خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:17461   بروزرسانی: 10-09-1398

Seifpanahi Shabani Jabar

سیده نرگس امیری، جبار سیف پناهی شعبانی
تاثير تمرينات ويبريشن بر ميزان درد و اجرای عملکردی زنان سالمند مبتلا به استئوآرتريت زانو
The effects of vibration training on pain and functional performance in elderly women with knee osteoarthritis
چکيده


هدف از انجام پژوهش حاضر، بررسی تاثیر هشت هفته تمرینات ویبریشن کل بدن بر میزان درد، تعادل، استقامت عضلانی و انعطاف پذیری زنان سالمند مبتلا به استئوآرتریت زانو بود. پژوهش حاضر از نوع نیمه تجربی با طرح پيش آزمون و پس آزمون با يك گروه مداخله تمريني و يك گروه كنترل بود. آزمودنی های این پژوهش را 30 نفر از زنان سالمند مبتلا به استئوآرتریت زانو تشکیل می دادند که به صورت هدفمند و توسط پزشک تشخیص داده شدند و پس از تکمیل فرم رضایت نامه در مطالعه حضور پیدا کردند. آزمودنی ها به صورت تصادفی و برابر (15 نفر) در دو گروه کنترل (سن 63/93±2/63، قد 160/67±3/90، وزن 66/47±4/91) و تجربی (سن 64/67±3/08، قد 160/40±4/64،  وزن 66/20±6/15) تقسیم شدند.  پیش از آغاز پروتکل تمرینی، در جلسه پیش آزمون و دو روز پس از انجام پروتکل تمرینی در جلسه پس آزمون، متغیرهای وابسته پژوهش شامل اندازه های مربوط به میزان درد به وسیله مقیاس دیداری درد، تعادل به کمک آزمون بلند شدن و رفتن، استقامت عضلانی به وسیله آزمون بلند شدن از روی صندلی در مدت 30 ثانیه و انعطاف پذیری به کمک آزمون نشستن روی صندلی و رساندن دست ها مورد اندازه گیری قرار گرفتند. پروتکل تمرین ویبریشن شامل یک وضعیت تمرینی بود که با فرکانس 30-25 هرتز و دامنه 5 میلی متر و طبق اصل اضافه بار، دو روز در هفته به مدت هشت هفته متوالی برای گروه تجربی انجام شد و از گروه کنترل خواسته شد که در این مدت از پرداختن به هرگونه فعالیت بدنی اضافه بر امور روزمره خودداری نمایند. نتایج آزمون آماری تی مستقل نشان داد که مقایسه اختلاف میانگین های پیش آزمون و پس آزمون متغیرهای وابسته شامل درد، تعادل، استقامت عضلانی و انعطاف پذیری در گروه ویبریشن و کنترل تفاوت معنادرای با هم دارند (05/0P<). بر اساس نتایج پژوهش حاضر می توان به کارگیری تمرینات ویبریشن را برای مبتلایان به استئوآرتریت با پروتکل های کوتاه مدت مورد توجه قرار داد تا بتوان از اتلاف وقت و هزینه پیشگیری نمود و انگیزه شرکت در فعالیت های بدنی زودبازده را به خصوص برای سالمندان افزایش داد.