خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:25133   بروزرسانی: 26-06-1402

Masoud Karbasi
مسعود کرباسی
دانشیار

پست الکترونيکی
m.karbasi@znu.ac.ir      
آدرس اینترنتی
 http://www.znu.ac.ir/members/karbasi-masoud

تلفن
      +98 (0) 24 3305 2388

آدرس 
دانشگاه زنجان، دانشکده ;كشاورزي، گروه مهندسي آب، اتاق شماره 122