خانه :: اساتید :: اخبار
راهنمایی شماره گيری مستقيم شماره های داخلی دانشگاه: پيش شماره 3305 را به شماره تلفن داخلی مربوطه اضافه نمایید

برای استفاده از تلفن گویای دانشگاه زنجان شماره 33051 را شماره گیری فرمائید

راهنمای تلفن ستاد هفته پژوهش    
جمال داودی
-        
2334
نصراله عباسی
-        
2594
صفیه اشرفی
-        
2595
صونا نصر
-        
2641