکی مشهد و انجمن علمی گیاهان دارویی ایران, مشهد, 2018-10-09 - 2018-10-11
ملی معتبر 50. وحید خدادادیعلیرضا یوسفی
ارزیابی علف کش ها جهت کنترل شیمیایی علفهای هرز در گیاهدارویی هندوانه ابوجهل
Herbicide assessment for weed control in Bitter apple ( Citrullus colocynthis L.)
- دانشکده طب ایرانی و مکمل دانشگاه علوم پزشکی مشهد و انجمن علمی گیاهان دارویی ایران, مشهد, 2018-10-09 - 2018-10-11
ملی معتبر 49. وحید خدادادیعلیرضا یوسفیسعید شهبازی
ارزیابی علفکش ها جهت کنترل شیمیایی علف های هرز در گیاه دارویی زنیان
Herbicide assessment for weed control in ajwain (Trachyspermum ammi L.)
کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران انجمن زراعت و اصلاح نباتات ایران, کرج, 1397/06/13 - 1397/06/15
ملی معتبر 48. وحید خدادادیعلیرضا یوسفیسعید شهبازیروناک کنعانی
غربالگری علفکشها جهت کنترل شیمیایی علفهای هرز در گیاهدارویی بادرشبو
Herbicide screening for weed control in dragonhead ( Dracocephalum moldavica L.)
کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران انجمن زراعت و اصلاح نباتات ایران, کرج, 1397/06/13 - 1397/06/15
بین‌المللی 47. مجید پوریوسففاطمه اسدی مهمان دوستیعلیرضا یوسفی
ارزیابی مدیریت علف های هرز گشنیز تحت کشت مخلوط با شنبلیله
The evaluation of weed management of coriander under intercropping with fenugreek
-- دانشگاه زنجان, زنجان, 2018-08-27 - 2018-08-28
بین‌المللی 46. اقبال غفاری تبارعلیرضا یوسفیعلی عمارلو
ارزیابی کارایی علف‌کش های پرومترین، متریبوزین، پندیمتالین، تریفلورالین و اکسیفلورفن در گیاه دارویی جعفری جهت معرفی علف‌کش انتخابی
Evaluation of some herbicides for weed controling in Tagets
-- دانشگاه زنجان, زنجان, 2018-08-27 - 2018-08-28
بین‌المللی 45. اقبال غفاری تبارعلیرضا یوسفیعلی عمارلو
بررسی کارایی علف‌کش های پرومترین، متریبوزین، پندیمتالین، تریفلورالین و اکسیفلورفن در گیاه دارویی گل گاوزبان جهت معرفی علف‌کش انتخابی
Evaluation of some herbisides for weed controling in Echium amoenum
-- دانشگاه زنجان, زنجان, 2018-08-27 - 2018-08-28
ملی معتبر 44. مجید پوریوسففریبا ملاییعلیرضا یوسفی
ارزیابی عملکرد رازیانه تحت کشت مخلوط با شبدر برسیم و شنبلیله و مدیریت مختلف علف های هرز
evaluation of fennel yield under intercropping with berseem clover and fenugreek and different weed mangement
-- دانشگاه زنجان, زنجان, 2017-09-02 - 2017-09-02
ملی معتبر 43. وحیده خالق نژادحاجی باباعلیرضا یوسفیافشین توکلی زانیانیبهمن فرجمند
تاثیر هورمون آبسیزیک اسید بر برخی صفات مرتبط با رشد بادرشبو
the effect of ABA on some growth traits of Dracocephalum moldavica
-- دانشگاه زنجان, زنجان, 2017-09-02 - 2017-09-02
ملی معتبر 42. وحیده خالق نژادحاجی باباعلیرضا یوسفیافشین توکلی زانیانیبهمن فرجمند
بررسی اثر هورمون آبسیزیک اسید بر فتوسنتز و کلروفیل بادرشبو
the effect of ABA on photosynthesis and chlorophyll of Dracocephalum moldavica
-- دانشگاه زنجان, زنجان, 2017-09-02 - 2017-09-02
ملی معتبر 41. شادی شریفیمجید پوریوسفعلیرضا یوسفیجلال صبا
تاثیر نسبت های مختلف گیاهان پوششی (شبدر و یونجه) و مالچ غیر زنده (کاه و کلش گندم) بر عملکرد و درصد اسانس گشنیز
EFFECT OF LIVING AND NONLIVING MULCH ON YIELD AND essential oil percentage OF CORIANDER
کنفرانس ملی فیزیولوژی گیاهی ایران دانشگاه زنجان, زنجان, 1396/06/08 - 1396/06/09
ملی معتبر 40. روشنک منصف افشارخلیل جمشیدیمحمد رضاییعلیرضا یوسفیلطیفه پوراکبر
اثر مواد ضد تعرق بر خصوصیات آنزیمی دو رقم گندم تحت تنش کم آبی
Effect of Antitranspirants on physiological characters of two wheat cultivars under deficit irrigation
کنفرانس ملی فیزیولوژی گیاهی ایران دانشگاه زنجان, زنجان, 1396/06/08 - 1396/06/09
ملی معتبر 39. سمیه نوروزیبابک عندلیبیافشین توکلی زانیانیعلیرضا یوسفی
بررسی اثر پرومترین بر برخی صفات فیزیولوژیکنعناع فلفلی در شرایط تنش خشکی
Evaluation of Prometryn effects on some physiological traits of peppermint (Mentha piperi ta L.) under drought stress
کنفرانس ملی فیزیولوژی گیاهی ایران دانشگاه زنجان, زنجان, 1396/06/08 - 1396/06/09
ملی معتبر 38. سمیه نوروزیبابک عندلیبیافشین توکلی زانیانیعلیرضا یوسفی
بررسی اثر آترازین به عنوان ماده ضد تعرق بر پایداری غشاء و محتوای پرولین در نعناع فلفلی
Study the effects of Atrazine as an anti- transpiration on membrane stability proline content in peppermint
کنفرانس ملی فیزیولوژی گیاهی ایران دانشگاه زنجان, زنجان, 1396/06/08 - 1396/06/09
ملی معتبر 37. اقبال غفاری تبارعلیرضا یوسفیعلی عمارلو
بررسی امکان کنترل شیمیایی علفهای هرز در بادرشبو
Evaluation of chemical weed control in moldavin balm (Dracocephalum moldavica L.)
- دانشگاه گرگان, گرگان, 2017-08-27 - 1981-08-29
ملی معتبر 36. اقبال غفاری تبارعلیرضا یوسفیعلی عمارلو
بررسی امکان کنترل شیمیایی علف های هرز در زنیان
Evaluation of chemical weed control in ajowan
- دانشگاه گرگان, گرگان, 2017-08-27 - 2017-08-29
ملی معتبر 35. علی رضا یوسفی
کنترل تلفیقی علفهای هرز در انیسون
Integrated weed control in anise (Pimpinella anisum L.)
- دانشگاه گرگان, گرگان, 2017-08-27 - 2017-08-29
بین‌المللی 34. علیرضا یوسفیسید مجید حسینیسیداسماعیل موسویسعید شهبازی
کاربردسولفوسولفورون و متریبوزین در کنترل علفهای هرز در خزانه گوجه فرنگی
Application of sulfosulfuron and metribuzin for weed control in treasury of tomato (Solanum lycopersicum L.)
همایش علوم علفهای هرز دانشگاه گرگان, گرگان, 1396/06/05 - 1396/06/07
ملی معتبر 33. احمدرضا محبیعلیرضا یوسفیفرید شکاری
اثر پلی اتیلن گلایکول 6000 و جبرلین به عنوان ماده پرایم کننده بر جوانه زنی و شاخص های رشد آنیسون
THE EFFECT PEG 6000 AND GA3 AS SEED PRIMING MATRIAL ON GERMINATION AND GROWTH INDICES OF ANISE ( PIMPINELLA ANISUM L.)
کنگره ملی گیاهان دارویی شبکه ملی پژوهش و فناوری گیاهان دارویی, تهران, 1394/02/22 - 1394/02/23
ملی معتبر 32. احمدرضا محبیعلیرضا یوسفیفرید شکاری
اثر هالوپرایمینگ بر جوانه زنی و رشدگیاهچه های انیسون در شرایط آزمایشگاهی و مزرعه ای
HALOPRIMING EFFECS ON SEED GERMINATION AND SEEDLING GROWTH OF ANISE (PIMPINELLA ANISUM L.) UNDER LABORATORY AND FIELD CONDITION
کنگره ملی گیاهان دارویی شبکه ملی پژوهش و فناوری گیاهان دارویی, تهران, 1394/02/22 - 1394/02/23
ملی معتبر 31. افسانه مرادیانعلیرضا یوسفیخلیل جمشیدیبابک عندلیبی
ارزیابی اثر مالچ کلش گندم در کنترل علفهای هرز بادرشبو
EVLUATION OF WHEAT STRAW MULCH FOR WEED CONTROL IN DRACOCEPHALUM MOLDAVICA
کنگره ملی گیاهان دارویی شبکه ملی پژوهش و فناوری گیاهان دارویی, تهران, 1394/02/22 - 1394/02/23
بین‌المللی 30. قاسمی الاعلیرضا یوسفی
ضرورت استفاده از قارچ میکوریزا در کشاورزی امروز
Necessary of mycorrhiza usage in agriculture
-- دانشگاه شهید بهشتی, تهران, 2015-03-07 - 2015-03-07
ملی معتبر 29. فاطمه زمانیافشین توکلی زانیانیفرهاد جباریعلیرضا یوسفیرضا فتوت
مطالعه اثر تنش خشکی بر خصوصیات ریشه در سه رقم نخود
Effects of drought stress on root characteristics in chickpea
کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران موسسه تحقیقات اصلاح و نهال بذر, کرج, 1393/06/04 - 1393/06/06
ملی معتبر 28. صدیقه لطیفیعلیرضا یوسفیخلیل جمشیدی
تنوع گونه ای و ترکیب جوامع علفهای هرز تحت تأثیر گیاه پوششی و رقم آفتابگردان
Weed species diversity and community composition as influenced by smother crop and sunflower variety
-- موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر(با همکاری انجمن), کرج, 2014-08-26 - 2014-08-28
بین‌المللی 27. مهدیه تاجیکافشین توکلی زانیانیعلیرضا یوسفیجعفر نیکبخت
اثر روش کاشت بر زیست توده علفهای هرز در آفتابگردان در سطوح مختلف کم آبیاری
Feefct of sowing method on weed biomass under dofferent irrigation levels in sunflower
همایش علوم علفهای هرز پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران, کرج, 1392/06/02 - 1392/06/04
بین‌المللی 26. علی رضا یوسفی
تاثیر روش کاشت بر الگوی رویش دم روباهی )setaria viridis) سطوح مختلف کم آبیاری در آفتابگردان
The effect of sowing method on emergence pattern of setaria viridis from different deficit irrigation levels in suuflower
همایش علوم علفهای هرز پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران, کرج, 1392/06/02 - 1392/06/04
بین‌المللی 25. فواد سهیلیعلیرضا یوسفیافشین توکلی زانیانیجلال صبا
تاثیر تیپ رشدی لوبیا قرمز بر کارایی غلظتهای کاهش یافته علف کش
eFFECT OF COMMON BEAN (PHASEOLUS VULGARIS L) GROWTH HABIT ON EFFICIENCY OF RETE OF HERBICIDE
همایش علوم علفهای هرز پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران , کرج, 1392/06/02 - 1392/06/04
ملی معتبر 24. محمدرضا رحیمیعلیرضا یوسفیخلیل جمشیدیمجید پوریوسفرضا فتوت
کنترل علفهای هرز در اوایل فصل با استفاده از دزهای کاهش یافته ترفلورالین در رازیانه
Early season weed control in fennel(foeniculum vulgare mili) with reduced rate of pendimethaln
کنگره ملی گیاهان دارویی دانشگاه شهید بهشتی, تهران, 1392/02/25 - 1392/02/26
ملی معتبر 23. لیلا کریمیعلیرضا یوسفیجعفر نیکبختمحمدرضا عظیمی
تاثیر عبور آب از میدن مغناطیسی بر بهبود کارایی گلایفوزیت و پاراکوات در کنترل علف هرز توق
The effect of magnetic water in the improvement of glyphosate and paraquat efficacy in common cocklebur controlling
کنفرانس ملی راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار در بخشهای کشاورزی وزارت کشور, تهران, 1391/12/20 - 1391/12/20
ملی معتبر 22. زینب بشعلیرضا یوسفیافشین توکلی زانیانیجعفر نیکبخت
ارزیابی تغییر الگوی رویش علف هرز سوروف در پاسخ به نوع سیستم آبیاری با استفاده از مدلهای زمان دمایی در لوبیا
Evaluating the response of weed seedling emergence pattern to irrigation sstems using thermal time models in common bean
کنگره ملی کشاورزی ارگانیک دانشگاه محقق اردبیلی, اردبیل, 1391/07/26 - 1391/07/28
ملی معتبر 21. رقیه مردانیعلیرضا یوسفیمجید پوریوسف
بررسی تاثیر الگوی کاشت بر فلور علف هرز گندم پاییزه در کشت آبی
Study on the effect of planting pattern on weed flora in winter wheat
کنگره ملی کشاورزی ارگانیک دانشگاه محقق اردبیلی, اردبیل, 1391/07/26 - 1391/07/28
ملی معتبر 20. سمیه غفاری گنزقافشین توکلی زانیانیعلیرضا یوسفیجعفر نیکبخت
مطالعه تاثیر سطوح مختلف تامین آب و روش آبیاری بر عملکرد و اجزای عملکرد لوبیا
Effect of water levels and irrigation methods on yield and yield components of red bean (Phaseolus vulgaris L .)
کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج, کرج, 1391/06/14 - 1391/06/16
ملی معتبر 19. میسم کریمیخلیل جمشیدیعلیرضا یوسفیحمید امانلوبهرام ملکی زنجانی
تاثیر کشت مخلوط افزایشی ذرت ) Zea mays L ( و شبدر بر سیم trifolium alexandrinum در سرکوب علف های هرز )
-
کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج, کرج, 1391/06/14 - 1391/06/16
ملی معتبر 18. محمد انجیل الیعلیرضا یوسفیمجید پوریوسفرضا فتوت
استفاد از ارزن مرواریدی (Pennisetum glaucum) بعنوان گیاه پوششی زنده جهت سرکوب علفهای هرز آفتابگردان
Using pearl millet (Pennisetum glaucum) as living cover crop for weed suppression in sunflower
کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج, کرج, 1391/06/14 - 1391/06/16
ملی معتبر 17. علیرضا یوسفیمجید پوریوسفزهرا اصدقی سراسکانرودعلیرضا اینانلو
واکنش علفای هرز باریک برگ و پهن برگ به مقادیر مختلف تریفلورالین: کاربردی جهت کنترل علفهای هرز آنیسون
RESPONSE OF GRASS AND BROAD-LEAF WEEDS TO DIFFERENT RATE OF TRIFLURALIN: IMPLEMENTATION FOR WEED CONTROL IN ANISE (PIMPINELLA ANISUM L.)
کنگره ملی گیاهان دارویی مرکز همایشهای بین المللی کیش, کیش, 1391/02/27 - 1391/02/28
ملی معتبر 16. علیرضا یوسفیمجید پوریوسف
جوانه زنی دو گونه گیاه دارویی (کاسنی و آنیسون) به تنش خشکی ایجاد شده بوسیله پلی اتیلین گلیکول
GERMINATION RESPONSE OF TWO MEDICINAL PLANTS ( CICHORIUM INTYBUS L. AND PIMPINELLA ANISUM L.) TO WATER STRESS INDUCED BY POLYETHYLENE GLYCOL
کنگره ملی گیاهان دارویی مرکز همایشهای بین المللی کیش, کیش, 1391/02/27 - 1391/02/28
ملی معتبر 15. محمدعلی پیریعلیرضا یوسفیمحمدرضا عظیمیکامران افصحی
پیش بینی زمان ظهور گیاهچه علفهرز سلمه تره و سوروف در لوبیا معمولی
Prediction of weed seedling emergence (Chenopodium album and Echinochloa crus-galli) in common bean
همایش ملی پایش و پیش آگاهی در گیاهپزشکی مرکز آموزش جهاد کشاورزی, بروجرد, 1390/11/25 - 1390/11/26
بین‌المللی 14. محمد انجیل الیعلیرضا یوسفیمجید پوریوسفرضا فتوت
استفاده از گندم سیاه بعنوان گیاه پوششی زنده جت کنترل علفهای هرز آفتابگردان
Using of Fagopyrum esculentum as living cover crop for weed suppression in sunflower
همایش علوم علفهای هرز دانشگاه شهید چمران اهواز, اهواز, 1390/11/17 - 1390/11/19
بین‌المللی 13. مصطفی اویسیعلیرضا یوسفیحمید رحیمیان مشهدیحسن علیزاده
شبیه سازی ساختار کانوپی توق در پاسخ به دزهای علفکش و تراکم گیاهان مجاور
Modelling herbicide dose and neighboring plants effects on Xanthium strumarium canopy shape
همایش علوم علفهای هرز دانشگاه شهید چمران اهواز, اهواز, 1390/11/17 - 1390/11/19
ملی معتبر 12. سحر رستم خانیخلیل جمشیدیمحمدرضا عظیمیعلیرضا یوسفی
اثر کشت مخلوط افزایشی ذرت zea mays و سویا Glycine max بر کاهش زیست توده علف های هرز
-
کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی دانشگاه زنجان, زنجان, 1390/06/19 - 1390/06/21
ملی معتبر 11. ژاله امیریافشین توکلی زانیانیمهدی راستگوعلیرضا یوسفیجلال صبا
بررسی تاثیر تراکم گیاه زراعی و رقابت علف هرز بر عملکرد و اجزاء عملکرد ذرتZea mays
The effect of crop density and weed competition on yield and yield components of maize (Zea mays)
کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی دانشگاه زنجان, زنجان, 1390/06/19 - 1390/06/21
ملی معتبر 10. ژاله امیریعلیرضا یوسفیمهدی راستگوافشین توکلی زانیانیجلال صبا
بررسی تاثیر تراکم های مختلف ذرت بر زیست توده و جمعیت علفهای هرز
The effect of corn different densities on biomass and population of weeds
کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی دانشگاه زنجان, زنجان, 1390/06/19 - 1390/06/21
ملی معتبر 9. مجید پوریوسفعلیرضا یوسفی
بررسی تاثیر فاصلة روی ردیف بر زیست توده و عملکرد راش گندم
Study the effect of row spacing on biomass and yield of buckwheat
کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی دانشگاه زنجان, زنجان, 1390/06/19 - 1390/06/21
ملی معتبر 8. مجید پوریوسفعلیرضا یوسفی
بررسی تغییرات صفات مورفولوژیک گندم سیاه (Fagopyrum esculentum Moench) تحت تراکمهای مختلف گیاهی
Study the changes of morphological traits of buckwheat under different plant densities
کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی دانشگاه زنجان, زنجان, 1390/06/19 - 1390/06/21
ملی معتبر 7. علیرضا یوسفیمجید پوریوسفامید یونسی
ارزیابی پاسخ علف های هرز جو دره و گل گندم به آللوپاتی سورگوم دانه ای
Evaluation of response of hordeum murinum and centaurea depressa to allelopathy effect of grain sorghum
کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی دانشگاه زنجان, زنجان, 1390/06/19 - 1390/06/21
ملی معتبر 6. علیرضا یوسفیامید یونسیمجید پوریوسف
بررسی اثر اللوپاتی سورگوم دانه ای بر جوانه زنی و رشد علف هرز پیچک وحشی
Study of allelophaty effect of grain sorghum...
کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی دانشگاه زنجان, زنجان, 1390/06/19 - 1390/06/21
ملی معتبر 5. رقیه مردانیعلیرضا یوسفیرضا فتوت
پتانسیل دگر آسیبی ارقام گندم بر جوانه زنی و رشد گیاهچه علف هرز جودره
Allelopathic potential of wheat cultivar on germination......
کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی دانشگاه زنجان, زنجان, 1390/06/19 - 1390/06/21
ملی معتبر 4. پیمان ثابتیکریم موسویحسن کریم مجنیعلیرضا یوسفی
ارزیابی زمان سمپاشی با علف کش های ایمازاتاپیر و فومسافن در کنترل علف های هرز نخود
-
همایش ملی حبوبات ایران سازمان جهاد کشاورزی, کرمانشاه, 1389/02/29 - 1389/02/30
ملی معتبر 3. هلالی جلیلعلی خلیلینوذر قهرمانیعلیرضا یوسفی
تخمین درجه روز رشد گندم با استفاده از دادهای ساعتی و روزانه دما در استان اردبیل
-
همایش یافته های پژوهشی کشاورزی دانشگاه سنندج, کردستان, 1389/02/22 - 1389/02/23
ملی معتبر 2. علی خلیلیهلالی جلیلنوذر قهرمانیعلیرضا یوسفی
مقایسه درجه روز رشد گندم با استفاده از دادهای ساعتی و روزانه دما در شمال و جنوب ایران
-
همایش یافته های پژوهشی کشاورزی دانشگاه سنندج, کردستان, 1389/02/22 - 1389/02/23
بین‌المللی 1. علیرضا یوسفیحسن محمد علیزادهمحمدعلی باغستانیحمید رحیمیان مشهدی
بررسی رابطه شاخص سطح برگ و ماده خشک علفهای هرز با افت عملکرد سویا
-
همایش علوم علفهای هرز دانشگاه بابلسر, بابلسر, 1388/11/28 - 1388/11/29

 

 

Copyright © 2024, University of Zanjan, Zanjan, Iran
master[at]znu.ac.ir