خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:22272   بروزرسانی: 19-10-1399

Hesam Ghodousi
حسام قدوسی
استادیار

پست الکترونيکی
ghodousi@znu.ac.ir      ghodousi_he@yahoo.com
آدرس اینترنتی
 http://www.znu.ac.ir/members/ghodousi-hesam

تلفن
      +98 (0) 24 3305 4076

آدرس 
دانشگاه زنجان، دانشکده كشاورزي، گروه مهندسي آب

 

دكتري سازه هاي آبی

دانشگاه تربيت مدرس(1385)

زمينه هاي كاري:هيدروليك، بهینه سازی، منابع آب، ارزيابي و شبيه سازي شبكه هاي آبياري، هیدرولوژی و رسوب