خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:24663   بروزرسانی: 05-10-1400

Seyyed Majid Jafarian Amiri
سید مجید جعفریان امیری
دانشیار

پست الکترونيکی
sm_jafarian@znu.ac.ir      sm.jafariana110@gmail.com
آدرس اینترنتی
 http://www.znu.ac.ir/members/jafarian-majid

تلفن
      +98 (0) 24 3305 4031

فکس
   +98 (0) 24 3228 1

آدرس 
دانشگاه زنجان، دانشکده علوم، گروه ریاضی ---، اتاق ----316-،ص پ 45371-38791