خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:20627   بروزرسانی: 03-11-1401

Elham Mohammadi

زمينه هاي آموزشي و تدريس

1. انگلیسی برای اهداف ویژه2. روش تدریس3. خواندن و درک مفاهیم4. آزمون سازی