خانه :: اساتید :: اخبار
Displaying 121-135 of 1 result.
واحد سازمانیعنوانتاريخ ارسال
 
معاونت پژوهش و فناوریانتشارات دانشگاه
منتشر کرد
30-05-1401
معاونت پژوهش و فناوریانتشارات دانشگاه
منتشر کرد
24-08-1401
معاونت پژوهش و فناوریانتشارات دانشگاه
منتشر کرد
17-03-1401
روابط عموميانتصاب معاون پژوهش و فناوری
طی حکمی از سوی سرپرست دانشگاه معاون پژوهش و فناوری منصوب شد
21-02-1401
روابط عموميانتصابات
طی احکامی از سوی سرپرست دانشگاه انتصابات صورت گرفت
22-01-1401
روابط عموميانتصابات صورت گرفته
طی احکامی از سوی ریاست دانشگاه انتصابات صورت گرفت
18-10-1401
روابط عموميانتصابات صورت گرفته
طی احکامی از سوی ریاست دانشگاه انتصابات صورت گرفت
20-10-1401
مرکز فناوری اطلاعاتانتقال سرور ایمیل به سرور جدید
جهت انتقال سرور ایمیل به سرور جدید، روز یکشنبه 8 آبان، دسترسی به سرویس ایمیل با اختلال همراه خواهد بود
07-08-1401
مرکز فناوری اطلاعاتانتقال سرویس ایمیل به سرور جدید
انتقال سرویس ایمیل به سرور جدید
18-08-1401
دانشکده علومانجمن شیمی دانشگاه زنجان برگزار میکند
برگزاری نخستین دوره کارگاه های حضوری و مجازی دستگاه کروماتوگرافی گازی-آشکارساز یونش شعله GC-FID
25-02-1401
دانشکده علوم انسانیانجمن علمی جغرافیای دانشگاه زنجان برگزار می کند
نشست علمی «بحران گرد و غبار در ایران»
04-03-1401
معاونت فرهنگی و اجتماعیانجمن علمی زیست شناسی برگزار می کند
چشم انداز زیست شناسی نوین، زمان: 1401/09/07 ساعت 11
06-09-1401
معاونت فرهنگی و اجتماعیانجمن علمی گروه ترویج، ارتباطات و توسعه برگزار می کند
جلسه معارفه دانشجویان نوورود، زمان: سه شنبه 24 آبان ماه 1401 ساعت 9 الی 10:30
22-08-1401
معاونت فرهنگی و اجتماعیانجمن علمی گروه علوم دامی دانشگاه زنجان برگزار می کند
کارگاه آموزشی نرم افزار مدیریت دامپروری
15-08-1401
معاونت فرهنگی و اجتماعیانجمن علمی گروه علوم و مهندسی صنایع غذایی برگزار می کند
آشنایی با صنایع آشامیدنی(تئوری)، زمان: دوشنبه 30 آبان ساعت 10
29-08-1401