خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:22305   بروزرسانی: 18-09-1399

Mohsen Darbani
محسن در بانی
استادیار - بازنشسته

پست الکترونيکی
m.darbani@znu.ac.ir      darbani_m@yahoo.com
آدرس اینترنتی
 http://www.znu.ac.ir/members/darbani-mohsen

تلفن
      +98 (0) 24 3305 2354

آدرس 
دانشگاه زنجان

 

استادیار