خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:33226   بروزرسانی: 26-02-1391

Mohsen Najafian
محسن نجفیان
استادیار

پست الکترونيکی
najafian@znu.ac.ir      
آدرس اینترنتی
 http://www.znu.ac.ir/members/najafian-mohsen

تلفن
      +98 (0) 24 3305 2527

آدرس 
دانشگاه زنجان-دانشکده علوم-گروه ریاضی