اساتید

توجه: برای جستجو لطفاً به نکات ذیل توجه فرمائید:

pic تغییر ترتیب نمایش اساتید: برای تغییر ترتیب نمایش بر اساس هر یک از فیلدهای "نام"، "دانشکده"، "گروه" یا "پست الکترونیک"، بر روی سرستون مربوطه (عنوان فیلد) کلیک نمایید.
pic مشاهده لیست اساتید بر اساس هر یک از عناوین سرستون ها: کلمه جستجوی مورد نظر را در کادر موجود در بالای ستون مربوطه درج نمائید و کلید Enter را بزنید
picبرای جستجو می توانید از عبارت "OR" در ابتدای عبارت جستجو استفاده نمائید.

Displaying 1-9 of 1 result.
نام خانوادگینامپست الکترونيکمرتبه علمیدانشکدهگروه آموزشی
شيردليعظيمazimshirdeli@yahoo.comدانشیاردانشکده کشاورزیعلوم و مهندسی آب
پناهيمهدي m.panahi@znu.ac.irاستادیاردانشکده کشاورزیعلوم و مهندسی آب
مهتابیقربانghmahtabi@znu.ac.irاستادیاردانشکده کشاورزیعلوم و مهندسی آب
میثاقیفرهادFarhad_Misaghi@znu.ac.irاستادیاردانشکده کشاورزیعلوم و مهندسی آب
عزیزیرضاr.azizi@znu.ac.irاستادیاردانشکده کشاورزیعلوم و مهندسی آب
اوجاقلوحسنojaghlou@znu.ac.irاستادیاردانشکده کشاورزیعلوم و مهندسی آب
نیکبختجعفرnikbakht.jaefar[at]znu.ac.irدانشیاردانشکده کشاورزیعلوم و مهندسی آب
قدوسیحسامghodousi@znu.ac.irاستادیاردانشکده کشاورزیعلوم و مهندسی آب
کرباسیمسعودm.karbasi@znu.ac.irدانشیاردانشکده کشاورزیعلوم و مهندسی آب

اساتید بازنشسته
Displaying 1-2 of 1 result.
نام خانوادگینامپست الکترونيکمرتبه علمیدانشکدهگروه آموزشی
ذبيحيانجوادj.zabihian@znu.ac.irمربیدانشکده کشاورزیعلوم و مهندسی آب
حسنی هاحسین علیha_hasaniha@znu.ac.irاستادیار - بازنشستهدانشکده کشاورزیعلوم و مهندسی آب


ارتباط با دانشکده کشاورزی

به منظور ارائه خدمات بهتر، هرگونه پیشنهاد و انتقاد سازنده خود را با ما در میان بگذارید

-