خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:25693   بروزرسانی: 07-06-1402

Mehdi Panahi
مهدي پناهي
استادیار

پست الکترونيکی
m.panahi@znu.ac.ir      mehdi.panahi1961@gmail.com
آدرس اینترنتی
 http://www.znu.ac.ir/members/panahi-mehdi

تلفن
   09121987225   +98 (0) 24 3305 4468

آدرس 
دانشگاه زنجان-دانشکده کشاورزی-گروه مهندسی آب