خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:25029   بروزرسانی: 28-08-1393

Mohammad Reza Ghaemi
محمدرضا قائمی
استادیار

پست الکترونيکی
ghaemi@znu.ac.ir      mr_ghaemi@yahoo.com
آدرس اینترنتی
 http://www.znu.ac.ir/members/ghaemi-mohammadreza

تلفن
      +98 (0) 24 3305 2822

آدرس 
دانشگاه زنجان، دانشکده علوم، گروه ریاضی، اتاق 316 کد پستی 313، صندوق پستی 45195