خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:37027   بروزرسانی: 12-09-1396

Hashem Shahroosvand

سوابق تحصیلی


دکترا :
استاد راهنما : Prof. Mozhgan Khorasani- Motlagh

دکترا :
استاد راهنما : Prof. Nasser Safari- Prof. Ezeddin Mohajerani

دکترا :

کارشناسی ارشد :
استاد راهنما : Prof. Mohmmad Ali Rezvani-Prof. Hasan Hadad Zadeh

کارشناسی : , Chemistry