خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:35522   بروزرسانی: 14-05-1399

Mohammad Mahmoudi
محمد محمودی
استاد

پست الکترونيکی
mahmoudi@znu.ac.ir      
آدرس اینترنتی
 http://www.znu.ac.ir/members/mahmoudi-mohammad

تلفن
      +98 (0) 24 3305 2521

فکس
   +98 (0) 24 3228 (+98)243358320

آدرس 
دانشگاه زنجان، دانشکده علوم، گروه فيزيك، اتاق218، صندوق پستی 38791-45371