خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:25286   بروزرسانی: 04-11-1401

Ali Reza Yousefi
علی رضا یوسفی
استاد

پست الکترونيکی
yousefi.alireza ATSin znu.ac.ir      
آدرس اینترنتی
 http://www.znu.ac.ir/members/yousefi-alireza

تلفن
      +98 (0) 24 3305 4518

فکس
   +98 (0) 24 3228 13202

آدرس 
دانشگاه زنجان، دانشکده کشاورزی،ساختمان شماره 2، گروه زراعت و اصلاح نباتات