خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:33061   بروزرسانی: 15-06-1394

Farideh Piri
فریده پیری
استادیار

پست الکترونيکی
farideh.piri@znu.ac.ir      farideh.piri@gmail.com
آدرس اینترنتی
 http://www.znu.ac.ir/members/piri-farideh

تلفن
   09193422187   +98 (0) 24 3305 2580

فکس
   +98 (0) 24 3228 2477

آدرس 
ايران-زنجان-كيلومتر 6 جاده تبريز دانشگاه زنجان دانشكده علوم گروه شيمي صندوق يستي313-45195 كد يستي: 4537138111دور نگار:02415152477

 

 1