اساتید

توجه: برای جستجو لطفاً به نکات ذیل توجه فرمائید:

pic تغییر ترتیب نمایش اساتید: برای تغییر ترتیب نمایش بر اساس هر یک از فیلدهای "نام"، "دانشکده"، "گروه" یا "پست الکترونیک"، بر روی سرستون مربوطه (عنوان فیلد) کلیک نمایید.
pic مشاهده لیست اساتید بر اساس هر یک از عناوین سرستون ها: کلمه جستجوی مورد نظر را در کادر موجود در بالای ستون مربوطه درج نمائید و کلید Enter را بزنید
picبرای جستجو می توانید از عبارت "OR" در ابتدای عبارت جستجو استفاده نمائید.

Displaying 1-19 of 1 result.
نام خانوادگینامپست الکترونيکمرتبه علمیدانشکدهگروه آموزشی
شکریعلیa.shokri[at]znu.ac.irدانشیاردانشکده علومریاضی و علوم کامپیوتر
میرزا پورفرض اللهf.mirza@znu.ac.irدانشیاردانشکده علومریاضی و علوم کامپیوتر
آرین نژادمسعودarian at znu.ac.irاستاددانشکده علومریاضی و علوم کامپیوتر
امامیمژگانemami at znu.ac.irدانشیاردانشکده علومریاضی و علوم کامپیوتر
ادیب مجیدmadib@znu.ac.irدانشیاردانشکده علومریاضی و علوم کامپیوتر
رضاییامیرam_rezaie@znu.ac.irاستادیاردانشکده علومریاضی و علوم کامپیوتر
قائمیمحمدرضاghaemi@znu.ac.irاستادیاردانشکده علومریاضی و علوم کامپیوتر
نجفیانمحسنnajafian@znu.ac.irاستادیاردانشکده علومریاضی و علوم کامپیوتر
حیدرپورمجیدHeydarpour@znu.ac.irدانشیاردانشکده علومریاضی و علوم کامپیوتر
کاظمیمحمدباقرmbkazemi[at]znu.ac.irاستادیاردانشکده علومریاضی و علوم کامپیوتر
مقصودیسعید s_maghsodi[at]znu.ac.irاستاددانشکده علومریاضی و علوم کامپیوتر
خطیب زادههادیhkhatibzadeh@znu.ac.irاستاددانشکده علومریاضی و علوم کامپیوتر
اسم خانیمحمدعلیesmkhani@znu.ac.irاستادیاردانشکده علومریاضی و علوم کامپیوتر
جعفریان امیریسید مجیدsm_jafarian@znu.ac.irدانشیاردانشکده علومریاضی و علوم کامپیوتر
امیریحبیبh.amiri@znu.ac.irدانشیاردانشکده علومریاضی و علوم کامپیوتر
مرصعیعلیmorassaei[at]znu.ac.irاستادیاردانشکده علومریاضی و علوم کامپیوتر
احمدیپرویزp.ahmadi[at]znu.ac.irدانشیاردانشکده علومریاضی و علوم کامپیوتر
موسویفاطمه ساداتfmousavi@znu.ac.irاستادیاردانشکده علومریاضی و علوم کامپیوتر
حسنیمهدیmehdi(dot)hassani(at)znu(dot)ac(dot)irدانشیاردانشکده علومریاضی و علوم کامپیوتر

اساتید بازنشسته
Displaying 1-3 of 1 result.
نام خانوادگینامپست الکترونيکمرتبه علمیدانشکدهگروه آموزشی
دستجرديمحمد تقيtdast@znu.ac.irاستادیار - بازنشستهدانشکده علومریاضی و علوم کامپیوتر
در بانیمحسنm.darbani@znu.ac.irاستادیار - بازنشستهدانشکده علومریاضی و علوم کامپیوتر
ملکی زنجانیجعفرjafarmalaki5@gmail.comاستادیاردانشکده علومریاضی و علوم کامپیوتر


ارتباط با معاونت آموزشی

به منظور ارائه خدمات بهتر، هرگونه پیشنهاد و انتقاد سازنده خود را با ما در میان بگذارید

-