خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:20647   بروزرسانی: 04-04-1403

Reza Azizi
رضا عزیزی
استادیار

پست الکترونيکی
r.azizi@znu.ac.ir      
آدرس اینترنتی
 http://www.znu.ac.ir/members/azizi-reza-1

آدرس 
دانشگاه زنجان، دانشکده کشاورزی، گروه علوم و مهندسی آب، کدپستی 38791-45371