خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:17744   بروزرسانی: 20-12-1385

Mohammad Hossein Saeed

سوابق تحصیلی


دکترا : دانشگاه صنعتی شریف, ایران, فیزیک حالت جامد , 1379-1377
استاد راهنما : دکتر وحید کربم پور