خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:24792   بروزرسانی: 27-03-1398

Mohammad Taghi Dastjerdi
محمد تقي دستجردي
استادیار - بازنشسته

پست الکترونيکی
tdast@znu.ac.ir      tdast@yahoo.com
آدرس اینترنتی
 http://www.znu.ac.ir/members/dastjerdi-mohammadtaghi

تلفن
      +98 (0) 24 3305 4043

فکس
   +98 (0) 24 3228 3203

آدرس 
دانشگاه زنجان، دانشکده علوم، گروه رياضي، طبقه سوم، اتاق c12، ص پ 313- 45195