خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:36129   بروزرسانی: 12-09-1396

Hashem Shahroosvand
هاشم شهروس وند
دانشیار

پست الکترونيکی
shahroos@znu.ac.ir      
آدرس اینترنتی
 http://www.znu.ac.ir/members/shahroosvand-hashem

تلفن
      +98 (0) 24 3305 2584

فکس
   +98 (0) 24 3228 1

آدرس 
دانشگاه زنجان، دانشکده علوم، گروه شیمی، اتاق 204،ص پ 313

 

جستجو در گوگل اسکولار https://scholar.google.com/citations?hl=fa&user=0MPtUOoAAAAJ