خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:22876   بروزرسانی: 13-09-1399

Ghorban Mahtabi
قربان مهتابی
استادیار

پست الکترونيکی
ghmahtabi@znu.ac.ir      
آدرس اینترنتی
 http://www.znu.ac.ir/members/mahtabi-ghorban

تلفن
      +98 (0) 24 3305 2291

فکس
   +98 (0) 24 3228 1

آدرس 
دانشگاه زنجان، دانشکده کشاورزی، گروه مهندسی آب، اتاق 34، کدپستی 38791-45371