خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:28830   بروزرسانی: 22-03-1401

Hadi Khatibzadeh
هادی خطیب زاده
استاد

پست الکترونيکی
hkhatibzadeh@znu.ac.ir      hadi_khatibzadeh@yahoo.com
آدرس اینترنتی
 http://www.znu.ac.ir/members/khatibzadeh-hadi

تلفن
      +98 (0) 24 3305 4028

فکس
   +98 (0) 24 3228 3203

آدرس 
دانشگاه زنجان، دانشکده علوم ,گروه ریاضی اتاق 239، كد پستی 45195-صندوق پستي313