خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:19858   بروزرسانی: 24-09-1392

Hossein Ali Hasaniha
حسین علی حسنی ها
استادیار - بازنشسته

پست الکترونيکی
ha_hasaniha@znu.ac.ir      hosseinalihasaniha@yahoo.com
آدرس اینترنتی
 http://www.znu.ac.ir/members/hasaniha-hossein

تلفن
   (+98) 241 5152   +98 (0) 24 3305 2388

فکس
   +98 (0) 24 3228 13202

آدرس 
دانشگاه زنجان، دانشکده کشاورزی، گروه مهندسی آب، اتاق مدیر گروه،ص پ 313