خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:22303   بروزرسانی: 20-10-1399

Farhad Misaghi
فرهاد میثاقی
استادیار

پست الکترونيکی
Farhad_Misaghi@znu.ac.ir      Farhad_Misaghi@yahoo.com
آدرس اینترنتی
 http://www.znu.ac.ir/members/misaghi-farhad

تلفن
      +98 (0) 24 3305 4468

آدرس 
دانشگاه زنجان، دانشکده كشاورزي، گروه مهندسي آب، اتاق 227، کدپستی 38791-45371