خانه :: اساتید :: اخبار
راهنمایی شماره گيری مستقيم شماره های داخلی دانشگاه: پيش شماره 3305 را به شماره تلفن داخلی مربوطه اضافه نمایید

راهنمای تلفن ستاد هفته پژوهش    
جمال داودی
-        
2334
نصراله عباسی
-        
2594
صفیه اشرفی
-        
2595
صونا نصر
-        
2641