خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:19439   بروزرسانی: 07-06-1401

Elham Mohammadi

زمينه هاي آموزشي و تدريس

1. انگلیسی برای اهداف ویژه2. روش تدریس3. خواندن و درک مفاهیم4. آزمون سازی