خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:19321   بروزرسانی: 20-12-1385

Mohammad Hossein Saeed
امیرحسین سعید
دانشیار

پست الکترونيکی
saeed.amir@znu.ac.ir      
آدرس اینترنتی
 http://www.znu.ac.ir/members/saeed-amir

تلفن
      +98 (0) 24 3305 2542

فکس
   +98 (0) 24 3228 3203

آدرس 
دانشگاه زنجان، دانشکده علوم، گروه فیزیک، اتاق 207،کد پستی 313- صندوق پستی 45195