خانه :: اساتید :: اخبار

راهنمایی شماره گيری مستقيم شماره های داخلی دانشگاه:
پيش شماره 3305 را به شماره تلفن داخلی مربوطه اضافه نمایید

راهنمای تلفن ستاد هفته پژوهش    
جمال داودی

-
2334
نصراله عباسی

-
2594
صفیه اشرفی

-
2595
صونا نصر

-
2641