خانه :: اساتید :: اخبار
Displaying 136-150 of 1 result.
واحد سازمانیعنوانتاريخ ارسال
 
رصدخانه دانشگاه زنجانجزئیات هلال ماه شوال 1444
وضعیت رویت پذیری هلال ماه شوال 1444 (1402 شمسی) در نقاط مختلف جهان
28-01-1402
مدیریت تربیت بدنیجشنواره مسابقات بهاره - دختران و پسران
دوشنبه ها و سه شنبه های ورزشی
26-01-1402
مدیریت تربیت بدنیجشنواره مسابقات بهاره - دختران و پسران
دوشنبه ها و سه شنبه های ورزشی
06-02-1402
گروه همکاری های علمی بین المللیجشنواره ی جذب دانشجویان بین المللی
جشنواره ی جذب دانشجویان بین المللی (دانشگاه تربیت مدرس، 15-16 اسفند 1401)
29-01-1402
دانشکده کشاورزیجلسه دفاع از رساله دکتری
شناسایی موانع اجتماعی اجرای طرح های سازگاری با کم آبی و عوامل رفتاری موثر بر آن در بخش کشاورزی. . .
18-06-1402
دانشکده کشاورزیجلسه دفاع از رساله دکتری
عنوان : شبیه‌سازی دینامیک کربن و نیتروژن با استفاده از مدل هایCentury و RothC در کاربری های متفاوت منطقه. . .
26-06-1402
دانشکده کشاورزیجلسه دفاع از رساله دکتری
بررسی اثر تغییرات دما و دی اکسید کربن بر کارایی علف کش توتال در کنترل علفهای هرز
27-06-1402
دانشکده کشاورزیجلسه دفاع از رساله دکتری
تحلیل نظام آموزش متوسطه کشاورزی و طراحی مدلی برای بهبود آن در ایران
28-06-1402
دانشکده کشاورزیجلسه دفاع از رساله دکتری
عنوان : مکان‌یابی QTL آللوپاتی و تجزیه متابلوم در جو
05-04-1402
دانشکده علومجلسه دفاع از رساله دکتری- دانشکده علوم
باعنوان اندازه‌گیری ترکیبات افزودنی غذایی با استفاده از طیف سنجی تحرک یونی پس از ریز استخراج مایع - مایع
24-04-1402
دانشکده علومجلسه دفاع از رساله دکتری- دانشکده علوم
با موضوع روابط و برآوردهای مجانبی درباره حجم گوی واحد
22-06-1402
دانشکده علومجلسه دفاع از رساله دکتری، دانشکده علوم
عنـوان: تهیه هتروساختارهای پایه دو بعدی و بررسی اثرات دیمانسیونی آن ها )مورفولوژی( برروی خواص فتوکاتالیستی و..
08-06-1402
دانشکده علومجلسه دفاع از پايان نامه - دانشکده علوم
باعنـوان بررسی خصوصیات ساختاری گراواستارها در گرانش تعمیم یافته
26-06-1402
دانشکده علومجلسه دفاع از پايان نامه دکتری دانشکده علوم
با عنـوان تخمین جرم نوترینو در مدل هولوگرافیک بارو
06-03-1402
دانشکده علومجلسه دفاع از پايان نامه دکتری-دانشکده علوم
باعنـوان رنگ‌آمیزی وقوعی قوی گراف‌ها
26-06-1402