خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:20556   بروزرسانی: 03-11-1401

Elham Mohammadi

سوابق تحصیلی


دکترا : دانشگاه تربیت مدرس, ایران, آموزش زبان انگلیسی , 1387-1393
استاد راهنما : دکتر غلامرضا کیانی

کارشناسی ارشد : دانشگاه تربیت مدرس, ایران, آموزش زبان انگلیسی , 1387-1385
استاد راهنما : دکتر غلامرضا کیانی

کارشناسی : دانشگاه کردستان, ایران, زبان و ادبیات انگلیسی , 1385-1381